Myyntioptiot: merkitys, esimerkkejä ja strategioita 
Myyntioptio (eng. put option) on rahoitusväline, joka antaa option ostajalle oikeuden myydä osakkeita tai muuta kohde-etuutta ennalta määriteltyyn hintaan, tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa.  

Myyntioptiot ovat suosittuja sijoittajien keskuudessa, koska ne tarjoavat mahdollisuuden hyötyä laskevista markkinoista ja koska ne vaativat usein vähemmän pääomaa kuin kohde-etuuden myyminen lyhyeksi. Sijoittajat voivat myös myydä (kirjoittaa) myyntioptioita, jolloin tavoitteena on ostaa osakkeita nykyistä markkinahintaa alempaan hintaan. Tätä strategiaa voidaan luonnollisesti käyttää myös preemioiden keräämiseen.

 Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä myyntioptiot ovat, miten ne toimivat, myyntioptioiden ostamisen ja myymisen hyödyt ja riskit sekä sen, miten sijoittajat voivat käyttää niitä salkkujensa suojaamiseen ja hajauttamiseen. Jos etsit välittäjää, jonka kautta voit käydä kauppaa optioilla, klikkaa  tästä. 

Mitä myyntioptiot ovat ja miten ne toimivat?

Myyntioptiot ovat kahden osapuolen välisiä sopimuksia, jotka antavat ostajalle oikeuden myydä kohde-etuutena olevaa arvopaperia ennalta määrättyyn hintaan, tiettynä ajanjaksona tulevaisuudessa. Myyntioption myyjä (kirjoittaja) sitoutuu ostamaan kohde-etuutta, jos myyntioption ostaja päättää käyttää option. Myyntioptioilla käydään kauppaa yleensä vakiosopimuksina, joissa kukin sopimus kattaa 100 osaketta kohde-etuutena olevaa arvopaperia. Toisin sanoen 1 optio edustaa 100 osaketta.

Ero pitkän ja lyhyen myyntioption välillä

Pitkä myyntioptio (eng. long put) ja lyhyt myyntioptio (eng. short put) ovat kaksi erilaista optiostrategiaa, joita käytetään spekuloimaan option kohde-etuuden arvolla. Tärkein ero pitkän ja lyhyen myyntioption välillä on optiota vastaan otettu positio.

Pitkä myyntioptio on laskusuuntainen optiostrategia, jossa sijoittaja ostaa myyntioption odottaen, että option kohde-etuuden hinta laskee. Pitkä myyntioptio antaa sijoittajalle oikeuden myydä kohde-etuutta option toteutushintaan, vaikka kohde-etuuden arvo laskisi. Pitkä myyntioptio voi olla kannattava, jos option kohde-etuuden arvo laskee, ja tappiollinen, jos kohde-etuuden arvo nousee. 

Lyhyt myyntioptio on noususuuntainen optiostrategia, jossa sijoittaja myy (kirjoittaa) myyntioption odottaen, että option kohde-etuuden arvo nousee tai pysyy ainakin samana. Lyhyellä myyntioptiolla sijoittaja sitoutuu ostamaan option kohde-etuuden option toteutushintaan, jos myyntioption ostaja päättää käyttää option. Lyhyt myyntioptio voi olla kannattava, jos option kohde-etuuden arvo nousee tai pysyy vakaana, mutta se voi olla tappiollinen, jos option kohde-etuuden arvo laskee.

Esimerkki myyntioption ostamisesta

Oletetaan, että sijoittaja uskoo, että tietyn osakkeen, esimerkiksi ABC:n, hinta laskee pian 50 dollarista 40 dollariin. Sijoittaja voi tällöin päättää ostaa 2 dollarin osakekohtaiseen hintaan myyntioption, jonka toteutushinta on 45 dollaria ja joka erääntyy 3 kuukauden kuluttua. Jos ABC:n hinta todellakin laskee 40 dollariin, sijoittaja voi käyttää (eng. exercise) myyntioption ja myydä ABC:tä 45 dollarilla. Sijoittajan voitto on tällöin yhtä suuri kuin toteutushinta vähennettynä myyntioption ostohinnalla ja ABC:n senhetkisellä hinnalla. Tässä tapauksessa voitto on siis 3 dollaria osakkeelta (45 USD – 2 USD – 40 USD). Vakiokertoimen (100) vuoksi voitto on 3 dollaria x 100 = 300 dollaria. 

Kaupankäynti myyntioptioilla 

Myyntioptioita ei kuitenkaan tarvitse pitää hallussaan erääntymispäivään asti. Myyntioptioita on mahdollista ostaa ja myydä milloin tahansa ennen option erääntymistä. Käymällä kauppaa myyntioptioilla ennen erääntymispäivää voidaan saavuttaa voittoa tai tappiota senhetkisten markkinaolosuhteiden mukaisesti. Esimerkiksi laskevien kurssien tai kasvavan volatiliteetin vuoksi myyntioptiosta voi tulla kannattava jo ennen kuin optiolla on sisäistä arvoa (in-the-money). Jos esimerkiksi kohde-etuutena olevan osakkeen hinta nousee, voit myös päättää myydä ostamasi myyntioption tappion minimoimiseksi ennen eräpäivää. 

Erot optioiden selvityksessä

Optioita on kahdenlaisia: Eurooppalaistyylisiä (European style) tai amerikkalaistyylisiä (American style).  

Eurooppalaistyyliset optiot voidaan käyttää vain option erääntymispäivänä. Tämä tarkoittaa, että option ostajalla on oikeus myydä (tai ostaa kun kyseessä on osto-optio) kohde-etuutta toteutushintaan vain option erääntymispäivänä. 

Amerikkalaistyyliset optiot voidaan sen sijaan käyttää milloin tahansa option voimassaoloaikana. Tämä tarkoittaa, että option ostajalla on oikeus myydä (tai ostaa kun kyseessä on osto-optio) kohde-etuutta toteutushintaan milloin tahansa ennen option erääntymispäivää. 

Alankomaissa ja Yhdysvalloissa useimmat osakeoptiot ovat amerikkalaistyylisiä optioita. 

Mitkä ovat myyntioptioiden edut? 

Myyntioptiot tarjoavat sijoittajille useita etuja. Ensinnäkin ne tarjoavat mahdollisuuden hyötyä laskevista markkinoista. Sijoittajat voivat käyttää myyntioptioita suojatakseen salkkua omistamiensa arvopapereiden hintojen laskulta. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä, jos sijoittaja on huolissaan taloudesta, tietyistä aloista tai yrityksistä. 

Myyntioptioiden etuna on myös se, että ne vaativat usein vähemmän pääomaa kuin kohde-etuuden myyminen lyhyeksi. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä sijoittajille, joilla on pieni budjetti tai jotka eivät halua ottaa riskiä, että heidän positionsa realisoidaan, jos kohde-etuuden hinta nousee. 

Mitkä ovat riskit ja haitat?

Yksittäisten myyntioptioiden ostamiseen liittyy myös joitakin haittoja. Suurin haittapuoli on se, että sijoittajat voivat menettää suuren osan sijoituksestaan, jos ennuste kohde-etuuden laskusta ei toteudu. Lisäksi myyntioptioilla on rajoitettu voimassaoloaika, mikä tarkoittaa, että jos kohde-etuuden lasku ei tapahdu riittävän nopeasti, optio voi erääntyä arvottomana. 

Yksittäisen myyntioption ostamisen sijasta sijoittaja voi myös ostaa ns. put spreadin. Put spread on optiostrategia, jossa sijoittaja samanaikaisesti ostaa myyntioption, jonka toteutushinta on korkeampi, ja myy myyntioption, jonka toteutushinta on alhaisempi. Tämä strategia tarjoaa joitakin etuja yksittäisten myyntioptioiden ostamiseen verrattuna.  
 
Yksi put spreadin tärkeimmistä eduista on se, että se voi olla edullisempi kuin yksittäisten myyntioptioiden ostaminen, koska alemmalla toteutushinnalla varustetun myyntioption myynti voi kattaa osan kustannuksista. Put spread maksimoi myös voitot, koska potentiaali rajoittuu kirjoitetun myyntioption valittuun toteutushintaan.

Herkkä volatiliteetille

Toinen myyntioptioiden riski on, että ne ovat herkkiä volatiliteetille. Myyntioptioiden arvo yleensä nousee, kun kohde-etuuden volatiliteetti nousee, koska sijoittajat ovat tällöin halukkaampia maksamaan suojautumisesta hinnan laskua vastaan. Tämä voi kuitenkin tarkoittaa myös sitä, että myyntioption preemio kallistuu, varsinkin jos odotettu volatiliteetti on korkea, mikä voi vähentää mahdollista voittoa.

Merkittävän tappion riski kirjoittaessa myyntioptioita

Myyntioptioita kirjoitettaessa (myytäessä) riskinä on, että option myyjä on velvollinen ostamaan kohde-etuutta, jos option ostaja käyttää oikeutensa. Tämä voi johtaa huomattaviin tappioihin, jos kohde-etuuden hinta laskee paljon alle toteutushinnan.

TÄRKEÄÄ
MYYNTIOPTIOT OVAT MONIMUTKAISIA RAHOITUSTUOTTEITA

On tärkeää muistaa, että myyntioptiot ovat monimutkaisia rahoitusvälineitä, ja sijoittajien on harkittava huolellisesti, sopivatko ne heidän sijoitustavoitteisiinsa ja riskinottohalukkuuteensa. Sijoittajien olisi myös hyvä lisätä tietämystään optiomarkkinoista ja eri strategioista ennen optiokaupankäynnin aloittamista.

Myyntioptioiden myynti

Vakuudeton myyntioptio

Kun sijoittaja myy myyntioption omistamatta kohde-etuutena olevaa arvopaperia, puhutaan vakuudettomasta myyntioptiosta (eng. naked put). Sen sijaan sijoittaja sitoutuu ostamaan kohde-etuutta toteutushintaan, jos option ostaja käyttää oikeutensa. Vakuudettoman myyntioption myynnin riskinä on, että jos kohde-etuuden hinta laskee jyrkästi, sijoittaja voi joutua ostamaan arvopapereita korkeampaan hintaan ja kärsimään siten suuren tappion.

Esimerkki vakuudettomasta myyntioptiosta

Oletetaan, että sijoittaja myy ABC myyntioption, jonka toteutushinta on 50 dollaria ja erääntymispäivä 30 päivän kuluttua. Jos ABC:n kurssi laskee alle 50 dollarin ja myyntioption ostaja käyttää oikeutensa, sijoittaja on velvollinen ostamaan osakkeita 50 dollarin hintaan, vaikka kurssi olisi esimerkiksi 30 dollaria. Tappio on tällöin senhetkisen hinnan ja toteutushinnan erotus, josta vähennetään saatu preemio. 

Vakuudellinen myyntioptio

Vakuudellinen myyntioptio (eng. covered put) on strategia, jossa sijoittaja avaa lyhyen position kohde-etuutena olevissa osakkeissa ja myy samanaikaisesti myyntioption. Strategian tavoitteena on tuottaa tuloja myydystä myyntioptiosta saadusta preemiosta, kun taas lyhyt osakepositio toimii suojana mahdollisia kurssilaskuja vastaan. 

Toteuttaessaan vakuudellista myyntioptiostrategiaa sijoittajan on myytävä kohde-etuutena olevia osakkeita lyhyeksi ennen myyntioption myyntiä. Kun osakekurssi nousee, lyhyen osakeposition arvo laskee, mutta sijoittaja saa silti voittoa myydystä myyntioptiosta. Kun osakekurssi laskee, lyhyen position arvo kasvaa, mutta myydystä myyntioptiosta saatu preemio rajoittaa tappiota.

Esimerkki vakuudellisesta myyntioptiosta

Oletetaan, että sijoittaja myy lyhyeksi 100 ABC-yhtiön osaketta hintaan 50 dollaria osakkeelta. Sijoittaja haluaa hankkia lisätuloja optioilla. Sijoittaja myy siksi ABC myyntioption, jonka toteutushinta on 45 dollaria ja voimassaoloaika 3 kuukautta, 2 dollarin osakekohtaisella preemiolla. Jos ABC:n osakekurssi on yli 45 dollaria option erääntymispäivänä, sijoittaja voi pitää koko 200 dollarin preemion voittona. Jos osakkeen hinta kuitenkin laskee alle 45 dollarin, sijoittajan on ostettava osakkeet (suljettava lyhyt positio) 45 dollarin toteutushintaan. Tällöin voitto on kuitenkin 5 dollaria per lyhyeksi myyty osake + 2 dollarin osakekohtainen preemio. 

Lyhyestä positiosta saatavaa mahdollista voittoa rajoittaa tietysti myyty myyntioptio. Jos hinta nousee esimerkiksi 55 dollariin osakkeelta, sijoittaja tekee 3 dollarin tappion osakkeelta. Tämä johtuu siitä, että lyhyestä positiosta aiheutuu 5 dollarin osakekohtainen tappio, mutta samalla on saatu 2 dollarin osakekohtainen preemio. 

Mikä määrittää myyntioption hinnan?

Myyntioption hinta määräytyy eri tekijöiden perusteella. 

Option nykyinen hinta ja toteutushinta: Mitä alhaisempi osakkeen senhetkinen hinta on verrattuna option toteutushintaan, sitä korkeampi on myyntioption hinta. 

Kohde-etuutena olevan osakkeen volatiliteetti: Mitä volatiilimpi kohde-etuutena oleva osake on, sitä korkeampi on myyntioption hinta, koska kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan suurten muutosten mahdollisuus on suurempi. 

Option jäljellä oleva voimassaoloaika: Mitä pidempi aika option erääntymiseen on, sitä korkeampi on myyntioption hinta, koska kohde-etuutena olevan osakkeen hinnan laskulle on enemmän aikaa. 

Korko: Mitä korkeampi korko on, sitä korkeampi on myyntioption hinta, koska kohde-etuutena olevan osakkeen ostamiseen tarvittavan rahan lainaamisesta aiheutuu enemmän kustannuksia. 

Optioiden kreikkalaiset kirjaimet

Optioiden kreikkalaiset kirjaimet ovat mittareita, joiden avulla sijoittajat voivat mitata optioiden herkkyyttä eri tekijöille. Seuraavassa on lyhyt yhteenveto tärkeimmistä optioiden kreikkalaisista ja niiden vaikutuksesta osto- ja myyntioptioihin. 

Delta 

Delta mittaa, missä määrin option hinta muuttuu kohde-etuuden hinnan muuttuessa. Esimerkiksi delta -0,5 tarkoittaa, että myyntioption arvo nousee 0,50 dollaria, jos kohde-etuuden arvo laskee 1 dollarin. Myyntioption delta on negatiivinen, koska option arvo laskee, jos kohde-etuuden arvo nousee. Deltaa voidaan käyttää myös sijoitusten arvoa suojaavien positioiden mitoittamiseen, toisin sanoen suojautumiseen markkinaliikkeitä vastaan. Esimerkiksi jos sijoittaja omistaa yhden Applen osto-option, jonka delta on 0.40, hänen on lyhyeksi myytävä 40 Applen osaketta, ettei hänen portfolionsa arvo muuttuisi Applen osakkeen hinnan muuttuessa. Delta siis kuvaa, kuinka monen osakkeen liikkeitä optio vastaa.  

Gamma 

Gamma mittaa deltan muutosta kohde-etuuden hinnan muuttuessa. Gamma on yleensä korkeampi optioilla, jotka ovat kauempana erääntymispäivästä, koska näillä optioilla on enemmän aikaa hyötyä kohde-etuuden hinnanmuutoksista. Korkea gamma tarkoittaa, että option hinta voi muuttua nopeasti, mikä saattaa johtaa suuriin voittoihin tai tappioihin. 

Vega

Vega mittaa option hinnan herkkyyttä kohde-etuuden volatiliteetin muutoksille. Korkeampi volatiliteetti tarkoittaa yleensä korkeampaa option hintaa. Vega on korkeampi optioilla, joiden erääntyminen on kauempana, koska näillä optioilla on enemmän aikaa hyötyä volatiliteetin muutoksista. 

Theta 

Theta mittaa option hinnan muutosta, joka johtuu siitä, että option voimassaoloaika lyhenee. Theta on negatiivinen kaikille optioille, mikä tarkoittaa, että option arvo laskee, kun erääntymispäivä lähestyy. Theta-arvo on korkeampi optioissa, jotka ovat lähempänä erääntymistä. 

Sijoittaminen optioihin LYNXin kautta

LYNXin kautta voit sijoittaa optioihin erittäin edullisesti. Voit käydä kauppaa lukuisilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osake- ja indeksioptioilla. Käytössäsi on myös ammattimaiset kaupankäyntityökalut, kuten OptionTrader, ja voit lähettää optioyhdistelmät kokonaisuudessaan pörssiin. Tutustu LYNXin tarjontaan: 

Parhaat peliosakkeet 2024 

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat peliosakkeet 2024 

Parhaat öljyosakkeet 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat öljyosakkeet 2024

Parhaat palladiumosakkeet vuonna 2024

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat palladiumosakkeet vuonna 2024

Parhaat kultaosakkeet vuonna 2024 

Kommentit pois päältä artikkelissa Parhaat kultaosakkeet vuonna 2024 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart