Yleistä
Tämän sivuston sisältämät tiedot on koostanut Lynx BV (Alankomaiden lain mukainen rajoitetun vastuun yhtiö, jonka sääntömääräinen kotipaikka on Amsterdamissa ja toimisto osoitteessa Herengracht 527), jäljempänä: ”Lynx”. Lynxillä on Alankomaiden rahoituslaitosten valvonnasta annetun lain (Wft) 2 pykälän 96 kohdan mukaisesti lupa tarjota sijoituspalveluita Alankomaissa kyseisen lain 1 pykälän 1 kohdan, alakohtien b ja d tarkoittamassa mielessä.

Sivuston käyttö
Yritys kokoaa sivuston sisältämät tiedot huolellisesti, mutta niiden oikeellisuutta ja kattavuutta ei voida taata. Yritys antaa tämän sivuston välityksellä tietoja vain (rahataloudellisista) tuotteista ja palveluista, joita se tarjoaa. Muutoksia voidaan tehdä niistä etukäteen ilmoittamatta.

Sivuston sisältämiä tietoja ei pidä tulkita Lynxin sivuston käyttäjälle esittämäksi tarjoukseksi tai kehotukseksi arvopaperikauppaan sivustolla tai Lynxin (arvopaperi)palvelujen käyttöön.

Ei vastuuta
Yritys ei ota mitään vastuuta mahdollisesta vahingosta, joka koituu sivustolle pääsystä ja sen käytöstä. Emme myöskään takaa sivuston virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Vaikka yritys pyrkiikin kaikin tavoin pitämään sivuston sisällön mahdollisimman ajantasaisena ja kattavana, se ei voi antaa mitään takuuta sivustolla julkaistavien tai siihen linkitettyjen tietojen tarkkuudesta, voimassaolosta, kattavuudesta tai ajantasaisuudesta. Yritys ei ota tähän liittyen mitään vastuuta.

Kolmannen osapuolen tiedot, tuotteet ja palvelut
Jos Lynx julkaisee hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, se ei tarkoita, että Lynx suosittelee näiden sivustojen tarjoamia tai niiden kautta tarjottavia tuotteita tai palveluita. Tällaisten hyperlinkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla riskillä. Lynx ei ota mitään vastuuta tällaisten sivustojen sisällöstä, käytöstä tai saatavuudesta. Lynx ei ole varmistanut tällaisten sivustojen tietojen totuudenmukaisuutta, oikeellisuutta, kohtuullisuutta, luotettavuutta ja kattavuutta.

Immateriaalioikeudet
Lynx tai oikeudenomistaja pidättää kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet, verkkotunnukset, merkkioikeudet, patentti- ja muut immateriaalioikeudet), jotka liittyvät kaikkiin tällä sivustolla annettuihin tietoihin (mukaan lukien kaikki tekstit, graafinen materiaali ja logot). Tämän sivuston tietoja ei saa kopioida, ladata tai julkaista, levittää tai monistaa millään tavalla ilman Lynxiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa tai oikeudenomistajalta saatua lupaa. Sivuston sisältämiä tietoja saa tulostaa ja/tai ladata henkilökohtaiseen käyttöön.

Linkkejä Lynxin sivustolle ei saa näyttää ilman Lynxiltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Sovellettava oikeus
Tähän sivustoon ja vastuuvapauslausekkeeseen sovelletaan Alankomaiden lakia. Kaikki tästä vastuuvapauslausekkeesta johtuvat tai siihen liittyvät kiistat annetaan vain toimivaltaisen alankomaalaisen tuomarin ratkaistavaksi.

Mikäli vastuuvapauslausekkeen muunkielisissä versioissa on ristiriitaisuuksia tai ne johtavat tulkintaeroihin, hollanninkielinen versio on määräävä.

Lynxin tietosuojalausekkeessa annetaan tietoa henkilötietojen suojasta ja käsittelystä.

Muutokset
Lynx pidättää oikeuden muuttaa tällä sivustolla tai sen kautta tarjottavia tietoja, mukaan lukien tämän vastuuvapauslausekkeen teksti, koska tahansa siitä ilmoittamatta. On suositeltavaa tarkistaa ajoittain onko sivustolla tai sen kautta tarjottavia tietoja, mukaan lukien tämän vastuuvapauslausekkeen teksti, muutettu.

Tekijänoikeus 2015 Lynx