Viime vuosikymmenen aikana sijoittajat ovat alkaneet käymään kauppaa yhä useammin yli valtioiden rajojen. Suomalaisten sijoittajien osakesalkut eivät enää koostu pelkästään kotimaisista tai edes pohjoismaalaisista osakkeista. Sijoittajat ovat löytäneet tiensä uusille markkinoille, mitä myös LYNX on ollut mahdollistamassa. Euroopan maiden lisäksi erityisesti Yhdysvaltain markkinat ovat erittäin kiinnostavia sijoittajien keskuudessa. Tämä ei koske ainoastaan itse osakkeita vaan myös optioita. Artikkelissa vertaillaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa liikkeeseen laskettuja optioita.

Yhdysvaltalaisilla optioilla on useita etuja eurooppalaisiin optioihin verrattuna. Tässä artikkelissa käsitellään eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten optioiden välisiä eroja ja näytetään, miksi sijoittajien voi kannattaa suosia yhdysvaltalaisia optioita.

Tärkeimmät erot yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten optioiden välillä

  • Yhdysvaltojen pörssien aukioloajat
  • Optioiden likviditeetti
  • Kohde-etuuden toimittaminen
  • Optioiden selvittäminen

Kaupankäyntiajat Yhdysvalloissa

Suomalaisia kiinnostaa sijoittaminen ja yhä useampi omistaa osakkeita. Useimmat sijoittajista eivät kuitenkaan ole ammatiltaan pörssikauppiaita, vaan heillä on jokin toinen työ. Sijoittaminen voikin olla harrastus, jolla voidaan yrittää täydentää eläkettä tai kasvattaa säästöjä.

Artikkelissa käytetään esimerkkinä Amsterdamin optiopörssiä sen kohtuullisen suuren kaupankäyntivolyymin vuoksi. Amsterdamin optiopörssi on avoinna maanantaista perjantaihin kello 10.00-18.30 välillä, jolloin monet ihmiset käyvät töissä. Nykyään sijoittajat voivat tietysti tarkistaa sijoituksiensa arvot ja käydä kauppaa esimerkiksi puhelimella toimistotuntien aikana. Toisaalta vaihtoehtona on sijoittaa Yhdysvaltain pörssien kautta, jotka ovat avoinna kello 16.30-23.00. Ilta-aikaan useammilla sijoittajilla on aikaa tutustua markkinoihin rauhassa. Kotona useampi sijoittaja voi lisäksi hyödyntää tietokoneelle ladattavan TWS:n kaikkia ominaisuuksia kaupankäynnin tukena.

Myöhemmät aukioloajat ovat siten usealle sijoittajalle etu. Jos sijoittaja käy kauppaa optioilla, positioita on yleensä syytä tarkastella säännöllisesti. Optioiden hinnat voivat muuttua nopeasti, joten niitä on seurattava tarkemmin kuin osakkeita. Yleensä sijoittajilla on enemmän vapaa-aikaa illalla kuin päivällä, minkä vuoksi aukioloaikojen ero on yhdysvaltalaisten optioiden etu.

Optioiden likviditeetti Yhdysvalloissa

Arvopapereiden tai optioiden välisessä vertailussa tärkein argumentti pyörii lähes aina likviditeetin ympärillä. Myös LYNXin aikaisemmassa yhdysvaltalaisia indeksioptioita käsittelevässä artikkelissa korostettiin Yhdysvalloissa liikkeeseen laskettujen optioiden parempaa likviditeettiä. Likviditeetillä tarkoitetaan sitä, miten helposti sijoittaja voi muuttaa sijoitustuotteen käteiseksi. Artikkelissa likviditeetin yksinkertaisena muotona käytetään osto- ja myyntihinnan välistä eroa eli spreadia.

Kun sijoittaja ostaa tai myy optioita, hän maksaa välittäjälle välityspalkkion. LYNXillä sijoittaja maksaa 2,70 euroa ING:n osto-option ostamisesta ja 3,50 dollaria Applen osto-optiosta. Nämä ovat kaupankäynnin välittömät kustannukset, jotka muodostavat arvopaperivälittäjien tulovirran. Sijoittajan kannattaa kuitenkin ottaa myös huomioon kaupankäyntiin liittyvät epäsuorat kustannukset, esimerkiksi alhaisen likviditeetin aiheuttama suuri osto- ja myyntihinnan erotus. Erotuksen vaikutus näytetään alla esimerkin avulla.

Esimerkki likviditeetin vaikutuksesta

Shellin optiot
Esimerkki Shellin osakeoptioiden kysyntä- ja tarjontahinnoista. Lähde: TWS. Tallennettu: 26.8.2022.

Shellin osakekurssi oli kuvakaappauksen ottohetkellä noin 27,5 €, ja optioiden erääntymispäivään oli 7 päivää. Osto-option, jonka toteutushinta on 26 euroa, tarjoushinta oli 1,53 € ja kysyntähinta 1,68 €. Erotuksen ollessa 15 senttiä, mikäli sijoittaja ostaa kyseisen option kysyntähinnalla ja myy sen tarjoushinnalla, hänelle syntyy välillisiä kustannuksia 15 senttiä optiolta. Kun osake-option kerroin, joka on 100, otetaan huomioon, välilliset kustannukset ovat 15 euroa.

Luonnollisesti sijoittajan ei ole pakko käyttää markkinahintaisia toimeksiantoja, jolloin hän voi mahdollisesti ostaa ja myydä option pienemmillä välillisillä kustannuksilla. Tällöin sijoittajalla ei kuitenkaan ole takeita siitä, että hänen toimeksiantonsa toteutuu.

Applen yhdysvaltalaisten optioiden likviditeetti

Jos yllä olevia Shellin optioita verrataan Applen optioihin, voidaan selvästi huomata miten paljon pienempiä spreadit ovat Yhdysvalloissa. Applen tasaoptio (at-the-money) tilanteessa olevien osto-optioiden spread on vain 0,03 dollaria option toteutushinnan ollessa 170 dollaria. Kuvakaappauksen hetkellä Applen osakekurssi oli noin 170 dollaria. Tämän option välilliset kustannukset ovat siis 3 dollaria, mikä on paljon vähemmän kuin Shellin optioilla.

Applen optiot
Esimerkki Applen osakeoptioiden kysyntä- ja tarjontahinnoista. Lähde: TWS. Tallennettu: 26.8.2022.

Optioiden likviditeetti voi siis selvästi vaikuttaa sijoittajan saamaan tuottoon. Yhdysvaltain markkinat ovat moninkertaisesti suuremmat kuin minkään eurooppalaisen maan markkinat, ja toistensa kanssa kilpailevien markkinatakaajien suuri määrä takaa sen, että osto- ja myyntihinnan erot ovat hyvin pieniä. Pienet erotukset osto- ja myyntihintojen välillä johtuvat siitä, että Yhdysvaltojen optiopörssien kaupankäyntivolyymit ovat valtavia. Esimerkiksi Teslan optioiden keskimääräinen kaupankäyntivolyymi on yli 1 miljoonaa sopimusta päivässä. Vertailun vuoksi, Alankomaiden optiopörssi kokonaisuudessaan vastaa noin puolta tästä luvusta. Siksi on tärkeää ymmärtää, että välillisillä kustannuksilla, joita mitataan erotuksella, on suuri merkitys. Pitkällä aikavälillä tämä voi vaikuttaa merkittävästi sijoitusten kannattavuuteen.

Yhdysvalloista löytyvät optiot: valikoima on laaja

Toinen tärkeä seikka on se, että Yhdysvaltojen pörsseistä löytyy paljon erilaisia osakkeita, joihin perustuvilla optioilla voidaan käydä kauppaa. Yhdysvalloista löytyy yhteensä noin 4500 osaketta ja ETF-rahastoa, joihin liittyy optioita. Alankomaissa tämä luku on alle 100. Tässä vaiheessa on helppo esittää vasta-argumentti, että vertailemalla Yhdysvaltoja koko Eurooppaan ero voisi olla pienempi. Toisaalta voidaan lyhyesti todeta, että suurin osa aktiivisista sijoittajista ei ole koskaan käynyt optiokauppaa esimerkiksi Italian tai Belgian pörsseissä. Useassa Euroopan maassa optioiden likviditeetti on olematon ja spreadit jättimäisiä. Tyypillinen eurooppalainen sijoittaja ei harrasta optiokauppaa kotimaansa pörssissä, vaan hän tyypillisesti sijoittaa Yhdysvaltojen optiopörsseihin.

Laaja valikoima erilaisia kohde-etuuksia on myös selkeä amerikkalaisten pörssien etu. Esimerkkeinä voidaan pitää vaikka Teslan, Applen ja NVIDIAn kaltaisia innovatiivisia yrityksiä. Tällaisia osakkeita ei löydy Euroopasta välttämättä yhtään. Euroopan pääomamarkkinat ovat yleisesti Yhdysvaltojen markkinoita pienemmät.

Sijoittajan tulee kuitenkin perehtyä siihen yritykseen, mihin hän aikoo sijoittaa. Kaikista ulkomaalaisista osakkeista ei löydy yhtä helposti erilaisia tietoja, mutta isojen amerikkalaisten yritysten tilinpäätöstiedot on suhteellisen vaivatonta löytää. Yritysten tilinpäätöstiedot ja niitä koskevat tuoreimmat uutiset näkee helposti esimerkiksi TWS:stä.

Erot optioiden selvittämisessä: amerikkalainen ja eurooppalainen tyyli

Loppuun on hyvä käydä läpi hieman optioteoriaa. Mikäli optiokauppa ei ole vielä tuttua, on tärkeää erottaa näiden kahden optiotyypin välinen ero. Optiot voivat olla amerikkalaistyylisiä (American style) tai eurooppalaistyylisiä (European style). Tällä viitataan option selvitystapaan ja ominaisuuksiin yleisesti, ei siihen missä maassa optio on laskettu liikkeeseen.

Amerikkalainen tyyli

Amerikkalaistyylisten optioiden selvitys tapahtuu yleensä fyysisesti (physical delivery). Fyysinen selvitys tarkoittaa, että sijoittaja voi ostaa osakkeita toteutushinnalla esimerkiksi ING:n osto-option erääntyessä plusoptiona. Tämä on mahdollista voimassaolon päättymispäivään saakka. On tärkeää ymmärtää, että tämäntyyppinen optio voidaan myös toteuttaa ennen erääntymispäivää. Jos sijoittaja omistaa osto-option, hän voi käyttää sitä milloin tahansa myös ennen erääntymispäivää. Toteutuksen jälkeen kohde-etuutena olevat osakkeet lisätään välittömästi option toteuttaneen sijoittajan sijoitussalkkuun. LYNX ei veloita transaktiokustannuksia optioiden toteuttamisesta. Tämä tekee siitä halvan tavan hankkia kohde-etuutena olevat osakkeet.

Eurooppalainen tyyli

Eurooppalaistyyliset optiot ovat erilaisia. Ensinnäkin optio toteutetaan yleensä käteisenä, joten kohde-etuuden fyysistä toimitusta ei tapahdu. Optioiden selvitys tapahtuu käteisellä (cash settlement), joka tarkoittaa, että optiosta saatavat lopulliset tulot määräytyvät selvityshinnan mukaan. Yksi kiinnostava alankomaalainen esimerkki on AEX-optiot. Kuukauden kolmantena perjantaina tarkastellaan AEX-indeksin keskiarvoa kello 15:30 ja 16:00 välillä. Tämä keskiarvo on selvityshinta, jonka perusteella osto- ja myyntioptioiden tuotot maksetaan käteisenä. Tämä summa hyvitetään sijoittajan tilille option voimassaolon päättymisen jälkeen.

Näiden kahden eri tyyppisten vaihtoehtojen välillä on siis huomattava ero. Useimmat osakeoptiot Alankomaissa ja Yhdysvalloissa ovat amerikkalaistyyppisiä optioita. Optiot maksetaan siis (useimmiten) fyysisesti eräpäivänä, ja tämä voidaan tehdä myös ennenaikaisesti ennenaikaisen toteuttamisen avulla. On siis mukavaa, että ING:n osto-option ja Applen osto-option selvityksessä ei ole eroa. Joillekin osakkeille löytyy molemman tyyppisiä optioita, joten sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota siihen, minkä option hän valitsee. Yleensä saman osakkeen eri optiotyypeillä on myös eri kaupankäyntitunnus.

Kaikkien sijoitustuotteiden ominaisuudet voi tarkistaa tuplaklikkaamalla tuotteen kaupankäyntitunnusta TWS:ssä. Esiin tulevalla sivulla näkyy kaikki tärkeät tiedot optiosta, mukaan lukien sen kerroin, selvitystapa ja option tyyli.

Optiosopimuksen kuvaus
Esimerkki optiosopimuksen kuvauksessta. Lähde: TWS.

Osta ja myy optioita LYNXin kautta

Sijoittajat voivat käydä optiokauppaa alhaisin hinnoin LYNXin kautta. Voit käydä kauppaa eurooppalaisilla ja yhdysvaltalaisilla osakeoptioilla ja indeksioptioilla muutamalla hiiren klikkauksella. Sinulla on myös pääsy edistyksellisiin kaupankäyntityökaluihin, kuten OptionTraderiin, ja voit lähettää optioyhdistelmiä yhtenä transaktiona pörssiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart