Sijoittaminen futuureihin

Futuurit Demotili

Futuurisopimus on sopimus, jolla sitoudutaan ostamaan tai myymään sovittu määrä kohde-etuutta tiettynä tulevana ajankohtana ennalta sovittuun hintaan. Futuureilla käydään yleensä kauppaa raaka-aineilla, kuten öljyllä ja kullalla.

Tällä sivulla on tärkeimpiä tietoja futuureista sijoitustuotteina. Tutustumme futuurien ominaisuuksiin, kuluihin, riskeihin sekä tuotto- ja tappiomahdollisuuksiin, jotta voit vertailla futuureita muihin sijoitustuotteisiin.

Huomio: Futuurit ovat monimutkaisia tuotteita. Suosittelemme futuureihin sijoittamista vain sellaisille sijoittajille, jotka ymmärtävät tuotteen toiminnan, mahdollisuudet ja riskit.

Johdanto

Futuurisopimus on sopimus, jolla sitoudutaan ostamaan tai myymään sovittu määrä kohde-etuutta tiettynä tulevana ajankohtana (”eräpäivä”) ennalta sovittuun hintaan (”sopimushinta”). Jokaisella futuurisopimuksella on viimeinen kaupankäyntipäivä ja eräpäivä. Sijoittaja voi sulkea positionsa koska tahansa ennen viimeistä kaupankäyntipäivää.

Futuurit ovat johdannaisia, jotka voivat liittyä hyvin monenlaisiin kohde-etuuksiin, kuten osakeindekseihin, yksittäisiin osakkeisiin, valuuttoihin, perinteisiin maataloushyödykkeisiin, metalleihin ja öljytuotteisiin. Futuurisopimuksen arvo juontaa kohde-etuudesta. Siten futuurin ostanut sijoittaja saa voittoa, kun kohde-etuuden arvo nousee, ja tappiota, kun kohde-etuuden arvo laskee.

Futuurisopimusta avatessaan sijoittajan tulee täyttää välittäjän vakuusvaatimukset: alkuvakuus, vakuusmarginaali ja yön yli -vakuus. Sen sijaan, että sijoittaja maksaisi (pitkässä positiossa) tai vastaanottaisi (lyhyessä positiossa) täyden sopimushinnan, sijoittajan täytyy täyttää alkuvakuusvaatimus, jotta hän voi avata futuuriposition. Vakuus kattaa vain murto-osan sopimuksen nimellisarvosta. Futuuriposition ylläpitäminen edellyttää, että sijoittajalla on jatkuvasti riittävä vakuusmarginaali. Jos sijoittaja haluaa pitää position yön yli, hänen tulee täyttää yön yli -vakuusvaatimus. Lisäksi sijoittajalta saatetaan veloittaa yön yli -palkkio position pitämisestä auki seuraavaan päivään asti.

Tuotto tilitetään – ja tappio veloitetaan – sijoittajan käteisvaroista, kun hän sulkee position.

Pitkä futuuripositio

Sijoittaja avaa pitkän futuuriposition antamalla ostotoimeksiannon. Kun sijoittaja ostaa futuurisopimuksen, hän sitoutuu ostamaan kohde-etuutta sopimushintaan ennalta sovittuna eräpäivänä.

Esimerkki pitkästä futuuripositiosta

Oletetaan, että sijoittaja odottaa Yhdysvaltain pörssin nousevan, ja ostaa siksi E-mini-S&P 500 December 2019 -futuurisopimuksen.

Avaamalla position, sijoittaja sitoutuu ostamaan kohde-etuutta tiettyyn hintaan eräpäivänä joulukuussa 2019. Sijoittaja voi kuitenkin sulkea position ennen sen erääntymistä. Kun sijoittaja sulkee position, voitto tai tappio selvitetään sijoittajan sijoitustilille. Voitto tai tappio on suuruudeltaan position sulkemishinnan ja sopimushinnan erotus kerrottuna sopimuksen kertoimella.

Ajatellaan esimerkiksi, että sijoittaja ostaa E-mini-S&P 500 December 2019 -futuurisopimuksen hintaan 2920 dollaria ja sulkee positionsa myöhemmin hintaan 2925 dollaria. Sijoittajan voitoksi muodostuu 250 dollaria ((2925 – 2920) x 50) ennen kaupankäyntikulujen vähentämistä. On syytä huomata, että E-mini-S&P 500 -futuurin kerroin on 50, mikä moninkertaistaa voitot ja tappiot. Jos sijoittaja olisi sulkenut position alle sopimushinnan (2920), hänelle olisi syntynyt tappiota.

Lyhyt futuuripositio

Sijoittaja avaa lyhyen futuuriposition antamalla myyntitoimeksiannon. Kun sijoittaja myy futuurisopimuksen, hän sitoutuu myymään kohde-etuutta sopimushintaan ennalta sovittuna eräpäivänä.

Esimerkki lyhyestä futuuripositiosta

Oletetaan, että sijoittaja odottaa NASDAQ-100-osakeindeksin laskevan, ja myy siksi E-mini-NASDAQ 100 Index December 2019 -futuurisopimuksen. Avaamalla position, sijoittaja sitoutuu myymään kohde-etuutta tiettyyn hintaan eräpäivänä joulukuussa 2019. Sijoittaja voi kuitenkin sulkea position ennen sen erääntymistä. Voitto tai tappio on suuruudeltaan position sulkemishinnan ja sopimushinnan erotus kerrottuna sopimuksen kertoimella.

Ajatellaan esimerkiksi, että sijoittaja myy E-mini-NQ 500 December 2019 -futuurisopimuksen hintaan 7510 dollaria ja sulkee positionsa myöhemmin hintaan 7500 dollaria. Sijoittajan voitoksi muodostuu 200 dollaria ((7510 – 7500) x 20) ennen kaupankäyntikulujen vähentämistä. On syytä huomata, että NASDAQ-futuurisopimuksen kerroin on 20, mikä moninkertaistaa voitot ja tappiot. Jos sijoittaja olisi sulkenut position yli sopimushinnan (7510), hänelle olisi syntynyt tappiota.

Futuurien ominaisuuksia

Futuurit ovat vakiosopimuksia, joihin liittyy mm. seuraavia ominaisuuksia: sopimuskoko, eräpäivä ja selvitystapa. Sopimushinta ei kuitenkaan ole vakioitu ominaisuus, vaan se määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Kohde-etuus

Futuurisopimuksiin liittyy erilaisia kohde-etuuksia, kuten osakkeita, indeksejä, valuuttoja tai hyödykkeitä. Kohde-etuuksien tulee olla pörssilistattuja. Kohde-etuuksien liikkeeseenlaskijat eivät valitse sitä, mistä kohde-etuuksista tulee futuurisopimusten kohteita.

Sopimuskoko

Kaikilla futuurimarkkinoilla sopimuskoko on vakioitu kertoimen avulla. Se tarkoittaa, että futuurisopimus koskee kohde-etuuden arvoa tietyllä kertoimella kerrottuna. Tätä havainnollistaa seuraava esimerkki.

Sijoittaja ostaa Light Sweet Crude Oil -futuurisopimuksen. Yhden sopimuksen kerroin on 1000, mikä tarkoittaa, että yksi futuurisopimus vastaa 1000 tynnyriä raakaöljyä. Sopimushinta on 53, mikä tarkoittaa, että jokaisen tynnyrin arvo on 53 dollaria. Futuurisopimuksen sopimuskoko on siis 53 000 dollaria (1000 tynnyriä x 53).

Samaa periaatetta sovelletaan indeksifutuureihin. Esimerkiksi E-Mini S&P 500 -sopimuksen kerroin on 50, mikä tarkoittaa, että kohde-etuusindeksin yksi piste vastaa sopimuksessa 50 dollarin arvoa. Kun indeksiluku on 2900, sopimuskoko on 2900 x 50 = 145 000 dollaria.

Eräpäivä

Futuureilla on määritelty voimassaoloaika, ja ne erääntyvät pörssin määritteleminä vakioituina eräpäivinä. Eräpäivänä sijoittaja, joka ei ole luopunut sopimuksestaan, joko vastaanottaa kohde-etuutta tai joutuu myymään sitä (ks. kohta 4).

Selvitystapa

Jos sijoittaja ei sulje futuuripositiotaan ennen sen erääntymistä, positio selvitetään joko fyysisesti tai käteisellä. Fyysinen selvitys tarkoittaa sitä, että sijoittaja joko vastaanottaa kohde-etuutta tai hänen odotetaan hankkivan sitä myytäväksi sopimuksen mukaisesti. Käteisselvitys tarkoittaa, että ostaja ja myyjä selvittävät sopimuksen arvon rahalla.

Huomaa, että LYNX ei tarjoa hyödykefutuurien fyysistä selvittämistä. Erääntyvien futuuri- ja futuurioptiosopimusten fyysisen toimituksen estämiseksi asiakkaiden pitää siirtää erääntymistä (roll over) tai sulkea positiot ennen sulkujakson alkua. Jos positio on auki sulkujakson alkaessa, välittäjä voi realisoida position. Realisointi toteutetaan jossakin kohtaa sulkujakson alun ja kaupankäynnin päättymisen välissä.

Asiakkaan on huolehdittava siitä, että hän tietää sulkujakson alkuhetken. Jos asiakas ei ole sulkenut fyysisesti selvitettävää futuuripositiotaan, välittäjällä on oikeus realisoida positio. On huomattava, että realisoinnit eivät muulla tavoin vaikuta toimeksiantoihin; asiakkaan on varmistettava, että positioiden sulkutoimeksiannot korjataan vastaamaan reaaliaikaista tilannetta.

Futuurien mahdollisuuksia

Riskienhallinta

Futuurisopimus on sijoitusinstrumentti, jonka avulla sijoittajat voivat suojata sijoitusaltistustaan yhdellä sopimuksella. Futuurisopimukset eivät edellytä alkusijoitusta, mikä tekee niistä käyttökelpoisen riskinhallinnan työkalun.

Vakuudet

Vakuudet on suunniteltu suojaamaan markkinoiden taloudellista vakautta. Sijoittaja voi avata futuuriposition ilman että hänellä on sopimuksen kohde-etuuden nimellisarvoa vastaavaa summaa käteistä. Tämän vuoksi, jos kohde-etuuden arvo kehittyy kielteisesti avatun position kannalta, sijoittajan tappiot voivat muodostua suuremmiksi kuin hänen tilillään on rahaa. Tämän riskin rajaamiseksi jokaiseen futuuripositioon liittyy vakuusvaatimus. Vakuus tarkoittaa sitä määrää käteistä, joka sijoittajan on pidettävä tilillään futuurisopimuksen panttina.

Spekulatiivinen sijoittaminen

Futuurikaupan helppous antaa sijoittajille mahdollisuuden käydä spekulatiivista lyhyen tähtäimen kauppaa.

Vipuvaikutus

Vipuvaikutus mahdollistaa pienellä alkusijoituksella suuremmat tuotot kuin suorat sijoitukset. Vipuvaikutus kuitenkin altistaa yleensä suuremmille riskeille kuin suorat sijoitukset.

Hajautus

Futuurien avulla on mahdollista rakentaa hajautettu salkku pienemmällä alkusijoituksella kuin sijoittamalla suoraan kohde-etuuksiin.

Futuurien riskit

Futuurit eivät sovellu kaikille sijoittajille. Koska futuurisijoittamiseen liittyy riskejä, sijoittajan tulee sijoittaa futuureihin vain, jos hän ymmärtää futuurisopimusten toiminnan ja niihin liittyvät riskit. Ennen sijoittamista on tärkeää arvioida, vastaako tuote sijoittajan kokemusta, sijoitustavoitetta, taloudellisia resursseja ja muita olennaisia seikkoja.

Markkinariski

Futuurien markkinahintoihin vaikuttavat useat tekijät. Hinta voi laskea eräpäivänä tai ennen sitä. Futuurin hintaan vaikuttavat kohde-etuuden hintaliikkeet. Joissakin tilanteissa futuurin hintaliikkeet voivat olla erisuuntaisia tai eri mittaluokkaa kuin kohde-etuuden hintaliikkeet.

Vipuvaikutus

Vipuriski on eräs tärkeimpiä futuurikauppaan liittyviä riskejä. Vipuvaikutuksen ja siihen liittyvien riskien huomiotta jättäminen johtaa usein tappioihin. Pörssi asettaa vakuudet tasoille, jotka katsotaan riittäviksi selvitysyhtiön riskinhallinnan kannalta. Pörssien vaatimat vähimmäisvakuudet johtavat vipuvaikutukseen, koska ne kattavat vain murto-osan futuurisopimuksen arvosta.

Mahdolliset tappiot voivat muodostua suuremmiksi kuin alkuvakuusvaatimus.

Vipuvaikutuksen vuoksi enimmäistappiolla ei ole rajaa. Sijoittaja voi siis joutua maksamaan merkittävästi enemmän kuin alkuvakuusvaatimuksen.

Lisävakuusvaatimukset

Sijoittaja voi menettää kaikki tallettamansa rahat. Sijoittajan futuurikauppaan liittyvä vastuu ei rajoitu vakuusvaatimukseen. Jos markkinat kehittyvät epäsuotuisasti tai jos vakuusvaatimus kasvaa, sijoittaja voi joutua tallettamaan merkittävästi lisää rahaa lyhyellä varoitusajalla joko selvityksen yhteydessä tai pitääkseen positionsa avoinna. Jos sijoittaja ei järjestä lisävakuutta määräaikaan mennessä, välittäjällä on oikeus sulkea positio ja sijoittaja vastaa yksin mahdollisista tappioista.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on keskeinen tekijä kaupankäynnissä. Sopimukseen liittyvä likviditeetti voi vaikuttaa kaupankäyntipäätöksiin. Vaikka sijoittajalla olisi vankka näkemys siitä, millaiset kaupat olisi syytä tehdä, hän ei välttämättä pysty toteuttamaan tätä näkemystään likviditeetin puuttumisen takia. Markkinoilla ei välttämättä ole kiinnostuneita vastapuolia ryhtymään toivottuun kauppaan toivotulla hinnalla. Vaikka sijoittaja onnistuisikin tekemään kaupat, epälikvidistä positiosta irtautuminen voi muodostua hankalaksi tai kalliiksi. Futuurien likvidiys vaihtelee kohde-etuudesta ja eräpäivästä riippuen.

Valuuttariski

Jos sopimuksen nimellisarvo määritellään euron sijaan ulkomaan valuutassa, sijoittaja altistuu valuuttariskille. Jos valuutan arvo laskee suhteessa euroon, muutos vaikuttaa kielteisesti sijoituksen arvoon.

Gap-riski

Futuureilla on määritellyt kaupankäyntiajat päivän aikana, minkä vuoksi sijoittajan on otettava huomioon ns. gap-riski (taukoriski). Gap-termillä viitataan siihen, että kaupankäynnin edellisen päivän päättymishetken ja seuraavan päivän avaushetken hinta voivat poiketa toisistaan. Futuurisopimusten voimakkaan vipukertoimen vuoksi suuri tauonaikainen muutos voi johtaa merkittäviin tappioihin. Sijoittajan tulee ymmärtää, että vaikka LYNX tarjoaa tappionrajausominaisuudella varustettuja toimeksiantoja (stop loss), tappionrajausmekanismi ei pysty suojaamaan positioita pörssin normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella.

Futuurien käyttötapoja

Sijoittajat käyttävät futuureja erilaisiin tarkoituksiin. Seuraavassa on esitetty joitakin niistä.

Riskienhallinta

Sijoittaja voi hyödyntää futuurisopimusta olemassa olevan sijoituksensa riskialtistuksen rajaamiseen.

 • Skenaario 1: Markkinanousuun tähtäävän salkun suojaaminen
  Sijoittaja uskoo markkinanousuun ja salkun sijoitukset ovat tuon näkemyksen mukaisia. Riskiä pienentääkseen sijoittaja voi avata lyhyen indeksifutuuriposition suojatakseen salkkua markkinalaskulta.
 • Skenaario 2: Markkinalaskuun tähtäävän salkun suojaaminen
  Sijoittaja uskoo markkinalaskuun ja salkun sijoitukset ovat tuon näkemyksen mukaisia. Riskiä pienentääkseen sijoittaja voi avata pitkän indeksifutuuriposition suojatakseen salkkua markkinanousulta.
 • Skenaario 3: Hintaerostrategia
  Sijoittajat voivat soveltaa erilaisia strategioita hyötyäkseen odottamastaan markkinalaskusta. Hintaerostrategiat (spreads) ovat näistä yksi esimerkki. Kalenterispread-strategiassa sijoittaja ostaa futuurisopimuksen ja myy toisen, eri kuukautena erääntyvän futuurisopimuksen. Tavoitteena on hyötyä futuurisopimusten osto- ja myyntihintojen välisestä odotetusta muutoksesta. Kalenterispread-strategian lisäksi sijoittaja voi käyttää myös hyödykespread-strategiaa.

Sijoitustuoton hankkiminen hintaliikkeistä ilman suoria sijoituksia

Futuurisijoittaja voi saada tuottoa hintaliikkeistä sijoittamatta suoraan kohde-etuuteen. Seuraavassa on esimerkkejä tästä.

 • Skenaario 1: Odotetun hintanousun hyödyntäminen futuurin ostolla
  Sijoittaja, joka odottaa tietyn hyödykkeen hinnan nousevan, voi ostaa futuurisopimuksen. Jos sijoittaja onnistuu ennakoimaan hintamuutoksen suunnan ja ajankohdan oikein, hän saa tuottoa myymällä sopimuksen. Toisaalta jos hinta laskee, sijoittajalle aiheutuu tappiota. Vipuvaikutuksen vuoksi sekä voitot että tappiot ovat suuria suhteessa alkuvakuustalletukseen.
 • Skenaario 2: Odotetun hintalaskun hyödyntäminen futuurin myynnillä
  Sijoittaja, joka odottaa markkinoiden laskevan, voi myydä futuurisopimuksen. Jos sijoittaja onnistuu ennakoimaan hintamuutoksen suunnan ja ajankohdan oikein, hän saa tuottoa ostamalla sopimuksen. Tuotto on myynti- ja ostohinnan erotus. Lyhyillä ja pitkillä futuuripositioilla on samat vakuusvaatimukset sekä voittojen ja tappioiden maksujärjestelmä.

Sijoittaminen indeksifutuureihin

Indeksifutuurit antavat sijoittajille mahdollisuuden tehdä markkinasuuntaa koskevan näkemyksen mukainen sijoitus tai salkun suojaustoimenpide yhdellä toimeksiannolla. Markkinanousuun uskova sijoittaja, joka ei tiedä mitä osaketta ostaa tai mille sektorille sijoittaa, voi ostaa indeksifutuurisopimuksen. Indeksifutuurien kehitys korreloi vahvasti kohdeindeksin kehityksen kanssa.

Futuurien kehitysskenaarioita

Seuraavilla kaavioilla havainnollistetaan sitä, kuinka sijoitus saattaisi kehittyä. Kaaviot ovat mahdollisia kehityskulkuja, eivät tarkkoja ennusteista odotetuista voitosta tai tappioista. Kehitys riippuu kohde-etuuden arvon kehityksestä. Kaaviot näyttävät mahdolliset voitot ja tappiot kullekin kohde-etuuden arvolle. Vaaka-akseli ilmaisee kohde-etuuden mahdollisia arvoja eräpäivänä, ja pystyakseli ilmaisee voiton tai tappion määrää. Yksinkertaisuuden vuoksi skenaarioissa ei esitetä kauppahintoja.

Ostettu futuurisopimus

Oletetaan, että sijoittaja ostaa DAX30 Index (DAX) December -sopimuksen. Kannattavuusrajalla ollaan, kun sopimushinta vastaa avaushintaa. Sijoittajalle syntyy tappiota, kun indeksin hinta on alle avaushinnan. Enimmäistappion rajana toimii markkinahinnan lasku nollaan. Koko sijoituksen menettämisen lisäksi ostaja voi joutua tallettamaan lisävakuuksia alkuvakuuden päälle. Nousevilla markkinoilla tuottomahdollisuuksille ei ole ylärajaa. Voitto tai tappio on indeksipiste-ero (sopimushinnan ja sulkemishinnan erotus) kertoimella kerrottuna.

Futuurikaavio-1

Myyty futuurisopimus

Oletetaan, että sijoittaja myy E-Mini S&P 500 (ES) September -sopimuksen. Kannattavuusrajalla ollaan, kun sopimushinta vastaa avaushintaa. Sijoittajalle syntyy tappiota, kun indeksin hinta on yli avaushinnan. Jos markkinat nousevat, enimmäistappiolla ei ole ylärajaa. Koko sijoituksen menettämisen lisäksi myyjä voi joutua tallettamaan lisävakuuksia alkuvakuuden päälle. Enimmäisvoiton rajana toimii markkinahinnan lasku nollaan. Voitto tai tappio on indeksipiste-ero (sopimushinnan ja sulkemishinnan erotus) kertoimella kerrottuna.

Futuurikaavio-2
Futuurien sijoittajaprofiili

Ennen sijoitusinstrumenttiin sijoittamista on tärkeää arvioida, onko tuote soveltuva, kun otetaan huomioon sijoittajan tietämys, kokemus, sijoitustavoite ja sijoitushorisontti. Jos sijoittaja harkitsee futuureihin sijoittamista, hän voi arvioida alla olevien kohtien perusteella, vastaavatko futuurit hänen sijoittajaprofiiliaan.

Monimutkaisuus

Futuurit ovat ominaisuuksiensa vuoksi monimutkaisia tuotteita. Futuurit ovat vakiosopimuksia. Kyseessä on sopimus, jossa sijoittaja sitoutuu joko toimittamaan tai ostamaan kohde-etuutta sopimushintaan eräpäivänä. Jokaiseen sopimukseen liittyy lisäksi kerroin. Kerroin voimistaa voittoja ja tappioita, kun kohde-etuuden hinta muuttuu. Sijoittajan on sen vuoksi muistettava, että mahdollinen voitto tai tappio voi muuttua merkittävästi. Pitkä futuuripositio aiheuttaa tappiota aina, kun positio suljetaan alle sopimushinnan; lyhyessä positiossa mekanismi toimii päin vastoin.

Lyhyesti sanottuna futuurikaupankäyntiin liittyy huomattavia riskejä ja vastuita. Vastuullinen kaupankäynti edellyttää, että sijoittaja ymmärtää futuurisopimusten toiminnan ja niihin liittyvät riskit.

Sijoittajatyyppi

Ominaisuuksiensa vuoksi futuurit sopivat parhaiten vähintään keskitasoisesti kokeneille sijoittajille. Futuureihin voivat sijoittaa sekä piensijoittajat että ammattisijoittajat.

Tieto ja kokemus

Ennen futuurikauppaan ryhtymistä sijoittajan on arvioitava huolellisesti tietämystään ja kokemustaan. LYNX edellyttää, että sijoittajalla on vähintään kahden vuoden kaupankäyntikokemus ja riittävä tietämys tuotteiden toiminnasta ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja tietoisuus riskeistä

Futuurikauppaan liittyy suuria riskejä. Vipuvaikutuksen vuoksi kohde-etuuden hinnan pieni muutos voi vaikuttaa huomattavasti sopimuksen arvoon. Tämä voimistaa sekä voittoja että tappioita.

Sijoittajan tulee ymmärtää, että hän voi menettää enemmän kun 100 % alkuperäisestä sijoituksestaan. Sijoittaja voi siis joutua rahoittamaan sijoitustiliään alkuvakuutta suuremmalla summalla.

Sijoitustavoite ja -horisontti

Futuurikaupankäynti voi palvella tiettyjä sijoitustavoitteita, kuten suojautumista ja markkinanäkemykseen perustuvaa vivutettua sijoittamista.

Suojautuminen

Suojaus on tapa pyrkiä vähentämään altistumista erilaisille riskeille. Sijoitusriskiltä suojautumisella tarkoitetaan mahdollisten epäsuotuisien hintaliikkeiden kompensoimista strategisesti sijoitusinstrumenttien avulla. Sijoittajat voivat suojata muita sijoitusinstrumentteja sisältäviä sijoitussalkkujaan futuurisopimuksilla. Lyhyt futuuripositio suojaa markkinanousuun tähtäävää salkkua, ja pitkä futuuripositio markkinalaskuun tähtäävää salkkua.

Markkinanäkemykseen perustuva vipusijoittaminen

Futuurit mahdollistavat markkinanäkemykseen perustuvan vivutetun sijoittamisen. Vivutettu sijoittaminen on menetelmä, jolla sijoitukselle haetaan suurempaa tuottoa kertoimen avulla. On huomattava, että vipuvaikutuksen vuoksi tappiot ja voitot voivat muodostua suuremmiksi kuin alkuvakuustalletus.

Sijoitushorisontti

Futuurikaupalla ei ole erityistä sijoitushorisonttia. Futuureilla käydään kauppaa lyhyellä (alle kolme vuotta), keskipitkällä (kolme–kymmenen vuotta) ja pitkällä (yli kymmenen vuotta) aikavälillä. Useimpien futuurien eräpäivä on kuitenkin vuoden sisään. Yli vuoden päästä erääntyvät futuurit ovat vähemmän likvidejä kuin lyhemmän sijoitusajan futuurit.

Yleisimmät futuurit

Onko tämä sivu herättänyt kiinnostuksesi futuurikauppaan? Seuraavassa taulukossa on käytännön tietoja vilkkaan kaupankäynnin kohteena olevista futuurisopimuksista.

FutuuriTunnusPörssiKerroinValuuttaOmaisuuslaji
AEXEOEFTA200Osakeindeksi
CAC40CAC40MONEP10Osakeindeksi
DAX 30DAXDTB25Osakeindeksi
Euro Stoxx50ESTX50DTB10Osakeindeksi
FTSE 100ZICEEU1000£Osakeindeksi
E-mini S&P 500ESGLOBEX50$Osakeindeksi
E-mini NASDAQ 100NQGLOBEX20$Osakeindeksi
Mini Sized Dow Jones IndustrialYMECBOT5$Osakeindeksi
Light Sweet -raakaöljy CLNYMEX1000$Hyödykkeet
KultaGCNYMEX100$Hyödykkeet
HopeaSINYMEX5000$Hyödykkeet
SoijapapuZSECBOT5000$Hyödykkeet
Maissi ZCECBOT5000$Hyödykkeet
Sokeri SBNYBOT112000$Hyödykkeet
Yhteenveto

Futuurit ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Seuraavassa on yhteenveto futuurien tärkeimmistä ominaisuuksista.

 • Futuuri on sopimus, jolla sitoudutaan ostamaan tai myymään sovittu määrä kohde-etuutta tiettynä tulevana ajankohtana ennalta sovittuun hintaan
 • Futuuri perustuu aina kohde-etuuteen
 • Futuurien sopimusehdot on vakioitu
 • Jokaisella futuurilla on eräpäivä
 • Futuureilla on myös ns. kerroin
 • Futuureihin sijoittaminen on aina vipusijoitus

Kaikkien muiden sijoitusinstrumenttien tapaan futuureilla on omat etunsa ja haittansa. Tärkeimmät niistä on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Edut
 • Mahdollistaa markkinanäkemyksen mukaiset vipusijoitukset ja tarjoaa potentiaalisesti suurempia tuottoja
 • Mahdollisuus suojautua
 • Futuureita on saatavilla eri kohde-etuuksille
Haitat
 • Tappioita voi kertyä nopeasti vipuvaikutuksen vuoksi
 • Tappiot voivat olla alkuperäistä sijoitusta suurempia
 • Soveltuvat ainoastaan kokeneille, aktiivisille sijoittajille
Sanasto

Alkuvakuus

Alkuvakuus (initial margin) on summa, joka sijoittajalla on oltava tilillä, jotta hän voi ostaa tai myydä futuurisopimuksen.

Eräpäivä

Nimensä mukaisesti eräpäivä (expiry date) on ajankohta, jolloin futuurisopimus erääntyy. Kyseessä on futuurisopimusten vakio-ominaisuus. Pörssi määrittelee sopimusten eräpäivät.

Fyysinen selvitys

Fyysisen selvityksen futuurisopimuksessa kohde-etuus toimitetaan fyysisesti sovittuna toimituspäivänä. Sopimukset voivat olla myös käteisselvitettäviä.

Kohde-etuus

Johdannaisen hinta määräytyy siihen sidotun kohde-etuuden arvosta.

Käteisselvitys

Käteisselvitys (cash settlement) tarkoittaa, että futuurisopimus tilitetään rahalla futuurin erääntyessä. Kun positio suljetaan, selvityshinnan ja sopimushinnan erotus joko maksetaan sijoittajan tilille (voitollisen position tapauksessa) tai veloitetaan sijoittajan tililtä (tappiollisen position tapauksessa).

Selvityshinta

Selvityshinta (settlement price) on pörssin pörssipäivän päätteeksi määrittämä hinta. Voitot ja tappiot ja tappiot selvitetään pitkien ja lyhyiden positioiden välillä.

Selvitysyhtiö

Selvitysyhtiö (clearinghouse) toimii välittäjänä ostajan ja myyjän välillä ja pyrkii varmistamaan, että prosessi transaktion käynnistämisestä selvitykseen asti tapahtuu sujuvasti.

Sopimushinta

Sopimushinta (contract price) on futuurisopimuksen hinta, josta ostaja ja myyjä ovat sopineet.

Sopimuskoko

Sopimuskokoa (contract size) nimitetään myös kertoimeksi. Kyseessä on futuurisopimusten vakio-ominaisuus. Kertoimen vuoksi futuurisopimus on vivutettu tuote. Yksi futuurisopimus liittyy määriteltyyn määrään kohde-etuuksia. Esim. Brent-öljyfutuurien (BZ) kerroin on 1000, mikä tarkoittaa, että yksi sopimus vastaa 1000 tynnyriä Brent-öljyä.

Spot-hinta

Hyödykkeen spot-hinta on hinta, jolla hyödykkeellä voi käydä kauppaa markkinoilla milloin tahansa.

Sulkujakso

Sulkujaksolla (close-out period) sijoittaja ei voi käydä kauppaa futuuripositiolla eikä pitää sitä avoimena. Tämä on erityisen tärkeä seikka fyysisen toimituksen futuurisopimuksissa. Koska LYNX ei pysty toimimaan apuna kohde-etuuksien fyysisessä toimituksessa, kaupankäyntijärjestelmä sulkee avoimet positiot sulkujakson alkaessa. Positio realisoidaan sulkujakson alun ja kaupankäynnin päättymisen välisenä aikana.

Vakuusmarginaali

Vakuusmarginaali (maintenance margin) on summa, joka sijoittajan on pidettävä tilillä position auki pitämiseksi futuurisopimuskaupan jälkeen.

Yön yli -palkkio

Jos sijoittaja haluaa pitää positionsa yön yli, välittäjä perii tästä yön yli -palkkion (carrying fee, cost of carry). Voit tutustua LYNXin verkkosivuilla tarkemmin ajantasaisiin palkkioihin.

Yön yli -vakuus

Yön yli -vakuus (overnight margin) on summa, joka sijoittajalla on oltava tilillä, jotta hän voi pitää futuuriposition auki yön yli seuraavaan kaupankäyntipäivään asti.