Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita
Osto-optio (eng. call option) on rahoitusväline, joka antaa option ostajalle oikeuden ostaa osakkeita tai muuta kohde-etuutta ennalta määriteltyyn hintaan, tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa.  

Osto-optioita voidaan myös myydä, mikä luo velvoitteen myydä arvopapereita ennalta määriteltyyn hintaan, tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa.  

Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä osto-optiot ovat, miten ne toimivat, osto-optioiden ostamisen ja myymisen hyödyt ja riskit sekä sen, miten sijoittajat voivat käyttää osto-optioita lisätuottojen saamiseksi. Jos etsit välittäjää, jonka kautta voit käydä kauppaa optioilla, klikkaa  tästä. 

Mitä osto-optiot ovat?

Osto-optiot ovat kahden osapuolen välisiä sopimuksia, jotka antavat ostajalle oikeuden ostaa kohde-etuutena olevaa arvopaperia ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta), tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa (erääntymispäivä). Osto-option myyjä (kirjoittaja) sitoutuu myymään kohde-etuutta, jos osto-option ostaja päättää käyttää option. Kohde-etuus voi olla osakkeita, joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä tai valuuttaa. Osto-optioilla käydään kauppaa yleensä vakiosopimuksina, joissa kukin sopimus kattaa 100 osaketta kohde-etuutena olevaa arvopaperia. Toisin sanoen 1 optio edustaa 100 osaketta. 

Ero pitkän ja lyhyen osto-option välillä

Osto-optiolla voi käydä kauppaa kahdella tavalla. Teknisessä jargonissa puhutaan pitkästä osto-optiosta, jos päätät ostaa osto-option. Kun myydään (kirjoitetaan) osto-optio, puhutaan lyhyestä osto-optiosta.

Pitkä osto-optio (eng. long call option) on noususuuntainen (eng. bullish) optiostrategia, jossa sijoittaja ostaa osto-option odottaen, että option kohde-etuuden hinta nousee. Pitkä osto-optio antaa sijoittajalle oikeuden ostaa kohde-etuutta option toteutushintaan (eng. exercise price), vaikka kohde-etuuden arvo nousisi. Pitkä osto-optio voi olla kannattava, jos option kohde-etuuden arvo nousee, ja tappiollinen, jos kohde-etuuden arvo laskee. Pitkiin osto-optioihin liittyy rajallinen riski, koska sijoittaja voi menettää vain maksamansa option preemion määrän. 

Lyhyt osto-optio (eng. short call option) on laskusuuntainen (eng. bearish) optiostrategia, jossa sijoittaja myy (kirjoittaa) osto-option odottaen, että option kohde-etuuden arvo ei nouse. Lyhyellä osto-optiolla sijoittaja sitoutuu myymään option kohde-etuuden option toteutushintaan, jos osto-option ostaja päättää käyttää option. Lyhyeen osto-optioon liittyy huomattavasti suurempi riski, koska mahdolliset tappiot ovat teoriassa rajattomat. Jos kohde-etuuden hinta nousee, sijoittaja voi joutua ostamaan kohde-etuutta toteutushintaa korkeampaan hintaan.

optiot
OPTIOKAUPANKÄYNTI LYNXIN KAUTTA

Käy kauppaa osake-, indeksi-, futuuri- ja valuuttaoptioilla helposti ja edullisesti kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä pörsseissä.

Esimerkki osto-option ostamisesta

Oletetaan, että uskot ABC osakkeiden nousevan 50 dollarista 60 dollariin osakkeelta tulevina kuukausina ja haluat hyötyä tästä. Silloin voit tietenkin ostaa osakkeita. Mutta voit myös ostaa osto-option, jonka toteutushinta on 55 dollaria osakkeelta, hintaan 2 dollaria optiolta. Jos ABC osakkeen hinta todellakin nousee 60 dollariin, voit käyttää optiosi ja ostaa osakkeet 55 dollarin toteutushintaan osakkeelta ja myydä ne sitten markkinoilla 60 dollarin hintaan osakkeelta. Tällöin voittosi olisi 60 dollaria – 55 dollaria – 2 dollaria = 3 dollaria osakkeelta, eli 300 dollaria 100:lta osakkeelta.  

Mutta mitä tapahtuu, jos ABC osakkeen hinta ei nouse vaan laskee 45 dollariin osakkeelta? Silloin osto-option käyttäminen ei tietenkään olisi kannattavaa. Tällöin tappiosi rajoittuu optiosta maksamaasi preemioon, joka on 2 dollaria optiolta x 100 = 200 dollaria. 

Kaupankäynti osto-optioilla

Osto-optioita ei kuitenkaan tarvitse pitää hallussaan erääntymispäivään asti. Osto-optioita on mahdollista ostaa ja myydä milloin tahansa ennen option erääntymistä. Käymällä kauppaa osto-optioilla ennen erääntymispäivää voidaan saavuttaa voittoa tai tappiota senhetkisten markkinaolosuhteiden mukaisesti. Esimerkiksi nousevien kurssien tai kasvavan volatiliteetin vuoksi osto-optiosta voi tulla kannattava jo ennen kuin optiolla on sisäistä arvoa (eng. intrinsic value). Jos kohde-etuutena olevan osakkeen hinta laskee, voit myös päättää myydä ostamasi osto-option tappion minimoimiseksi ennen erääntymispäivää.  

Erot optioiden selvityksessä

Optioita on kahdenlaisia: Eurooppalaistyylisiä (European style) tai amerikkalaistyylisiä (American style).   

Eurooppalaistyyliset optiot voidaan käyttää vain option erääntymispäivänä. Tämä tarkoittaa, että option ostajalla on oikeus ostaa (tai myydä kun kyseessä on myyntioptio) kohde-etuutta toteutushintaan vain option erääntymispäivänä.  
 
Amerikkalaistyyliset optiot voidaan sen sijaan käyttää milloin tahansa option voimassaoloaikana. Tämä tarkoittaa, että option ostajalla on oikeus ostaa (tai myydä kun kyseessä on myyntioptio) kohde-etuutta toteutushintaan milloin tahansa ennen option erääntymispäivää.  

Alankomaissa ja Yhdysvalloissa useimmat osakeoptiot ovat amerikkalaistyylisiä optioita. 

Osto-optioiden edut ja riskit

Osto-optiot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä nousevista markkinoista ilman kohde-etuuden ostamisesta aiheutuvia kustannuksia. Riski rajoittuu preemiosta maksettuun määrään. Tämä on osto-optioiden keskeisin etu. 

Toisaalta myös osto-optioihin liittyy riskejä. Jos kohde-etuuden hinta ei nouse riittävän nopeasti odotusten mukaisesti, sijoittaja voi menettää option preemiosta maksamansa rahat. Osto-optioilla on myös rajoitettu voimassaoloaika, ja ne erääntyvät tietyn ajan kuluttua. Jos markkinat eivät liiku odotettuun suuntaan ennen option erääntymistä, voittojen muodostumiseen ei välttämättä jää aikaa. 

Vaikka yksittäisen osto-option ostaminen voi olla mahdollisesti houkuttelevaa sijoittajille, jotka haluavat hyötyvät markkinahinnan noususta, se voi olla myös riskialtista, koska preemio voi olla korkea ja koska optio voi raueta arvottomana, jos kohde-etuuden hinta ei nouse odotetulla tavalla. 

Vaihtoehto yksittäisten osto-optioiden ostamiselle on ostaa ns. call spread. Call spread muodostuu ostamalla samanaikaisesti osto-optio ja myymällä toinen osto-optio, jonka toteutushinta on korkeampi. Tämä voi alentaa preemiokustannuksia ja vähentää riskiä, koska tappio rajoittuu kahden toteutushinnan väliseen erotukseen, josta vähennetään saatu preemio. Call spread maksimoi myös voitot, koska potentiaali rajoittuu kirjoitetun osto-option valittuun toteutushintaan.

Tärkeää
OSTO-OPTIOT OVAT MONIMUTKAISIA RAHOITUSTUOTTEITA

On tärkeää muistaa, että osto-optiot ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä, ja sijoittajien on harkittava huolellisesti, sopivatko ne heidän sijoitustavoitteisiinsa ja riskinottohalukkuuteensa. Sijoittajien olisi myös hyvä lisätä tietämystään optiomarkkinoista ja eri strategioista ennen optiokaupankäynnin aloittamista.

Osto-optioiden myynti

Lisätuottoja vakuudellisen osto-option avulla

Osakesijoittajat voivat myydä (kirjoittaa) osto-optioita lisätuottojen saamiseksi ns. covered call -strategian avulla. Tässä optiostrategiassa sijoittaja omistaa 100 tai 100:lla kerrollisen määrän kohde-etuutena olevia osakkeita ja myy samanaikaisesti osto-option (yhden osto-option jokaista salkussa olevaa 100 osaketta kohden). Näin sijoittaja antaa jollekin toiselle oikeuden ostaa hänen osakkeensa. Sijoittaja kerää preemion optiosta ja yleensä toivoo, että optio erääntyy arvottomana (alle toteutushinnan). 

Covered call voi olla tehokas strategia lisätuottojen hankkimiseksi olemassa olevasta osakepositiosta. Kyseessä ei kuitenkaan ole riskitön strategia, ja sijoittajien on oltava valmiita myymään kohde-etuutena olevat osakkeet toteutushintaan, jos option ostaja päättää käyttää option. 

Esimerkki vakuudellisesta osto-optiosta

Oletetaan, että ABC osakkeen arvo on 125 dollaria. Omistat 100 osaketta ja haluat saada lisää tuottoa optioilla. Pidät myös epätodennäköisenä, että osakkeen hinta nousisi yli 130 dollarin seuraavan kuukauden aikana. Vaihtoehtoisesti olisit ehkä halunnut lähettää myyntitoimeksiannon 130 dollarin rajahinnalla. 

Katsot tulevan kuukauden osto-optioita ja näet, että osto-optiolla, jonka toteutushinta on 130 dollaria, käydään kauppaa 4,95 dollarilla sopimukselta. Myyt siis osto-option ja saat 495 dollarin preemion (4,95 dollaria x 100 osaketta). Jos osakkeen kurssi ei nouse yli 130 dollarin, pidät osakkeet ja koko 495 dollarin preemiotuoton. 

Jos osakkeen hinta on yli 130 dollaria erääntymispäivänä, option ostaja käyttää option, ja sinun on myytävä 100 osaketta 130 dollarin osakekohtaisella hinnalla. Saat silti voittoa 5 dollaria osakkeelta + saamasi 4,95 dollarin preemion. Kokonaisvoittosi on siis 9,95 dollaria x 100 = 995 dollaria. Saadun preemion vuoksi teet tappiota vasta, jos osakkeen hinta nousee yli 134,95 dollarin. 

Spekuloi vakuudettomalla osto-optiolla

Vakuudeton osto-optio on strategia, jossa sijoittaja myy option omistamatta kohde-etuutta. Toisin sanoen sijoittaja myy osto-option, mutta hänellä ei ole osakkeita toimitettavaksi, jos option ostaja päättää käyttää option. Sijoittaja toivoo, että kohde-etuuden hinta ei nouse, jotta optio raukeaisi arvottomana. Tähän strategiaan liittyy kuitenkin huomattavasti suurempi riski kuin vakuudelliseen osto-optioon, sillä mahdolliset tappiot ovat rajattomat. Jos kohde-etuuden hinta nousee, sijoittaja voi joutua ostamaan kohde-etuutta toteutushintaa korkeampaan hintaan täyttääkseen option velvoitteen. Suuremman riskin vuoksi vakuudettoman myydyn (kirjoitetun) osto-optioposition avaamiseen vaadittava vakuusvaatimus on myös paljon suurempi.

Esimerkki vakuudettomasta osto-optiosta

Oletetaan, että ABC osakkeilla käydään tällä hetkellä kauppaa 50 dollarilla osakkeelta. Tämä osake on viime aikoina noussut hyvin nopeasti, joten odotat taantumaa ja haluat hyötyä korkeasta volatiliteetista. Saatat tällöin päättää myydä (kirjoittaa) vakuudettoman osto-option (eng. naked call option), jonka toteutushinta on 55 dollaria ja joka erääntyy 30 päivän kuluttua. 

Saat 2 dollarin preemion, eli kertoimen vuoksi saat 200 dollaria option myynnistä. Jos osakkeen hinta on edelleen 55 dollarin toteutushinnan tasolla tai sen alapuolella erääntymispäivänä, optio on arvoton, ja voit pitää saamasi 200 dollarin preemion kokonaisuudessaan voittona. 

Jos osakkeen hinta kuitenkin nousee 55 dollarin toteutushinnan yläpuolelle, option arvo nousee ja myyjä kärsii tappiota. Jos osakkeen hinta nousee esimerkiksi 60 dollariin, option ostaja voi käyttää oikeuttaan ostaa 100 osaketta 55 dollarin kappalehintaan. Koska 100 osaketta maksaa markkinoilla yhteensä 6000 dollaria (60 dollaria osakkeelta), option kirjoittaja tekee osakkeista 500 dollarin tappion. Teoriassa tämä tarkoittaa, että myyjä kärsii 300 dollarin tappion, koska hän sai 200 dollarin preemion optiosta. 

Vakuudettoman osto-option myyntiin liittyy siis potentiaalisesti rajaton tappioriski, sillä kohde-etuutena olevan yhtiön osakkeet voivat teoriassa nousta loputtomiin. Siksi sitä suositellaan yleensä vain kokeneille optiokauppiaille, jotka ymmärtävät riskit ja osaavat hallita niitä tehokkaasti. Paljon riskittömämpi vaihtoehto on työskennellä call spreadien kanssa. 

Mikä määrittää osto-option hinnan?

Osto-option hinta määräytyy eri tekijöiden perusteella.  

Option nykyinen hinta ja toteutushinta: Mitä korkeampi osakkeen senhetkinen hinta on suhteessa option toteutushintaan, sitä korkeampi on osto-option hinta. 

Kohde-etuutena olevan osakkeen volatiliteetti:  Mitä volatiilimpi kohde-etuutena oleva osake on, sitä korkeampi on osto-option hinta, koska kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan suurten muutosten mahdollisuus on suurempi.  

Option jäljellä oleva voimassaoloaika: Mitä pidempi aika option erääntymiseen on, sitä korkeampi on osto-option hinta, koska kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan nousulle on enemmän aikaa.  

Korko: Mitä korkeampi korko on, sitä korkeampi on osto-option hinta, koska kohde-etuutena olevan osakkeen ostamiseen tarvittavan rahan lainaamisesta aiheutuu enemmän kustannuksia.  

Optioiden kreikkalaiset kirjaimet

Delta 

Delta mittaa, missä määrin option hinta muuttuu kohde-etuuden hinnan muuttuessa. Esimerkiksi 0,5:n delta tarkoittaa, että osto-option arvo nousee 1 dollarilla, jos kohde-etuus nousee 2 dollaria. Myyntioption delta on negatiivinen, koska option arvo laskee, jos kohde-etuus nousee. Delta määrittää, kuinka paljon optiot voivat hyötyä kohde-etuuden noususta tai laskusta. 
 
Gamma 

Gamma mittaa deltan muutosta kohde-etuuden hinnan muuttuessa. Gamma on yleensä korkeampi optioilla, jotka ovat kauempana erääntymispäivästä, koska näillä optioilla on enemmän aikaa hyötyä kohde-etuuden hinnanmuutoksista. Korkea gamma tarkoittaa, että option hinta voi muuttua nopeasti, mikä saattaa johtaa suuriin voittoihin tai tappioihin.  
 
Vega 

Vega mittaa option hinnan herkkyyttä kohde-etuuden volatiliteetin muutoksille. Korkeampi volatiliteetti tarkoittaa yleensä korkeampaa option hintaa. Vega on korkeampi optioilla, joiden erääntyminen on kauempana, koska näillä optioilla on enemmän aikaa hyötyä volatiliteetin muutoksista.  

Theta 

Theta mittaa option hinnan muutosta, joka johtuu siitä, että option voimassaoloaika lyhenee. Theta on negatiivinen kaikille optioille, mikä tarkoittaa, että option arvo laskee, kun erääntymispäivä lähestyy. Theta-arvo on korkeampi optioissa, jotka ovat lähempänä erääntymistä.  

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan:

FAQ

Osto-optio on rahoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeuden ostaa kohde-etuutta (esim. osakkeita) ennalta määriteltyyn hintaan (toteutushinta), tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa. 

Osto-option hinta määräytyy senhetkisen hinnan ja toteutushinnan, kohde-etuuden volatiliteetin, jäljellä olevan voimassaoloajan ja koron perusteella. 

Optioita on kahdenlaisia. Osto-optio antaa ostajalle oikeuden ostaa kohde-etuutta ennalta määriteltyyn hintaan. Myyntioptio antaa ostajalle oikeuden myydä osakkeita kohde-etuutta ennalta määriteltyyn hintaan. Lue lisää optioiden perusteista artikkelista “Mitä optiot ovat ja miten niillä voi käydä kauppaa?“. 

Osto-optio antaa ostajalle oikeuden ostaa ja myyntioptio antaa ostajalle oikeuden myydä. Osto-optiota käytetään hyötymään kohde-etuuden hinnan noususta, kun taas myyntioptiota käytetään hyötymään kohde-etuuden hinnan laskusta. 

Optioiden roll over -strategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Optioiden roll over -strategia

Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Kommentit pois päältä artikkelissa Iron butterfly: monimutkainen optiostrategia

Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

Kommentit pois päältä artikkelissa Osto-optiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart