Strangle-optiostrategia: hyödynnä hinnan nousut tai laskut pienemmällä investoinnilla

Kirjoittanut Veeti Niskanen
Miten strangle sijoittaminen toimii
Sijoitusblogin aikaisemmassa optioartikkelissa esiteltiin straddle-optiostrategia. Strangle on samankaltainen optiostrategia; sen ostanut sijoittaja odottaa kohde-etuuden hinnan nousevan tai laskevan merkittävästi. Straddleen verrattuna stranglen hankintakustannukset ovat kuitenkin pienemmät.
Artikkelissa käydään läpi pitkän (eli ostetun) ja lyhyen (eli myydyn) strangle-yhdistelmän hyvät ja huonot puolet, joiden lisäksi optioyhdistelmän hankinta esitellään käytännön esimerkin kautta.

Mikä on strangle?

Strangle on optiostrategia, jota hyödyntävä sijoittaja odottaa kohde-etuuden hinnan muuttuvan merkittävästi ylös- tai alaspäin. Sijoittajan kannalta liikkeen suunnalla ei ole merkitystä, kunhan heilahdus on riittävän suuri.

Pitkässä strangle-optioyhdistelmässä sijoittaja ostaa samanaikaisesti kohde-etuuden myynti- ja osto-optioita, joilla on sama erääntymispäivä, mutta eri toteutushinnat. Lyhyt strangle-optioyhdistelmä luodaan päinvastoin, sijoittaja myynti- ja osto-option samalla erääntymispäivällä, mutta eri toteutushinnoilla.

Alla on esimerkki pitkästä stranglesta. Yhdistelmä sisältää seuraavat optiot:

 • Osta: osto-optio $45
 • Osta: myyntioptio $35
Pitkä strangle selitys
Esimerkki pitkän stranglen tuottokuvaajasta.

Alla on esimerkki lyhyestä stranglesta. Yhdistelmä sisältää seuraavat optiot:

 • Myy: myyntioptio $38
 • Myynti: osto-optio $42
Lyhyt strangle selitys
Esimerkki lyhyen stranglen tuottokuvaajasta.

Milloin strangle-optiostrategia on mielenkiintoinen?

Kuten straddlen kohdalla, sijoittaja voi ostaa pitkän strangle-optioyhdistelmän, jos hän odottaa kohde-etuuden hinnan muuttuvan merkittävästi. Mikäli sijoittaja ei halua ennustaa hinnan muutoksen suuntaa, hän voi käyttää tällöin stranglea.

Lyhyttä stranglea hyödyntävä sijoittaja ajattelee päinvastoin. Hän ei odota kohde-etuuden hinnan muuttuvan merkittävästi ennen option erääntymispäivää.

Teorian selitys: pitkä strangle

Pitkässä strangle-optiossa delta on neutraali, koska osto-option positiivinen delta kumoutuu myyntioption negatiivisella delta-arvolla. Gamma ja vega ovat positiivisia ja niiden arvot vastaavat straddlen kreikkalaisten arvoja.

Theta on negatiivinen, koska molemmat optiot ovat ostettuja. Tämä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle haitaksi. Aika-arvon menetys kiihtyy, kun erääntymispäivä lähestyy. Kuten straddlen kohdalla, positiivinen gamma vaikuttaa deltan arvoon ensimmäisten muutosten jälkeen. Kohde-etuuden hinnan muuttuessa delta lähtee kasvamaan.

Strangle eroaa straddlesta siten, että sen osto- ja myyntioption toteutushinnat eivät ole samat. Koska molemmat optiot ovat miinusoptioita (out-of-the-money), strangle-yhdistelmän vaatima sijoitus on paljon pienempi kuin straddlen. Straddlessa molemmat optiot ovat yleensä tasaoptioita (at-the-money). Toisaalta stranglen kohdalla hinnan muutoksen on oltava paljon suurempi, jotta se tuottaisi voittoa.

Yllä olevassa pitkässä strangle-esimerkissä maksetaan 2 dollarin preemio, joten sen kriittiset pisteet ovat 33 ja 47 dollaria. Jos kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä tämän välin ulkopuolella, sijoittaja tekee voittoa. Tämän optioyhdistelmän potentiaalinen voitto on rajaton. Jos kohde-etuuden hinta on erääntymispäivänä 33 ja 47 dollarin välillä, sijoittaja tekee tappiota. Sijoittajan enimmäistappio rajoittuu hänen maksamaansa preemioon, joka tässä esimerkissä on 200 dollaria.

Pitkän stranglen edut:

 • Potentiaalisesti äärettömät voitot
 • Sijoittajan ei tarvitse tietää nouseeko vai laskeeko kohde-etuuden hinta
 • Investointi on pienempi straddleen verrattuna

Pitkän stranglen haitat:

 • Optioiden kreikkalaiset ovat sijoittajalle epäedulliset
 • Straddleen verrattuna kohde-etuuden hinnan on muututtava enemmän

Teorian selitys: lyhyt strangle

Kokenut sijoittaja voi myös myydä strangle-optioyhdistelmän. Tällöin hän odottaa, että kohde-etuuden hinta ei muutu merkittävästi ennen erääntymispäivää.

Sijoittajan myydessä strangle-optioyhdistelmän, hänen positiollaan on positiivinen theta. Tämä tarkoittaa sitä, että ajan kuluminen nostaa hänen sijoituksensa arvoa. Sijoittajalle on tärkeää, että kohde-etuuden hinta pysyy kriittisten pisteiden välillä, jotta hän voi tehdä voittoa.

Yllä olevassa lyhyen stranglen esimerkissä sijoittaja saa 2 dollarin preemion. Näin ollen esimerkin kriittiset pisteet ovat 36 ja 44 dollaria. Jos kohde-etuuden hinta jää 36–44 dollarin välille, sijoittaja tekee voittoa. Toisin kuin pitkän stranglen kohdalla, tässä tapauksessa potentiaaliset tappiot eivät ole rajoitetut. Teoriassa sijoittajan tappiot voivat nousta äärettömästi, sillä osakekurssi voi nousta rajattomasti. Tästä johtuen lyhyt strangle sopii vain hyvin kokeneille optiosijoittajille, jotka ovat tietoisia siihen liittyvistä riskeistä.

Erääntymispäivän ja toteutushinnan valinta strangle-optioyhdistelmälle

Straddleen verrattuna sijoittajan maksama preemio on pienempi, joten myös aika-arvon menetys on siihen verrattuna vähäisempää. Sijoittajan kannattaa kuitenkin huomioida optioiden theta toteutushinnan ja erääntymispäivän valinnan yhteydessä.

Toteutushinnan valitseminen

Strangle-optioyhdistelmässä sekä ostettu osto-optio että ostettu myyntioptio ovat miinusoptioita. Yleensä avaushetkellä molemmat optiot ovat yhtä paljon miinusoptioita, eli niiden toteutushinnat ovat yhtä kaukana sen hetkisestä markkinahinnasta. Mikäli sijoittaja haluaa pienentää hänen maksamaansa preemiota, hän voi valita optiot, jotka ovat kauempana markkinahinnasta. Tämän haittapuolena on, että hinnan muutoksen on oltava entistä suurempi, jotta yhdistelmä olisi kannattava.

Sijoittaja, joka haluaa paremman todennäköisyyden optioyhdistelmän toteuttamiselle, voi valita toteutushinnat lähempää sen hetkistä markkinahintaa. Tällöin maksettava preemio on luonnollisesti myös suurempi. Sijoittajan riski on myös suurempi, sillä hänen enimmäistappionsa kasvaa preemion kasvaessa.

Erääntymispäivän valitseminen

Optioiden kreikkalaisille altistumisen vuoksi erääntymispäivän valinnalla on merkitystä. Mikäli erääntymispäivä on neljän viikon päässä tai kauempana, aika-arvon menetys on alussa rajallista. Mitä lähempänä erääntymispäivä on, sitä korkeammaksi theta myös kasvaa.

Pitkän ajan erääntymispäivään omaava optioyhdistelmä kärsii siten alussa vähemmän aika-arvon häviämisestä. Toisaalta yhdistelmän arvo ei todennäköisesti myöskään nouse yhtä voimakkaasti, vaikka kohde-etuuden hinta muuttuisi.

Position hallinta

Jos liikettä ei tapahdu, optioyhdistelmä menettää arvonsa melko nopeasti. Tämä prosessi nopeutuu entisestään, kun erääntymispäivä lähestyy. Tästä johtuen strangle todennäköisesti kannattaa sulkea aikaisin, sen sijaan että sijoittaja pitäisi yhdistelmän avoinna erääntymispäivään asti. Tällöin sijoittaja saa osan maksamastaan preemiosta takaisin.

Mikäli kohde-etuuden hinta muuttuu huomattavasti, sijoittajan voi olla hyvä realisoida voittonsa. Osakekurssien suurten muutosten jälkeen tasaavan liikkeen todennäköisyys kasvaa. Tällöin sijoittajan stranglen arvo laskisi nopeasti uudelleen.

Käytännön esimerkki strangle-optiostrategiasta

Käytetään esimerkkinä DAX-indeksiin perustuvia indeksioptioita. DAX on ollut laskutrendissä vuoden ajan, ja se on esimerkin hetkellä noussut muutaman viikon ajan. Markkinoilla on kuitenkin paljon epävarmuutta johtuen esimerkiksi energiasektorin epävarmasta tilanteesta. Tässä tapauksessa näytetään, miten sijoittaja voisi esimerkiksi käyttää strangle-optiostrategiaa.

DAX-indeksi
DAX-indeksin kehitys vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 8.11.2022.

Sijoittaja päättää ostaa strangle-optioyhdistelmän. Siitä hän maksaa 778 euron preemion. Esimerkin hetkellä DAX:in arvo oli 13577. Optiot erääntyvät 52 päivän päästä. Optioyhdistelmä sisältää seuraavat optiot:

 • Osta: osto-optio 13650, erääntymispäivä 30. joulukuuta
 • Osta: myyntioptio 13500, erääntymispäivä 30. joulukuuta
KauppaOptioPreemio  
OstaOsto-optio 13650398 €
OstaMyynti-optio 13500380 €
 Maksettu preemio yhteensä778 €

Tämän Strangle-yhdistelmän kreikkalaiset ovat seuraavat:

DeltaGammaVegaTheta
0,050,0040,71-8,03

Yhdistelmän vega- ja theta-arvot ovat valtavan korkeat, millä on valtavasti merkitystä, sillä sijoittaja haluaisi minimoida nämä arvot. Lähes neutraali delta osoittaa, että strategian arvo muuttuu vain vähän ensimmäisestä yhden yksikön muutoksesta. Theta -8,03 tarkoittaa, että ensimmäisen kaupankäyntipäivän kuluminen kuluttaa option arvosta 8,03 euroa. Päivittäinen aikahäviö on huomattava, mutta suhteellinen sijoituksen kokonaisarvoon. DAX indeksioption kerroin on 5, jolloin potentiaalinen kokonaistappio on 5 x 778 € = 3890 € plus kaupankäyntikulut.

Lasketaan seuraavaksi optioyhdistelmän kriittiset pisteet. Koska preemio on 778 euroa, ovat kriittiset pisteet 13500 – 778 = 12720 ja 13650 + 778 = 14428. DAX-indeksin on siten noustava tai laskettava tämän välin ulkopuolelle, jotta sijoittaja tekisi voittoa.

TWS-kaupankäyntijärjestelmä mahdollistaa voiton ja tappion skenaarioanalyysin. Tässä tapauksessa, jos DAX-indeksi laskisi 10 %, yhdistelmän voitto olisi noin 2830 euroa. Mikäli indeksi nousisi 10 %, voitto olisi noin 3201 euroa.  

Kun katsomme kuukauden päähän tulevaisuuteen, tiedämme mahdolliset voitot ja tappiot esimerkiksi 23. kesäkuuta. Jos hinta pysyisi samana 690 eurossa, realisoitumaton tappio olisi 995,5 euroa. Jos ennusteemme pitää paikkansa ja AEX:n kurssi nousee kokonaiset 20 prosenttia, voitamme 7 133 euroa noususta ja 13 592,88 euroa laskusta.

Stranglen kohdalla position hallinta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää. Koska molemmat optiot ovat ostettuja, preemio on myös suuri. Tästä johtuen sijoittajan enimmäistappiot ovat myös verrattain suuret. Sijoittajan kannattaa olla valmiina rajoittamaan tappioitaan, mikäli kohde-etuuden hinta ei muutu. Tässä esimerkissä sijoittajan enimmäistappio on 3890 euroa, joka realisoituu, mikäli sijoittaja antaa kummankin option erääntyä arvottomina.

Kaupankäynti optioyhdistelmillä

LYNXin kautta sijoittajat voivat helposti ostaa ja myydä optioyhdistelmiä muutamalla klikkauksella. Sijoittajan ei siten tarvitse ostaa ja myydä yksittäisiä optioita erikseen. Kaupankäyntijärjestelmä auttaa myös erilaisten optiostrategioiden luomisessa. Yllä oleva esimerkki on luotu OptionTraderissa hyödyntäen Strategy Builder välilehteä. Esimerkki näyttää kaupankäyntijärjestelmässä tältä:

Strangle-optiostrategian käyttö
Esimerkki stranglen luomisesta ja sen hinnoista TWS-järjestelmässä. Tallennettu: 8.11.2022.

Strangle-optioyhdistelmän kreikkalaiset kirjaimet, oleelliset tiedot voitoista ja tappioista sekä skenaarioanalyysi löytyy klikkaamalla ”Profile” kohtaa. Tällöin sijoittajalle aukeaa seuraava välilehti:

Strangle selitys
Esimerkki stranglen tuottokuvaajasta ja kreikkalaisista TWS-järjestelmässä. Tallennettu: 8.11.2022.

Kaupankäyntiä strangle-strategialla LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy ammattimaisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

Kaikki optioista

Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team