Optiokauppa voi äkkiseltään vaikuttaa monimutkaiselta ja riskialttiilta, mutta suhteellisen lyhyellä perehtymisellä optioita voi oppia ymmärtämään. Optiot mahdollistavat spekuloinnin lisäksi esimerkiksi osakepositioiden arvon suojaamisen, mikä voi kiinnostaa sijoittajia epävakaina aikoina.

Optiokaupassa erityisesti niiden myyjillä riskit ovat merkittävät, kun taas ostajilla mahdolliset tappiot rajoittuvat optiosta maksettuun hintaan. Optioista kiinnostuneen sijoittajan tulee kuitenkin tietää, mitä hän on tekemässä ja tämä artikkeli auttaa ymmärtämään optioiden perusteita.    

Tämä artikkeli auttaa ymmärtämään tärkeimmät termit, eron osto- ja myyntioptioiden välillä, sekä mitä oikeuksia ja velvollisuuksia optioiden ostamiseen ja myymiseen liittyy. Lisäksi artikkeli esittelee lyhyesti, miten optioilla käydään kauppaa.

Optiot: tärkeät käsitteet

Ennen optiokaupankäyntiä on tärkeää ymmärtää peruskäsitteet. Alla käsitellään, mitä optiot, tarkalleen ottaen osto-optiot ja myyntioptiot, ovat.

Tiivistelmä
MITÄ OPTIOT OVAT?
tiettyyn aikaan. Option arvo perustuu pääasiassa kohde-etuuden hintaan, optiosopimuksen kestoon ja volatiliteettiin.

Mikä on osto-optio?

Osto-optio, englanniksi call option, on rahoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeuden ostaa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan. Lisäksi sopimukseen liittyy vahvistettu päivämäärä, jolloin oikeutta voidaan käyttää, niin sanottu “erääntymispäivä”. Hintaa, jolla optiolla käydään kauppaa, kutsutaan usein option preemioksi.

Mikä on myyntioptio?

Myyntioptio, englanniksi put option, on rahoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeuden myydä osakkeita ennalta määrättyyn hintaan. Osto-optioiden tapaan myös myyntioptioilla on erääntymispäivä, jolloin option voi toteuttaa. Tässäkin tapauksessa määrää, jolla optiolla käydään kauppaa, kutsutaan optiopreemioksi.

Osto-optioiden ja myyntioptioiden selitys

Mikä on option kohde-etuus?

Option kohde-etuus on sijoitustuote, jolla kaupankäyntiin sopimus perustuu. Lisäksi option hinta perustuu kohde-etuuteen. Option kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osakkeita, indeksejä, valuuttapareja tai raaka-aineita. Optioiden tapaan myös muilla johdannaisilla, kuten futuureilla ja viputuotteilla, on kohde-etuutensa, mistä nimi johdannainen myös tulee.

Mikä on option viimeinen voimassaolopäivä?

Erääntymispäivä on pörssitermi, joka ilmaisee, milloin rahoitustuotteen, kuten option tai futuurin, voimassaolo päättyy. Normaali erääntymispäivä on kuukauden kolmas perjantai. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi Alankomaiden optiopörssistä löytyy myös erilaisia erääntymispäiviä omaavia optioita, kuten päiväoptioita ja viikko-optioita.

Mikä on option toteutushinta?

Toteutushinta on optiosopimukseen liittyvä tärkeä pörssitermi. Toteutushinta on hinta, jolla option omistaja voi ostaa tai myydä kohde-etuuden. Option erääntyessä option omistaja päättää, käyttääkö hän oikeuttaan ostaa tai myydä kohde-etuuden toteutushintaan.

Hyvä tietää
VOIT SIJOITTAA OPTIOIHIN MYÖS LYNXIN KAUTTA
Sijoittajat voivat helposti ja edullisesti ostaa ja myydä osakeoptioita, indeksioptioita, futuurioptioita ja valuuttaoptioita kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä pörsseissä.

Kaupankäynti osto- ja myyntioptioilla

Optioihin sijoitettaessa on käytettävissä kahdenlaisia optioita, osto- ja myyntioptiota. Kummankin tyyppistä optiota voidaan ostaa tai myydä. Ostettu osto-optio antaa oikeuden ostaa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta) option erääntymispäivänä (eurooppalainen optio) tai myös kyseiseen päivään asti (amerikkalainen optio). Sijoittaja maksaa option myyjälle tästä oikeudesta tietyn hinnan, preemion. Osto-option myyjä saa preemion ja hän on velvollinen myymään osakkeita toteutushintaan, mikäli optio toteutetaan.

Myyntioptioon sovelletaan päinvastaista menettelyä. Ostettu myyntioptio antaa sijoittajalle oikeuden myydä osakkeita toteutushintaan eräpäivänä. Myyntioption ostaja voi siten velvoittaa myyjän ostamaan osakkeet toteutushintaan. Option myymistä kutsutaan myös “option kirjoittamiseksi”.

  Option ostaja Option myyjä
Osto-optio Oikeus ostaa kohde-etuutta Velvollisuus myydä kohde-etuutta
Myyntioptio Oikeus myydä kohde-etuutta Velvollisuus myydä kohde-etuutta

Sijoittaja, jolla on osto-optio, käyttää oikeutensa ostaa osakkeita vain, jos kohde-etuuden hinta ylittää toteutushinnan erääntymispäivänä. Jos hinta on alle toteutushinnan, osto-option ostajan kannattaa ostaa osakkeet suoraan pörssistä alempaan hintaan. Huomaa, että osto-option ostajalla on oikeus käyttää optionsa, mutta ei velvollisuutta. Myyjällä on kuitenkin velvollisuus myydä osakkeet, kun ostaja käyttää optionsa.

Sama pätee myyntioptioihin, mutta tässä tapauksessa ostaja käyttää option, kun kohde-etuuden hinta on toteutushinnan alapuolella. Optiollaan option ostaja voi myydä osakkeensa korkeampaan hintaan kuin suoraan pörssissä. Tässäkin tapauksessa myyntioption ostajalla on oikeus käyttää optio, ei velvollisuutta. Option myyjä on kuitenkin velvollinen ostamaan osakkeet, jos optio käytetään.

Osto-optiot: oikeudet ja velvollisuudet

  Ostajan toimet Myyjän velvollisuus
Kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin toteutushinta Ostaja käyttää osto-option. Myyjä on velvollinen myymään osakkeet toteutushintaan.  
Kohde-etuuden hinta on alempi kuin toteutushinta Ostaja ei käytä osto-optiota. Ei velvollisuuksia.  

Myyntioptiot: oikeudet ja velvollisuudet

  Ostajan toimet Myyjän velvollisuus
Kohde-etuuden hinta on alempi kuin toteutushinta Ostaja käyttää myyntioption. Myyjä on velvollinen ostamaan osakkeet toteutushintaan.  
Kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin toteutushinta Ostaja ei käytä myyntioptiota. Ei velvollisuuksia.  

Pörssit laskevat liikkeeseen uusia optioita joka kuukausi. Likvideille osakkeille tavallisesti löytyy optioita, joiden voimassaoloaika on 1, 2, 3, 6 tai 12 kuukautta. Lisäksi esimerkiksi Amsterdamin pörssissä on tarjolla myös lyhytaikaisia optioita, joihin kuuluvat AEX-indeksin päiväoptiot.

Kuukausittaisten optioiden lisäksi uusia optioita lasketaan liikkeeseen päivittäin yhden päivän pituisina. Alankomaiden optiopörssi erottuu edukseen sekä lyhytaikaisilla että pitkäaikaisilla optioilla. Alankomaalaiset yksityissijoittajat ovat poikkeuksellisen aktiivisia optiosijoittajia, joten maan pörssin optiotarjonta on huomattavan laaja.

Optioiden merkinnät

Alla on esimerkki siitä, miten optioita luetaan. Esimerkissä eritellään kaikki notaation osat, jotta niiden merkitys tulee selväksi.

XYZ CALL 20 MAY 2022 € 50

  • XYZ: option kohde-etuus.
  • CALL: optiotyyppi, joita on kahta tyyppiä (osto-optio ja myyntioptio). Tämä optio on osto-optio.
  • 20 MAY 2022: Optiosopimuksen erääntymispäivä.
  • €50: option toteutushinta. Tähän hintaan osto-option ostaja voi ostaa osakkeet käyttäessään optiota.

Kaupankäynti ostetuilla ja myydyillä optioilla

Myös yksityissijoittajat voivat ostaa ja myydä optioita, samalla tavalla kuin esimerkiksi osakkeita voi myydä lyhyeksi. Tästä johtuen artikkelissa on eritelty option ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeiden tapaan ostetusta positiosta käytetään englanniksi termiä long ja lyhyeksi myydyistä termiä short.

Osto-optioita ja myyntioptioita voi ostaa tai myydä, joten erilaisia optiopositioita on yhteensä neljä. Alla oleva taulukko näyttää uskooko position haltija kohde-etuuden hinnan nousevan vai laskevan. On kuitenkin edelleen tärkeää muistaa, että optioiden myyjien ja ostajien oikeudet ja velvollisuudet poikkeavat merkittävästi. Optioiden myyntiin liittyy huomattavasti korkeampia riskejä potentiaalisesti rajoittamattomien tappioiden vuoksi. Eri optiopositioiden tuottokuvaajia on käsitelty Sijoitusblogin vanhemmassa artikkelissa.

Tyyppi Ostettu/myyty Termi Sijoittaja uskoo hinnan:
Osto-optio Ostettu Long Call Nousevan
Osto-optio Myyty Short Call Laskevan
Myyntioptio Ostettu Long Put Laskevan
Myyntioptio Myyty Short Put Nousevan

Osta ja myy optioita LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa kaikilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart