Sijoittamiseen liittyvät riskit

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Mahdolliset tappiot saattavat nousta sijoittamaasi summaa korkeammiksi. Sijoita siis vain rahaa, jota et tarvitse päivittäisten menojen kattamiseen. Jos päätät sijoittaa, on tärkeää, että olet hyvin varautunut. Ennen kun sijoitat sinun tulee arvioida kokemustasoasi, sijoitustavoitteitasi, taloudellisia resurssejasi ja muita mahdollisia asiaan liittyviä seikkoja.

Markkinariski

Markkinariski tarkoittaa, että markkinalasku vaikuttaa negatiivisesti arvopapereiden hintaan ja arvostustasoihin. Markkinariskiin vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, kuten talouskasvun hidastuminen tai korkotason muutokset.

Hintariski

Hintariskillä tarkoitetaan arvopapereiden hinnanmuutosten aiheuttamaa riskiä. Hinnat muuttuvat jatkuvasti, jonka takia olet aina alttiina hintariskille. Riskiä voidaan vähentää salkun hajauttamisella.

Korkoriski

Korkoriski tarkoittaa, että sijoitusten arvo saattaa laskea markkinakorkojen noustessa. Korkotason nousu voi johtaa alhaisempaan kulutukseen ja yritysten korkokulujen nousuun. Tämä voi heikentää yritysten voittoja. Korkojen nousulla voi siis olla kielteinen vaikutus sekä osakkeiden ja joukkovelkakirjojen että osakkeita ja joukkovelkakirjoja omistavien sijoitusrahastojen arvoon.

Luottoriski

Luottoriski tarkoittaa, että sijoittamasi yritys tai valtio, ei pysty täyttämään maksuvelvoitteitaan. Tämän seurauksena, sinulle ei esimerkiksi joukkovelkakirjan haltijana makseta enää korkoa, tai sijoituksesi menettää arvonsa.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski syntyy, jos sijoituksillasi ei voida käydä kauppaa pörssissä ollenkaan tai kaupankäyntiä ei tapahdu juuri lainkaan. Sijoituksesi eivät silloin ole “likvidejä”. Tämä tarkoittaa, että et voi (väliaikaisesti) myydä sijoituksiasi, tai että saat niistä odotettua huonomman hinnan.

Valuuttariski

Valuuttariski syntyy, kun sijoitat muuhun valuuttaan kuin euroon. Jos kyseisen toisen valuutan kurssi laskee euroon verrattuna, heijastuu tämä negatiivisesti sijoituksesi arvoon.

Inflaatioriski

Riski, että sijoituksen tuotto pienenee ostovoiman heikkenemisen vuoksi. Inflaatio pienentää sijoitusten todellisia tuottoja nimellistuottoihin verrattuna.