Miten option sisäinen arvo lasketaan?

Optioiden moneyness
Option ”moneyness” käsitteen määritelmä:
Option sisäisen arvon määrittämisessä sen toteutushintaa verrattaan kohde-etuuden sen hetkiseen markkinahintaan. Eri arvojen nimityksiä kuvataan yhteisesti englanniksi termillä ”moneyness”.

Mitä ”moneyness” tarkoittaa?

Englanninkielinen sana ”moneyness” kuvaa optioiden kohdalla sitä, onko optio niin sanottu plusoptio (in-the-money), tasaoptio (at-the-money) vai miinusoptio (out-of-the-money).

Optioiden sisäistä arvoa käsittelevillä termeillä kuvataan, tuottaisiko optio sen haltijalle voittoa vai tappiota, mikäli optio käytettäisiin välittömästi. Siten käsitteellä kuvataan option sisäistä arvoa.

Tappiota syntyisi, kun optio on miinusoptio (out-of-the-money) ja voittoa taas syntyisi, jos optio on plusoptio (in-the-money). Tasaoptio (at-the-money) tarkoittaa, että option käyttäminen ei tuottaisi voittoa eikä tappiota.

Mitkä ovat option sisäisen arvon eri tilanteet?

  • Plusoptio (in-the-money): Optio on plusoptio, jos sen kohde-etuuden hinta on alle (myyntioptiossa) tai yli (osto-optiossa) toteutushinnan.
  • Miinusoptio (out-of-the-money): Optio on miinusoptio, jos sen kohde-etuuden hinta on toteutushinnan yläpuolella (kun kyseessä on myyntioptio) tai alapuolella (kun kyseessä on osto-optio).
  • Tasaoptio (at-the-money): Optio on tasaoptio, jos sen kohde-etuuden hinta on sama kuin toteutushinta.

Milloin optiot ovat “in-the-money”, “at-the-money” tai “out-of-the-money”?

“Moneyness”Myyntioptio (put-optio)Osto-optio (call-optio)
Plusoptio (in-the-money, ITM)Kohde-etuuden hinta < toteutushintaKohde-etuuden hinta > toteutushinta
Tasaoptio (at-the-money, ATM)Kohde-etuuden hinta = toteutushintaKohde-etuuden hinta = toteutushinta
Miinusoptio (out-of-the-money, OTM)Kohde-etuuden hinta > toteutushintaKohde-etuuden hinta < toteutushinta

Osto-optiolle sen ”moneyness” lasketaan jakamalla kohde-etuuden hinta option toteutushinnalla:

”Moneyness” = kohde-etuuden nykyhinta / osto-option toteutushinta.

Myyntioption osalta laskutapa on päinvastainen:

”Moneyness” = myyntioption toteutushinta / kohde-etuuden nykyinen hinta.

Tämän kaavan avulla on helppo nähdä, onko optio plusoptio, tasaoptio vai miinusoptio:

  • ”Moneyness” = 1: Optio on tasaoptio (at-the-money), sillä ei ole sisäistä arvoa, vaan ainoastaan aika-arvoa.
  • ”Moneyness” > 1: Optio on plusoptio (in-the-money) ja sillä on sisäistä arvoa.
  • ”Moneyness” < 1: Optio on miinusoptio (out-of-the-money), sillä ei ole sisäistä arvoa vaan ainoastaan aika-arvoa.

Yllä olevilla laskuilla voidaan siten katsoa, tuottaisiko optio voittoa vai tappiota sen haltijalleen, mikäli se toteutettaisiin juuri silloin.

Mikäli laskusta saataisiin tulokseksi esimerkiksi 1,15, optionhaltija saisi 15 prosentin voiton käyttämällä option (joko myynti- tai osto-option).

Option sisäisen arvon laskeminen – Esimerkkejä

Jos XYZ-osakkeen tämänhetkinen hinta on 50 dollaria, osto- tai myyntioptio, jonka toteutushinta on 50 dollaria, olisi tasaoptio. Sijoittajan kannalta tällöin ei ole väliä, ostaako tai myykö hän XYZ-osakkeita suoraan vai option kautta. Option ”moneyness” on tässä tapauksessa 1.

  • Myyntioptio 75 dollarin toteutushinnalla olisi tilanteessa plusoptio

Myyntioptio, jonka toteutushinta on 75 dollaria, olisi plusoptio (in-the-money). Se antaisi myyntioption haltijalle mahdollisuuden myydä osakkeita korkeampaan hintaan kuin pörssissä.

Tässä tapauksessa ”moneyness” olisi 75 dollaria / 50 dollaria = 1,50. Optio-oikeuden haltija voisi ostaa osakkeen 50 dollarilla ja myydä sen välittömästi 75 dollarilla käyttämällä myyntioptiota. Tämä vastaa 25 $:n voittoa, prosentuaalisesti 50 %:n voittoa, suhteessa osakkeen ostohintaan.

  • Osto-optio 75 dollarin toteutushinnalla olisi tilanteessa miinusoptio

Osto-optio, jonka toteutushinta on 75 dollaria, olisi sen sijaan tilanteessa miinusoptio (out-of-the-money). Option haltijan ei siten kannattaisi käyttää optiota XYZ-osakkeiden ostamiseen.

Option ”moneyness” olisi tässä esimerkissä 50 dollaria / 75 dollaria = 0,67. Option haltija ostaisi osakkeen 75 dollarin hintaan käyttämällä optiota, mikä ei olisi tässä esimerkissä taloudellisesti järkevää, myydäkseen sen välittömästi 50 dollarin hintaan. 25 dollarin tappio suhteessa 75 dollarin ostohintaan vastaa 33 % eli 1 – Moneyness.

Kooste: option sisäinen arvo yhdellä silmäyksellä

Käsite ”moneyness” kuvaa option sisäistä arvoa. Jos ”moneyness” on yli 1, option käyttäminen olisi kannattavaa kyseisenä hetkenä. Käsite kertoo, onko optio plusoptio (in-the-money), tasaoptio (at-the-money) vai miinusoptio (out-of-the-money).

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart