Kaupankäynti volatiliteetilla: Optiostrategiat VIX:lle

Kirjoittanut Veeti Niskanen

Volatiliteetti kiinnostaa aktiivisia kaupankävijöitä sekä osake- että optiomarkkinoilla. Erityisesti optioihin liittyen se on yksi tärkeimmistä muuttujista. Toisaalta usealle kokemattomalle kaupankävijälle volatiliteetti on käytännössä synonyymi pelolle. VIX:istä, joka kuvaa S&P 500 -indeksin volatiliteettia, puhutaankin usein markkinoiden pelkokertoimena.

Volatiliteetti on kokeneille sijoittajille tärkeä matemaattinen indikaattori, jonka perusteella he voivat hyödyntää/ennakoida kaupankäyntimahdollisuuksia optiostrategioiden avulla.  Artikkelissa tarkastellaan, mitä volatiliteetti on ja miten sillä voidaan käydä kauppaa.

Optiot ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, jotka vaativat sijoittajalta laajaa ymmärrystä niiden toiminnasta. Optioihin liittyvät tappiot ovat teoriassa rajoittamattomat. Sijoittajan ei tule sijoittaa rahoitusvälineisiin tai käyttää sijoitusstrategioita, joiden toimintaperusteita hän ei ymmärrä. Optioihin perehtymisen voi aloittaa esimerkiksi täältä: Optioihin sijoittaminen.

Mikä on implisiittinen volatiliteetti?

Implisiittinen volatiliteetti on yksinkertaisesti tietyn omaisuuserän odotettu hintavaihteluväli tai hinnanmuutosten vaihteluväli. Minkä tahansa asian hinnan volatiliteetti voidaan mitata, olipa kyse sitten osakkeesta, indeksistä, asunnon hinnasta tai esimerkiksi bensiinin hinnasta.

Esimerkki: bensiinilitra maksaa huoltoasemalla 1,68 euroa ensimmäisenä päivänä, 1,69 euroa toisena päivänä ja 1,67 euroa kolmantena päivänä. Toisella huoltoasemalla samaan aikaan hinta vaihteli 1,64 euron ja 1,70 euron välillä. Toisella huoltoasemalla bensiinin hintavaihtelu on siis suurempi. Sama pätee osakkeisiin. Osakkeet, joiden kurssivaihtelut ovat suurempia, ovat volatiilimpia kuin osakkeet, joiden kurssivaihtelut ovat pienempiä.

Volatiliteetti ilmaistaan prosentteina, jotta eri hintaisia osakkeita voidaan vertailla. Osake, joka maksaa 10 euroa ja jonka hinta vaihtelee yhden euron sisällä, vaihtelee 10 prosenttia, kun taas osake, joka maksaa 1 000 euroa ja jonka hinta vaihtelee yhden euron sisällä, vaihtelee vain 0,1 prosenttia. Vaikka molempien osakkeiden hinta liikkuu nimellisesti saman verran, ensin mainittu osake on paljon epävakaampi. Volatiliteetti on siis vain mittari, joka osoittaa osakkeen tai muun kohde-etuuden hinnanmuutoksen suuruuden.

Volatiliteetin ymmärtäminen on avain optiokauppiaiden menestykseen. Jos kaikki muut parametrit ovat samat, option arvo nousee volatiliteetin noustessa ja laskee volatiliteetin laskiessa. Volatiliteetti voi auttaa sijoittajia valitsemaan oikean optiostrategian tiettyyn markkinatilanteeseen. Esimerkiksi credit spreadit tai myyntioptiot voivat olla sopivia strategioita volatiliteetin ollessa korkealla tasolla, ja debit spreadit ja osto-optiot voivat vastaavasti olla sopivia volatiliteetin ollessa alhainen.

Osakkeiden volatiliteetti voidaan määrittää myös takautuvasti (historiallinen volatiliteetti), jos vaihtelun laskennassa käytetään historiallisia osakekursseja. Implisiittistä volatiliteettia käytetään ennustamaan tietyn osakkeen volatiliteetin kehitystä. Volatiliteetin ennustaminen on erittäin tärkeää optiokaupassa.

VIX-indeksi – Indeksi markkinoiden volatiliteetin mittaamiseen

CBOE:n volatiliteetti-indeksi (VIX) on yksi suosituimmista ja tunnetuimmista volatiliteetin mittareista. Indeksi toimii Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden volatiliteetin mittarina, ja se lasketaan S&P 500 -indeksin optioiden (SPX) hinnoista. Laskennassa otetaan huomioon optiot, joiden keskimääräinen voimassaoloaika on 30 päivää. Pohjimmiltaan VIX on SPX:n myynti- ja osto-optioiden hintojen keskiarvo.

Kun SPX-optioiden hinnat laskevat tai nousevat tietyn markkinatilanteen vuoksi, VIX liikkuu vastaavasti. Yksinkertaisesti sanottuna: S&P 500 -optioiden arvo on perusta, johon VIX perustuu.

Itse VIX-indeksillä ei kuitenkaan voida käydä suoraan kauppaa – se on vain indikaattori. Sen tulevaa kehitystä voidaan kuitenkin spekuloida optioiden ja johdannaisten avulla.

VIX-indeksin kehitys vuoden ajalta
VIX-indeksin kehitys vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 28.7.2021

VIX-optiot

VIX-optiot päättyvät yleensä keskiviikkona tai perjantaina. Viimeinen kaupankäyntipäivä on aina edellisenä päivänä (tiistaina ja torstaina). VIX-optiot ovat eurooppalaisia optioita, mikä tarkoittaa, että ne voidaan toteuttaa vain erääntymispäivänä. Näiden optioiden selvitys tapahtuu käteisenä: sijoittaja ei saa kohde-etuutta eräpäivänä, mutta hänen tilillään olevat käteisvarat muuttuvat position tuoton mukaan.

Tavallisten osakeoptioiden tapaan VIX-optioilla voidaan hyödyntää erilaisia optiostrategioita. Strategioita on lukuisia ja niiden monimutkaisuus sekä tuottokuvaajat vaihtelevat.

Aivan kuten S&P 500:n volatiliteetilla on arvo, jota VIX edustaa, myös VIX:llä on oma volatiliteettinsa, koska VIX:in arvo luonnollisesti vaihtelee. VIX:in volatiliteettia mitataan käyttämällä VVIX-indeksiä (VIX:in VIX). VVIX:n arvo voi auttaa aktiivista kaupankävijää määrittelemään sijoitusstrategiansa VIX:n osalta, aivan kuten VIX voi auttaa häntä sijoitusstrategian määrittelyssä SPX:n osalta.

VIX-option kuvaus
VIX-option kuvaus. Lähde: TWS. Tallennettu: 28.7.2021

VIX:iin perustuvat ETF:t ja ETN:t

On olemassa 3 pääasiallista ETF:ää ja ETN:ää, jotka (eivät aina tarkasti) heijastavat VIX-arvon lyhyen aikavälin kehitystä. Nämä sijoitustuotteet ovat Euroopassa saatavilla vain institutionaalisille sijoittajille, mutta niihin liittyviä johdannaisia voi käyttää myös yksityissijoittajat.

  1. UVXY: Leveraged ETF (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) – UVXY:n päivittäinen kehitys vastaa VIX-indeksin kehitystä 1,5 kertaisena.
  2. VXX: Unleveraged ETN (iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN) – ETN on lyhenne sanoista “Exchange-Traded Note”. VXX:n päivittäinen kehitys vastaa 1:1 VIX-indeksin kehitystä. Näistä kolmesta vaihtoehdosta VXX seuraa VIX-indeksin kehitystä tarkimmin.
  3. SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) – luottaa laskevaan volatiliteettiin. SVXY:n kehitys on itse asiassa käänteinen suhteessa VIX:n kehitykseen, ja sen muutos on puolet VIX:n muutoksesta. Kun siis VIX:n arvo nousee, SVXY:n arvo laskee puolet ja päinvastoin.

VXX:ään perustuvat optiostrategiat

VXX:llä, UVXY:llä ja SVXY:llä voidaan käydä kauppaa optioiden kautta. Sijoittajat voivat siten käydä kauppaa optioilla, jotka erääntyvät joka perjantai. Historiallisesti VXX:llä on merkittävästi korkeampi päivittäinen kaupankäyntivolyymi UVXY:hyn ja SVXY:hyn verrattuna. SVXY:llä on lisäksi vielä UVXY:hyn verrattuna merkittävästi pienempi historiallinen kaupankäyntivolyymi, mikä sijoittajan tulee ottaa huomioon. Kaupankäyntivolyymi on tärkeä muuttuja; mitä suurempi volyymi on, sitä helpompi optioita on ostaa ja myydä. Lisäksi korkeampi likviditeetti tarkoittaa yleensä pienempää osto- ja myyntihintojen välistä eroa. Tästä johtuen sijoittajat yleensä suosivat mahdollisimman likvidejä sijoitustuotteita. Sen vuoksi käytämme strategioissa esimerkkeinä  VXX-optioita.

Koska VXX:n erityinen matemaattinen rakenne perustuu VIX:n niin sanottuun termiinikäyrään, sen suuntaus on pysyvästi alaspäin. Korkean volatiliteetin aikana, ja kun markkinat laskevat jyrkästi, VXX:n kohdalla voidaan nähdä jyrkkää hinnannousua. Esimerkiksi koronapandemian aikana VXX-indeksi nousi helmi- ja maaliskuussa 460 prosenttia. Nämä hintahypyt ovat kuitenkin yleensä lyhytaikaisia, ja VXX jatkaa laskevaa suuntaustaan suhteellisen nopeasti jopa kaikkein vaikeimmissa markkinaolosuhteissa.

Sijoittaja, joka spekuloi VXX:n hinnan laskulla käyttäen kohtuullista sijoituskokoa ja strategiaa, jossa riski on rajattu ja selkeästi määritelty, voi saada asianmukaisen tuoton. Hänen on kuitenkin kyettävä selviytymään satunnaisista hintahypyistä menettämättä kaikkia varojaan. Ihannetapauksessa sijoittaja odottaa juuri tällaista hyppyä, joka voi toimia signaalina position avaamiselle.

VXX-option kuvaus
VXX-option kuvaus. Lähde: TWS. Tallennettu: 28.7.2021

Strategia 1: myyntioption ostaminen

Oletetaan, että sijoittaja haluaa spekuloida VXX:n laskulla, jonka hinta on tällä hetkellä 40 dollaria. Strategiassa sijoittaja ostaa myyntioption, jonka toteutushinta on sen hetkistä markkinahintaa korkeampi. Toteutushinta voi olla esimerkiksi 65 dollaria ja erääntymispäivä 3 kuukauden kuluttua. Sijoittaja maksaa option myyjälle preemion, joka on esimerkissä noin 2700 dollaria. Tämä määrä on myös option ostaneen sijoittajan enimmäistappio. Esimerkissä tämä myyntioptio tuottaa 0,70 dollaria jokaista dollaria kohden, jolla VXX:n arvo laskee. Rahoitusmaailmassa puhutaan tällöin myyntioptiosta, jonka delta on 0,70. Jos siis VXX laskee suhteellisen nopeasti 40 dollarista 35 dollariin, sijoittaja voi myydä sopimuksen 3,5 dollaria korkeampaan hintaan (5×0,70=3,50). Tämä vastaa 350 dollarin voittoa sopimusta kohden, jos option kerroin on  100.

Jos VXX:n hinta pysyy ennallaan tai jopa nousee, sijoittajan enimmäistappio on 2700 dollaria. Mitä korkeammalla option toteutushinta on sen hetkiseen markkinahintaan nähden, sitä paremmat mahdollisuudet sijoittajalla on kannattavaan kauppaan ja sitä kalliimpi optio on.

Strategia 2: Bearish call spread -optioyhdistelmä

Bear Call Spread on yhdistelmä, jossa ostetaan ja myydään osto-optiot. Ostettu osto-optio toimii vakuutena VXX:n hinnan nousun varalta, ja (alemmalla toteutushinnalla) myyty osto-optio tuottaa sijoittajalle voittoa VXX:n laskiessa.

Pelkkään option ostamiseen verrattuna optio-spreadillä on useita etuja:

1) Sijoittajan pääomaan liittyvä enimmäisriski on huomattavasti pienempi kuin pelkkää myyntioptiota ostettaessa.

2) VXX:n ei välttämättä tarvitse laskea, jotta sijoittaja voi saada voittoa. Sen tarvitsee vain liikkua sivusuunnassa tai se voi jopa nousta hieman (myydyn osto-option toteutushintaan asti).

3) Ajan kuluminen voi olla sijoittajan eduksi.

Alla olevassa esimerkissä on rakennettu Bearish call spread -yhdistelmä. VXX:n kurssi on tällä hetkellä noin 30 dollaria, myydyn osto-option toteutushinta 29 dollaria ja ostetun vakuutena toimivan osto-option toteutushinta 31 dollaria. Kuten alla olevasta tuottokuvaajasta näkyy, sijoittaja tekee voittoa mikäli optioiden erääntyessä VXX:n hinta on alle 29,6 dollaria. Toisin kuin pelkän osto-option myynnin kohdalla, yhdistelmässä enimmäistappiot on rajoitettu.

Bearish call spread -esimerkki
Bearish call spread -esimerkki. Lähde: LYNX+. Tallennettu: 29.7.2021

Riskit

Optioiden myyntiin liittyy suuria riskejä, erityisesti jos sijoittaja myy optioita omistamatta kohde-etuutena olevia osakkeita. Optioiden myynnissä potentiaaliset voitot ovat rajoitetut, mutta tappiot ovat teoriassa rajoittamattomat. Lisäksi vakuusvaatimukset suhteessa voittopotentiaaliin ovat korkeat. Siksi tätä strategiaa hyödyntävät pääasiassa institutionaaliset sijoittajat. Lue lisää takaamattoman osto-option tai takaamattoman myyntioption myynnistä.

Kaikki optioista

Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team
Kirjoittanut LYNX – Editorial team