ETF:iin sijoittaminen

Pörssinoteeratut rahastot (ETF) antavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa arvopaperikoriin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, hyödykkeisiin tai näiden yhdistelmään. Tämä tarjoaa sijoittajille etuja hajauttamisen kautta. Sijoittaminen ETF:iin on siksi tullut yhä suositummaksi viime vuosikymmeninä. Vaikka ETF:iä ei pidetä monimutkaisina, voi sijoittajilla olla kysyttävää tämän sijoitustuotteen toiminnasta ja ominaisuuksista.

Tällä verkkosivulla selitetään, mitä ETF:t ovat, kuinka ne toimivat ja mihin niitä voidaan käyttää.

Huomio: ETF-sijoituksia pidetään usein suhteellisen turvallisina sijoituksina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tämän tyyppisiin sijoitustuotteisiin sijoittaminen olisi riskitöntä.

ETF-rahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan arvopaperikorin tuottoa. Jos sijoittaja esimerkiksi ostaa ETF:n, joka seuraa kaikkia indeksin sisällä olevia arvopapereita, sijoittaa hän kaikkiin tämän indeksin arvopapereihin ostamalla vain kyseisen yhden ETF:n.

ETF:iä kutsutaan myös julkisesti noteeratuiksi rahastoiksi, koska niillä käydään kauppaa pörssissä kuten osakkeilla. ETF:n hinta muuttuu kaupankäyntipäivän aikana, koska sillä voidaan käydä kauppaa markkinoilla. Tämä eroaa sijoitusrahastoista, joilla voidaan käydä kauppaa vain kerran päivässä osakemarkkinoiden sulkemisen jälkeen.

ETF-tyypit

Markkinoilla on saatavilla erityyppisiä ETF-rahastoja. Jokaiselle ETF:lle on esite ja yhteenvetolomake, joka kuvailee ETF:n ominaisuuksia, kuten sen kokoonpanoa, tavoitteita ja riskejä. Nämä asiakirjat ovat saatavilla ETF:n liikkeeseenlaskijan verkkosivuilla.

Alla on esimerkkejä erilaisista ETF-tyypeistä.

 • Indeksi-ETF:t seuraavat osakekoria, joka on verrattavissa tiettyyn indeksiin.
 • Joukkovelkakirjalaina-ETF:t voivat koostua valtion obligaatioista, yrityslainoista sekä valtion ja paikallisten viranomaisten liikkeelle laskemista joukkovelkakirjalainoista.
 • Sektori-ETF:t seuraavat tietyn sektorin, kuten tekniikan, pankkitoiminnan tai öljy- ja kaasualan, arvopapereita.
 • Hyödyke-ETF:t voivat koostua hyödykkeistä, kuten öljystä tai kullasta.
 • Valuutta-ETF:t sijoittavat valuuttoihin, kuten euroon tai Kanadan dollariin.

Tämä sivu käsittelee oletusarvoisesti indeksi-ETF:ää, joka koostuu osakkeista. Tästä syystä sivulla puhutaan osakkeista, kun kyse on ETF:n sisältämistä arvopapereista.

Seurantamenetelmät

Seurantamenetelmät, joita ETF käyttää kohde-etuuksien arvon seuraamiseen, voivat vaihdella. Seurantamenetelmä voi olla joko fyysinen tai synteettinen. Fyysiset ETF:t yrittävät seurata tavoitekoostumustaan ​​pitämällä kaikkia tai ainakin edustavaa otosta indeksin taustalla olevista osakkeista portfoliossaan. Esimerkiksi, jos sijoittaja sijoittaa S&P 500 -indeksiä seuraavaan ETF:ään, hän omistaa kaikki S&P 500 -indeksissä esitetyt 500 osaketta tai murto-osan niistä. Fyysinen jäljentäminen on melko suoraviivainen ja läpinäkyvä menetelmä. Useimmat ETF-rahastot ovat seurantamenetelmältään fyysisiä.

Synteettinen ETF on suunniteltu jäljittelemään kohde-etuuden koostumusta käyttämällä johdannaisia ​​(esim. S&P 500 futuurit) ja vaihtosopimuksia fyysisten osakkeiden sijaan.

Spekulatiiviset ETF:t

Käänteiset ETF-rahastot ja vipuvaikutteiset ETF-rahastot ovat kaksi ETF-varianttia, jotka ovat paljon spekulatiivisempia kuin perinteiset ETF:t. Nämä tuotteet ovat ainutlaatuisia ja sisältävät enemmän riskejä sekä asioita, joita perinteisten ETF:ien kohdalla ei tarvitse ottaa huomioon.

Huomio: Tällä verkkosivustolla käsitellään oletusarvoisesti indeksi-ETF:iä, jotka koostuvat osakkeista. Tästä syystä termiä osakkeet käytetään, kun kyse on arvopapereista, joista ETF koostuu.

Käänteiset ETF:t

Käänteinen ETF on pörssinoteerattu rahasto, joka on rakennettu käyttämällä erilaisia ​​johdannaisia. Käänteinen ETF pyrkii hyötymään kohde-etuutena olevien osakkeiden kurssien laskusta. Sijoittaminen käänteisiin ETF:iin on samanlaista kuin erilaisten lyhyeksi myytyjen positioiden hallussapito, joissa osakkeita lainataan ja myydään tarkoituksenaan ostaa ne takaisin halvemmalla. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että käänteisiä ETF:iä pidetään monimutkaisina tuotteina pikemminkin kuin yksinkertaisina sijoitustuotteina, kuten tavallisia ETF-rahastoja.

Vipuvaikutteiset ETF:t

Vipuvaikutteinen ETF koostuu johdannaisista ja lainoista, joilla lisätään kohde-etuuksien tuottoa. Kun perinteinen ETF seuraa tyypillisesti osakkeiden tuottoa 1:1, vipuvaikutuksella varustettu ETF voi pyrkiä suhteeseen 2:1 tai 3:1 lisäten täten rahaston tuottoa. Vastaavasti, jos kohde-etuutena olevat arvopaperit tuottavat huonosti, vipuvaikutteinen ETF tuottaa vielä huonommin. On hyvä pitää mielessä, että vipuvaikutteisia ETF:iä pidetään monimutkaisina tuotteina pikemminkin kuin yksinkertaisina sijoitustuotteina, kuten tavallisia ETF-rahastoja.

Huomio: Tämä verkkosivusto keskittyy pääasiassa perinteisiin ETF:iin. Ennen käänteiseen tai vipuvaikutteiseen ETF:ään sijoittamista, täytyy varmistaa, että sijoittaja ymmärtää riskit. Lisäksi sijoittajan tulee verrata ETF:iä huolellisesti kokemukseensa, sijoitustavoitteisiinsa, taloudellisiin resursseihinsa ja kaikkiin muihin asiaan liittyviin näkökulmiin.

ETF sijoittaminen tarjoaa sijoittajille laajan valikoiman vaihtoehtoja, ja niitä voidaan käyttää erityyppisiin strategioihin. Ennen sijoituspäätösten tekemistä on tärkeää punnita ETF-kaupankäynnin hyötyjä ja riskejä.

Hajauttaminen

Omistuksien jakaminen erilaisiin osakkeisiin (tai muun tyyppisiin arvopapereihin) voi vähentää salkun kokonaisriskiä, ​​sillä se voi vähentää esimerkiksi kahden huonosti tuottavan investoinnin vaikutusta koko portfolioon. ETF-rahastot tarjoavat pääsyn monille markkinoille ja erilaisten omaisuuserien pariin, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. ETF:t mahdollistavat portfolion hajauttamisen yhdellä kaupalla. Sijoittaja voi esimerkiksi kerralla sijoittajaa arvopaperikoriin (esimerkiksi indeksiin), sitä seuraavalla ETF:llä, ja näin sijoittaa satoihin arvopapereihin. Tässä tapauksessa välityspalkkiot maksetaan yhdestä transaktiosta. Hajauttaminen suorilla osakesijoituksilla on toisaalta myös aikaa vievää ja kallista.

Tulojen ja pääoman kasvu

ETF:t voivat tarjota tuottoa tulojen ja pääoman arvon muodossa. Voitonjako (esimerkiksi neljännesvuosittain) riippuu ETF:stä. Osakkeisiin sijoittaneelle ETF-rahastolle maksetaan osinkoja sen omistamista osakkeista, ja osingot siirretään edelleen ETF:ään sijoittaneille sijoittajille. Rahasto siirtää myös osakkeiden myynnistä saadut voitot. ETF:t mahdollistavat myös pääoman kasvun. Jos osakemarkkinat menestyvät hyvin, ETF-rahaston arvo kasvaa sen sijoituksien hintojen noustessa. Jos ETF:n sijoituksien hinnat laskevat, myös ETF:n arvo laskee.

Läpinäkyvyys

ETF-rahastot on järjestetty siten, että ETF:n hinta on (melkein) yhtä suuri kuin kohde-etuuksien mukainen arvo, joka tunnetaan myös nettovarallisuusarvona. Nettovarallisuusarvo heijastaa kohde-etuuden (tai muiden varojen) markkina-arvoa, oikaistuna rahaston kustannuksilla ja palkkioilla. Tämä lasketaan jakamalla ETF:n osuuksien arvo (korjattuna kustannuksilla ja palkkioilla) liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärällä. ETF ei yleensä käy kauppaa merkittävästi nettovarallisuusarvosta poikkeavalla hinnalla. Tämä tarkoittaa, että ETF:n osuuden markkinahinta määräytyy melkein kokonaan sen nettovarallisuuden perusteella, ja itse rahaston osuuksien tarjonta ja kysyntä vaikuttavat siihen vain rajoitetusti.

Kustannukset

ETF:n ostaminen on yleensä halvempaa kuin yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen välityspalkkioiden vuoksi. ETF:ien hallinnnointikulut ovat myös yleensä alhaisempia johtuen pienemmistä välityspalkkioista kuin aktiivisesti hoidetuilla rahastoilla.

likviditeetti

ETF:illä käydään kauppaa pörssissä, mikä tekee osto- ja myyntiprosessista helppoa. Kaupankäyntiaikoina sijoittaja voi ostaa ja myydä ETF:n osuuksia LYNXin kautta, aivan kuten hän ostaa ja myy tavallisia osakkeita. ETF:ien osuuksia luodaan ja ostetaan takaisin säännöllisesti, mikä varmistaa taustalla olevan likviditeetin. Toisin kuin listaamattomat hallinnoidut rahastot, sijoittajat voivat käydä kauppaa ETF:llä kaupankäyntiaikana ja pörssissä noteeratulla hinnalla.

ETF on avoin rahasto, jolla käydään kauppaa markkinoilla hyvin lähellä rahaston nettoarvoa. ETF seuraa tyypillisesti joukkoa osakkeita, mutta se voi myös seurata muun tyyppisiä arvopapereita, kuten joukkovelkakirjalainoja tai hyödykkeitä. ETF:llä on seuraavat ominaisuudet:

Rahaston koostumus

ETF seuraa tyypillisesti osakekoria, kuten indeksiä. ETF voi omistaa satoja tai tuhansia osakkeita eri sektoreilta, mutta se voi myös rajoittaa sijoituksensa yhteen tiettyyn toimialaan tai sektoriin. Jotkin rahastot keskittyvät vain Yhdysvaltojen osuukseisiin, kun taas toiset voivat koostua ympäri maailman listatuista osakkeista. Esimerkiksi pankkeihin keskittyvät ETF-rahastot koostuvat eri pankkien osakkeista. Koska ETF:t koostuvat useista osakkeista, ne ovat suosittuja sijoitustuotteita portfolion hajauttamiseen.

Seurantamenetelmä

ETF:n hinta seuraa kohde-etuuksien arvoa. Rahastoja hoidetaan passiivisesti. ETF:n tarkoituksena on jäljitellä määritellyn arvopaperikorin tuottoa. ETF:n hoitajan tehtävänä on yleensä yhdenmukaistaa tai seurata rahaston omistusosuuksia. Toisaalta aktiivisesti hoidetut rahastot pyrkivät ylittämään tietyn vertailuarvon.

Luontainen arvo

ETF:n hinnan on oltava (melkein) yhtä suuri rahaston nettovarallisuusarvon kanssa. Nettovarallisuusarvo heijastaa kohde-etuuden markkina-arvoa, oikaistuna rahaston kustannuksilla ja palkkioilla ja se ilmaistaan ​​rahaston osuutta kohden. On mahdollista, että tapahtuu ns. seurantavirhe.

Avoin rahasto

ETF:t ovat malliltaan avoimia rahastoja. Rahaston osuuksien lukumäärää ei ole rajoitettu. Luotujen tai ostettujen osuuksien lukumäärä riippuu sijoittajien luomasta tarjonnasta ja kysynnästä. Avoin rakenne on yksi syy siihen, miksi ETF:ien arvot seuraavat niiden luontaista arvoa.

Pörssinoteeraus

ETF:n osuuksilla käydään kauppaa markkinoilla, joten ne noteerataan pörssissä. Pörssin aukioloaikoina sijoittaja voi käydä kauppaa ETF:llä LYNXin kautta. ETF:ää ei ole mahdollista ostaa suoraan liikkeeseenlaskijalta. Kauppa toteutetaan erityisten pörssisääntöjen mukaisesti.

ETF:ää tarkasteltaessa on tärkeää ymmärtää, kuinka sijoitustuote luodaan. ETF:n osuudet luodaan prosessissa, jossa ensimarkkinoilla rahaston osuudet luodaan ja lunastetaan. Valtuutetut osapuolet (Authorized Participant) ovat kaupankävijöitä pörssiyhteydellä, ja he ovat tehneet sopimuksen liikkeeseenlaskijan kanssa ETF:n osuuksien luomisesta ja lunastamisesta. Mahdollisuus luoda ja lunastaa osuuksia pitää ETF:n hinnan yhdenmukaisena kohde-etuuksien kanssa ja varmistaa, että ETF:n likviditeetti tulee rahastoissa olevista arvopapereista.

Ensi- ja jälkimarkkina

Sijoittaja voi ostaa ETF:ää vain jälkimarkkinoilta, kuten NYSE:stä tai Xetrasta. Hän ei voi hankkia ETF:än osuuksia ensimarkkinoilta. ETF:än osuuksia lasketaan ensimarkkinoilla vain valtuutetuille osapuolille. Nämä ovat erityisiä organisaatioita, jotka voivat luoda ja lunastaa ETF:n osuuksia. Näiden valtuutettujen osapuolien toiminta antaa sijoittajille mahdollisuuden käydä kauppaa jälkimarkkinoilla.

Kuinka ETF:iä kehitetään?

Valtuutettu osapuoli pyytää liikkeeseenlaskijalta ETF:än osuuksia. Kun ETF:än liikkeeseenlaskija on luonut uudet osuudet, valtuutettu osapuoli voi myydä ne pörssissä sijoittajille.

Mitä tapahtuu kohde-etuutena oleville osakkeille?

Kun ETF-rahastot perustetaan, kohde-etuutena olevat osakkeet siirretään säilytysyhteisölle, joka vastaa osakkeiden säilyttämisestä. Säilytysyhteisön on nimittänyt ETF:n liikkeeseenlaskija, mutta se on riippumaton liikkeeseenlaskijasta.

ETF:n lunastusprosessi

Valtuutetut osapuolet voivat myös pyytää liikkeeseenlaskijaa lunastamaan ETF-rahastot. Lunastusprosessi toimii päinvastaisella tavalla kuin luomisprosessi. Valtuutettu osapuoli siirtää ETF:n osuuksia liikkeeseenlaskijalle, joka puolestaan ​​toimittaa rahaa tai osakkeita. Liikkeeseenlaskija peruuttaa sitten ETF:n.

ETF:t ovat avoimia rahastoja

ETF:llä on avoin rakenne, mikä tarkoittaa, että jäljellä olevien osuuksien lukumäärää voidaan lisätä tai vähentää sijoittajien kysynnästä riippuen. Jos nykyinen ETF-tarjonta ei riitä vastaamaan sijoittajien kysyntää, valtuutetut osapuolet voivat pyytää liikkeeseenlaskijaa perustamaan uusia osuuksia ja myydä nämä osuudet pörssissä. Jos ETF:n tarjonta ylittää sijoittajien kysynnän, valtuutetut osapuolet voivat lunastaa osuuksia vähentämällä liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärää. Tämä ETF:n avoin rakenne varmistaa, että ETF:n markkinahinta pysyy kohde-etuuden nettovarallisuusarvon lähellä tai hyvin lähellä sitä.

Luontainen arvo

ETF:ää tarkasteltaessa on tärkeää ymmärtää, kuinka sijoitustuote hinnoitellaan. ETF-osuuksilla käydään kauppaa kaupankäyntiaikoina. ETF:n markkinahinta määräytyy rahaston osakekannan (tai muun tyyppisten arvopapereiden) arvon sekä pörssin kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Markkinahinta verrattuna todelliseen arvoon

ETF:n markkinahinta ja sen nettovarallisuusarvo ovat kaksi eri asiaa. Markkinahinta on hinta, jolla ETF:llä käydään kauppaa pörssissä. Nettovarallisuusarvo on ETF:n osuuksien kokonaisarvo, korjattuna kustannuksilla ja palkkioilla, ja sitten jaettuna liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärällä. Sijoitusrahaston markkinahinnan tulisi kuitenkin olla nettovarallisuusarvon verran tai hyvin lähellä sitä. Kyky seurata luontaista arvoa tarkasti on ETF:ien perusta.

Kuinka nettovarallisuusarvo lasketaan?

Nettovarallisuusarvo on ETF:n osuuksien kokonaisarvo, korjattuna kustannuksilla ja palkkioilla, ja  jaettuna liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärällä. Useimpien ETF:ien nettovarallisuusarvo julkaistaan ​​päivittäin. Liikkeeseenlaskijat julkaisevat yleensä rahastonsa nettovarallisuusarvon omalla verkkosivustollaan tai tietyllä pörssin verkkosivulla.

Mikä pitää markkinahinnan yhdenmukaisena nettovarallisuusarvon kanssa?

ETF:n hinta poikkeaa harvoin paljon sen todellisesta arvosta. Jos ETF:n hinta ei ole synkronoituna nettovarallisuuden arvoon, tämä tarjoaa arbitraasimahdollisuuden valtuutetuille osapuolille ja ammattimaisille kauppiaille. Arbitraasissa ammattimaiset kauppiaat käyttävät hyödykseen vääriksi todettuja hintoja voiton tuottamiseksi.

Arbitraasi

Oletetaan, että ETF:n hinta alittaa sen nettovarallisuusarvon. Tämä johtuu siitä, että kysyntä on laskenut nykyiseen tarjontaan verrattuna. Valtuutettu osallistuja voi sitten:

 • Ostaa ETF:n osuuksia pörssistä;
 • Toimittaa nämä osuudet liikkeeseenlaskijalle saaden vastineeksi kohde-etuutena olevia osakkeita ja sitten;
 • Myydä osakkeet pörssissä.

Sijoitusrahastosta maksetun hinnan ja osakkeiden myynnistä markkinoilla saadun määrän välinen erotus on arbitraasista saatava voitto. ETF:n ostaminen nostaa ETF:n hintaa, kunnes se on jälleen linjassa nettovarallisuuden kanssa.

Jos ETF:n hinta on huomattavasti korkeampi kuin nettovarallisuuden arvo, valtuutettu osallistuja voi:

 • Ostaa taustalla olevat osakkeet pörssistä;
 • Toimittaa osakkeet liikkeeseenlaskijalle saaden vastineeksi ETF:n osuuksia ja sitten;
 • Myydä ETF:n osuudet pörssissä.

Tässä tapauksessa osakkeista maksetun hinnan ja ETF:n myynnistä saadun summan välinen erotus on arbitraasista saatava voitto. Myyntipaine alentaa ETF:n hintaa, kunnes se on jälleen linjassa omaisuuserän nettoarvon kanssa.

Markkinahinta vs. kokoonpano

On tärkeää ymmärtää, että ETF:n hinta ei välttämättä ole yhtä suuri kuin taustalla olevien kohde-etuuksien arvo on. Tärkeää on, että kokoonpanon prosentuaalinen muutos johtaa samanlaiseen prosenttimuutokseen ETF:n hinnassa.

Sijoitusrahastot eivät sovellu kaikentyyppisille sijoittajille. Koska ETF:llä kaupankäyntiin liittyy riskejä, sijoittajan tulisi käyttää niitä vain, jos hän on varma, että ymmärtää riskit. Ennen ETF:iin sijoittamista tulee käydä läpi huolellisesti kokemukseen, sijoitustavoitteisiin, taloudellisiin resursseihin ja muut asiaan liittyvät seikat.

Markkinariski

Osake-ETF seuraa useita osakkeita, suojaten sijoittajaa yksittäisen osakkeen heikkoa tuottoa vastaan. Kuitenkin, kun Yhdysvaltojen laajat osakemarkkinat putoavat, myös S&P 500 -indeksiä seuraavan ETF:n arvo laskee. Tätä kutsutaan markkinariskiksi. Samoin tietyn sektorin, kuten teknologiasektorin, laskiessa sitä seuraavan ETF:n arvo laskee taustalla olevien teknologiaosakkeiden hintojen laskiessa.

Seuranta-/hinnoitteluvirheet

On mahdollista, että ETF:n hinta ei vastaa tarkalleen ETF:n taustalla olevan kokoonpanon hintaa. Näin voi tapahtua, kun rahaston osakekanta ei liiku seurattavien osakekantojen mukaisesti. On myös mahdollista, että ETF:n hinta on väliaikaisesti erilainen rahaston nettovarallisuusarvon kanssa.

Tämä riski on suurempi tiettyinä aikoina kaupankäyntipäivinä kun volatiliteetti kasvaa. Synteettiset ETF:t ovat alttiimpia seurantavirheille niiden monimutkaisemman rakenteen vuoksi.

Likviditeettiriski

Likviditeettiriski on riski, että ETF:ää ei voida myydä käypään hintaan. Tämä voi johtua riittämättömistä ostotarjouksista tai liian alhaisesta hinnasta. Likviditeetti voi vaihdella eri ETF:ien välillä. Joillakin rahastoilla käydään aktiivisesti kauppaa, ja toisilla vähemmän, mikä voi vaikeuttaa ostamista ja myymistä käypään hintaan. Luonnollisten ostajien ja myyjien puuttuessa on myös mahdollista, että kauppa käydään markkintakaajan kanssa.

Valuuttariski

ETF:t, kuten esimerkiksi kansainvälisesti sijoittavat ETF:t, ovat alttiita valuuttariskille. Kansainvälisten ETF-sijoitusten taustalla oleva arvopaperikori koostuu ulkomaisilla markkinoilla noteerattuista osakkeista. Nämä osakkeet hinnoitellaan näiden markkinoiden valuutassa. Valuuttamääräinen arvo on muunnettava euroiksi, ennen kuin ETF:llä voidaan käydä kauppaa Euroopan pörssissä. Euron arvon nousu suhteessa maan valuuttaan, johon sijoittaja sijoittaa, voi vaikuttaa kielteisesti ETF:n arvoon.

Käänteiset ETF:t – vastapuoliriski ja kasaantumisriski

Käänteiset ETF:t pyrkivät käänteiseen tuottoon kohde-etuuksina oleviin arvopapereihin verrattuna. Tämä tehdään käyttämällä johdannaisia, kuten vaihtosopimuksia (swaps), futuureja ja optioita. Johdannaisten käyttö aiheuttaa luottoriskin, joka voi realisoitua jos vastapuoli ei kykene täyttämään velvoitteitaan. Lisäksi useimmilla käänteisillä ETF:llä on tavoitteena saavuttaa arvopaperikorin päivittäinen tuotto. Samanlaisen ETF:n ylläpitäminen pitkän ajanjakson ajan tarkoittaa, että päivittäisistä liikkeistä johtuva voitto tai tappio yhdistetään ajan kuluessa, mikä saattaa johtaa erilaiseen tuottoon kuin rahaston kokoonpano antaisi olettaa. Tätä riskiä voidaan kutsua esimerkiksi kasaantumisriskiksi (compounding risk), ja se selitetään tarkemmin alla olevassa esimerkissä.

Oletetaan, että perinteinen osake-ETF ostetaan 100 dollarilla päivänä 1. Samana päivänä taustalla oleva arvopaperikori laskee 5 %, jolloin hinta laskee 95 dollariin. Päivänä 2 markkinat putoavat vielä 5 %, jolloin hinta laskee 90,25 dollariin. Päivänä 3 markkinat nousevat 5 %, mikä johtaa hintaan 94,76 dollaria. Kokonaistappio 3 päivän aikana on 5,24 % (5,24 dollaria)

Pelkästään näiden tietojen perusteella voimme odottaa käänteisen ETF:n tuoton olevan 5,24 % korkeampi. Näin ei kuitenkaan ole.

Oletetaan esimerkiksi, että käänteinen indeksi-ETF ostetaan ensimmäisenä päivänä 100 dollarilla. Samana päivänä indeksi laskee 5 %, jolloin ETF:n hinta nousee 105 dollariin. Toisena päivänä indeksi putoaa vielä 5 %, jolloin hinta nousee 110,25 dollariin. Päivänä 3 markkinat nousevat 5 %, mikä johtaa hintaan 104,74 dollaria. Kokonaistuotto on siten 4,74 % (4,74 dollaria).

Käänteinen ETF ylitti selvästi normaalin ETF:n tuoton, mutta se suoritui odotuksia alhaisemmin, koska ETF on suunniteltu vastaamaan toisen arvopaperikorin päivittäistä tuottoa käänteisenä, eikä sen pitkän aikavälin tuottoa. Tämä rakenteeseen liittyvä riski on uniikki käänteisille ja vipuvaikutteisille ETF:ille.

Vipuvaikutteiset ETF:t – vipuvaikutuksen vaikutus

Vipuvaikutteisten ETF-sijoitusten tavoitteena on korkea tuotto lyhyellä aikavälillä, ja siksi niihin liittyy joitain lisäriskejä perinteisiin ETF:iin verrattuna. Nämä ETF-rahastot ovat yleensä kalliimpia johtuen välityspalkkioista, jotka on maksettava optiosopimusten ostamiseksi ja lainanottokustannusten kattamiseksi (marginaali). Korkeat kustannukset ja hintojen pudotukset ovat merkittäviä ongelmia vipuvaikutteisten ETF:ien kannalta. Pelkästään nämä kaksi tekijää voivat heikentää voittoja ja pahentaa tappioita. Lisäksi nämä ETF:t ovat alttiina myös kasaantumisriskille, kuten aiemmin on kuvattu. Vipuvaikutteisia ETF:ää pidetään monimutkaisina ja spekulatiivisina sijoitustuotteina.

Korkeammat marginaalivaatimukset

Suojellakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers voi milloin tahansa nostaa asiakkaiden marginaalivaatimuksia olemassa olevissa ja uusissa ETF-positioissa. Tämä päätös voi johtua kohde-etuuden voimakkaasta volatiliteetin kasvamisesta, kun kohde-etuuden markkina-arvo on laskenut tietyn kynnyksen alapuolelle tai jostain muusta syystä. Sijoittajan tulee huomioida, että marginaalivaatimuksia muutettaessa arvopaperitili ei ehkä enää täytä kyseisiä marginaalivaatimuksia. Kyseisessä tilanteessa välittäjä likvidoi positioita vaatimusten täyttämiseksi.

Likvidointiriski

Kun portfolion vakuutena olevien positioiden arvo laskee marginaalivaatimusten alle, Interactive Brokersilla on oikeus sulkea tietyt positiot ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä, ovatko nämä positiot kannattavia vai tappiollisia. Mikäli arvopaperitili on likvidointien jälkeen edelleen alijäämäinen ja sijoittajalla on muita vakuuksia, Interactive Brokers sulkee muut positiot marginaalivaatimusten muodostaman vajeen poistamiseksi. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että likvidointi tapahtuu aina nykyisellä parhaalla tarjoushinnalla ja että sijoittaja ei voi vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Likvidointi voidaan suorittaa tappiollisella hinnalla ja se voidaan suorittaa sijoittajalle epäsuotuisana ajankohtana.

On olemassa useita syitä, miksi sijoittajat käyvät kauppaa ETF:illä. Osa näistä on esitelty alla.

Hajauttaminen

Sijoittajat voivat rakentaa monipuolisen pitkäaikaisen sijoitussalkun ETF:ien kautta. He voivat myös käyttää yhtä tai useampaa ETF:ää sijoittaakseen tiettyyn toimialaan tai omaisuusluokkaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Sijoitusten jakaminen eri osakkeisiin (tai muun tyyppisiin arvopapereihin) voi vähentää kokonaisriskiä, ​​sillä tällöin yhen tai kahden yrityksen heikon tuloksen vaikutus sijoitussalkkuun kokonaisuutena on pienempi.

Omaisuuden allokointi

Varojen allokointi on tapa jakaa varoja erityyppisiin arvopapereihin, kuten:

 • Osakkeet (kansalliset ja kansainväliset)
 • joukkovelkakirjat
 • hyödykkeet
 • Valuutat

Omaisuuden allokoinnilla on merkittävä vaikutus sijoitetun pääoman tuottoon. Sijoittaja voi säätää varojen jakautumista ajoittain. ETF:ien avulla voidaan helposti mukauttaa osakemarkkinoiden tai tietyn toimialan painotusta yhdellä kertaa. Sijoittaja voi ostaa helposti ETF:iä lisätäkseen tai vähentääkseen omistuksiaan tietyllä osakemarkkinoilla tai toimialalla ostamalla tai myymällä ETF-osuuksia.

Sijoitussalkun ydin

Sijoittajat voivat käyttää ETF-sijoitusrahastoja, jos he haluavat osakemarkkinoita vastaavan tai sitä isomman tuoton. Kun sijoittajat haluavat ylittää osakemarkkinoiden tuoton, on olemassa salkkurakenne, joka on suunniteltu minimoimaan kustannukset, verovelvollisuus ja volatiliteetti. Strategialla on kaksi osaa:

 1. Passiivisesti hoidettu ydinsijoitus, jonka tuotto vastaa markkinoita
 2. Yksi tai useampi aktiivisesti hoidettu sijoitus, jotka sijoittajan mielestä ylittävät markkinoiden tuoton

Sijoittaja käyttää aktiivisesti hoidettuja sijoituksia kokonaistuoton kasvattamiseen, mutta olettaa salkun ytimen saavuttavan markkinoita vastaavan tuoton. Tärkeä näkökohta tässä lähestymistavassa on, että sijoittaja saavuttaa markkinatuoton alhaisin kustannuksin. ETF:t toimivat tyypillisesti ydinsijoituksena.

Ennen sijoitustuotteeseen sijoittamista, on tärkeää tarkistaa, vastaako tuote sijoittajan tietoa ja kokemusta, sijoitustavoitetta ja sijoitushorisonttia. Jos sijoittaja harkitsee ETF:iin sijoittamista, voi hän määrittää alla olevien pisteiden perusteella, vastaavatko ETF:t hänen profiiliaan.

Monimutkaisuus

ETF:ien ominaispiirteet ja toiminta huomioon ottaen sijoitustuotetta pidetään yksinkertaisena sijoitustuotteena. On olemassa laaja valikoima ETF:iä, joilla on erilaiset ominaisuudet, kuten tällä sivulla on kuvattu. Sijoittajan tulee varmistaa, että hän on tietoinen tuotteen ominaisuuksista ennen ETF:ään sijoittamista.

Käänteisiä ja vipuvaikutteisia ETF:ää pidetään spekulatiivisina ja monimutkaisina tuotteina niiden rakenteen ja siitä johtuvan riskin vuoksi.

Sijoittajan tyyppi

Koska ETF:t eivät ole monimutkaisia, ne soveltuvat kaikentyyppisille sijoittajille. ETF:llä voi käydä kauppaa sekä yksityinen että ammattimainen sijoittaja.

Tieto ja kokemus

On tärkeää ottaa huomioon vaadittavat tiedot ja kokemuskriteerit, sillä LYNX edellyttää sijoittajalta vähintään yhden vuoden kaupankäyntihistoriaa ETF:istä. Tämän lisäksi vaaditaan riittävää tietoa ETF-sijoitusten toiminnasta ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja riskitietoisuus

Sijoittajien tulisi olla tietoisia ja tunnustaa, että 100 % sijoitetusta pääomasta voidaan menettä ETF:illä kaupankäynnin seurauksena. ETF:ien ostojen tapauksessa mahdollinen tappio on enimillään alkuperäisen sijoituksen verran, joka tarkoittaa 100 % maksetusta hinnasta. Sijoittajien tulee olla tietoisia ETF:ien vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseensa ja tunnistaa ETF:ien ostamiseen ja myyntiin liittyvät riskit ja niiden seuraukset.

Riskien suhteen on erotettava perinteiset ETF-rahastot sekä käänteiset ja vipuvaikutteiset ETF-rahastot. Sijoittamista monimutkaisempiin (käänteisiin ja vipuvaikutteisiin) ETF:iin pidetään spekulatiivisena, koska niihin liittyvät riskit ovat suuremmat kuin perinteisten ETF:ien kohdalla.

Sijoitustavoite

Sijoittaminen ETF:iin voi olla tarkoituksenmukaista tiettyjen sijoitustavoitteiden, kuten tulojen tuottamisen, pääoman arvonnousun ja kohdennettujen, vipuvaikutteisten sijoitusten tekemiseksi.

Ansaitse tuloja

Tuloja voidaan hankkia vastaanottamalla osinkoja ostetusta ETF:stä. Osakkeisiin perustuvat ETF:t saavat osinkoja kohde-etuuksista ja sijoittajat saavat niistä oman osuutensa. Joukkovelkakirjalainoihin sijoittaneet ETF-rahastot saavat korkoa velkakirjoista. Sijoittajat saavat myös oman osuutensa näistä koroista.

Pääoman kasvu

Sijoittajat sijoittavat ETF:iin, sillä niiden hinta saattaa mahdollisesti nousta. Rahasto tarjoaa sijoittajille mahdollisuden myyntivoittoihin osuuksien myynnin kauttta. Sijoittajat toivovat saavansa voittoa sijoittamalla ETF:iin kaikkina aikoina riippumatta siitä, sijoittavatko ne lyhyellä tai pitkällä aikavälillä.

Markkinoiden nousuun uskova sijoittaja voi ostaa ETF:iä. Mahdollinen voitto on teoriassa ääretön ja mahdollinen tappio enimillään sijoitetun pääoman verran.

Vipuvaikutteiset ETF:t – Kohdennetut vipuvaikutussijoitukset

Kohdennetulla vipuvaikutteisella sijoituksella tarkoitetaan, että sijoittaja haluaa spekuloida kohde-etuuksien kasvulla tai laskulla vipuvaikutteisen ETF:n kautta. Vipuvaikutteinen sijoittaminen on tekniikka, jolla pyritään saamaan suurempi sijoitusvoitto käyttämällä vipuvaikutusta. Tämä on spekulatiivinen lähestymistapa ETF:iin sijoittamisessa.

Sijoitushorisontti

ETF-kaupankäynnillä ei ole erityistä sijoitushorisonttia. ETF:llä kaupankäynti sopii lyhyelle (alle 3 vuodelle), keskipitkälle (3–10 vuotta) ja pitkälle (yli 10 vuotta) aikavälille.

ETF:illä kaupankäynnin pääpiirteistä on keskusteltu tällä sivulla. ETF-rahastojen avulla sijoittaja voi sijoittaa monipuolisesti (koriin erilaisia arvopapereita) yhdellä transaktiolla. Sijoittaja voi esimerkiksi sijoittaa yhdellä kaupalla Euroopan osakemarkkinoihin, tiettyyn toimialaan tai sektoriin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Hyödyt

 • Mahdolliset tuotot tulojen ja pääoman kasvun muodossa
 • Alhaiset hallinnointipalkkiot
 • Kyky käydä kauppaa taustalla olevan arvopaperikorin todellisella arvolla tai lähellä sitä
 • ETF on listattu pörssissä, joten sillä voidaan käydä kauppaa pörssin normaalien kaupankäyntiaikojen aikana

Haitat

 • Jos taustalla olevan arvopaperikorin arvo laskee, tämä vaikuttaa ETF:n arvoon
 • Kansainvälisten sijoitusten kohdalla, valuuttakurssien muutokset vaikuttavat ETF:ien arvoon
 • Käänteisten ja vipuvaikutteisten ETF-yhtiöiden hinta voi poiketa kohde-etuutena olevan osakekorin hinnasta

Sijoittaja voi käyttää ETF:ää monilla tavoilla:

 • Sijoitussalkun hajauttamiseksi
 • Osana sijoitussalkun ydinta
 • Omaisuuden allokoinnin muuttamiseen

Arbitraasi

Arbitraasi on arvopapereiden samanaikaista ostamista ja myymistä hintaerojen hyödyntämiseksi. Tällä strategialla pyritään hyödyntämään samanlaisten tai samankaltaisten sijoitustuotteiden hintaeroja eri markkinoilla. Arbitraasin hyödyntäminen on mahdollista markkinoiden tehottomuuden takia, joten sitä ei voi hyödyntää, mikäli kaikki markkinat hinnoiteltaisiin tehokkaasti.

Varojen allokointi

Varojen allokointi on sijoitusstrategia, jonka tavoitteena on tasapainottaa riski ja tuotto jakamalla salkun varat yksittäisen sijoittajan tavoitteiden, riskinkantokyvyn ja sijoitushorisontin mukaan.

Vertailukohde (benchmark)

Vertailukohdetta käytetään tuoton mittaamiseen, eli ​​rahastonhoitajan saamaa tuottoa voidaan mitata vertailukohdetta vastaan.

Hajauttaminen

Hajauttaminen on riskienhallintastrategia, jossa portfoliossa pidetään useita erilaisia sijoituksia. Tarkoituksena on, että erityyppisistä omaisuuseristä koostuva salkku tuottaa keskimäärin korkeamman pitkäaikaisen tuoton ja pienentää yksittäisten omistuksien tai arvopapereiden hinnanvaihteluiden riskiä.

Osinko

Osinko on yhtiön voiton (osan) maksaminen osakkeenomistajille.

Pörssinoteerattu rahasto (ETF)

Exchange Traded Fund (ETF) on sijoitusrahasto, jolla käydään kauppaa pörssissä. ETF:n sijoitustavoite on seurata taustalla olevaa osakemarkkinaindeksiä mahdollisimman tarkasti. Sijoitusrahastot voivat sisältää monen tyyppisiä sijoituksia, mukaan lukien osakkeita, hyödykkeitä, joukkovelkakirjoja tai näiden yhdistelmiä. Koska ETF on listattu pörssissä, sijoitustuotetta on helppo ostaa ja myydä kaupankäyntiaikojen aikana.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa rahaston sijoitusstrategian toteuttamisesta ja rahaston kaupankäynnin hallinnasta. Rahastoa voi hoitaa yksi henkilö, kaksi henkilöä yhteishoitajina tai myös useamman hengen ryhmä.

Indeksi

Indeksi on arvopaperikori, joka toimii indikaattorina tietyn osake- tai rahoitusmarkkinoiden kehityksestä.

Sijoittaminen indeksiin

Indeksisijoittaminen on sijoittamista ETF:ään, jonka taustalla oleva rakenne koostuu tietyn indeksin arvopapereista.

Liikkeeseenlaskija (issuer)

Liikkeeseenlaskija on oikeushenkilö, joka kehittää, rekisteröi ja myy arvopapereita toimintansa rahoittamiseksi. Liikkeeseenlaskijat voivat olla yrityksiä, sijoitusrahastoja tai kotimaisia/ulkomaisia ​​hallituksia.

Likviditeetti

Likviditeetti kuvaa sitä, missä määrin arvopaperi voidaan nopeasti ostaa tai myydä markkinoilla hintaan, joka heijastaa sen todellista arvoa. Toisin sanoen, kuinka helposti ETF-rahastot voidaan muuntaa rahaksi.

Hallinnoidut sijoitukset

Ammattitaitoisesti hoidettu arvopaperisalkku.

Marginaali

Marginaali on välittäjältä sijoitukseen lainattua pääomaa. Se on sijoittajan tilillä olevien arvopapereiden kokonaisarvon ja välittäjän lainan määrän välinen erotus.

Markkinatakaaja (market maker)

Markkinatakaajat voivat antaa ja säätää tarjouksia ostamiseen, myymiseen, toteuttamiseen ja selvittämiseen liittyen.

Markkinariski

Markkinoiden yleisen laskun riski.

Luontainen arvo

Yhtiön varojen kirjanpitoarvo jaettuna liikkeeseen laskettujen osuuksien lukumäärällä.

Avoin rahasto

Hallinnoitu sijoitus, jossa rahaston osuuksien lukumäärä on rajaton. ETF-rahastot ovat avoimia rahastoja.

Ensimarkkinat

Ensimarkkinoilla pörssissä lasketaan liikkeeseen uusia arvopapereita yrityksille, hallituksille ja muille ryhmille rahoituksen saamiseksi joukkovelkakirjalainoilla tai osakkeilla.

Jälkimarkkinat

Jälkimarkkinoilla sijoittajat voivat ostaa ja myydä arvopapereita.

Seurantavirhe

Seurantavirhe on sijoituksen tai salkun hintojen liikkeen ja vertailuindeksin hintojen liikkumisen välinen poikkeama.

Volatiliteetti

Mittaa kyseisten arvopapereiden odotettavissa olevaa hinnanvaihtelua.