Takaamattomien osto-optioiden myyminen: naked call -optiostrategian selitys

Kirjoittanut Veeti Niskanen

Niin sanottujen taattujen optioiden myymisen sijaan sijoittajat voivat myydä takaamattomia optioita, kunhan he vain ovat tietoisia riskeistä. Tässä artikkelissa käsitellään takaamattomien osto-optioiden myyntiä, eli niin sanottuja naked call -optioita. Sijoittajat voivat käyttää myytyjä osto-optioita myydäkseen osakkeita nykyistä markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Takaamattomien osto-optioiden myynti käydään läpi sekä teoriassa että käytännön esimerkin avulla.

Mitä ovat osto-optiot?

Osto-optiot ovat sijoitustuotteita, jotka antavat option ostajalle oikeuden ostaa kohde-etuuden, esimerkiksi osakkeita, ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta). Myös päivämäärä, jolloin oikeutta voidaan käyttää, on määritelty optiosopimuksen ehdoissa ja tätä kutsutaan erääntymispäiväksi. Ostajan myyjälle maksamasta hinnasta käytetään nimitystä preemio. Sijoittajat voivat sekä ostaa että myydä osto-optioita.

Takaamattomien osto-optioiden myyminen

Optiosijoittajien on äärettömän tärkeää tiedostaa, että takaamattomien osto-optioiden myyminen on lähtökohtaisesti paljon riskialttiimpaa kuin taattujen optioiden myyminen. Optioiden myynnissä tappiot ovat teoriassa rajoittamattomat, kun taas voitot ovat rajalliset.

Optioiden myynti on kuitenkin yksinkertaista, ja ne voivat tarjota sijoittajalle halutun tuottokuvaajan. Strategian yksinkertaisuus perustuu siihen, että sijoittajan on myytävä vain yhdenlaista optiota haluttu kappalemäärä hänen toteutushinnallansa ja erääntymispäivällä.

Alla on esimerkki myydystä osto-optiosta. Tässä esimerkissä sijoittaja myy osto-option 45 dollarin toteutushinnalla, jolloin hän vastaanottaa 0,53 dollarin preemion.

takaamattomien osto-optioiden myynti
Takaamattomien osto-optioiden tuottokuvaaja

Yleensä optiosijoittajat hyödyntävät tätä strategiaa, jos osake on noussut nopeasti lyhyessä ajassa. Kurssin nousun seurauksena volatiliteetti on korkealla, joten myydyistä osto-optioista saatava preemio on myös houkutteleva.

HYVÄ TIETÄÄ
VOIT SIJOITTAA OPTIOIHIN MYÖS LYNXIN KAUTTA
Sijoittajat voivat helposti ja edullisesti ostaa ja myydä osakeoptioita, indeksioptioita, futuurioptioita ja valuuttaoptioita kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä pörsseissä.

Osto-optioiden myymisen teoria

Yllä olevassa esimerkissä sijoittaja saa 0,53 dollarin preemion, jolloin option kannattavuusraja on 45,53 dollaria. Jos erääntymispäivänä kohde-etuuden hinta on tätä korkeammalla, optiopositio on tappiollinen. Koska osakekurssi voi nousta teoriassa äärettömästi, myös potentiaaliset tappiot ovat rajoittamattomat. Option myynnistä saatu preemio, joka on kokonaisuudessaan 53 dollaria ($0,53 * 100), on myös myyjän enimmäisvoitto. Tämä voitto saavutetaan, jos osakekurssi on erääntymispäivänä alle 45 dollaria.

Optiostrategiaa hyödyntävä sijoittaja saa siis myynnistä preemion itselleen, minkä lisäksi positiolla on positiivinen theta (option aika-arvon muutosta mittaava kreikkalainen kirjain). Tämä tarkoittaa, että ajan kuluminen on sijoittajalle eduksi. Option aika-arvo pienenee sen erääntymispäivän lähestyessä, mikä on myyjän näkökulmasta hyvä asia. Kohde-etuuden hinnan ei tarvitse edes muuttua aika-arvon vähenemiseksi. Myyjälle arvon aleneminen on etu, sillä myyty optio on lyhyt positio, jolloin position sulkeminen myyntihintaa alhaisemmalla hinnalla tuottaa luonnollisesti voittoa.

Takaamattomien osto-optioiden myymisen edut

  • Alhaiset transaktiokustannukset
  • Positiivinen theta
  • Monia mahdollisuuksia positionhallintaan

Takaamattomien osto-optioiden myymisen haitat

  • Potentiaaliset voitot ovat rajoitetut
  • Potentiaaliset tappiot ovat rajoittamattomat
  • Korkeat vakuusvaatimukset suhteessa voittopotentiaaliin

Mikä on paras maturiteetti ja toteutushinta?

Ennen toteutushinnan ja erääntymispäivän valintaa on tärkeää ymmärtää, miten tämä optiostrategia toimii.

Kun sijoittaja myy option, hän saa siitä preemion. Parhaimmassa tapauksessa osto-optio erääntyy arvottomana, jolloin myyjä saa pitää hänen vastaanottamansa preemion. Tavoitteen saavuttamiseksi sijoittajan on valittava sopiva erääntymispäivä ja toteutushinta.

Toteutushinnan valitseminen

Toteutushinnan kohdalla on yleistä myydä optioita, jotka ovat miinusoptioita (out-of-the-money). Tämä tarkoittaa osto-optioiden kohdalla sitä, että kohde-etuuden hinta on toteutushintaa pienempi. Miinusoptioiden suosiminen perustuu siihen, että näillä optioilla on vain aika-arvoa, eli niitä ei kannattaisi toteuttaa sillä hetkellä.

Päivien kuluessa optioiden preemio pienenee, vaikka kohde-etuuden hinta ei laskisi. Tämä johtuu nimenomaan aika-arvon vähenemisestä ja se on optioiden myyjän näkökulmasta toivottava tilanne.

Sijoittajan myydessä miinusoptiona olevia osto-optioita, hän luonnollisesti haluaa kuitenkin riittävän preemion. Tästä johtuen toteutushinta ei voi olla liian kaukana kohde-etuuden sen hetkisestä hinnasta, muuten optioiden myynti ei ole kannattavaa. Sijoittajan tavoitteena onkin tasapainottaa saatava preemio ja option toteutukseen liittyvä riski.

Erääntymispäivän valitseminen

Erääntymispäivän valinta on huomattavasti selkeämpää. Nyrkkisääntönä voi pitää, että optioita myydessä kannattaa välttää yli kahden kuukauden päästä erääntyvien optioiden myyntiä. Mitä vähemmän aikaa erääntymispäivään on jäljellä, sitä enemmän päivässä optio menettää aika-arvoa.

Mikäli sijoittaja yrittää myydä osto-option, joka on miinusoptio tilanteessa ja erääntyy esimerkiksi seuraavana päivänä, hän saa optiosta todennäköisesti vain minimaalisen preemion. Yleensä myynnin kannalta houkuttelevimmilla optioilla erääntymispäivä on 3–6 viikon päästä. Tällöin sijoittaja saa yleensä kohtuullisen preemion option myynnistä, ja option arvo laskee päivittäin merkittävästi.

Myytyjen osto-optioiden erääntymispäivän jatkaminen

Mikäli sijoittaja on arvioinut markkinatilanteen oikein, ja hänen myymänsä osto-optio erääntyy arvottomana, hänen ei tarvitse tehdä mitään. Tässä tilanteessa myyjä saa pitää vastaanottamansa preemion, mikä muodostaa hänen voittonsa.

Luonnollisesti voi käydä niin, että kohde-etuuden hinta nousee ja myyty osto-optio uhkaa erääntyä plusoptiona (in-the-money). Tässä tilanteessa sijoittajan todennäköisesti kannattaa siirtää myymänsä osto-option erääntyminen seuraavalle kuukaudelle (roll over), ellei hän joka tapauksessa halunnut lyhyeksi myytyä positiota kyseiselle kohde-etuudelle.

Sijoittajan on usein mahdollista siirtää myydyt osto-optiot myöhemmälle kuukaudelle korkeammalla toteutushinnalla ja saada vastaava preemio kuin mitä hän alun perin sai ensimmäisestä optiosta. Tämä johtuu jälleen myöhemmin erääntyvän option aika-arvosta.

Tässä tilanteessa myyty osto-optio, jonka sijoittaja ostaa erääntymispäivän siirtämisen yhteydessä ei enää sisällä aika-arvoa, sillä sen erääntymispäivä on lähellä. Sen sijaan optiolla on itseisarvoa, sillä se on plusoptio.

Erääntymispäivän siirtämiseksi sijoittaja siis ostaa tämän aikaisemmin myydyn option takaisin ja myy uuden option. Uudesta positiosta saadaan taas uusi preemio.

Käytännön esimerkki takamaattomien osto-optioiden myymisestä

Tilanteessa, jossa osakekurssi on noussut uskomattoman nopeasti ilman perusteita, vaihtoehtona on myydä osto-optio osakkeelle. Tällöin sijoittaja spekuloi osakekurssin laskulla.

Optiosijoittajat käyttävät vastaavissa tilanteissa osto-optioiden myymistä spekulointiin, vaikka periaatteessa optioita voisi käyttää myös kohde-etuuden lyhyeksi myyntiä varten. Näin kuitenkin tapahtuu vain äärimmäisen harvoin. Lähes poikkeuksetta optiosijoittajat eivät usko nopeasti nousseen osakekurssin jatkavan nousua enää merkittävästi, jolloin he pyrkivät tekemään voittoa hyödyntämällä optioiden aika-arvoa.

Otetaan esimerkiksi Royal Caribbean Cruises -yhtiön osake, joka on noussut vahvasti viime kuukausina. Mikäli sijoittaja uskoo, että kurssin nousu on ollut liian vahvaa viime aikoina tai että mahdolliset taloudelliset tekijät heikentävät yrityksen näkymiä, hän voi päättää myydä osto-optioita osakkeelle.

Royal Caribbean Cruisesin osake
Royal Caribbean Cruisesin osakekurssi vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 20.9.2022.

Royal Caribbean Cruisesin osakekurssi oli esimerkin hetkellä 49,02 dollaria. Yrityksen osto-optiosta, jonka toteutushinta on 53 dollaria ja erääntymispäivä 17 päivän päässä, sai tuolloin vähintään 1,52 dollaria. Optiosopimuksen kerroin on 100, jolloin kokonaisuudessaan preemio option myyjälle olisi 152 dollaria yhden option myynnistä. Sijoittajan kriittinen piste (break-even point) on tällöin 54,52 dollaria. Yrityksen osakkeiden pitäisi nousta siten 17 päivän sisällä 11,2 % ennen kuin option myyjä tekisi tappiota.

osto-optioiden myynti
Esimerkki osto-optioiden hinnoista takaamattomien osto-optioiden myyntiä varten

Mikäli Royal Caribbean Cruisesin osakekurssi pysyy alle 53 dollarin erääntymispäivään asti, sijoittaja pitää koko 152 dollarin preemion. Koska kyseessä on tyyliltään amerikkalainen optio, osakekurssin noustessa toteutushintaa korkeammalle, optio voidaan periaatteessa toteuttaa ennen sen erääntymispäivää. Tästä johtuen sijoittajan tulee tiedostaa ero amerikkalaisten ja eurooppalaisten optioiden välillä.

Takaamattomien optioiden myyminen voi olla hyvinkin kannattava strategia. Yleisesti optioiden myyntiä pidetäänkin isojen markkinaosapuolten toimena, johon liittyen on hollanninkielinen vapaasti käännetty sanonta ”joka myy, se pysyy”. Toisin sanoen pitkällä aikavälillä isot toimijat voivat tehdä monella kohtuullisesti kannattavalla kaupalla merkittäviä voittoja.

Takaamattomien optioiden myyntiin liittyy kuitenkin merkittäviä riskejä, jotka sijoittajan on otettava huomioon. Potentiaaliset tappiot ovat teoriassa rajoittamattomat, sillä osakekurssit voivat nousta äärettömästi.

Kuvitellaan esimerkiksi tilanne, jossa Royal Caribbean Cruisesin osakekurssi nousee seuraavalla viikolla 56 dollariin. Tällöin osto-option myynyt sijoittaja on velvollinen toimittamaan osakkeet sovitulla 53 dollarin toteutushinnalla. Välittömät tappiot ovat tilanteessa (56-53) *100 = 300 dollaria, mutta kun otetaan huomioon preemio, ovat tappiot myydystä optiosta todellisuudessa 300-152 = 148 dollaria.

Tätä optiostrategiaa hyödyntävien sijoittajien onkin erittäin tärkeää huomioida riskinsä, eikä vain sokeasti jahdata mahdollisimman suuria voittoja. Takaamattomien optioiden myyminen voi kuitenkin tuoda myös hyvin voittoja.

Osto-optioiden kirjoittaminen LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla yhdellä hiiren napsautuksella. Käytössäsi on myös ammattimaiset työkalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin.

Kaikki optioista

Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team