Yhdysvaltalaiset vs eurooppalaliset optiot

Viime vuosikymmenen aikana sijoittajat ovat alkaneet käymään kauppaa yhä useammin yli valtioiden rajojen. Suomalaisten sijoittajien osakesalkut eivät enää koostu pelkästään kotimaisista tai edes pohjoismaalaisista osakkeista. Sijoittajat ovat löytäneet tiensä uusille markkinoille, mitä myös LYNX on ollut mahdollistamassa. Euroopan maiden lisäksi erityisesti Amerikan markkinat ovat erittäin kiinnostavia sijoittajien keskuudessa. Tämä ei koske ainoastaan itse osakkeita vaan myös optioita. Artikkelissa vertaillaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa liikkeeseen laskettuja optioita.

Amerikkalaisilla optioilla on useita etuja eurooppalaisiin optioihin verrattuna. Tässä artikkelissa käsittelen eurooppalaisten ja amerikkalaisten optioiden välisiä eroja ja näytetään, miksi sijoittajien voi kannattaa suosia amerikkalaisia optioita. Tärkeimmät edut ovat seuraavat:

Artikkelissa amerikkalaisilla optioilla tarkoitetaan Yhdysvalloissa liikkeeseen laskettuja optioita, ei tyyliltään amerikkalaisia optioita. Ero selitetään artikkelin lopussa.

Yhdysvaltalaiset vs eurooppalaliset optiot

Yhdysvaltojen optiopörssin aukioloajat

Suomalaisia kiinnostaa sijoittaminen ja yhä useampi omistaa osakkeita. Useimmat sijoittajista eivät kuitenkaan ole ammatiltaan pörssikauppiaita, vaan heillä on jokin toinen työ. Sijoittaminen voikin olla harrastus, sillä voidaan yrittää täydentää eläkettä tai kasvattaa säästöjä.

Artikkelissa esimerkkinä käytetään Amsterdamin optiopörssiä sen kohtuullisen suuren kaupankäyntivolyymin vuoksi. Amsterdamin optiopörssi on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10.00-18.30 välillä, jolloin monet ihmiset käyvät töissä. Nykyään sijoittaja voi tietysti tarkistaa sijoituksiensa arvot ja käydä kauppaa myös puhelimella toimistotuntien aikana. Toisaalta vaihtoehtona on sijoittaa Yhdysvaltain pörssien kautta, jotka ovat avoinna kello 16.30-23.00. Ilta-aikaan useammilla sijoittajilla on aikaa tutustua markkinoihin rauhassa. Kotona useampi sijoittaja voi lisäksi hyödyntää tietokoneelle ladattavan TWS:n kaikkia ominaisuuksia kaupankäynnin tukena.

Myöhemmät aukioloajat ovat siten usealle sijoittajalle etu. Jos sijoittaja käy kauppaa optioilla, on yleensä tärkeää tarkastella positioita säännöllisesti. Optioiden hinnat voivat muuttua nopeasti, joten niitä on seurattava tarkemmin kuin osakkeita. Yleensä sijoittajilla on enemmän vapaa-aikaa illalla kuin päivällä, minkä vuoksi aukioloaikojen ero on yhdysvaltalaisten optioiden etu.

Amerikkalaisten optioiden likviditeetti

Arvopapereiden tai optioiden välisessä vertailussa tärkein argumentti pyörii lähes aina likviditeetin ympärillä. Myös LYNXin aikaisemmassa amerikkalaisia indeksioptioita käsittelevässä artikkelissa korostettiin Yhdysvalloissa liikkeeseen laskettujen optioiden parempaa likviditeettiä. Likviditeetillä tarkoitetaan sitä, miten helposti sijoittaja voi muuttaa sijoitustuotteen käteiseksi. Artikkelissa likviditeetin yksinkertaisena muotona käytetään osto- ja myyntihinnan välistä eroa eli spreadia.

Kun sijoittaja ostaa tai myy optioita, hän maksaa välittäjälle välityspalkkion. LYNXillä sijoittaja maksaa 2,70 euroa ING:n osto-option ostamisesta ja 3,50 dollaria Applen osto-optiosta. Nämä ovat kaupankäynnin välittömät kustannukset, ja nämä muodostavat välittäjien tulovirran. Sijoittajan kannattaa kuitenkin ottaa myös huomioon kaupankäyntiin liittyvät epäsuorat kustannukset, esimerkiksi alhaisen likviditeetin aiheuttama suuri osto- ja myyntihinnan erotus. Erotuksen vaikutus näytetään alla esimerkin avulla.

Esimerkki likviditeetin vaikutuksesta

– ING:n 2021 lokakuun osto-optio 11,5 euron toteutushinnalla: myyntihinta (bid) on 0,52  ostohinta (ask) 0,55 euroa.

Esimerkki INGn option osto- ja myyntihinnasta

Esimerkki INGn option osto- ja myyntihinnasta. Lähde: TWS.

Yllä olevassa osto-optiossa erotus on 0,03 euroa, mikäli sijoittaja haluaa toteuttaa toimeksiantonsa välittömästi. Jos sijoittaja ostaa 0,52 eurolla ja myy position 0,55 eurolla, tappiot erotuksesta on 0,03 euroa optiota kohti. Kokonaisuudessaan tämä on 3 euroa (kun otetaan huomioon kerroin 100) välillisiä kustannuksia. Kun sijoittaja ostaa, hän maksaa ostohinnan, ja kun hän myy, hän saa myyntihinnan. Vähemmän likvidien optioiden tai osakkeiden kohdalla ero voi olla paljon suurempi. Sijoittaja voi tietysti käyttää esimerkiksi rajahintaista toimeksiantoa (LMT), mikä monessa tilanteessa onkin suositeltavaa, mutta tällöin toimeksiannon toteutuksesta ei ole mitään takeita. Jos sijoittaja aikoo käyttää optioyhdistelmää tai haluaa ostaa useita sopimuksia, epäsuorat kustannukset nousevat luonnollisesti entisestään.

Jos verrataan tätä Applen optioon, voidaan huomata, että erotus on vain 0,02 dollaria.

– Applen 2021 lokakuun osto-optio $160 toteutushinnalla: myyntihinta on $1,32 ja ostohinta $1,33.

Esimerkki Applen option osto- ja myyntihinnasta

Esimerkki Applen option osto- ja myyntihinnasta. Lähde: TWS.

Joissakin Applen ja muiden suosittujen osakkeiden osto-optioissa voi olla jopa pienin mahdollinen erotus, mikä on 0,01 dollaria. 0,01 dollaria pienempi ero osto- ja myyntihinnan välillä ei ole mahdollinen optiokaupankäynnissä. Pienimmällä mahdollisella erotuksella option välilliset kustannukset ovat siis vain 1 tai 2 dollaria, mikä on paljon vähemmän kuin esimerkiksi ING:n optiosta aiheutuvat välilliset kustannukset.

Optioiden likviditeetti voi siis selvästi vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Yhdysvaltain markkinat ovat moninkertaisesti suuremmat kuin minkään eurooppalaisen maan markkinat, ja toistensa kanssa kilpailevien markkinatakaajien suuri määrä takaa sen, että osto- ja myyntihinnan erot ovat hyvin pieniä. Pienet erotukset osto- ja myyntihintojen välillä johtuvat siitä, että Yhdysvaltojen optiopörssien kaupankäyntivolyymit ovat valtavia. Esimerkiksi Applen optioiden keskimääräinen kaupankäyntivolyymi on yli 3 miljoonaa sopimusta päivässä. Vertailun vuoksi, Alankomaiden optiopörssi kokonaisuudessaan vastaa noin puolta tästä luvusta. Siksi on tärkeää ymmärtää, että välillisillä kustannuksilla, joita mitataan erotuksella, on suuri merkitys. Pitkällä aikavälillä tämä voi vaikuttaa sijoitusten kannattavuuteen.

Erilaisia amerikkalaisia ja eurooppalaisia optioita

Toinen tärkeä seikka on se, että Yhdysvaltojen pörsseistä löytyy paljon erilaisia osakkeita, joihin perustuvilla optioilla  voidaan käydä kauppaa. Amerikasta löytyy yhteensä noin 4400 osaketta ja ETF-rahastoa, joihin liittyy optioita. Alankomaissa tämä luku on alle 100. Tässä vaiheessa on helppo esittää vasta-argumentti, että vertailemalla Yhdysvaltoja koko Eurooppaan ero voisi olla pienempi. Toisaalta voidaan lyhyesti todeta, että suurin osa aktiivisista sijoittajista ei ole koskaan käynyt optiokauppaa esimerkiksi Italian tai Belgian pörsseissä. Useassa Euroopan maassa optioiden likviditeetti on olematon ja spreadit jättimäisiä. Tyypillinen eurooppalainen sijoittaja ei harrasta optiokauppaa kotimaansa pörssissä, vaan hän tyypillisesti sijoittaa Yhdysvaltojen optiopörsseihin.

Laaja valikoima erilaisia kohde-etuuksia on myös selkeä amerikkalaisten pörssien etu. Esimerkkeinä voidaan pitää vaikka Teslan, GoPron, Twitterin ja Netflixin kaltaisia innovatiivisia kasvuosakkeita. Tällaisia osakkeita ei löydy Euroopasta välttämättä yhtään. Euroopan pääomamarkkinat ovat Yhdysvaltojen markkinoita pienemmät.

Sijoittajan tulee kuitenkin perehtyä siihen yritykseen, mihin hän aikoo sijoittaa. Kaikista ulkomaalaisista osakkeista ei löydy yhtä helposti erilaisia tietoja, mutta isojen amerikkalaisten yritysten tilinpäätöstiedot on suhteellisen vaivatonta löytää. Yritysten tilinpäätöstiedot ja niitä koskevat tuoreimmat uutiset näkee helposti esimerkiksi TWS:stä.

Amerikkalais- ja eurooppalaistyyliset optiot

Loppuun on hyvä käydä läpi hieman optioteoriaa.  käytävä kauppa ei ole yhtä tuttua, on tärkeää erottaa näiden kahden optiotyypin välinen ero. Optiot voivat olla amerikkalaistyylisiä (American style) tai eurooppalaistyylisiä (European style). Tällä viitataan option selvitystapaan ja ominaisuuksiin yleisesti, ei siihen missä maassa optio on laskettu liikkeeseen (mitä artikkelissa käydään läpi).

Amerikkalaistyylisten optioiden selvitys tapahtuu fyysisesti. Fyysinen selvitys tarkoittaa, että sijoittaja voi ostaa osakkeita toteutushinnalla esimerkiksi ING:n osto-option erääntyessä plusoptiona. Tämä on mahdollista voimassaolon päättymispäivään saakka. On tärkeää ymmärtää, että tämäntyyppinen optio voidaan myös toteuttaa ennen erääntymispäivää. Jos sijoittaja omistaa osto-option, hän voi käyttää sitä päivän jokaisena hetkenä aina päättymispäivään asti, jolloin kohde-etuutena olevat osakkeet lisätään välittömästi hänen sijoitussalkkuunsa. LYNX ei veloita transaktiokustannuksia optioiden toteuttamisesta. Tämä tekee siitä halvan tavan hankkia kohde-etuutena olevat osakkeet.

Eurooppalaistyyliset optiot ovat erilaisia. Ensinnäkin optio toteutetaan käteisenä, joten kohde-etuuden fyysistä toimitusta ei tapahdu. Optioiden selvitys tapahtuu käteisellä (cash settlement), joka tarkoittaa, että optiosta saatavat lopulliset tulot määräytyvät selvityshinnan mukaan. Yksi kiinnostava alankomaalainen esimerkki on AEX-optiot. Joka kuukauden kolmantena perjantaina tarkastellaan AEX-indeksin keskiarvoa kello 16:30 ja 17:00 välillä. Tämä keskiarvo on selvityshinta, jonka perusteella osto- ja myyntioptioiden tuotot maksetaan käteisenä. Tämä summa hyvitetään sijoittajan tilille option voimassaolon päättymisen jälkeen.

Näiden kahden eri tyyppisten optioiden välillä on siis huomattava ero. Toisaalta esimerkiksi kaikki osakeoptiot Alankomaissa ja Amerikassa ovat tyyliltään amerikkalaisia optioita. Kertauksena, näiden optioiden selvitys tapahtuu fyysisesti eräpäivänä, ja ne voidaan toteuttaa myös ennen erääntymispäivää. Sijoittajien on siten hyvä tietää, että ING:n osto-option ja Applen osto-option selvityksessä ei ole eroa.

Kaikkien sijoitustuotteiden ominaisuudet voi tarkistaa tuplaklikkaamalla tuotteen kaupankäyntitunnusta TWS:ssä. Esiin tulevalla sivulla näkyy kaikki tärkeät tiedot optiosta, mukaan lukien sen kerroin, selvitystapa ja option tyyli.

Esimerkki Volkswagenin option kuvauksesta

Esimerkki Volkswagenin option kuvauksesta. Lähde: TWS.

Johtopäätös

Artikkelissa halutaan korostaa, miksi yhdysvaltalaiset optiot voivat olla kiinnostavia sijoittajille. Vertailukohtana Alankomaat on mielenkiintoinen, sillä maan sijoittajat ovat Euroopan aktiivisimpia optiosijoittajia. Tästä huolimatta, spreadit ovat suurempia Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, ja Yhdysvaltojen markkinoiden valikoimat ovat laajemmat.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart