Optiot ovat mielenkiintoisia tuotteita, jotka täydentävät muita sijoituksia. LYNXin Sijoitusblogista löytyy kattavasti optioihin liittyviä artikkeleita, mikäli ne eivät ole vielä tuttuja. Epävakaina aikoina monia varmasti kiinnostaa se, että sijoittajat voivat käyttää sekä osto- että myyntioptioita muiden sijoitustuotteiden arvon suojaamiseen.

Tässä artikkelissa selitetään, miten nämä suojaavat osto- ja myyntioptiot toimivat. Konsepti käydään läpi konkreettisten esimerkkien kautta.

Suojaavat osto- ja myyntioptiot

Sijoittaja voi käyttää osto- ja myyntioptioita sijoitussalkun arvon suojaamiseen. Ostamalla osto-option, sijoittaja voi rajoittaa lyhyeksi myytyyn positioon liittyviä riskejä. Tällöin sijoittajan lyhyeksi myydyn position arvo kasvaa osakekurssin laskiessa, mutta sen noustessa option arvo nousee, jolloin sijoittajan tappiot vähenevät. Luonnollisesti sijoittaja joutuu maksamaan optiosta, mutta tässä tilanteessa se toimii vakuutena nousuriskin kattamiseksi.

Suojaava myyntioptio toimii samalla tavalla, mutta nyt optioilla katetaan ostettujen osakkeiden kurssien arvon laskuun liittyvä riski. Tämä on yleinen strategia sijoittajien keskuudessa, sillä se on yksinkertainen tapa rajoittaa sijoitussalkun tappioita. Sijoittajan on kuitenkin laskettava, kuinka suuri prosenttiosuus salkusta suojataan optioilla.

Option valinta

Tässä sijoitusstrategiassa sijoittaja käyttää osto- tai myyntioptioita suojautuakseen kurssien nousujen tai laskujen aiheuttamilta tappioilta. Strategia esitellään alla vaihe vaiheelta myyntioptioita käyttämällä, sillä se on sijoittajien usein käyttämä tapa rajoittaa riskejä. Suojaavan osto-option käyttö toimii samalla tavalla, mutta päinvastoin; myyntioptioiden sijaan sijoittaja hankkii osto-optioita.

Esimerkki

Oletetaan, että sijoittaja omistaa 10 Applen osaketta, joiden keskihinta on 120 dollaria. Nämä osakkeet on ostettu pitkällä aikavälillä, ja tarkoituksena on pitää osakkeet hallussa seuraavat vuodet ja odottaa korkeampia hintoja ja osinkoja. Lyhyellä aikavälillä markkinatilanne on heikko, ja sijoittaja pelkää hintojen laskua, mutta ei halua menettää osakkeitaan. Sijoittajalle on tarjolla useita erilaisia myyntioptioita, joilla rajoittaa tappioita mahdollisen kurssilaskun yhteydessä.

Nyt esiin nousee kaksi tärkeää kysymystä:

1) Mikä optioiden erääntymispäivä on houkuttelevin?

2) Mikä on optioiden paras toteutushinta?

On tärkeää tiedostaa, että yllä oleviin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä oikeaa vastausta. Sopivuus riippuu yksittäisen sijoittajan omista preferensseistä ja hänen on tehtävä hänelle itselleen sopivin valinta. Esimerkin avulla kuitenkin yritetään osoittaa, mikä on mahdollista.

Myyntioption ostamista Applen osakeposition suojaamiseksi voidaan parhaiten kuvata vakuutukseksi. Vakuutus maksaa aina ja siihen liittyy yleensä aina jonkinlainen omavastuuosuus. Tässä esimerkissä myyntioptioiden toteutushinnaksi on valittu 120 euroa, vaikka optimaalinen toteutushinta riippuu useista tekijöistä joita käsitellään alla tarkemmin.

Ensimmäiseksi on kuitenkin syytä tarkastella jäljellä olevan voimassaoloajan ja thetan (aika-arvon vähenemisen) suhdetta eri preemioiden (optiomyyjälle maksettavien hintojen) osalta. Mikäli optioiden kreikkalaiset kirjaimet eivät ole sijoittajalle tuttuja, niitä on käsitelty tarkemmin tässä artikkelissa: Optioiden kreikkalaiset kirjaimet: delta, gamma, vega, theta ja rho.

Optioiden erääntymispäivän valitseminen

Option theta pienenee, mitä pidempi aika erääntymispäivään on jäljellä. Suojaavien optioiden tapauksessa tämä on tärkeä tekijä. Optiostrategian tehtävänä on suojata sijoittajan Applen osakkeita, jolloin kustannusten on tietenkin oltava mahdollisimman alhaiset.

Lyhytaikaiset optiot ovat absoluuttisesti halvempia kuin pitkäaikaiset optiot, mutta aika-arvon menetys on moninkertainen lyhytaikaisissa optioissa. Alla olevassa taulukossa tämä esitetään näyttämällä Applen myyntioptioita eri erääntymispäivillä.

KuukausiToteutushintaOption preemioTheta
Elokuu120$23-0,059
Syyskuu120$24-0,051
Lokakuu120$25,50-0,045
Joulukuu120$27,70-0,039
Maaliskuu 2022120$30,30-0,033

Applen elokuun myyntioption preemio oli 23 dollaria 120 dollarin toteutushinnalla taulukon luontihetkellä. Tämän option theta oli -0,059, mikä tarkoittaa, että optio menetti noin $0,059 aika-arvoa joka päivä.

Tämä tarkoittaa, että 44 päivän aikana aika-arvoa menetettiin 2,36 dollaria, mikä vastaa noin 10 prosenttia option preemiosta. Joulukuussa erääntyvän Applen myyntioption theta oli 0,0039, mikä tarkoittaa 6,36 dollarin aika-arvon menetystä 163 päivän aikana. Tämä vastaa 23 prosenttia option preemiosta.

Mitä pidempään optio on voimassa, sitä pienempi sen theta on. Aika-arvon menetys on nopeimmillaan viimeisten viikkojen aikana ennen erääntymistä, minkä vuoksi yleisesti on houkuttelevaa myydä lyhytaikaisia optioita ja ostaa pitkäaikaisia optioita.

Pitäisikö sijoittajan sitten ostaa pisimpään voimassa oleva optio, koska sen theta on silloin pienin? Ei, sillä suojaavien optioiden kohdalla ei ole houkuttelevaa ostaa optioita, joiden voimassaoloaika on liian pitkä. Sijoittajalle sopivampaa on hankkia myyntioptioita vakuutukseksi hinnan laskua vastaan ja arvioida tilannetta aika ajoin uudestaan.

Tästä johtuen esimerkkiin ei ole valittu optioita, joiden erääntymispäivään on aikaa useita vuosia. Joustavuus on etu, jolloin osakekurssien noustessa sijoittaja voi valita uuden houkuttelevamman suojaavan myyntioption ilman liian suuria kustannuksia. Peukalosääntönä voi toimia esimerkiksi 4-9 kuukauden päästä erääntyvien optioiden väliltä valitseminen. Tämä rajoittaa aika-arvon menetystä, eivätkä suojauksesta syntyvät kustannukset nouse liian suuriksi.

Optioiden toteutushinnan valitseminen

Erääntymispäivän lisäksi toteutushinta on olennainen option valinnassa. Alla olevassa taulukossa on esitetty Applen 2022 joulukuun myyntioptiot eri toteutushinnoilla ja niiden preemiot.

KuukausiToteutushintaOption preemio
Joulukuu90$1,12
Joulukuu100$1,87
Joulukuu110$3,07
Joulukuu120$4,90
Joulukuu130$7,50
Joulukuu140$11

Periaatteessa on tärkeää, että sijoittajalla on oma mielipiteensä kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan tulevasta kehityksestä. Mikäli sijoittaja odottaa osakekurssin laskuun liittyvien riskien olevan vähäisiä, hän voi valita option alhaisemmalla toteutushinnalla. Toisaalta, jos sijoittaja kokee riskit suuriksi uusien taloudellisten epävarmuustekijöiden vuoksi, hänen on parempi valita korkeampi toteutushinta.

Toteutushinnan valintaa voi verrata sairausvakuutukseen. Miten isoina sijoittaja kokee tulevat riskit? Onko laajalle vakuutukselle tarvetta, vai riittääkö vähemmän kattava vakuutus pitämään sijoittajan mielen rauhallisena?

On tärkeää punnita vakuutuksen kustannuksia suhteessa niihin liittyviin riskeihin. Useimmissa tapauksissa osakekurssin 10-20 prosentin laskua ei pidetä järkyttävänä vaan normaalina korjausliikkeenä. Tästä johtuen sijoittajan kannattaa todennäköisesti välttää kalleimpia myyntioptioita, jolloin riskit olisivat pienimmillään.

Jos sijoittaja ostaa myyntioption, jonka toteutushinta on 140 dollaria, riski osakekurssien laskusta johtuen on minimaalinen. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin huomattavat, varsinkin kun ne muunnetaan vuositasolle. Joulukuun kolmantena perjantaina eli taulukon laadintahetkellä yli viiden kuukauden päästä erääntyvän option preemio on 11 dollaria. Karkeasti tämän summan voi kaksinkertaistaa vuositason kustannusten arvioimiseksi, mikäli sijoittaja haluaisi suojata Applen osakkeensa jatkuvasti näin korkealla toteutushinnalla. Sen hetkisellä 143 dollarin hinnalla tämä vastaisi 15,4 % vakuutusmaksua vuodelta.

Sijoittajan kannattaisi siis todennäköisesti ennemmin ostaa esimerkiksi myyntioptio, jonka toteutushinta on 130 dollaria tai ehkä jopa 120 dollaria. Näiden optioiden preemiot ovat paljon alhaisemmat, mikä pitää myös Applen osakkeiden suojauskustannukset pitkällä aikavälillä kohtuullisina. Tässä tilanteessa sijoittajalle syntyisi tappioita, mikäli osakekurssi laskisi sen nykyisestä hinnasta toteutushintaan, mutta tämä riski on useimmille sijoittajille hyväksyttävissä. Mikäli osakekurssi laskisi vielä siitä alaspäin, myyntioption luontainen arvo alkaisi nousta. Sijoittaja siis sulkee pois sen riskin, että Applen osakekurssi jostain syystä esimerkiksi puolittuisi muutamassa kuukaudessa. Hän kuitenkin hyväksyy osamarkkinoiden normaalien korjausliikkeiden vaikutuksen.

Optioiden rahoittaminen yhdistelmän kautta

Lopuksi käydään läpi se mielenkiintoinen puoli, että suojauskustannukset voidaan rahoittaa myymällä katettu optio. Sijoittaja voi näin hallinnoida positiotaan hieman aktiivisemmin.

Tilanteessa, jossa sijoittaja odottaa omistamiensa osakkeiden kurssin laskevan, hän voi ostaa suojaavan myyntioption toteutushinnalla, joka ei ole paljoa sen hetkistä hintaa alhaisempi. Tämän lisäksi hän voi myydä taatun osto-option (Covered call). Mikäli sijoittaja odottaa osakekurssin nousevan, hänen kannattaa todennäköisesti hankkia suojaava myyntioptio ja valita sen toteutushinta siten, että se ei ole liian lähellä osakekurssin sen hetkistä hintaa kustannusten rajoittamiseksi.

Oletko kiinnostunut aloittamaan optiokaupan LYNXin kautta?

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa kaikilla eurooppalaisilla ja amerikkalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart