Takaamattoman myyntioption myynti on yksi yleisimmistä sijoittajien käyttämistä strategioista. Kyseisestä strategiasta käytetään yleensä nimeä naked put. Strategiaa käytetään, sillä sen avulla sijoittaja voi esimerkiksi yrittää ostaa osakkeita nykyistä markkinahintaa alemmalla hinnalla.

Optioiden myyntiin liittyvien velvollisuuksien vuoksi, moni sijoittaja ajattelee strategian nostavan portfolioon liittyviä riskejä. On kuitenkin mahdollista, että oikein käytettynä myyntioption myynti voi itseasiassa vähentää riskejä suoraan osakkeisiin sijoittamiseen verrattuna. Tämä strategia on selitetty alla sekä teoreettisesti että käyttäen todellisia esimerkkejä.

Mikäli optiot eivät ole tuttuja, niihin perehtymisen voi aloittaa optioiden perusteista.

Artikkelissa käydään läpi:

Strategian perusteet

Aluksi, puhuttaessa takaamattomista (naked) optiosta, tarkoitetaan tilannetta jossa optio ostetaan tai myydään ilman että portfoliossa on kyseistä kohde-etuutta. Esimerkiksi strategiana voisi olla Applen option myynti, ilman että sijoittajalla on yhtään Applen osaketta salkussaan. Taattu optio (covered) viittaa vastaavasti tilanteeseen, jossa sijoittajalla on optiota vastaava määrä osakkeita salkussaan.

Ennen syvällisempää perehtymistä strategiaan, on tärkeää todeta että takaamattomien optioiden kirjoittaminen voi olla huomattavasti riskipitoisempaa kuin taattujen optioiden kirjoittaminen. Oikein käytettynä, tähän strategiaan ei kuitenkaan välttämättä liity kovinkaan suuria riskejä. Väite perustellaan tarkemmin alla.

Takaamattomien optioiden myynti on yksi yksinkertaisimmista optiostrategioista. Erilaisten yhdistelmien rakentamisen sijaan, se koostuu vain yhdestä optiosta kiinteällä toteutushinnalla (strike price) ja erääntymispäivällä. Alla on esimerkki kirjoitetusta myyntioptiosta. Esimerkissä tapahtuu seuraavasti:

Myynti: myyntioptio, strike price $72 ja myyjä vastaanottaa $100 (1$ * 100).

Myydyn put-option tuotto

Myydyn myyntioption tuotto. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Miksi strategia on kiinnostava?

Yleisesti, myyntioptioiden kirjoittajat toteuttavat yhtä kahdesta vaihtoehtoisesta strategiasta. Ensimmäinen vaihtoehto on osakkeiden ostaminen nykyistä markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Tämä alentaa riskejä osakkeiden suoraan ostamiseen verrattuna.

Toinen mahdollinen vaihtoehto optioiden kirjoittamiselle on tilanne, jossa osakkeen hinta on tippunut merkittävästi. Mikäli sijoittaja uskoo pudotuksen olleen suhteettoman suuri, hän saattaa tällöin hyödyntää tilannetta kirjoittamalla myyntioptioita.

Teoria strategian takana

Yllä näytetyssä esimerkissä sijoittaja vastaanottaa $1 preeemion, jolloin strategian kriittinen piste on $71. Mikäli kohde-etuuden hinta jää tämän hinnan alle, positio tuottaa tappiota. Teoriassa position suurin mahdollinen tappio syntyy, jos kohde-etuuden hinta putoaa nollaan dollariin.

Osakeoptioiden kertojat ovat lähes poikkeuksetta 100, jolloin position maksimivoitto on $100. Tämä voitto saavutetaan mikäli kohde-etuuden hinta pysyy yli 72 dollarissa.

Optiostrategiassa sijoittaja saa preemion, minkä lisäksi positiolla on positiivinen theta (erääntymispäivän lähestymisen vaikutus option hintaan). Tällöin erääntymispäivän lähestyminen toimii sijoittajan eduksi. Kohde-etuuden hinnan ei tarvitse muuttua tämän tapahtumiseksi. Koska sijoittaja on kirjoittanut option, loogisesti hän tekee voittoa kun option arvo laskee toteutuksen muuttuessa epätodennäköisemmäksi.

Edut takaamattoman myyntioption kirjoittajalle

  • Alhaiset kaupankäyntikulut
  • Positiivinen theta
  • Mahdollisuus position hallinnointiin

Haitat myyntioption kirjoittajalle

  • Rajoitettu voitto
  • Korkeat potentaaliset tappiot
  • Korkeat marginaalivaatimukset suhteessa potentiaalisiin voittoihin

Marginaalivaatimukset

Strategiaan liittyy korkeat potentiaaliset tappiot, mistä johtuen välittäjät joutuvat asettamaan marginaalivaatimukset korkealle. Alla näkyy esimerkki BMW:n put option myynnin aiheuttamista muutoksista marginaalivaatimuksiin. Position arvo on noin 67 euroa, mutta aloitusmarginaali 1197 euroa. Tällöin sijoittaja joutuu optioposition vuoksi ylläpitämään suurta käteispositiota.

Esimerkki option marginaalivaatimuksista. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Optimaalinen toteutushinta ja aika erääntymiseen

Optimaalisen toteutushinnan (strike price) ja erääntymisajan valitsemiseksi on tärkeää ymmärtää strategian idea. Strategiassa option kirjoittaja vastaanottaa preemion myydessään option. Optimitilanteessa myyntioptio erääntyy miinusoptiona, toisin sanoen arvottomana. Tällöin saatu preemio vastaa strategian tuottoa. Tämä on put-option kirjoittajan yleinen tavoite.

Toteutushinnan valinta

Myyntioptioita kirjoitettaessa useat sijoittajat valitsevat option joka on miinusoptio. Tälläisiä optioita on olemassa sekä niiden aika-arvon, että tulevaan hintaan liittyvien odotusten johdosta. Ajan kuluessa preemio laskee, vaikka kohde-etuuden arvo ei välttämättä nousekaan. Tämä on option kirjoittajan näkökulmasta tavoiteltava tilanne.

Valitessa miinusoptiota, on tärkeää saada sen kirjoittamisesta riittävä preemio. Mikäli toteutushinta on liian kaukana nykyisestä markkinahinnasta, preemio voi jäädä niin pieneksi ettei strategian toteuttaminen ole käytännössä enää kannattava. Sijoittajan kannattaakin yleensä valita miinusoptio, joka kuitenkin tarjoaa hyvän preemion option kirjoittamisesta.

Keston valinta

Miinusoptioiden myyjä yleensä saa (pienen) preemion, vaikka optio erääntyisi seuraavana päivänä. Ideaalitilanteessa, sijoittaja kirjoittaa option jonka kesto on 3 ja 6 viikon välillä. Peukalosääntö onkin, että kesto kannattaa pitää alle kahden kuukauden mittaisena. Tällöin sijoittaja yleensä vastaanottaa riittävän preemion optiosta. Riittävän preemion lisäksi optiolla on suuri theta, ja todennäköisyys suurelle heilahdukselle kohde-etuuden hinnassa on pienempi.

Mikäli tavoitteena on ostaa osaketta nykyistä markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla, pätevät samat peukalosäännöt keston- ja toteutushinnan valinnalle. Valitsemalla keston ja toteutushinnan, sijoittaja voi itse päättää millä aikavälillä ja hinnalla hän tavoittelee osakkeen ostoa.

naked put optiostrategia

Position hallinta

Myyntioption erääntyessä arvottomana, kirjoittajan ei tarvitse tehdä mitään ja saatu preemio jää hänelle. Luonnollisesti, on hyvinkin mahdollista että optio erääntyy plusoptiona. Tällöin, option kirjoittajalla on velvollisuus ostaa osakkeet toteutushinnalla. Mikäli osakkeiden osto oli tavoitteena alun perinkin, on tilanne selkeästi edullinen kummallekin osapuolelle.

Toisaalta jos osakkeita ei haluta ostaa, voi option erääntymistä jatkaa seuraavalle kuukaudelle (roll over) ennen option erääntymistä. Myyntioption erääntymistä voi usein jatkaa seuraavalle kuukaudelle aikaisempaa korkeammalla toteutushinnalla, jolloin kirjoittaja vastaanottaa preemion uudelleen. Tämä johtuu taas aika-arvosta ja odotetusta tulevasta arvosta.

Kyseisessä tilanteessa erääntyvällä myyntioptiolla ei ole enää aika-arvoa, sillä erääntyminen on hyvin lähellä. Esimerkin optiolla on tilanteessa kuitenkin luontaista (intrinsic) arvoa, sillä se on plusoptio. Kun option erääntymistä jatketaan, suljetaan alun perin myyty optiopositio ostamalla se takaisin, ja tämän jälkeen ostetaan uusi optio myöhemmälle kuukaudelle. Luonnollisesti sijoittaja joutuu tällöin maksamaan vanhan option sulkemisesta. Uudella optiolla vuorostaan on taas aika-arvoa. Tästä johtuen, vanha optio voidaan siirtää seuraavalle kuukaudelle mahdollisesti jopa samalla preemiolla, vaikka uusi optio olisikin miinusoptio.

Kaksi esimerkkiä takaamattomista myyntioptioista

Esimerkki 1: Sijoittaja haluaa ostaa tietyn osakkeen

Ensimmäisessä esimerkissä sijoittaja haluaa ostaa vakaan ja hyvää osinkotuottoa tarjoavan osakkeen nykyistä markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Esimerkissä käytetään Unileverin osaketta.

Unileverin osakekurssi on noussut hieman muutaman viime vuoden aikana, mutta se on liikkunut myös merkittävästi sivuttain. Sijoittaja olisi kiinnostunut ostamaan esimerkiksi 300 yrityksen osaketta, muttei välttämättä nykyisellä hinnalla. Kyseisessä tilanteessa myyntioption kirjoittaminen voi olla hyvä vaihtoehto.

Unileverin osakekurssi on esimerkissä noin 50 euroa. Viimeisten päivien sisällä osakekurssi on käynyt alimmillaan noin 49,50 eurossa, ja se vastaa hintaa minkä sijoittaja olisi valmis maksamaan. Tässä esimerkissä toteutushinnaksi asetetaan siis 49,5 euroa. Kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy, noin kuukauden päästä erääntyvästä optiosta saadaan 0,45*100*3=135 euron preemio.

Mikäli osakekurssin hinta pysyy 49,05 euron yläpuolella, option myyjän tekemä voitto on 135 euroa. Luonnollisesti tällöin sijoittaja ei saa ostettua haluamiaan osakkeita, ja potentiaalinen voitto on rajoitettu. Toisaalta, mikäli osakekurssi lähtee laskuun ja putoaa kriittisen pisteen alapuolelle, on sijoittaja velvoitettu ostamaan haluamansa osakkeet 49,5 kappalehintaan. Luonnollisesti kukaan ei halua maksaa ylimääräistä, mutta tilanne ei välttämättä ole niin huono kuin miltä se alunperin vaikuttaa.

Esimerkki takaamattoman put-option käytöstä

Esimerkki takaamattoman myyntioption käytöstä. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Mikäli osakkeet olisi ostettu suoraan myyntioptioiden sijaan, sijoittaja olisi maksanut niistä nykyisen markkinahinnan, 50 euroa. Mikäli osakekurssi putoaisi esimerkiksi 48,95, olisi välitön tappio (50-48,95)*300 = 315 euroa.

myyntioption toteutuksesta johtunut tappio on (49,5-48,9)*300 = 180 euroa, mutta optiosta vastaanotettiin 135 euron preemio. Tällöin todellisiksi tappioiksi jää 180-135 = 45 euroa, mikä on merkittävästi pienempi tappio verrattuna osakkeiden ostamiseen suoraan. Mikäli osakekurssi pysyy yli kriittisen pisteen (49,05), sijoittajan saama preemio on suurempi kuin myyntioption toteutuksesta syntynyt tappio. Mikäli osakekurssi laskee kriittisen pisteen alapuolelle, ovat tappiot myyntioption käyttämisestä pienemmät kuin osakkeiden ostamisella suoraan.

Esimerkki 2: Osakekurssi ei laske (paljoa) enempää

Toisessa esimerkissä sijoittaja uskoo, että osakekurssi johon optio on sidottu ei laske merkittävästi. Sijoittaja ei tällöin välttämättä halua ostaa kyseistä osaketta, mutta haluaa saada preemion. Kyseinen ajattelutapa on enemmän spekulatiivinen ensimmäiseen esimerkkiin verrattuna.

Optiosijoittajat käyttävät kyseistä metodia kun osakekurssi on äkillisesti laskenut, eikä kyseiselle pudotukselle välttämättä löydy kunnollisia perusteita. Tilanteessa volatiliteetti (vega) on korkealla, jolloin optioiden hinnat ovat nousseet. Option kirjoittajalle maksetaan yleensä vastaavassa tilanteessa korkea preemio.

Esimerkki takaamattoman put-option käytöstä

Twitterin osakekurssin lasku. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Twitterin osakekurssin arviointi

Yllä olevassa kuvaajassa näkyy selkeä pudotus Twitterin osakekurssissa pörssin ollessa suljettuna. Pudotuksen taustalla oli odotettua heikompi kvartaalitulos, ja kuten kuvaajasta näkyy, suurin osa pudotuksesta tapahtui normaalien kaupankäyntituntien ulkopuolella. Lue lisää kaupankäynnistä normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella.

Osakekurssi tippui tasolle, joka vastaa noin viimeisen vuoden tukitasoa, mutta on kuitenkin esimerkiksi 100 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella. Tällöin teknisen analyysin perusteella osakekurssi on suhteellisen alhaisella tasolla, ja sen odotetaan tekevän korjausliikkeen ylöspäin negatiivisten uutisten korvautuessa positiivisemmilla. On hyvä huomata, että moni sijoittaja näkee vastaavanlaisen tilanteen mahdollisuutena ostaa osaketta ”alennuksesta”, jolloin osakkeella on luonnostaan nostetta ylöspäin.

Twitterin osakekurssilla oli kyseisessä tilanteessa korkea volatiliteetti, mutta odotettu kehitys-suunta ylöspäin. Tämä olikin hyvin optimaalinen tilanne myyntioptioiden kirjoittamiseen. Korkea volatiliteetti nosti optiosta saatavaa preemiota, ja noste ylöspäin vähensi todennäköisyyttä option erääntymistä plusoptiona.

Twitterin osakekurssin liukuva keskiarvo

Twitterin osakekurssin liukuva keskiarvo. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä

Ylemmän kuvaajan tilanteessa, toteutushinnaksi voitaisiin valita esimerkiksi $28,50, ja kestoksi 2 viikkoa. Toteushinta olisi tällöin hieman osakekurssia alempana, ja josta odotettu suunta olisi ylöspäin. Mikäli option myynnistä olisi saatu esimerkiksi $0,50, olisi kriittinen piste tällöin $28. Ennen kuin kriittinen piste olisi saavutettu, olisi osakekurssin pitänyt pudota entisestään noin 7 %.

Mikäli sijoittaja olisi esimerkissä kirjoittanut 10 myyntioptiota, hänen maksimivoittonsa olisi ollut $500, mikäli Twitterin osakekurssi pysyisi $28 yläpuolella. Potentiaaliset tappiot option myyjälle olisivat olleet reilusti suuremmat. Äärimmäisessä tilanteessa, mikäli Twitter olisi mennyt konkurssiin, tappiot olisivat olleet $28000. Esimerkki havainnollistaa erinomaisesti, miksi strategiaan voi liittyä isoja riskejä. $500 potentiaalinen voitto sisältää riskin $28000 potentiaalisesta tappiosta, mikäli strategiaan ei yhdistettäisi esimerkiksi stop loss -toimeksiantoa.

Luonnollisesti riski sille, että Twitter tekee konkurssin huonon kvartaalituloksen vuoksi on äärimmäisen pieni. Riskienhallinta on kuitenkin yksi sijoittamisen tärkeimmistä lähtökohdista, eikä sitä tule vähätellä.

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart