Viime viikolla perehdyimme tekniseen analyysiin aiheena, erottelimme teknisen analyysin fundamnettianalyysistä ja tutustuimme tuki- ja vastustasoihin. Tässä osassa käsittelemme indikaattoreita ja niiden tulkintaa. Käymme myös läpi LYNXin asiakkaiden top 5 suosituinta indikaattoria.
Artikkelissa käsitellään:

  • Mitä tekniset indikaattorit ovat?
  • Erityyppiset tekniset indikaattorit
  • LYNXin asiakkaiden top 5 suosituinta indikaattoria

Mitä tekniset indikaattorit ovat?

Tekniset indikaattorit muodostuvat datapisteistä, jotka puolestaan muodostuvat kohdeosuuden hinnan liikkeistä. Suurin osa indikaattoreista käyttää vain kohdeosuuden sulkuhintoja, mutta osassa indikaattoreista hyödynnetään myös esimerkiksi volyymiä tai optioiden ja futuurien markkinoiden avointa positiota (Open Interest). Tämä data syötetään indikaattorin laskukaavaan ja tuloksena on indikaattorin luoma arvo.

Sijoittajat voivat käyttää indikaattoreita monella eri tavoilla. Indikaattorit voivat ensinäkin varoittaa sijoittajaa siitä, että trendi voi olla kääntymässä. Lisäksi indikaattorit voivat vahvistaa muita teknisen analyysin työkaluja. Sijoittajat voivat myös pyrkiä ennustamaan hintojen liikkeitä indikaattorien avulla.

Tekniset indikaattorit ovat luotettavimpia silloin kun niitä käytetään yhdessä muun teknisen analyysin kanssa. Kuten myös muussa teknisessä analyysissä, indikaattorien käyttö on enemmän taidetta kuin tiedettä, vaikka indikaattorit ovatkin teknisen analyysin tieteellisimmästä päästä. Tekniset indikaattorit eivät läheskään aina onnistu kertomaan tulevasta, eikä varsinkaan yksittäisen indikaattorin tulosta tule ottaa “varmana” merkkinä.

Samalla indikaattorilla voi olla täysin päivastainen vaikutus eri kohdeosuuksiin. Indikaattorien käyttö vaatii perinpohjaista tutustumista sekä pitkäjänteistä tutkimista. Kun indikaattoreita käyttää kuvaajien tarkastelun yhteydessä, alkaa automaattisesti oppimaan mikä yleensä toimii ja mikä ei.

Erityyppiset tekniset indikaattorit

Tekniset indikaattorit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan:

Johtava indikaattori (Leading indicator)

Johtavat indikaattorit kertovat usein tulevien liikkeiden suunnan hyvissä ajoin. Nämä indikaattorit mittaavat liikkeen voimakkuutta (Momentum). Kaikista momentumindikaattoreista tunnetuin on RSI eli Relative Strenght Index, joka mittaa nimensä mukaisesti trendin suhteellista voimaa.

Laahaava indikaattori (Lagging indicator)

Laahaava indikaattori tarkastelee historiallisia hinnanmuutoksia ja toimii täten parhaiten olemassa olevien trendien vahvistuksena. Tunnetuin laahaava indikaattori on liukuva keskiarvo (Moving Average).

Oskillaattori (Oscillator)

Suurin osa teknisistä indikaattoreista on oskillaattoreita. Oskillaattori on tekninen indikaattori, joka vaihtelee kahden ääriarvon välillä. Tunnettuja oskillaattoreita ovat MACD-indikaattori sekä Stochastics. Useissa oskillaattoreissa on määritelty rajat ääriarvoille. Ylempi on yliostetun (overbought) ja alempi ylimyydyn (oversold) raja.

Oskillaattorin antamia signaaleja voidaan teorian mukaan lukea seuraavasti:

  • Ääriarvojen leikkaus: Oskillaattoreissa on kaksi äärirajaa. Mikäli oskillaattorin arvo leikkaa ylemmän rajan, on kohdeosuuden hinta yliostettu. Vastaavasti mikäli oskillaattori leikkaa alemman ääriarvorajan, on kohdeosuuden hinta ylimyyty.
  • Nolla-arvon leikkaus: Kaikilla oskillaattoreilla on neutraali taso, joka on usein joko 50 (0-100 asteikolla) tai 0 (rajattomat asteikot). Nolla-arvon yläpuolella oleva lukema on positiivinen signaali ja päinvastoin.
  • Divergenssi: Divergenssi (tai eroavaisuus) muodostuu kun indikaattorin arvot liikkuvat eri suuntaan kuin kohdeosuuden hinta. Divergenssi voidaan luokitella positiiviseen ja negatiiviseen. Positiivinen divergenssi muodostuu, kun indikaattorin arvo nousee ja kohdeosuuden hinta laskee. Vastaavasti negatiivinen divergenssi muodostuu, kun indikaattorin arvo laskee ja kohdeosuuden hinta nousee.

LYNXin asiakkaiden 5 suosituinta indikaattoria

Monet LYNXin eurooppalaiset asiakkaat kokevat TWS kaupankäyntijärjestelmän erinomaiseksi, koska järjestelmässä on saatavilla noin 100 erilaista indikaattoria.

Saadaksesi kuvan siitä mitä indikaattoreita muut sijoittajat ympäri Euroopan käyttävät, tässä on lista LYNXin asiakkaiden top 5 suosituimmista teknisistä indikaattoreista.

5. Bollinger nauhat (Bollinger bands)

Bollinger nauhat on yksi käytetyimmistä indikaattoreista koko maailmassa ja näin ollen, myös LYNXin asiakkaiden suosiossa. Suosio johtuu osittain myös siitä, että kyseinen indikaattori on varsin helppokäyttöinen.

Tekninen indikaattori Bollinger nauhat kuvaajassa
Bollingerin nauhat ja niiden tulkinta.

Bollingerin nauhat mittaa historiallista hintojen keskihajontaa eli käytännössä historiallista volatiliteettia. Jos kohdeosuuden hinta hipoo toista nauhaa jatkuvasti, viittaa tämä erittäin vahvaan trendiin. Perinteisenä tulkintana on, että jos hinta osuu ylempään nauhaan, syntyy ostosignaali ja sama toisin päin. Toinen koulukunta (johon myös itse kuulun) tulkitsee signaalit päinvastoin, eli jos hinta koskettaa alempaa nauhaa, syntyy ostosignaali. Jälkimmäistä tulkintatapaa nimitetään nimellä ‘Contrarian’ eli Suomeksi toisinajattelija.

Koska Bollinger nauhat levenevät, kun volatiliteetti kohdeosuudessa nousee ja supistuvat kun volatiliteetti laskee, tämä indikaattori toimii myös hyvänä työkaluna historiallisen volatiliteetin mittaamiseen millä tahansa markkinalla. Bollinger nauhoista on myös johdettu indikaattori ‘Bollinger Band Width’, joka mittaa ylemmän ja alemman nauhan välistä leveyttä. Täten Bollinger Band Width toimii itsessään historiallisen volatiliteetin mittarina.

Koska Bollinger nauhat mittaavat historiallisia muutoksia on kyseessä laahaava indikaattori.

4. MACD indikaattori

Listamme neljännelle sijalle nousi MACD (Moving Average Convergence Divergence) indikaattori. MACD on poikkeuksellinen indikaattori, koska se toimii sekä momentumindikaattorina että oskillaattorina. Indikaattorin arvot lasketaan käyttämällä useaa liukuvaa keskiarvoa ja indikaattorin pääasiallisena tarkoituksena on mitata trendin voimakkuutta.

MACD-indikaattori antaa osto- ja myyntisignaaleja
MACD-indikaattori osto- ja myyntisignaaleilla.

MACD koostuu kahdesta linjasta, jotka ovat niin sanottu MACD-linja sekä signaalilinja. Nämä linjat voivat antaa kahdenlaisia signaaleja. Ensimmäinen signaali on MACD-linjan suunta. Loogisesti jos MACD-linja on laskeva, toimii tämä negatiivisena indikaationa ja toisin päin.

Trendin suunnan lisäksi, MACD antaa myös osto- ja myyntisignaaleja. Jos MACD-linja leikkaa signaalilinjan ylhäältä alas, syntyy myyntisignaali. Vastaavasti jos MACD leikkaa signaalilinjan alhaalta ylös, syntyy ostosignaali. Lisäksi MACD:stä haetaan usein myös divergenssiä mikä viittaa siihen, että trendi on heikentymässä.

MACD mittaa indikaattoriin valittujen liukuvien keskiarvojen etäisyyttä toisistaan ja näin ollen kertoo kuvaa trendin voimakkuudesta.

Koska MACD:n arvot heiluvat nollan molemmin puolin, kyseessä on myös oskillaattori.

3. Fibonaccin tasot

Fibonaccin lukujono alkaa nollasta ja jatkuu kohti ääretöntä. Lukujono muodostuu laskemalla lukujonon kaksi edellistä arvoa yhteen ja lukujono alkaa näin:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Tekninen indikaattori: Fibonacci tasot liitettynä kuvaajaan
Esimerkki Fibonaccin tasoista.

Kun kohdeosuuden kurssi on muodostanut selkeän huipun ja pohjan, voidaan Fibonaccin tasot piirtää kuvaajaan. Tasot voivat toimia sekä tuki- että vastustasoina. Suurimmasta osassa kaupankäyntijärjestelmistä ja teknisen analyysin työkaluista löytyy työkalu Fibonaccin tasojen piirtämiseen eli käyttäjän ei tarvitse itse laskea näitä tasoja.

Syytä siitä miksi juuri Fibonaccin lukujonosta saatavat tasot toimivat kurssikehityksen tukena ja vastuksena ei olla osattu selvittää. Kuten monessa muussakin indikaattorissa ja tukitasossa, vastaus löytyy todennäköisesti markkinoilla olevista ihmisistä. Sijoittajat katsovat samoja kuvaajia, tekevät samoja johtopäätöksiä ja asettavat samoja myynti- ja ostotoimeksiantoja suunnilleen samoihin kohtiin. Tämän seurauksena tekninen analyysi toteuttaa mahdollisesti itse itseään.

2. Liukuva keskiarvo (Moving Average)

Toiselle sijalle top 5 listallamme pääsi Moving Average eli Suomeksi liukuva keskiarvo. Liukuvista keskiarvoista löytyy lukuisia variaatioita, joista yleisimmät ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (Simple Moving Average, SMA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (Exponential Moving Average, EMA). Yleisesti jos puhutaan liukuvaista keskiarvoista, tarkoitetaan tällä lähtökohtaisesti yksinkertaisia liukuvia keskiarvoja. EMA:ssa viimeisimmille arvoille annetaan muihin arvoihin verrattun korkeampi painoarvo.

Liukuva keskiarvo kertoo suuremman trendin suunnan
Liukuva keskiarvo (EMA) 200 ja 50 päivän kuvaajilla.

Tässä indikaattorissa ajanjakson valitseminen on erityisen tärkeää, sillä koko indikaattori perustuu pelkästään tähän valintaan. Yksinkertainen liukuva keskiarvo laskee keskiarvon valitulle aikajaksolle kuten 10, 50 tai vaikka 200 päivälle, tunnille tai viikolle ja muodostaa näitä muuttuvan luvun, joka merkataan kuvaajaan.

Selvästi yleisimmät liukuvat keskiarvot ovat 50 ja 200 päivän liukuvat keskiarvot. Yleensä kun niin sanottu nopea (lyhyempi aikaväli) liukuva keskiarvo leikkaa hitaamman (pitempi aikaväli) liukuvan keskiarvon alhaalta ylös pidetään tätä ostosignaalina ja sama toisin päin.

1. RSI

LYNXin asiakkaiden keskuudessa selvästi suosituin indikaattori on RSI (Relative Strenght Indicator). Käytännössä RSI mittaa liikkeiden nopeutta ja suuntaa. RSI:n lukemat ovat välillä 0 – 100 ja kyseessä on johtava indikaattori. Indikaattorista haetaan pääasiassa kolmenlaisia signaaleja.

Ensimmäinen signaali on yli 50 lukema, joka toimii positiivisena signaalina ja alle 50 lukema joka toimii negatiivisena signaalina.

Tekninen indikaattori RSI kuvaaja yliostettu ja ylimyyty
Suhteellinen voimaindeksi (RSI) yliostettu ja -myyty signaaleilla.

Selvästi tärkeämpänä pidetään kuitenkin yliostettuja ja ylimyytyjä signaaleja. Kun indikaattorin lukema ylittää luvun 70, on kyseessä yliostettu signaali. Tämä muodostuu, kun kohdeosuuden hinta on noussut jyrkästi, jolloin todennäköisyys vastareaktiolle kasvaa indikaattorin perusteella. Alle 30 lukema toimii vastaavasti ylimyytynä signaalina. On myös tyypillistä, että ylimyydyn ja -ostetun rajoina käytetään lukuja 80 ja 20.

Mikäli sinulle tulee kysyttävää teknisestä analyysistä, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Tässä artikkelissa esitetty informaatio ei ole sijoitusneuvontaa, eikä sitä tule tulkita sijoitussuosituksena. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart