MSCI World -indeksiä voidaan hyvällä syyllä kutsua osakeindeksien “kuninkaaksi”. Ensinnäkin se on seurannut osakemarkkinoiden kehitystä hyvin pitkään. Toiseksi se tarjoaa tarkemman kuvan maailman osakemarkkinoiden kehityksestä kuin mikään muu indeksi. Tämän vuoksi MSCI World on tärkeä vertailuindeksi sijoittajille. Vertailuarvon lisäksi pörsseistä löytyy lukuisia indeksiin perustuvia ETF-rahastoja, joita artikkelissa käsitellään tarkemmin.

Lisäksi artikkelissa tarkastellaan MSCI World -indeksiä ja arvioidaan, onko siihen kannattavaa sijoittaa

MSCI World ETFt

Mikä MSCI World -indeksi tarkalleen ottaen on?

MSCI World -indeksi luotiin antamaan kokonaiskuva maailman osakemarkkinoista. Syyskuussa 2021 siihen kuului 1561 osaketta 23 maasta. Tästä johtuen, MSCI World -indeksiä voidaan pitää yhtenä suurimmista ja tärkeimmistä tunnetuista markkinaindekseistä maailman osakemarkkinoilla.

Virallisesti MSCI World indeksi julkaistiin 1986, mutta sen arvoja on laskettu myös siitä vuodesta taaksepäin. Seuraavassa kaaviossa on esitetty MSCI World -indeksin kehitys vuodesta 1969 logaritmisessa skaalauksessa, eli yhden prosentin muutos on aina samankokoinen arvoakselilla nimellisestä muutoksesta riippumatta.

MSCI World indeksin kehitys vuodesta 1969 lähtien
MSCI World -indeksin kehitys vuodesta 1969 lähtien.

MSCI World -indeksi lasketaan yleensä tuottoindeksinä, eli osingonmaksuja käsitellään kuten kurssivoittoja ja ne otetaan mukaan kaavioon, mutta se julkaistaan yleensä myös hintaindeksinä. Yleensä markkinaindeksit ovat hintaindeksejä, pois lukien saksalaiset indeksit, kuten DAX ja MDAX, joten kaavioissa huomioidaan ainoastaan indeksin hinnanmuutokset ilman osinkoja. Kuvaajassa MSCI World -indeksi näytetään hintaindeksinä.

Koko maailma yhdessä indeksissä: Mitkä maat sisältyvät MSCI World -indeksiin?

MSCI World -indeksi sisältää osakkeita 23 maasta. Nämä 23 maata ovat MSCI:n mielestä maailman tärkeimmät teollisuusmaat. Tällä hetkellä indeksissä on mukana osakkeita seuraavista maista:

Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja, Hongkong, Irlanti, Israel, Italia, Japani, Kanada, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska, Uusi-Seelanti, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat.

Mitkä yritykset pääsevät MSCI World -indeksiin?

Indeksiin sisällytettävät osakkeet valitaan näistä 23 teollisuusmaasta yritysten markkina-arvon mukaan. Yrityksen markkina-arvo lasketaan kertomalla sen liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä osakkeen hinnalla.

Koska suurin osa maailman suurimmista pörssilistatuista yrityksistä sijaitsee Yhdysvalloissa, yhdysvaltalaiset osakkeet painottuvat vahvasti MSCI World -indeksissä.

Tilannetta ”vääristää” myös se, että indeksissä on mukana vain yrityksiä edellä mainituista 23 eri maasta. Vain, jos indeksin julkaisija MSCI muuttaa tätä valtioiden rajausta, indeksiin voidaan sisällyttää yrityksiä, jotka ovat markkina-arvoltaan riittävän suuria, mutta joiden kotipaikka ei ole listan maissa. Esimerkiksi suurista talouksista Kiina ja Etelä-Korea puuttuvat tältä listalta.

MSCI pitää näitä kahta maata tällä hetkellä kehittyvinä markkinoina. Näiden kahden maan suurimmat yhtiöt eivät siis näy MSCI World -indeksissä, mutta ne löytyvät MSCI Emerging Market -indeksistä.

MSCI World -indeksin osakkeiden painotus maittain

MSCI World -indeksiin sisältyvien 1 561 osakkeiden painotus perustuu samaan kriteeriin kuin niiden sisällyttäminen: yritysten markkina-arvoon. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys saa ison painoarvon indeksissä, mikäli sen markkina-arvo on suuri.

Tämä on yleinen periaate, jota noudattavat lähes kaikki muut maailman suuret osakeindeksit. MSCI World -indeksin osalta tämä tarkoittaa sitä, että yhdysvaltalaiset yritykset korostuvat: 67,7 prosenttia indeksistä muodostuu yhdysvaltalaisista yrityksistä. Tämä ei ole mikään ihme, kun tarkastellaan maailman 20 suurimman pörssiyhtiön listaa. Elokuussa 2021 markkina-arvoltaan 20 suurimman yrityksen joukossa on vain kolme kiinalaista yritystä ja yksi Saudi-Arabiasta, Taiwanista ja Etelä-Koreasta; loput 14 ovat yhdysvaltalaisia yrityksiä. Kuten edellä mainittiin, Kiina ja Etelä-Korea eivät myöskään kuulu MSCI World -indeksin 23 maan joukkoon.

Yhdysvaltojen jälkeen seuraavaksi suurimpia maita indeksissä ovat Japani ja Iso-Britannia, mutta molempien osuus on selvästi alle kymmenen prosenttia. Onko Yhdysvaltojen painottuminen ongelma?

Ei oikeastaan, sillä tämä painottuma vastaa todellisuutta näiden 23 maan välillä. Yhdysvallat on taloudellinen jättiläinen. Jos sijoittaja haluaa portfolionsa heijastavan maailmantaloutta, on tämä painotus oikea. Toisaalta jos sijoittaja haluaa luoda vielä hajautetumman sijoitussalkun, voi MSCI World indeksin yhteyteen ottaa lisäksi saman yrityksen kehittyvien maiden indeksin.

Kannattaako MSCI World -indeksi ja MSCI Emerging Markets -indeksi yhdistää?

Kuten edellä mainittiin, MSCI ei sisällytä Kiinan ja Etelä-Korean melko suuria talouksia vakiintuneiden teollisuusmaiden joukkoon. Toisaalta MSCI World -indeksiin sisältyy melko pieniä talouksia, kuten Tanska ja Suomi. Näin ollen voidaan ehdottomasti harkita rakentamista siten, että osa tällaiseen maailmantalouden perussijoitukseen tarkoitetusta pääomasta sijoitetaan myös MSCI Emerging Markets -indeksiin, joka kattaa kehittyvät talousmarkkinat.

Emerging Markets -indeksiin kuuluvat muun muassa Kiina, Etelä-Korea ja vahvasti kasvava Intia. Toisaalta indeksissä on mukana myös joukko pieniä maita, joiden markkinat ovat vielä epävakaita, kuten Kolumbia. Tästä johtuen, laajaa hajautusta hakevan sijoittajan ei välttämättä kannata soveltaa 50:50 painotusta kumpaankin indeksiin sijoittaessa, vaan hänen kannattaa sijoittaa esimerkiksi neljännes tai enintään kolmannes pääomasta kehittyville markkinoille.

MSCI World -indeksin osakkeiden painotus sektoreittain

Vaikka MSCI World -indeksin maakohtainen painotus keskittyy voimakkaasti Yhdysvaltoihin, sektorikohtainen jakauma on aivan erilainen. Sektoreista tietotekniikka-ala on hallitseva 22 prosentin osuudella. Sen jälkeen tulevat rahoitusala, terveydenhuoltoala, teollisuus ja kulutustavarat, joiden osuudet ovat 10–13 prosenttia.

Alakohtainen jakauma onkin poikkeuksellisen tasapainoinen, ja se vastaa läheisesti näiden alojen merkitystä maailmantaloudessa. Näin sijoittajat saavat ihanteellisen hajautuksen eri sektoreille hyvän maantieteellisen hajautuksen lisäksi. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi MSCI World -indeksi on niin houkutteleva useille sijoittajille.

Miksi MSCI World -indeksi sopii lähes kaikille sijoittajille?

Edellisissä kappaleissa mainittu hajautus on sijoittajan näkökulmasta houkutteleva, ja se puoltaa MSCI World -indeksiä lähes minkä tahansa hajautetun sijoitussalkun perustana.

Modernin portfolioteorian perusperiaate onkin, että sijoittajan tulisi hajauttaa omistuksensa mahdollisimman laajasti riskien minimoimiseksi ja odotetun tuoton maksimoimiseksi.

Jos sijoittaja haluaa noudattaa tätä sääntöä ja hajauttaa sijoituksiaan erikokoisiin yrityksiin lukuisilta eri toimialoilta kaikkialta maailmasta, MSCI World -indeksi on siihen mielenkiintoinen vaihtoehto.

Kun puhutaan sijoittamisesta näin laajaan indeksiin, moni miettii olisiko parempi sittenkin sijoittaa yksittäiselle alalle tai yrityksiin, jotka tuottavat muita paremmin. Todennäköisesti se olisi sijoittajan kannalta parempi, mutta asia ei ole aivan niin yksiselitteinen.

Tarkkaa kohdennettua sijoitusta varten sijoittajan olisi nimittäin tiedettävä etukäteen, mitkä yritykset tulevat menestymään keskiarvoa paremmin tulevina kuukausina ja vuosina. Jälkikäteen tarkasteltuna se vaikuttaa helpolta, kuten esimerkiksi se, että Yhdysvaltojen markkinat ovat viimeisen viiden vuoden aikana olleet todella tuottava sijoituskohde. Tämä näkyy selvästi alla olevassa kaaviossa. Toisaalta olisiko sitä voinut ennustaa riittävän suurella todennäköisyydellä muutama vuosi sitten? Luultavasti ei.

MSCI World indeksi verrattuna muihin tärkeisiin markkinaindekseihin viiden vuoden ajalta
MSCI World -indeksi verrattuna muihin tärkeisiin markkinaindekseihin viiden vuoden ajalta.

Aktiivisen ja valikoivan sijoittamisen ongelmana on myös sijoitusten ajoittaminen. Vaikka sijoittaja onnistuisi löytämään aliarvostetun osakkeen tai sektorin, sijoitus ei välttämättä muutu kannattavaksi toivotussa ajassa.

Laajoilla markkinaindekseillä sijoittaja hyötyykin teollisuusmaiden markkinoiden yleisestä noususta, minkä lisäksi yksittäisen yrityksen heikko tuotto ei vaaranna koko sijoituksen tuottoa. Toisin sanoen, hajautettu portfolio sisältää vain markkinariskin, kun yksittäisiin yrityksiin liittyvä yritysriski saadaan hajautettua. Hajautuksen tärkeys korostuu erityisesti poikkeustilanteissa, kuten pandemian aikana.

Parempi kuin DAX tai Dow Jones? MSCI World -indeksin pitkän aikavälin kehitys

Alla olevasta pitkän aikavälin kaaviosta näkyy, että MSCI World -indeksi edustaa moitteetonta keskiarvoa esimerkkinä olevien yksittäisten maiden indeksien kehityksestä. Se, minkä maan pörssi kasvaa nopeinten vaihtelee. Markkinoiden mielipiteet ovat muuttuvia, ja kestävä pitkän aikavälin nousu selviää aina vasta jälkikäteen. Tästä johtuen MSCI World -indeksi palvelee sijoittajaa erittäin hyvin: sijoittajan ei tarvitse olla selvänäkijä ja hän pääsee kuitenkin hyötymään markkinoiden yleisestä noususta. Tämä on tärkeää erityisesti pitkän sijoitushorisontin omaaville sijoittajille.

Kaikki alla olevat indeksit on esitetty hintaindekseinä.

MSCI World indeksi verrattuna muihin indekseihin pitkällä aikavälillä
MSCI World -indeksi verrattuna muihin indekseihin pitkällä aikavälillä.

MSCI World -indeksi on siis hyvä valinta sijoitussalkun perustaksi. Mikä on paras tapa sijoittaa siihen? ETF-rahastot ovat ehdottomasti paras valinta, koska ne seuraavat indeksiä erittäin tarkasti. ETF-rahastojen perusteita käsitellään lyhyesti alla.

ETF-rahastot: Paras tapa sijoittaa MSCI World -indeksiin

ETF tarkoittaa pörssinoteerattua rahastoa (Exchange Traded Fund). Tämä on kuitenkin harhaanjohtavaa, sillä ETF-rahastot eivät ole sitä, mitä rahastoilla yleisesti tarkoitetaan. Ne ovat indeksirahastoja, joita hallinnoidaan passiivisesti. Toisin sanoen rahastonhoitajat eivät ETF-rahastojen kohdalla aktiivisesti muuta rahaston omistuksia.

ETF:t seuraavat indeksejä tarkasti, eli ETF-rahastoilla on indeksin sisältämät osakkeet täsmälleen samassa painotuksessa kuin ne ovat indeksissä. Näin varmistetaan, että sijoittajan tuotto yleisesti vastaa indeksin tuottoa.

Mihin kiinnittää huomiota MSCI World -indeksiin perustuvan ETF:n valinnassa?

MSCI Worldiin perustuvien ETF-rahastojen valikoima ei ole yhtä laaja kuin pienempiin indekseihin perustuvien ETF-rahastojen valikoimat, sillä näin laajan indeksin seuraaminen on kallista ja vaatii paljon pääomaa. MSCI World -indeksiin perustuvia ETF-rahastoja on kuitenkin tarjolla riittävästi.

ETF-rahastojen pyytämät palkkiot ovat asia, johon sijoittajan kannattaa kiinnittää huomiota. ETF-rahastojen yksi suurimmista eduista on alhaiset palkkiot verrattuna useimpiin aktiivisesti hallinnoituihin osakerahastoihin. Sijoittajan kannattaa kuitenkin vertailla myös eri ETF-rahastoja, sillä jos sijoittaja pitää tällaista ETF-rahastoa portfolionsa perustana useiden vuosien tai vuosikymmenien ajan, hän voi menettää merkittävän summan tuotosta palkkioina.

Toiseksi sijoittajan hyvä varmistaa, että ETF:n kokonaispääoma on riittävän suuri. Nyrkkisääntönä voi ajatella, että puolen miljardin euron pitäisi riittää.

Fyysinen vai synteettinen: Miten ETF jäljittelee MSCI World -indeksiä?

Kolmas tärkeä ominaisuus, joka sijoittajan tulisi ottaa huomioon ennen MSCI World ETF-rahaston valitsemista: sijoittaja voi valita joko synteettisesti tai fyysisesti indeksiä seuraavan ETF-rahaston. Synteettiset ETF-rahastot jäljittelevät indeksin tuoton käyttämällä johdannaisia. Tähän liittyy aina suurempi riski. Fyysisesti indeksiä jäljittelevä ETF puolestaan ostaa indeksin sisältämät osakkeet, mikä on turvallisempi vaihtoehto.

ETF MSCI World – Parhaat ETF-rahastot

Lopuksi sijoittajan on vielä harkittava, haluaako hän ETF:n, joka sijoittaa yritysten maksamat osingot uudelleen vai haluaako hän osinkotuotot heti itselleen. Kumpaakin vaihtoehtoa tarkastellaan tarkemmin alla.

Parhaat osingot uudelleen sijoittavat MSCI World ETF-rahastot

Mikäli sijoittaja päättää valita ETF:n, joka jakaa yritysten maksamat osingot eteenpäin, hän voi saada niitä neljännes- tai puolivuosittain tavallisten osinkojen tapaan. Toisena vaihtoehtona on, että ETF automaattisesti sijoittaa ne uudelleen indeksin osakkeisiin. Mitä hyötyä siitä on?

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tällä on suuri merkitys, vaikka nämä osingot muodostaisivatkin keskimäärin vain yhden tai kaksi prosenttia vuodessa, joskus jopa kolme prosenttia. Uudelleensijoitetut varat jatkavat kuitenkin kasvua, joten indeksin noustessa alkaa syntyä korkoa korolle -ilmiötä. Vuosien mittaan korkoa korolle -ilmiö jatkaa vahvistumista, mikä on sijoittajalle tietenkin etu. Seuraavassa taulukossa on viisi MSCI World ETF-rahastoa, jotka sijoittavat osingot välittömästi uudelleen:

Top 5 osingot uudelleen sijoittavaa MSCI World ETF-rahastoa

MSCI World ETFISINRahaston koko1 vuoden tuotto euroina3 vuoden tuotto euroinaVuosittaiset kustannuksetRahaston valuuttaJäljitystapa
Invesco MSCI World UCITS ETFIE00B60SX3942,69 miljardia EUR31,55 %49,98 %0,19 %USDSynteettinen
Xtrackers MSCI World Index Swap UCITS ETF 1CLU02742086923,52 miljardia EUR31,40 %49,62 %0,45 %USDSynteettinen
iShares Core MSCI World UCITS ETF USDIE00B4L5Y98335,04 miljardia EUR31,80 %49,90 %0,20 %USDFyysinen
Xtrackers MSCI World Index UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ927,49 miljardia EUR31,50 %49,58 %0,19 %USDFyysinen
Amundi MSCI World UCITS ETF – EUR (C)LU16810435991,73 miljardia EUR31,48 %48,69 %0,38 %EURSynteettinen

Parhaat osinkoa maksavat MSCI World ETF-rahastot

Osa sijoittajista ei halua luopua säännöllisistä ja kohtuullisen vakaista osingoista, sillä osingot koetaan usein hyvin palkitsevina. Jos osingot uudelleen sijoitetaan automaattisesti, sijoittajan koko pääoma pysyy sidottuna positioon, mutta jos sijoittaja saa ne säännöllisesti itselleen, hän voi käyttää niitä välittömästi muihin sijoituksiin tai kohteisiin.  Alla esitellään viisi tällä hetkellä mielenkiintoista MSCI World ETF-rahastoa, jotka maksavat osinkoja sijoittajilleen.

Huomio: Tässä esitetyt yhden ja kolmen vuoden tuotot sisältävät osinkojen jaon. Siksi seuraavassa kappaleessa käsitellään erikseen, miten tämä vaikuttaa hintakehitykseen pitkällä aikavälillä.

Top 5 osingot jakavaa MSCI World ETF-rahastoa

MSCI World ETF

ISINRahaston koko1 vuoden tuotto euroina3 vuoden tuotto euroinaVuosittaiset kustannuksetRahaston valuuttaJäljitystapa
HSBC MSCI World UCITS ETF USDIE00B4X9L5333,21 miljardia32,05 %50,99 %0,15 %USDFyysinen
ComStage-MSCI World TRN U.ETFLU03924945622,91 miljardia31,71 %50,18 %0,20 %USDSynteettinen
Lyxor MSCI World UCITS ETF D-EURFR00103157703,68 miljardia EUR31,67 %49,34 %0,30 %EURSynteettinen
UBS ETF MSCI World UCITS ETF (USD) A-disLU03402851611,02 miljardia EUR31,24 %48,46 %0,30 %USDFyysinen
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q585,19 miljardia EUR31,34 %48,62 %0,50 %USD

Fyysinen

ETF MSCI World: Korkoa korolle -ilmiö ja sen vaikutus pitkän aikavälin tuottoon

Yllä olevissa kahdessa taulukossa esitetyt MSCI World -indeksiin osingot jakavien ja uudelleen sijoittavien ETF-rahastojen tuotot eivät juuri eroa toisistaan. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että tuottotaulukoihin on lisätty myös osingot jakavien ETF-rahastojen voitonjako – mikä on oikein, koska ne edustavat myös tuottoa sijoittajalle.

Mutta jos tarkastellaan pelkästään kahden MSCI World ETF:n hinnanmuutoksia, joista toinen jakaa ja toinen sijoittaa osingot uudelleen, sijoittaja voi selvästi nähdä, miten jo kuuden vuoden aikana voi kertyä selkeää eroa eri ETF-rahastojen välillä. Erityisen tärkeää tämä on siksi, että vastaaviin indekseihin sijoitetaan yleensä pidemmällä sijoitushorisontilla.

Osingot sijoittava ETF ja osingot jakava ETF vs MSCI World indeksi
Osingot sijoittava ETF ja osingot jakava ETF vs MSCI World -indeksi.

On helppo huomata, että nämä kaksi esimerkki ETF-rahastoa ovat joskus tuottaneet paremmin ja joskus huonommin kuin itse indeksi – mistä tämä johtuu? Eikö ETF-rahastojen pitäisi itse asiassa osoittaa täsmälleen samaa kehitystä kuin indeksin? Näin asian pitäisi olla. Syy siihen, miksi nämä ETF-rahastot näyttävät tehneen enemmän voittoa, on se, että kaaviossa on käytetty kaupankäyntidataa Saksasta. Lisävoitto johtuu valuuttakurssien arvon muutoksista, minkä vaikutusta käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

MSCI World ETF-rahastot – Mikä rooli valuuttakursseilla on?

Seuraava kaavio korostaa tätä näennäisen tärkeää valintaa: valuuttaa.  Alla esitetään saman ETF:n kehitys sekä euroissa että dollareissa, ja kaaviosta on helppo huomata, että ero ei ole merkityksetön. Mistä tämä johtuu?

Saman MSCI Wolrd ETFn hintakehitys euroissa ja dollareissa
Saman MSCI Wolrd ETF:n hintakehitys euroissa ja dollareissa.

MSCI World -indeksin osalta siihen sisältyvien osakkeiden arvot liikkuvat omassa kansallisessa valuutassaan. Koska yhdysvaltalaiset osakkeet muodostavat 67,7 prosenttia indeksistä, Yhdysvaltain dollarin merkitys korostuu indeksin kohdalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, sijoitukseen liittyy valuuttariski.

Viime vuosina eurooppalaisille sijoittajille oli toisaalta eduksi, että Yhdysvaltain dollari vahvistui vähitellen suhteessa euroon. Dollarin arvon nousu merkitsi sitä, että ETF-rahastojen arvo nousi euromääräisesti enemmän kuin itse indeksin arvo.

Mutta kuinka suuri merkitys tällä valuutta-aspektilla on oikeasti? Loppujen lopuksi hyvin pieni, sillä Yhdysvaltain dollarin tai muiden valuuttojen arvonmuutokset suhteessa euroon vaikuttavat aina sijoitettaessa euroalueen ulkopuolella. Valuutan ei siis pitäisi olla esteenä MSCI Worldin hyväksi tehtävälle päätökselle.

Moniin MSCI World ETF-rahastoihin voi sijoittaa joko euroilla tai Yhdysvaltain dollareilla. Ensi silmäyksellä tämä vaikuttaa tuottoon. Sijoittaja voi kuitenkin suojautua valuuttariskiltä monivaluuttatilin avulla; mikäli sijoittaja sulkee ostamisesta syntyneen negatiivisen valuuttaposition vasta sijoitustuotteen myynnin yhteydessä, valuuttakurssien muutokset eivät vaikuta tuottoon. Toisaalta sijoittajan pitää muistaa, että negatiivisesta valuuttapositiosta joutuu maksamaan korkoa, mikä vähentää myös sijoituksen tuottoa.

Vaihtoehtoja MSCI World ETF-rahastoille

Kuten alussa mainittiin, MSCI World -indeksi ei sisällä kaikkia maailman tärkeimpiä pörssiyhtiöitä, vaan ainoastaan 23 teollisuusmaan isoimmat yritykset. Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka puuttuvat kokonaan. Maantieteellisen hajautuksen kannalta MSCI World ei siis ole täysin optimaalinen, varsinkin kun teollisuusmaiden markkinoihin liittyy useita ongelmia, kuten väestörakenteen muutos. Mikäli siis sijoittaja todella haluaa hajauttaa osakkeisiin maailmanlaajuisesti, mukaan lukien kehittyville markkinoille, kannattaa hänen tutustua MSCI All Countries World -indeksiin (MSCI ACWI). Vaihtoehtoisesti sijoittajat voivat koota toivomansa maailmanindeksin sijoittamalla useampiin ETF-rahastoihin.

MSCI World ETF-rahastojen edut ja haitat

Edut
  • Kattaa maailman tärkeimmät ja suurimmat yritykset vakiintuneista teollisuusmaista.
  • Mahdollisuuksien ja riskien laaja hajauttaminen maittain ja sektoreittain.
Haitat
  • Kehittyvien markkinoiden laiminlyönti
  • Keskittyminen teollisuusmaihin, erityisesti Yhdysvaltoihin

MSCI Worldin johtopäätös: Miksi tähän indeksiin perustuva ETF voi olla ihanteellinen sijoituskohde?

MSCI World -indeksi edustaa osakemarkkinoita erinomaisen laajasti. Se tarjoaa automaattisesti täsmälleen sen, mitä sijoittajan tulisi yleensä ottaa huomioon osakesalkkua luodessaan: sijoitukset, ja siten riskit ovat laajasti hajautettu eri maihin ja sektoreihin.

Samalla MSCI World -indeksiin perustuvilla ETF-rahastoilla voi helposti sijoittaa tähän indeksiin. Lisäksi ETF-rahastojen komissiot ovat alhaisia verrattuna aktiivisesti hallinnoituihin rahastoihin, mikä vähentää sijoittajan kustannuksia. MSCI World sopiikin erinomaisesti hajautetun salkun perustaksi keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä sijoittavalle sijoittajalle.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart