Takaamattomien osto-optioiden myymisen lisäksi myös takaamattomien myyntioptioiden myyminen on yleinen optiostrategia. Vaikka monet sijoittajat ajattelevat myyntioptioiden myymisen lisäävän riskiä, tämä strategia voi itse asiassa vähentää riskiä osakkeiden suoraan ostamiseen verrattuna.

Sijoittajat käyttävät myyntioptioiden myymistä usein ostaakseen osakkeita nykyistä markkinahintaa edullisempaan hintaan. Sijoittajan myydessä takaamattomia myyntioptioita, on tärkeää että hän on etukäteen tietoinen positioon liittyvistä riskeistä.

Tässä artikkelissa haluamme selittää tarkemmin takaamattomien myyntioptioiden myymisen strategiaa teorian ja konkreettisen käytännön esimerkin avulla.

Mitä myyntioptiot ovat?

Myyntioptio on sijoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeuden myydä osakkeita (tai muuta kohde-etuutta) ennalta määrättyyn hintaan. Myös päivämäärä, jolloin oikeutta voidaan käyttää, on ennalta vahvistettu niin sanottu erääntymispäivä. Hintaa, jonka option ostaja maksaa sen myyjälle kutsutaan preemioksi. Sijoittajat voivat sekä ostaa että myydä myyntioptioita.

Takaamattomien myyntioptioiden myyminen

Ennen kuin aloitamme, on tärkeää mainita, että takaamattomien myyntioptioiden myyminen voi olla paljon riskialttiimpaa kuin taattujen optioiden myyminen. Strategiaan liittyy suuria riskejä, mutta tarkalla harkinnalla sijoittajat voivat menestykkäästi käyttää tätä optiostrategiaa.

Takaamattoman option myyminen on yksinkertaisin mahdollinen optiostrategia. Tämä johtuu siitä, strategiassa sijoittajan on myytävä vain yksi optio hänen valitsemallaan toteutushinnalla ja erääntymispäivällä.

Alla on esimerkki myydyn myyntioption tuottokuvaajasta. Tässä esimerkissä sijoittaja myy myyntioption 40 dollarin toteutushinnalla, mistä hän saa 1,15 dollarin preemion, mikä kerroin huomioiden on yhteensä 115 dollaria.

Myyntioptioiden tuotto
Esimerkki takaamattomien myyntioptioiden myynnin (naked put) tuottokuvaajasta

Sijoittajat perustelevat myyntioptioiden myyntiä yleensä jommallakummalla kahdesta eri perusteesta. Ensimmäinen peruste on tavoite ostaa osakkeita nykyistä markkinahintaa halvemmalla hinnalla. Tämä vähentää riskiä verrattuna osakkeiden suoraan ostamiseen.

Toinen tilanne, jossa tätä strategiaa käytetään usein on tilanne, jossa osakekurssi on laskenut merkittävästi. Mikäli sijoittaja kokee, että lasku on ollut perusteetonta, hän voi myydä osakkeelle myyntioptioita.

HYVÄ TIETÄÄ
VOIT SIJOITTAA OPTIOIHIN MYÖS LYNXIN KAUTTA

Sijoittajat voivat helposti ja edullisesti ostaa ja myydä osakeoptioita, indeksioptioita, futuurioptioita ja valuuttaoptioita kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä pörsseissä.

Myyntioptioiden myymisen teoria

Yllä olevassa esimerkissä sijoittaja saa 1,15 dollarin preemion, joten voiton/tappion kriittinen piste on 38,85 dollaria. Jos kohde-etuuden hinta on tämän alapuolella option erääntyessä, positio on option myyjälle tappiollinen. Enimmäistappio osakeoptioiden kohdalla syntyy, jos osakekurssi laskee nollaan. Saatu 115 dollarin preemio on enimmäisvoitto myyjälle. Myyjän voitto on preemion verran, jos kohde-etuutena olevan osakkeen hinta on option erääntyessä 40 dollarin yläpuolella.

Takaamattomien myyntioptioiden myyjä saa siis myynnistä preemion ja hänen positiollaan on positiivinen theta, joka mittaa option aika-arvon muutosta. Tämä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle hyväksi. Näin ollen option aika-arvo laskee erääntymispäivään asti, mikä vähentää myydyn option arvoa. Kohde-etuuden hinnan ei myöskään tarvitse muuttua, jotta tämä tapahtuisi. Koska myyjällä on lyhyt positio optiosopimukselle, sen arvon laskeminen on hänelle eduksi.

Takaamattomien myyntioptioiden myymisen edut

  • Alhaiset kaupankäyntikustannukset
  • Positiivinen theta
  • Monia mahdollisuuksia positionhallintaan

Takaamattomien myyntioptioiden myymisen haitat

  • Rajoitettu enimmäisvoitto
  • Potentiaaliset tappiot ovat rajoittamattomat
  • Korkeat vakuusvaatimukset suhteessa voittopotentiaaliin

Mikä on optimaalinen erääntymispäivä ja toteutushinta?

Jotta sijoittaja voi valita parhaan erääntymispäivän ja toteutushinnan, on tärkeää tuntea tämän strategian taustalla olevat perusteet.

Kun sijoittaja myy myyntioptiota, hän saa siitä preemion. Myyntioptio erääntyy parhaassa tapauksessa arvottomana, jolloin preemio vastaa myyjän voittoa. Saatavan preemion maksimointi on siten myyjän tavoite, ja preemio auttaa myyjää valitsemaan erääntymispäivän ja toteutushinnan.

Toteutushinnan valitseminen

Ensinnäkin toteutushinta. Kun sijoittaja myy myyntioptiota, yleisesti on hyvä valita miinusoptioita (out-of-the-money). Tämä johtuu siitä, että näillä optioilla on vain aika-arvoa, eli niiden toteuttamisella ostaja tekisi tappiota markkinoilla myymisen sijaan.

Päivien kulumisen myötä option preemio pienenee ja pienenee, vaikka kohde-etuuden hinta ei nousisi. Tämä on juuri se tilanne, jota myyntioption myyjä toivoo.

Kun sijoittaja valitsee miinusoptiona olevan myyntioption, on tärkeää, että hän saa myynnistä riittävän preemion. Mikäli toteutushinta on liian kaukana kohde-etuuden sen hetkisestä hinnasta, sijoittaja saa optiosta niin vähän preemiota, että myynti on tuskin kannattavaa. Sijoittajan kannattaa siten valita miinusoptio, joka on riittävän kaukana kohde-etuuden sen hetkisestä hinnasta, jotta hän saa riittävän preemion.

Erääntymispäivän valitseminen

Erääntymispäivän valitsemiseen on olemassa selkeä nyrkkisääntö. Kun sijoittaja myy takaamattomia myyntioptioita, hänen kannattaa yleensä valita erääntymispäivä enintään kahden kuukauden päähän. Mitä vähemmän päiviä erääntymispäivään on, sitä suurempi on aika-arvon menetys päivittäin.

Miinusoptiona olevasta myyntioptiosta, joka erääntyy seuraavana päivänä, saa yleensä hyvin vähän preemiota. Ihanteellisessa tapauksessa sijoittaja myy option, jonka erääntymispäivään on 3-6 viikkoa. Näin sijoittaja saa optiosta riittävän preemion ja option theta on korkea.

Sijoittaja, joka myy myyntioptioita ostaakseen osakkeita nykyhintaa halvemmalla, voi soveltaa samoja perusperiaatteita erääntymispäivän ja toteutushinnan valintaan. Toteutushinnan valinnalla sijoittaja voi valita, mihin hintaan hän haluaisi ostaa kohde-etuutena olevat osakkeet.

Positioiden hallinta

Mikäli sijoittaja onnistuu strategian toteuttamisessa ja hänen myymänsä optio erääntyy arvottomana, hänen ei tarvitse tehdä mitään. Tässä tilanteessa myyjä saa pitää vastaanotetun preemion itsellään.

On kuitenkin mahdollista, että sijoittaja on arvioinut kohde-etuuden hinnan muutokset väärin ja myyty myyntioptio uhkaa erääntyä plusoptiona (in-the-money). Tällöin sijoittajan on ostettava osakkeet ennalta sovittuun toteutushintaan.

Mikäli sijoittaja ei halua ostaa osakkeita, hän voi siirtää myydyn myyntioption erääntymispäivän seuraavalle kuukaudelle ostamalla option takaisin ja myymällä uuden option.

Usein sijoittaja voi myydä uuden option korkeammalla toteutushinnalla myöhemmällä erääntymispäivällä, sekä samalla käyttää uudesta optiosta saatavaa preemiota erääntyvän optioposition sulkemiseen. Uudella optiolla on jälleen kerran enemmän aika-arvoa, mikä nostaa siitä saatavaa preemiota.

Aikaisemmin myydyllä optiolla, joka uhkaa erääntyä, ei ole enää vastaavasti aika-arvoa. Myyjä haluaa siitä eroon sen luontaisen arvon (intrinsic value) takia, koska option ostajan kannattaa toteuttaa plusoptiona oleva optio.  

Käytännön esimerkki takaamattomien myyntioptioiden myymisestä

Alta löytyy kaksi erilaista esimerkkiä siitä, miten sijoittaja voi toteuttaa takaamattomien myyntioptioiden myymisen käytännössä.

1: Sijoittaja haluaa ostaa tietyn osakkeen

Ensimmäinen esimerkki näyttää, miten sijoittaja voi käyttää myyntioptioita ostaakseen osakkeita nykyistä markkinahintaa halvemmalla hinnalla. Oletetaan, että sijoittaja on löytänyt vakaan osakkeen, jolla on hyvä osinkotuotto ja jonka hän haluaisi ostaa edulliseen hintaan. Mitä tilanteessa voi tehdä? Otetaan esimerkiksi General Millsin osake. General Mills valmistaa pääasiassa elintarvikkeita, muun muassa muroja, keittoja, pitsoja ja jälkiruokia. Sen tuotteiden kysyntä vaihtelee hyvin vähän, mikä näkyy myös vakaana osakkeena ja osakekurssina.

naked put -optiostrategia
General Millsin osakekurssi kolmen vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 4.10.2022.

General Millsin osake on noussut suhteellisen tasaisesti viimeiset kolme vuotta. Sijoittaja haluaisi siten esimerkin vuoksi ostaa 500 osaketta, mutta ei turhan korkeaan hintaan. Tällöin myyntioptioiden myyminen voi olla kiinnostava vaihtoehto.

Myyntioptioiden myynti
Esimerkki General Millsin optioiden hinnoista naked put -optiostrategiaa varten. Lähde: TWS. Tallennettu: 4.10.2022.

Yllä olevassa kuvassa näkyy  General Millsin optioiden hinta ja korostettuna 77,5 dollarin toteutushinnan omaava myyntioptio, joka erääntyy esimerkin hetkellä 17 päivän päästä. General Millsin osakekurssi on esimerkin hetkellä noin 78,5 dollaria. Mainitun myyntioption tarjoushinta on 1,30 dollaria.

Esimerkissä sijoittaja siis haluaa omistaa General Millsin osakkeita. Hän voi ostaa haluamansa 500 osaketta suoraan 78,5 dollarin hinnalla, jolloin ostohinnan laskeminen ei ole vaikeaa.

Toinen vaihtoehto 500 osakkeen ostamiseksi on kirjoittaa 5 myyntioptiota. Esimerkin myyntioption myymällä sijoittaja voi ostaa osakkeet 77,5 toteutushinnalla 17 päivänä päästä, mikäli osakekurssi laskee toteutushinnan alapuolelle.

Nopeasti ajateltuna sijoittajan on ikävä ostaa yhtiön osakkeita 77,5 dollarin, mikäli osakekurssi laskee esimerkiksi 76,5 dollariin.

Tässä tapauksessa sijoittaja tekee kuitenkin edelleen voittoa myydyillä optioilla. Etenkin verrattuna osakkeisiin, jotka sijoittaja voisi ostaa nyt 78,5 dollarin hintaan. Jotta tämä kävisi selväksi, verrataan molempia ostohintoja:

  • Osakkeiden ostaminen: keskimääräinen ostohinta 78,5 dollaria.
  • Myyntioptioilla ostaminen: keskimääräinen ostohinta 76,2 dollaria.

On selvää, että myymällä myyntioptioita sijoittaja voi esimerkissä saada osakkeille alhaisemman ostohinnan. Optioiden kautta hankittujen osakkeiden keskimääräisen ostohinnan voi laskea vähentämällä saadun preemion toteutushinnasta, eli tässä tapauksessa 77,5 – 1,30 = 76,2 dollaria.

Mikäli sijoittaja ostaa osakkeet suoraan nykyisellä markkinahinnalla ja osakekurssi laskee 77 dollariin, hänen tappionsa ovat 77 – 78,5 = 1,50 dollarin verran osakkeelta. Koska sijoittaja halusi ostaa 500 osaketta, hänen kokonaistappionsa ovat 1,5 x 500 = -750 dollaria.

Jos sijoittaja sen sijaan myy myyntioptioita, hänen voittonsa ovat 77 – 76,2 = 0,8 dollaria osakkeelta. Optioiden kertoimen kanssa voittoa tulee yhteensä 0,80 x 500 = 400 dollaria.

Tässä esimerkissä voi siis nähdä, että myyntioptioiden myyminen voi itse asiassa olla turvallisempaa kuin osakkeiden ostaminen suoraan. Sijoittajan maksama ostohinta on paljon alhaisempi, jos kohde-etuuden hinnat laskevat.

Myyntioptioiden myynnin huonona puolena on se, että sijoittaja ei hyödy täysin mikäli osakekurssi jatkaa nousua nykyisestä hinnasta. Mikäli osakekurssi nousee, sijoittajan enimmäisvoitto on saatu 650 dollarin preemio (1,30 x 500 = 650). Suoraan osakkeita ostanut sijoittaja hyötyy sen sijaan osakekurssin noususta täysin.  

2: Sijoittaja uskoo, että osakekurssi ei laske enää merkittävästi

Toinen peruste myyntioptioita myytäessä voi olla se, että sijoittaja uskoo ettei kyseisen osakkeen arvo laske enää paljon. Sijoittaja ei siis välttämättä halua ostaa osakkeita, vaan hänen tavoitteenaan on saada preemio. Tämä ajattelutapa on luonteeltaan spekulatiivisempi.

Optiosijoittajat käyttävät tätä menetelmää usein osakkeisiin, jotka ovat laskeneet voimakkaasti lyhyessä ajassa ja joiden he odottavat laskun olleen liioiteltu. Kohde-etuuden volatiliteetti on tuolloin korkealla, mikä tekee myyntioptioista melko kalliita. Tämä on myyjän etu, sillä vastaavassa tilanteessa hän saa suuren preemion myydyistä myyntioptiosta.

takaamattomien myyntioptioiden myynti
Just Eat Takeawayn osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.9.2022.

Just Eat Takeawayn osakekurssi on yksi esimerkki, jossa tätä optiostrategiaa voisi soveltaa. Osake on ollut laskussa noin kaksi vuotta ja kurssin kahden vuoden alhaisin hinta nähtiin tämän vuoden kesällä. Tuolloin kurssi laski noin 13 euroon.

Yritys on ollut ongelmissa, vaikka ruokien kuljetuspalvelut ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Yritys on tehnyt on tehnyt aktiivisesti yritysostoksia ja laajentanut toimintaansa niiden kautta useisiin maihin, mutta se ei ole onnistunut nousemaan tuottavaksi. Osaketta seuraavat analyytikot ovat kuitenkin optimistisia ja heidän keskimääräinen tavoitehintansa on noin 31 euroa.

Osakekurssi on viime kuukausina liikkunut pääasiassa sivusuunnassa, ollen esimerkin kirjoitushetkellä noin 14,4 euroa. Optiostrategiaa varten sijoittaja voisi hyödyntää esimerkiksi 24 päivän päästä erääntyviä optiota, joista 12,5 euron toteutushinnalla saisi tarjoushintaan 0,49 euron preemion (49 euroa kun kerroin huomioidaan). Optioiden kriittinen piste on siten 12,01 euroa. Osakekurssin tulisi siten laskea vielä yli 16 prosenttia ennen kuin myydyt optiot muuttuisivat tappiollisiksi myyjälle.

naked put -optiostrategia
Esimerkki Just Eat Takeawayn optioiden hinnoista takaamattomien myyntioptioiden myyntiä varten. Lähde: TWS. Tallennettu: 27.9.2022.

Mikäli sijoittaja myy 10 myyntioptiota, hänen maksimivoittonsa myyntioptioista on 490 euroa. Mahdollinen enimmäistappio on kuitenkin moninkertainen. Just Eat Takeawayn osakekurssin romahtaessa nollaan erääntymispäivään mennessä, sijoittajan enimmäistappioiksi tulisi 12 000 euroa.

Tämä esimerkki antaa hyvän käsityksen siitä, miksi tämä strategia on niin riskialtis. 490 euron mahdollinen maksimivoitto on huomattavasti pienempi kuin 12 000 euron enimmäistappio. Luonnollisesti todennäköisyys yrityksen konkurssille ennen erääntymispäivää on minimaalinen, mutta riski on kuitenkin olemassa.

Tästä johtuen sijoittajan on oltava tietoinen riskeistä jotka hän ottaa. Potentiaaliset voitot on suhteutettava riskeihin ja niiden realisoitumiseen kannattaa varautua huolella.

Myyntioptioiden myyminen LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart