Mitä optiot ovat
Optiokauppa voi äkkiseltään vaikuttaa monimutkaiselta ja riskialttiilta, mutta suhteellisen lyhyellä perehtymisellä optioita voi oppia ymmärtämään. Optiot mahdollistavat spekuloinnin lisäksi esimerkiksi osakepositioiden arvon suojaamisen, mikä voi kiinnostaa sijoittajia epävakaina aikoina. 

Optiokaupassa myyjien riskit ovat merkittäviä, kun taas ostajien mahdolliset tappiot rajoittuvat optiosta maksettuun hintaan. Optioista kiinnostuneen sijoittajan tulee kuitenkin tietää, mitä hän on tekemässä ja tämä artikkeli auttaa ymmärtämään optioiden perusteita.     

Tämä artikkeli auttaa ymmärtämään tärkeimmät termit, eron osto- ja myyntioptioiden välillä, sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia optioiden ostamiseen ja myymiseen liittyy. Lisäksi artikkeli esittelee lyhyesti, miten optioilla käydään kauppaa. Jos etsit välittäjää, jonka kautta voit käydä kauppaa optioilla, klikkaa tästä

Optiot: tärkeät käsitteet

Ennen optiokaupankäyntiä on tärkeää ymmärtää peruskäsitteet. Alla käsitellään, mitä optiot, tarkalleen ottaen osto-optiot ja myyntioptiot, ovat. 

Määritelmä
MITÄ OPTIOT OVAT?
Optio on johdannaistuote, ja se antaa oikeuden ostaa tai myydä tietty kohde-etuus ennalta määrättyyn hintaan ja tiettyyn aikaan. Option arvo perustuu pääasiassa kohde-etuuden hintaan, optiosopimuksen kestoon ja volatiliteettiin. 

Minkälaisia optioita on olemassa? 

Mikä on osto-optio?

Osto-optio, englanniksi call option, on rahoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeuden ostaa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan. Lisäksi sopimukseen liittyy vahvistettu päivämäärä, jolloin oikeutta voidaan käyttää, niin sanottu “erääntymispäivä”. Hintaa, jolla optiolla käydään kauppaa, kutsutaan usein option preemioksi. 

Mikä on myyntioptio?

Myyntioptio, englanniksi put option, on rahoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeuden myydä osakkeita ennalta määrättyyn hintaan. Osto-optioiden tapaan myös myyntioptioilla on erääntymispäivä, jolloin option voi toteuttaa. Tässäkin tapauksessa summaa, jolla optiolla käydään kauppaa, kutsutaan option preemioksi. 

Osto-optioiden ja myyntioptioiden selitys

Mikä on option preemio? 

Option preemio on hinta, jonka sijoittaja maksaa ostaessaan tai saa kirjoittaessaan (myydessään) optiosopimuksen. Se on hinta, jolla annetaan oikeus ostaa (osto-optiossa) tai myydä (myyntioptiossa) kohde-etuus tietyn ajan kuluessa ja ennalta määrättyyn hintaan, jota kutsutaan toteutushinnaksi. 

Option preemion määrittäminen voi olla monimutkaista, ja sijoittajat käyttävätkin erilaisia malleja, kuten Black-Scholesin mallia, arvioidakseen kohtuullisen arvon preemiolle edellä mainittujen tekijöiden ja muiden muuttujien perusteella. Option hinta määräytyy muun muassa toteutushinnan, option voimassaoloajan, volatiliteetin ja korkotason mukaan. Sijoittajat käyttävät tyypillisesti optiokreikkalaisia mittamaan näitä tekijöitä, jotka vaikuttavat optiosopimuksen hintaan. Tärkeimmät optiokreikkalaiset ovat delta, gamma, theta ja vega. 

Mikä on option kohde-etuus?

Option kohde-etuus on sijoitustuote, johon johdannaisen hinta perustuu. Option kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osakkeita, indeksejä, valuuttapareja tai raaka-aineita. Optioiden tapaan myös muilla johdannaisilla, kuten futuureilla ja viputuotteilla, on kohde-etuutensa, mistä nimi johdannainen myös tulee. 

Mikä on option erääntymispäivä? 

Erääntymispäivä on pörssitermi, joka ilmaisee, milloin rahoitustuotteen, kuten option tai futuurin, voimassaolo päättyy. Normaali erääntymispäivä optioille on kuukauden kolmas perjantai. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi Alankomaiden optiopörssistä löytyy myös erilaisia erääntymispäiviä omaavia optioita, kuten päivä- ja viikko-optioita. 

Optioiden voimassaoloaika 

Optioilla on erilaisia voimassaoloaikoja, jotka määritellään option liikkeeseenlaskuhetkellä. Optio-oikeuden voimassaoloaika tarkoittaa ajanjaksoa, joka ulottuu erääntymispäivään saakka. Erääntymispäivän jälkeen ostajan on toteutettava optio tai annettava sen raueta arvottomana. Joitakin optioita ostaja voi myös toteuttaa ennen erääntymispäivää, mutta yleensä on edullisempaa myydä optio, jos sitä ei enää haluta pitää hallussa. 

Saatavilla on useita vakioituja voimassaoloaikoja, mutta niiden tarkka vaihteluväli voi vaihdella pörssin ja optiosopimuksen tyypin mukaan. Yleisimpiä optioiden voimassaoloaikoja ovat: päivä-, viikko- ja kuukausioptiot. Optioita on kuitenkin saatavilla myös 3 kuukauden ja sitä pidemmille ajanjaksoille. 

On tärkeää huomata, että kaikkia voimassaoloaikoja ei ole saatavilla kaikille optioille. Voimassaoloaikojen saatavuus voi vaihdella pörssin, kohde-etuuden ja optiosopimuksen tyypin mukaan. 

Mikä on option toteutushinta? 

Toteutushinta (tunnetaan myös nimellä strike-hinta) on optiosopimukseen liittyvä tärkeä pörssitermi. Toteutushinta on hinta, jolla option omistaja voi ostaa tai myydä kohde-etuuden. Option erääntyessä option omistaja päättää, käyttääkö hän oikeuttaan ostaa tai myydä kohde-etuuden toteutushintaan. 

Osto-optiossa toteutushinta määrittää hinnan, jolla optioiden haltija voi ostaa kohde-etuuden. Jos kohde-etuuden markkinahinta on korkeampi kuin toteutushinta, osto-option haltija voi hyötyä erotuksesta toteuttamalla option. 

Myyntioptiossa toteutushinta määrittää hinnan, jolla optioiden haltija voi myydä kohde-etuuden. Jos kohde-etuuden markkinahinta on alempi kuin toteutushinta, myyntioption haltija voi hyötyä erotuksesta toteuttamalla option. 

Toteutushinta määritellään optiosopimuksen solmimishetkellä ja pysyy muuttumattomana optioiden voimassaoloajan ajan. Oikean toteutushinnan valinta on tärkeä tekijä optiokaupassa, koska se vaikuttaa optioposition kannattavuuteen ja riskiin. 

Optioiden toteuttaminen 

Optioiden toteuttaminen tarkoittaa sitä, että optionhaltija päättää käyttää oikeutensa ostaa (osto-optio) tai myydä (myyyntioptio) kohde-etuus ennalta määrättyyn toteutushintaan. Toteutus tehdään yleensä vain viimeisenä kaupankäyntipäivänä (erääntymispäivä), mutta amerikkalaistyylisissä optioissa se voidaan tehdä myös aikaisemmin. Erääntymispäivänä sijoittajat, joilla on arvollisia (in-the-money) optioita, toteuttavat tai myyvät ne. Tämän vuoksi erääntymispäivänä kohde-etuuden kaupankäynti on usein vilkkaampaa. 

Luontainen arvo 

Option luontainen arvo on kohde-etuuden senhetkisen markkinahinnan ja option toteutushinnan välinen erotus. Se ilmaisee option arvon, joka perustuu siihen välittömään tuottoon, joka saataisiin, jos optio toteutettaisiin kyseisenä ajankohtana. Luontainen arvo voidaan laskea seuraavasti: 

Osto-option luontainen arvo = kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta – toteutushinta. 

Myyntioption luontainen arvo = toteutushinta – kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta. 

Yleensä option hinta koostuu sekä luontaisesta arvosta että aika-arvosta. Luontainen arvo edustaa option “todellista” tai “oikeaa” arvoa, kun taas aika-arvo edustaa arvoa, joka syntyy tulevien hinnanliikkeiden ja volatiliteetin todennäköisyydestä. 

Aika-arvo 

Option aika-arvo on se osa option preemiosta, joka ei selity option luontaisella arvolla. Se edustaa lisäarvoa, jonka sijoittajat ovat valmiita maksamaan luontaisen arvon lisäksi kohde-etuuden tulevien hintakehitysten ja muiden option arvoon mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden vuoksi. 

Yleisesti ottaen, mitä pidempi optiosopimuksen kesto, sitä suurempi on option aika-arvo. Tämä johtuu siitä, että pidemmällä aikavälillä on enemmän aikaa kurssimuutoksille ja volatiliteetin vaihtelulle, jotka molemmat voivat vaikuttaa option arvoon. Aika-arvo riippuu lisäksi volatiliteetista, korkojen muutoksista ja osingonmaksusta.  

Kaupankäynti osto- ja myyntioptioilla 

Optioihin sijoitettaessa on käytettävissä kahdenlaisia optioita, osto- ja myyntioptiota. Kummankin tyyppistä optiota voidaan ostaa tai myydä. Ostettu osto-optio antaa oikeuden ostaa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta) option erääntymispäivänä (eurooppalainen optio) tai myös kyseiseen päivään asti (amerikkalainen optio). Sijoittaja maksaa option myyjälle tästä oikeudesta tietyn hinnan, preemion. Osto-option myyjä saa preemion ja hän on velvollinen myymään osakkeita toteutushintaan, mikäli optio toteutetaan. 

Optiot
Optiokauppa

Optiokauppa on sijoittamista johdannaisiin, jotka antavat sinulle oikeuden ostaa tai myydä tietyn arvopaperin tiettyyn hintaan tiettynä päivänä. Optio on sopimus, joka on sidottu kohde-etuuteen, esimerkiksi osakkeeseen tai indeksiin. 

Myyntioptioon sovelletaan päinvastaista menettelyä. Ostettu myyntioptio antaa sijoittajalle oikeuden myydä osakkeita toteutushintaan eräpäivänä. Myyntioption ostaja voi siten velvoittaa myyjän ostamaan osakkeet toteutushintaan. Option myymistä kutsutaan myös “option kirjoittamiseksi”. 

 Option ostajaOption myyjä
Osto-optioOikeus ostaa kohde-etuuttaVelvollisuus myydä kohde-etuutta
MyyntioptioOikeus myydä kohde-etuuttaVelvollisuus myydä kohde-etuutta

Sijoittaja, jolla on osto-optio, käyttää oikeutensa ostaa osakkeita vain, jos kohde-etuuden hinta ylittää toteutushinnan erääntymispäivänä. Jos hinta on alle toteutushinnan, osto-option ostajan kannattaa ostaa osakkeet suoraan pörssistä alempaan hintaan. Huomaa, että osto-option ostajalla on oikeus käyttää optionsa, mutta ei velvollisuutta. Myyjällä on kuitenkin velvollisuus myydä osakkeet, kun ostaja käyttää optionsa. 

Sama pätee myyntioptioihin, mutta tässä tapauksessa ostaja käyttää option, kun kohde-etuuden hinta on toteutushinnan alapuolella. Optiollaan option ostaja voi myydä osakkeensa korkeampaan hintaan kuin suoraan pörssissä. Tässäkin tapauksessa myyntioption ostajalla on oikeus käyttää optio, ei velvollisuutta. Option myyjä on kuitenkin velvollinen ostamaan osakkeet, jos optio käytetään. 

Osto-optiot: oikeudet ja velvollisuudet

 Ostajan oikeusMyyjän velvollisuus
Kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin toteutushintaOstaja käyttää osto-option.Myyjä on velvollinen myymään osakkeet toteutushintaan.  
Kohde-etuuden hinta on alempi kuin toteutushintaOstaja ei käytä osto-optiota.Ei velvollisuuksia.  

Myyntioptiot: oikeudet ja velvollisuudet

 Ostajan toimetMyyjän velvollisuus
Kohde-etuuden hinta on alempi kuin toteutushintaOstaja käyttää myyntioption.Myyjä on velvollinen ostamaan osakkeet toteutushintaan.  
Kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin toteutushintaOstaja ei käytä myyntioptiota.Ei velvollisuuksia.  

Pörssit laskevat liikkeeseen uusia optioita joka kuukausi. Likvideille osakkeille tavallisesti löytyy optioita, joiden voimassaoloaika on 1, 2, 3, 6 tai 12 kuukautta. Lisäksi esimerkiksi Amsterdamin pörssissä on tarjolla myös lyhytaikaisia optioita, joihin kuuluvat AEX-indeksin päiväoptiot. 

Kuukausittaisten optioiden lisäksi uusia optioita lasketaan liikkeeseen päivittäin yhden päivän pituisina. Alankomaiden optiopörssi erottuu edukseen sekä lyhytaikaisilla että pitkäaikaisilla optioilla. Alankomaalaiset yksityissijoittajat ovat poikkeuksellisen aktiivisia optiosijoittajia, joten maan pörssin optiotarjonta on huomattavan laaja. 

Optioiden merkinnät

Alla on esimerkki siitä, miten optioita luetaan. Esimerkissä eritellään kaikki notaation osat, jotta niiden merkitys tulee selväksi. 

XYZ CALL 20 MAY 2022 € 50

  • XYZ: option kohde-etuus.
  • CALL: optiotyyppi, joita on kahta tyyppiä (osto-optio ja myyntioptio). Tämä optio on osto-optio.
  • 20 MAY 2022: Optiosopimuksen erääntymispäivä.
  • €50: option toteutushinta. Tähän hintaan osto-option ostaja voi ostaa osakkeet käyttäessään optiota.

Kaupankäynti ostetuilla ja myydyillä optioilla

Myös yksityissijoittajat voivat ostaa ja myydä optioita, samalla tavalla kuin esimerkiksi osakkeita voi myydä lyhyeksi. Tästä johtuen artikkelissa on eritelty option ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeiden tapaan ostetusta positiosta käytetään englanniksi termiä long ja lyhyeksi myydystä termiä short. 

Osto-optioita ja myyntioptioita voi ostaa tai myydä, joten erilaisia optiopositioita on yhteensä neljä. Alla oleva taulukko näyttää uskooko position haltija kohde-etuuden hinnan nousevan vai laskevan. On kuitenkin edelleen tärkeää muistaa, että optioiden myyjien ja ostajien oikeudet ja velvollisuudet poikkeavat merkittävästi. Optioiden myyntiin liittyy huomattavasti korkeampia riskejä potentiaalisesti rajoittamattomien tappioiden vuoksi. Eri optiopositioiden tuottokuvaajia on käsitelty Sijoitusblogin vanhemmassa artikkelissa

TyyppiOstettu/myytyTermiSijoittaja uskoo hinnan:
Osto-optioOstettuLong CallNousevan
Osto-optioMyytyShort CallLaskevan
MyyntioptioOstettuLong PutLaskevan
MyyntioptioMyytyShort PutNousevan

Optiostrategiat 

Ennen kuin aloitat kaupankäynnin optioilla, voi olla järkevää tutustua erilaisiin optiostrategioihin. Erilaisten optiostrategioiden käyttöönotto voi vähentää riskejäsi. Optioiden yhdistäminen antaa optiosijoittajille mahdollisuuden muuttaa odotuksensa konkreettiseksi kaupankäyntistrategiaksi, jossa riskit ovat pienemmät suhteessa optiokreikkalaisiin. 

Spreadien, straddlen, stranglen ja monien muiden yhdistelmien avulla on mahdollista reagoida strategisesti lähes mihin tahansa markkinatilanteeseen riippumatta siitä, onko kohde-etuuden hinta nousussa, laskussa vai tasainen. Tutustu optiostrategiat-sivuumme ja löydä paras optiostrategia kaupankäyntiin. 

Optiokauppaan liittyvät kustannukset 

LYNXin kautta voit käydä kauppaa optioilla alhaisin ja läpinäkyvin hinnoin. Emme käytä vähimmäishintaa toimeksiantoa kohden. Maksat vain kaupankäynnin kohteena olevien optiosopimusten määrästä. Ennen kuin lähetät toimeksiannon, näet yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon kustannukset ovat. 

Voit käydä kauppaa esimerkiksi eurooppalaisilla osakeoptioilla 2.5 eurolla/per sopimus ja yhdysvaltalaisilla osakeoptioilla 3.5 dollarilla/per sopimus. Ajankohtaiseen hinnastoomme voit tutustua tarkemmin täällä

Osta ja myy optioita LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin. 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart