Mitä optiot ovat
Monet pitävät optiokauppaa monimutkaisena ja riskialttiina, mutta onko tämä perusteltua? Uskomme, että tämä näkemys muuttuu, kun tästä sijoitustuotteesta opitaan lisää. Itse asiassa optioihin sijoittamista käytetään usein juuri riskien vähentämiseen. Jonkinlainen perustietämys tuotteesta on kuitenkin välttämätöntä, sillä optioiden ostoon ja myyntiin liittyy luonnollisesti riskejä. 
 
Tämä artikkeli auttaa ymmärtämään keskeiset termit, eron osto-optioiden ja myyntioptioiden välillä ja mitä pitkät ja lyhyet optiot ovat. Lisäksi artikkeli esittelee lyhyesti, miten optioilla käydään kauppaa. Jos etsit välittäjää, jonka kautta voit käydä kauppaa optioilla, klikkaa tästä.

Optioiden keskeiset termit

Ennen kuin syvennymme optiokauppaan, on ensin hyvä käydä läpi keskeiset termit. Alla käsitellään, mitä optiot, tarkalleen ottaen osto- ja myyntioptiot, ovat. 

Määritelmä
MITÄ OPTIOT OVAT?
Optio on johdannaistuote, ja se antaa ostajalle oikeuden ostaa tai myydä tiettyä kohde-etuutta ennalta määrättyyn hintaan ja aikaan. Option arvo perustuu pääasiassa kohde-etuuden hintaan, optiosopimuksen kestoon ja volatiliteettiin.

Minkälaisia optioita on olemassa? 

Mikä on osto-optio?

Osto-optio, englanniksi call option, on rahoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeudenostaa kohde-etuutta (esim. osakkeita) ennalta määrättyyn hintaan. Lisäksi sopimukseen liittyy vahvistettu päivämäärä, jolloin oikeutta voidaan käyttää, niin sanottu “erääntymispäivä”. Hintaa, jolla optiolla käydään kauppaa, kutsutaan usein option preemioksi. 

Mikä on myyntioptio?

Myyntioptio, englanniksi put option, on rahoitustuote, joka antaa option ostajalle oikeuden myydä kohde-etuutta (esim. osakkeita) ennalta määrättyyn hintaan. Osto-optioiden tapaan myös myyntioptioilla on erääntymispäivä, jolloin option voi toteuttaa. Tässäkin tapauksessa hintaa, jolla optiolla käydään kauppaa, kutsutaan option preemioksi.  

Osto-optioiden ja myyntioptioiden selitys

Mikä on option kohde-etuus?

Option kohde-etuus on sijoitustuote, johon johdannaisen hinta perustuu. Option kohde-etuutena voi olla esimerkiksi osakkeita, indeksejä, valuuttapareja tai raaka-aineita. Optioiden tapaan myös muilla johdannaisilla, kuten futuureilla ja viputuotteilla, on kohde-etuutensa, mistä nimi johdannainen myös tulee. 

Mikä on option preemio? 

Option preemio on hinta, jonka sijoittaja maksaa ostaessaan tai saa kirjoittaessaan (myydessään) optiosopimuksen. Se on hinta, jolla annetaan oikeus ostaa (osto-optiossa) tai myydä (myyntioptiossa) kohde-etuus tietyn ajan kuluessa ja ennalta määrättyyn hintaan, jota kutsutaan toteutushinnaksi.  

Option preemion määrittäminen voi olla monimutkaista, ja sijoittajat käyttävätkin erilaisia malleja, kuten Black-Scholesin mallia, arvioidakseen kohtuullisen arvon preemiolle edellä mainittujen tekijöiden ja muiden muuttujien perusteella. Option hinta määräytyy muun muassa toteutushinnan, option voimassaoloajan, volatiliteetin ja korkotason mukaan. Sijoittajat käyttävät tyypillisesti optioiden kreikkalaisia (eng. option greeks) mittamaan näitä tekijöitä, jotka vaikuttavat optiosopimuksen hintaan. Tärkeimmät optioiden kreikkalaiset ovat delta, gamma, theta ja vega.

Mikä on option erääntymispäivä?

Erääntymispäivä ilmaisee, milloin rahoitustuotteen, kuten option tai futuurin, voimassaolo päättyy. Monien optioiden erääntymispäivä on kuukauden kolmas perjantai. Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi Alankomaiden optiopörssistä löytyy myös erilaisia erääntymispäiviä omaavia optioita, kuten päivä- ja viikko-optioita. 

Optioiden voimassaoloaika

Optioilla on erilaisia maturiteetteja eli voimassaoloaikoja, jotka määritellään option liikkeeseenlaskuhetkellä. Option voimassaoloaika tarkoittaa ajanjaksoa, joka ulottuu erääntymispäivään saakka. Option erääntymisen jälkeen ostajan on toteutettava optio tai annettava sen raueta arvottomana. Joitakin optioita ostaja voi myös toteuttaa ennen erääntymispäivää, mutta yleensä on edullisempaa myydä optio, jos sitä ei enää haluta pitää hallussa.  

Saatavilla on useita vakioituja voimassaoloaikoja, mutta niiden tarkka vaihteluväli voi vaihdella pörssin ja optiosopimuksen tyypin mukaan. Yleisimpiä optioiden voimassaoloaikoja ovat: päivä-, viikko- ja kuukausioptiot. Optioita on kuitenkin saatavilla myös 3 kuukauden ja sitä pidemmille ajanjaksoille. 

On tärkeää huomata, että kaikkia voimassaoloaikoja ei ole saatavilla kaikille optioille. Voimassaoloaikojen saatavuus voi vaihdella pörssin, kohde-etuuden ja optiosopimuksen tyypin mukaan. 

Mikä on option toteutushinta? 

Toteutushinta, englanniksi strike price, on optiosopimukseen liittyvä tärkeä termi. Toteutushinta on hinta, jolla option omistaja voi ostaa tai myydä kohde-etuutta. Option erääntyessä option omistaja päättää, käyttääkö hän oikeuttaan ostaa tai myydä kohde-etuutta toteutushintaan.  

Osto-optiossa toteutushinta määrittää hinnan, jolla optioiden ostaja voi ostaa kohde-etuuden. Jos kohde-etuuden markkinahinta on korkeampi kuin toteutushinta, osto-option ostaja voi hyötyä erotuksesta toteuttamalla option.  

Myyntioptiossa toteutushinta määrittää hinnan, jolla optioiden ostaja voi myydä kohde-etuutta. Jos kohde-etuuden markkinahinta on alempi kuin toteutushinta, myyntioption ostaja voi hyötyä erotuksesta toteuttamalla option.  

Toteutushinta määritellään optiosopimuksen liikkeesenlaskuhetkellä ja se pysyy muuttumattomana option voimassaoloajan. Oikean toteutushinnan valitseminen on tärkeä tekijä optiokaupassa, koska se vaikuttaa optioposition kannattavuuteen ja riskiin. 

Luontainen arvo

Option luontainen arvo on kohde-etuuden senhetkisen markkinahinnan ja option toteutushinnan välinen erotus. Se ilmaisee option arvon, joka perustuu siihen välittömään tuottoon, joka saataisiin, jos optio toteutettaisiin kyseisenä ajankohtana. Luontainen arvo voidaan laskea seuraavasti:  

Osto-option luontainen arvo: kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta – toteutushinta.  

Myyntioption luontainen arvo: toteutushinta – kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta.  

Yleensä option hinta koostuu sekä luontaisesta arvosta että aika-arvosta. Luontainen arvo edustaa option “todellista” tai “oikeaa” arvoa, kun taas aika-arvo edustaa arvoa, joka syntyy tulevien hinnanliikkeiden ja volatiliteetin todennäköisyydestä.  

Aika-arvo

Option aika-arvo on se osa option preemiosta, joka ei selity option luontaisella arvolla. Se edustaa lisäarvoa, jonka sijoittajat ovat valmiita maksamaan luontaisen arvon lisäksi kohde-etuuden tulevien hintakehitysten ja muiden option arvoon mahdollisesti vaikuttavien tekijöiden vuoksi.  

Yleisesti ottaen, mitä pidempi optiosopimuksen kesto, sitä suurempi on option aika-arvo. Tämä johtuu siitä, että pidemmällä aikavälillä on enemmän aikaa hinnanmuutoksille ja volatiliteetin vaihtelulle, jotka molemmat voivat vaikuttaa option arvoon. Tämän lisäksi aika-arvoon vaikuttaa volatiliteetti, korkojen muutokset ja osingonmaksut. 

Optioiden “moneyness”

Moneyness kuvaa option toteutushintaa suhteessa kohde-etuuden senhetkiseen hintaa. Vaihtoehtoja on kolme: 

 • Plusoptio (in-the-money) 
 • Tasaoptio (at-the-money) 
 • Miinusoptio (out-of-the-money) 

Alla olevassa kuvituksessa on skenaario, jossa myyntioptio ostetaan osakeposition suojaamiseksi. Oletetaan, että tämä sijoittaja ostaa 100 osaketta 2 dollarin kappalehintaan. Kun kurssi on 3 dollaria, sijoittajaa haluaa suojautua osakkeiden hintojen laskua vastaan myymättä osakkeitaan. Sijoittaja päättää ostaa myyntioption, kun kohde-etuutena oleva osake on 3 dollarissa. Sijoittaja valitsee toteutushinnaksi 4 dollaria, mikä antaa hänelle oikeuden myydä osakkeet 4 dollarin kappalehintaan. Hän maksaa optiosta 1 dollarin preemion. Position kannattavuusraja on siis 3 dollaria (toteutushinta – preemio). Kohde-etuuden hinta nousee kohti 6 dollaria, joten optio erääntyy arvottomana toukokuussa. Sijoittaja menettää näin 1 dollarin voiton, mutta hänellä on edelleen osakkeita 6 dollarin arvosta. 

Jos osakkeen hinta on täsmälleen 4 dollariin, optio on tasaoptio (at-the-money). Jos optio noteerataan 4 dollarin yläpuolella, se on miinusoptio (out-of-the-money). Jos osakkeen hinta noteerataan alle 4 dollarin, puhutaan plusoptiosta (in-the-money).

Optioiden “moneyness”

Optioiden merkinnät

Alla on esimerkki siitä, miten optioita luetaan. Esimerkissä eritellään kaikki notaation osat, jotta niiden merkitys tulee selväksi.  

XYZ CALL 20 MEI 2022 € 50 

 • XYZ: option kohde-etuus. 
 • CALL: optiotyyppi, joita on kahta tyyppiä (osto-optio ja myyntioptio). Tämä optio on osto-optio. 
 • 20 MEI 2022: Optiosopimuksen erääntymispäivä. 
 • € 50: option toteutushinta. Tähän hintaan osto-option ostaja voi ostaa kohde-etuutta käyttäessään option. 

Mikä on option avoin korko?

Optiosijoittajille tärkeä avoin korko, englanniksi open interest, edustaa avointen optiosopimusten määrää kaupankäyntipäivän lopussa. Tämä arvo, joka on ainutlaatuinen jokaiselle optiosarjalle, vaihtelee päivittäin. Se lasketaan laskemalla yhteen kaikki ostetut ja kirjoitetut sopimukset sarjaa kohti, mikä osoittaa option likviditeetin. Jos avoin korko kasvaa, se tarkoittaa, että markkinoiden kiinnostus kyseistä optiosarjaa kohtaan kasvaa ja päinvastoin. On tärkeää, ettei avointa korkoa ja volyymia sekoiteta keskenään: volyymi koskee jokaista kaupattua optiota, kun taas avoimessa korossa otetaan huomioon vain avoimet sopimukset. 

Kaupankäynti osto- ja myyntioptioilla

Optioihin sijoitettaessa on käytettävissä kahdenlaisia optioita, osto- ja myyntioptiota. Kummankin tyyppistä optiota voidaan ostaa tai myydä.  

Ostettu osto-optio antaa oikeuden ostaa osakkeita ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta) option erääntymispäivänä (eurooppalaistyylinen optio) tai kyseiseen päivään asti (amerikkalaistyylinen optio). Sijoittaja maksaa option myyjälle tästä oikeudesta tietyn hinnan, eli preemion. Osto-option myyjä saa preemion ja hän on velvollinen myymään osakkeita toteutushintaan, mikäli optio toteutetaan.  

Myyntioptioon sovelletaan päinvastaista menettelyä. Ostettu myyntioptio antaa sijoittajalle oikeuden myydä osakkeita toteutushintaan eräpäivänä. Myyntioption ostaja voi siten velvoittaa myyjän ostamaan osakkeet toteutushintaan. Option myymistä kutsutaan myös “option kirjoittamiseksi”. 

 Option ostajaOption myyjä
Osto-optio (eng. Call)Oikeus ostaa kohde-etuuttaVelvollisuus myydä kohde-etuutta
Myyntioptio (eng. Put)Oikeus myydä kohde-etuuttaVelvollisuus ostaa kohde-etuutta

Sijoittaja, jolla on osto-optio, käyttää oikeutensa ostaa osakkeita vain, jos kohde-etuuden hinta ylittää toteutushinnan erääntymispäivänä. Jos hinta on alle toteutushinnan, osto-option ostajan kannattaa ostaa osakkeet suoraan pörssistä alempaan hintaan. Huomaa, että osto-option ostajalla on oikeus käyttää optionsa, mutta ei velvollisuutta. Myyjällä on kuitenkin velvollisuus myydä osakkeet, jos ostaja käyttää option.  

Sama pätee myyntioptioihin, mutta tässä tapauksessa ostaja käyttää option, kun kohde-etuuden hinta on toteutushinnan alapuolella. Optiolla option ostaja voi myydä osakkeita korkeampaan hintaan kuin suoraan pörssissä. Tässäkin tapauksessa myyntioption ostajalla on oikeus käyttää optio, ei velvollisuutta. Option myyjä on kuitenkin velvollinen ostamaan osakkeet, jos ostaja käyttää option.

Osto-optiot: oikeudet ja velvollisuudet

 Ostajan oikeusMyyjän velvollisuus
Kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin toteutushintaOstaja käyttää osto-optionMyyjä on velvollinen myymään osakkeet toteutushintaan
Kohde-etuuden hinta on alhaisempi kuin toteutushintaOstaja ei käytä osto-optiotaEi velvollisuuksia 

Myyntioptiot: oikeudet ja velvollisuudet

 Ostajan toimetMyyjän velvollisuus
Kohde-etuuden hinta on alhaisempi kuin toteutushintaOstaja käyttää myyntioptionMyyjä on velvollinen ostamaan osakkeet toteutushintaan
Kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin toteutushinta Ostaja ei käytä myyntioptiotaEi velvollisuuksia

Pörssit, kuten Euronext ja NYSE, laskevat liikkeeseen uusia optioita joka kuukausi. Likvideille osakkeille tavallisesti löytyy optioita, joiden voimassaoloaika on 1, 2, 3, 6 tai 12 kuukautta. Lisäksi esimerkiksi Amsterdamin pörssissä on tarjolla myös lyhytaikaisia optioita, joihin kuuluvat AEX-indeksin päiväoptiot.  

Kuukausittaisten optioiden lisäksi uusia optioita lasketaan liikkeeseen päivittäin yhden päivän pituisina. Alankomaiden optiopörssi erottuu edukseen sekä lyhytaikaisilla että pitkäaikaisilla optioilla. Alankomaalaiset yksityissijoittajat ovat poikkeuksellisen aktiivisia optiosijoittajia, joten maan pörssin optiotarjonta on huomattavan laaja. 

Kaupankäynti ostetuilla ja myydyillä optioilla

Sijoittajat voivat ostaa ja myydä optioita, samalla tavalla kuin esimerkiksi osakkeita voi ostaa ja myydä lyhyeksi. Tästä johtuen artikkelissa on eritelty option ostajan ja myyjän oikeudet ja velvollisuudet. Osakkeiden tapaan ostetusta positiosta käytetään englanniksi termiä long ja lyhyeksi myydystä termiä short

Osto- ja myyntioptioita voi ostaa tai myydä, joten erilaisia optiopositioita on yhteensä neljä. Alla oleva taulukko näyttää uskooko position haltija kohde-etuuden hinnan nousevan vai laskevan. On kuitenkin edelleen tärkeää muistaa, että optioiden myyjien ja ostajien oikeudet ja velvollisuudet poikkeavat merkittävästi. Optioiden myyntiin liittyy huomattavasti korkeampia riskejä potentiaalisesti rajoittamattomien tappioiden vuoksi.

TyyppiOstettu/myytyTermiSijoittaja uskoo hinnan:
Osto-optioOstettuLong CallNousevan
Osto-optioMyytyShort CallLaskevan
MyyntioptioOstettuLong PutLaskevan
MyyntioptioMyytyShort PutNousevan

Optiostrategiat 

Ennen kuin aloitat kaupankäynnin optioilla, voi olla järkevää tutustua erilaisiin optiostrategioihin. Erilaisten optiostrategioiden käyttöönotto voi vähentää riskejäsi. Optioiden yhdistäminen antaa optiosijoittajille mahdollisuuden muuttaa odotuksensa konkreettiseksi kaupankäyntistrategiaksi, jossa riskit ovat pienemmät suhteessa optioiden kreikkalaisiin.  

Spreadien, straddlen, stranglen ja monien muiden yhdistelmien avulla on mahdollista reagoida strategisesti lähes mihin tahansa markkinatilanteeseen riippumatta siitä, onko kohde-etuuden hinta nousussa, laskussa vai tasainen. Tutustu optiostrategiat-sivuumme ja löydä sopivin optiostrategia kaupankäyntistrategiallesi. 

Optioiden hinnat kaupankäyntialustoilla

Saat yleiskatsauksen osto- ja myyntioptioista helposti LYNX+ tai TWS-alustan kautta. 

Optioiden hintoja on helppo tarkastella nopeasti uudistetun LYNX+ alustan kautta. Etsi haluamasi kohde-etuus ja valitse yläreunasta Optiot-välilehti. Yläreunasta voit itse muuttaa erääntymispäivää ja toteutushintaa. Alareunassa sinulla on myös mahdollisuus luoda optioyhdistelmä valitsemistasi optioista. 

Jos käytät TWS-alustaa, voit käyttää esimerkiksi Option Traderia. Tämä on ihanteellinen kaupankäyntityökalu optiokauppiaille. Tämän optiotyökalun avulla voit tarkastella yhden tai useamman kohde-etuuden optiohintoja. Voit analysoida riskejä nopeasti ja antaa yksittäisiä toimeksiantoja tai lähettää yhdistelmätoimeksiantoja kerralla. 

Optiokaupankäyntiin liittyvät kustannukset

LYNXin kautta voit käydä kauppaa optioilla alhaisin ja läpinäkyvin hinnoin. Emme käytä vähimmäishintaa toimeksiantoa kohden. Maksat vain kaupankäynnin kohteena olevien optiosopimusten määrästä. Ennen kuin lähetät toimeksiannon, näet yhdellä silmäyksellä, kuinka paljon kustannukset ovat.  

Voit käydä kauppaa esimerkiksi eurooppalaisilla osakeoptioilla 2.5 eurolla/per sopimus ja yhdysvaltalaisilla osakeoptioilla 3.5 dollarilla/per sopimus. Voit tutustua hinnastoomme tarkemmin täällä. 

Optiosanasto

 • Optio: Rahoitusjohdannainen, joka antaa ostajalle oikeuden mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä kohde-etuutta.  
 • Osto-optio: Antaa ostajalle oikeuden ostaa kohde-etuutta. 
 • Myyntioptio: Antaa ostajalle oikeuden myydä kohde-etuutta. 
 • Kohde-etuus: Arvo, johon optio perustuu, kuten osakkeet, indeksit tai hyödykkeet. 
 • Toteutushinta: Hinta, jolla kohde-etuus voidaan ostaa tai myydä. 
 • Erääntymispäivä: Päivä, jolloin optio erääntyy (voimassaoloaika päättyy).  
 • Preemio: Optiosopimuksesta maksettu hinta. 
 • Avoin korko: Avoimien optiosopimusten kokonaismäärä, joita ei ole vielä suljettu tai käytetty. 
 • Volatiliteetti: Mittaa kohde-etuuden hinnanvaihteluita, joka vaikuttaa optiopreemioon. 
 • Aika-arvon menetys: Prosessi, jossa option arvo laskee eräpäivän lähestyessä. 
 • Plusoptio (in-the-money): Tilanne, jossa optiolla on luontaista arvoa. Osto-optioissa tämä tarkoittaa sitä, että toteutushinta on alhaisempi kuin kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta. Myyntioptioiden tapauksessa se tarkoittaa, että toteutushinta on korkeampi kuin nykyinen markkinahinta. 
 • Miinusoptio (out-of-the-money): Optio, jolla ei ole luontaista arvoa. Osto-optioissa tämä tarkoittaa sitä, että toteutushinta on korkeampi kuin kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta, ja myyntioptioiden tapauksessa se tarkoittaa, että toteutushinta on matalampi. 
 • Tasaoptio (at-the-money): Tilanne, jossa option toteutushinta on sama kuin kohde-etuuden senhetkinen markkinahinta.

Johtopäätös

Tässä artikkelissa olemme käsitelleet kattavasti optiokauppaa ja keskittyneet erityisesti optiosijoittamisen tarjoamiin ainutlaatuisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Peruskäsitteiden, kuten osto- ja myyntioptioiden, ymmärtämisestä riskinhallintastrategioiden kehittämiseen. 

Tämä artikkeli on opas sekä aloitteleville että kokeneille sijoittajille, jotka haluavat syventää tietämystään ja terävöittää optiokaupankäyntitaitojaan. Oikealla lähestymistavalla ja markkinoiden dynamiikan ymmärtämisellä optiot voivat olla arvokas lisä mihin tahansa sijoitussalkkuun.

Lisää optioista

Sijoitusblogin Optiot-sivulta löytyy tietoa optioista niin aloittelijalle kuin kokeneellekin optiosijoittajalle. Mikä vaikuttaa optioiden hintoihin ja mikä merkitys kreikkalaisilla kirjaimilla on optiokaupassa? Mitä eroja on eurooppalais- ja amerikkalaistyylisten optioiden välillä? Mikä optiostrategia sopii parhaiten omaan sijoittamistyyliisi?

Kaupankäynti optioilla LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin. 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart