LYNXin asiakkaiden 13 suosituinta teknisen analyysin indikaattoria

Tässä artikkelissa

Tekniset indikaattorit ovat usein käytetty työkalu teknisessä analyysissä.

Aikaisemmassa artikkelisarjassa teknistä analyysia käsitellään laajasti. Artikkelisarja käy läpi esimerkiksi teknisen analyysin perusteet, käännöskuviot, sekä kynttiläkuviot.

Trendeihin ja hintamalleihin keskittyvän visuaalisen analyysin lisäksi tekniseen analyysiin liittyy myös kvantitatiivinen analyysi. Tämä viittaa indikaattoreihin, joita käytetään usein teknisessä analyysissä. Tässä artikkelissa käsitellään 13 parasta teknistä indikaattoria.

Artikkelissa käydään läpi:

Teknisen analyysin indikaattoritMikä on tekninen indikaattori?

Tekninen indikaattori koostuu joukosta datapisteitä. Nämä tiedot ovat peräisin sijoitustuotteen kurssihinnan kehityksestä. Suurin osa indikaattoreista käyttää datana vain päätöshintoja. Tietyt indikaattorit huomioivat myös kaupankäyntimäärän tai optioiden/futuureiden avoinna olevien sopimusten määrän (open interest). Nämä arvot syötetään indikaattorin kaavaan sen arvon laskemiseksi.

Sijoittajat hyödyntävät indikaattoreita eri tavoin. Ensinnäkin indikaattori voi varoittaa, että trendin muutos on mahdollisesti tapahtumassa piakkoin. Lisäksi indikaattorit voivat tukea muita teknisen analyysin työkaluja päätöksenteossa. Sijoittajat käyttävät indikaattoreita myös osakkeiden hintojen mahdollisten muutosten ennustamiseen.

Tekniset indikaattorit ovat luotettavimpia, kun niitä käytetään yhdessä muiden teknisen analyysin työkalujen kanssa. Muuten näiden indikaattorien käyttö on enemmän taidetta kuin tiedettä.

Teknisten indikaattorien tyypit

Tekniset indikaattorit voidaan jakaa kolmeen luokkaan:

Johtava indikaattori (leading indicator)

Johtavat indikaattorit pyrkivät usein sanomaan jotain tulevan hintaliikkeen suunnasta. Tämä mahdollinen liike perustuu hinnan momenttiin. Tunnetuin johtava indikaattori on suhteellinen voimaindeksi (RSI).

Laahaava indikaattori (lagging indicator)

Laahaavat indikaattorit katsovat taaksepäin, sillä ne perustuvat hinnan aiempiin muutoksiin. Tällaisia indikaattoreita käytetään vahvistamaan trendin olemassaolo. Tunnettu trendiä seuraava indikaattori on liukuva keskiarvo.

Oskillaattorit (oscillators)

Suurin osa teknisistä indikaattoreista on itse asiassa oskillaattoreita. Oskillaattori on tekninen indikaattori, jonka arvo vaihtelee kahden ääriviivan välillä. Esimerkiksi MACD-indikaattori on tunnettu oskillaattori. Jos oskillaattori ylittää ylemmän arvon, on sijoitustuote mahdollisesti yliostettu. Jos indikaattori putoaa alimman arvon alle, sijoitustuotetta voidaan mahdollisesti pitää ylimyytynä.

Nämä eivät ole ainoita signaaleita, joita oskillaattorit voivat antaa. Signaaleja on kolmea erilaista:

  • Ääriarvojen ylitys: Kuten mainittu, oskillaattoreissa on kaksi viivaa, jotka edustavat äärimmäisiä arvoja. Jos oskillaattori ylittää ylemmän arvon, sijoitustuotetta on yliostettu. Jos indikaattori putoaa alemman arvon alapuolelle, sijoitustuotetta on myyty teorian mukaan liikaa.
  • Nolla-arvon ylitys: oskillaattorilla on neutraali arvo. Jos indikaattorin arvo on tämän tason yläpuolella, se on positiivinen signaali ja päinvastoin.
  • Divergenssi: Tässä erotetaan positiivinen ja negatiivinen divergenssi. Positiivinen divergenssi tapahtuu, kun indikaattori nousee hinnan ollessa laskussa. Negatiivinen divergenssi tapahtuu, kun indikaattori laskee hinnan noustessa.

LYNXin asiakkaiden 13 suosituinta teknistä indikaattoria

Useimpien online-välittäjien kaupankäyntialustoilta löytyy useita erilaisia teknisiä indikaattoreita. LYNXin kaupankäyntialustalla sijoittaja voi käyttää yli 80 erilaista teknistä indikaattoria. Osa näistä on jo esitelty teknistä analyysia käsittelevässä artikkelisarjassa. Alla on lueteltu 13 LYNXin asiakkaiden suosituinta teknistä indikaattoria, jotta sijoittaja saa yleiskuvan suosituimmista teknisen analyysin työkaluista.

13. Stokastinen oskillaattori (STO)

Stokastinen oskillaattori (Stochastic Oscillator, STO) on yleisesti käytetty indikaattori päiväkauppiaiden keskuudessa. Indikaattori reagoi erittäin nopeasti ja tarkasti, ja sillä voidaan myös havaita monia huippuja- ja pohjia hintakaaviossa. Stokastinen oskillaattori yrittää ennustaa kääntöpisteitä vertaamalla kohde-etuuden sulkuhintaa tietyn ajanjakson hinnanvaihtelun alueeseen.

Indikaattori perustuu ajatukseen, että markkinat vahvistuvat, kun päätöskurssi on lähellä päivän huippua. Sitä vastoin markkinat ovat kehittymässä heikommin, kun päätöskurssi on lähellä päivän alinta pistettä.

12. Rate Of Change (ROC) -indikaattori

Rate Of Change -indikaattori (ROC) tunnetaan myös momentin mittarina. ROC mittaa ikään kuin nopeuden, jolla kohde-etuuden hinta muuttuu. Indikaattori mittaa nykyisen hinnan prosentuaalista muutosta suhteessa useiden aikaisempien ajanjaksojen hintaan.

Tätä ROC-indikaattoria käytetään kuvaamaan prosentuaalinen arvonmuutos tietyllä ajanjaksolla ja se näyttää muuttujan dynamiikan.

11. Average True Range (ATR) -indikaattori

Average True Range (ATR) -indikaattoria käytetään osakkeen tai muun kohde-etuuden volatiliteetin mittaamiseen. Indikaattorin taustalla oleva kaava huomioi edellisen päivän päätöskurssin, jotta myös mahdolliset välit osakekurssissa otetaan huomioon.

Average True Range -indikaattori on pääosin päätöksentekoa vahvistava, ja sitä käytetään yleensä volatiliteetin arvioimiseen ja sen perusteella sopivan stop loss -tason määrittämiseen.

10. Ichimoku Cloud -indikaattori

Ichimoku Cloud -indikaattorin avulla sijoittaja voi tunnistaa yhdellä silmäyksellä osakekurssin tuki- ja vastustasoja sekä löytää mahdollisen trendin. Tätä teknisen analyysin työkalua voidaan käyttää myös momentin arvioimiseen.

Indikaattori koostuu neljästä komponentista, joista yksi reagoi lyhyen ja toinen keskipitkän aikavälin hinnanmuutoksiin. Indikaattorissa on myös Chikou Span -niminen laahaava komponentti, sekä Senkou Span -niminen ”pilvi”. Sijoittajat voivat käyttää indikaattoria erilaisten strategioiden toteuttamiseen.

  • Trendi auttaa sijoittajaa tai päiväkauppiaita havaitsemaan nousevat, laskevat tai sivuttain liikkuvat markkinat.
  • Momentum viittaa siihen, onko trendillä riittävästi voimaa jatkaa.
  • Tuki- ja vastustasot osoittavat, milloin osakekurssin kehitys voi mahdollisesti kääntyä.

9. Money Flow Index (MFI) -indikaattori

Money Flow Index (MFI) -indikaattori tarjoaa yksinkertaisen tavan kartoittaa osakkeen rahavirrat. MFI-indikaattori käyttää sekä hintaa että volyymiä mittaamaan osto- ja myyntipaineita. MFI:n avulla voidaan kartoittaa markkinoiden “innostus”.

Rahavirta lasketaan kertomalla osakkeen keskihinta kyseisen päivän kaupankäyntivolyymillä. Tarkemmin sanottuna; keskihinta lasketaan lisäämällä ylin, alin ja sulkuhinta yhteen ja jakamalla summa kolmella. Jos osakkeen hinta nousee, puhutaan rahan sisään virtauksesta, ja kun hinta putoaa, rahaa virtaa pois osakkeesta. Seuraavaksi lasketaan “money ratio”, joka osoittaa, onko rahavirta positiivinen tai negatiivinen.

Nämä suhteet laitetaan sitten samaan RSI-kaavaan, jotta siitä saadaan oskillaattori, jonka arvo vaihtelee 0-100 välillä.

8. On-Balance Volume (OBV) -indikaattori

OBV on yksinkertainen instrumentti. On-Balance Volume (OBV) on positiivinen, kun kauden päätöskurssi on korkeampi kuin edellisen kauden päätöshinta (esimerkiksi kaksi eri päivää). OBV on negatiivinen, kun nykyinen päätöskurssi on alempi kuin edellinen päätöskurssi.

Indikaattori itsessään ja tämän teknisen indikaattorin absoluuttinen arvo eivät siis sinänsä kerro sijoittajalle juuri mitään. Indikaattorista tulee mielenkiintoinen vain, kun tapahtuu niin sanottu divergenssi, poikkeama. Tämä voi olla joko positiivinen tai negatiivinen.

  • Positiivinen divergenssi: OBV nousee samalla kun kohde-etuuden hinta laskee. Tämä on yleensä positiivinen merkki osakekurssin näkökulmasta.
  • Negatiivinen divergenssi: OBV laskee, kun kohde-etuuden hinta nousee. Tämä on yleensä negatiivinen signaali osakekurssille.

OBV:n tulevaa kehitystä arvioivan ominaisuuden lisäksi indikaattoria voidaan käyttää trendin olemassaolon tunnistamiseen.

OBV-indikaattori on siis suhteellisen yksinkertainen väline, joka mittaa osto- ja myyntipainetta kaupankäyntivolyymin perusteella. Kuten kaikkien teknisten indikaattorien kohdalla, OBV:ta ei välttämättä kannata käyttää yksinään. Indikaattori toimii hyvin yhdessä muiden teknisten indikaattoreiden kanssa.

7. ADX-indikaattori

LYNXin asiakkaiden 13 suosituimmasta teknisen analyysin indikaattoreista sijalla seitsemän on ADX-indikaattori. Tämä indikaattori kertoo sijoittajalle jotain nykyisen trendin vahvuudesta, mutta toisin kuin useimmat indikaattorit, se ei erittele trendin suuntaa.

0-20 20-30 30-50 50+
Heikko Neutraali Vahva Erittäin vahva

 

Tämän teknisen indikaattorin arvot voivat vaihdella 0-100 välillä. Mitä korkeampi ADX-indikaattorin arvo on, sitä vahvempi trendi. Kasvava arvo osoittaa, että trendi on vahvistumassa ja sen arvioidaan siten jatkuvan. Putoava arvo tuottaa vastakkaisen signaalin.

6.  Pivot Point

Teknisessä analyysissä ei pyritä löytämään vain huippuja ja pohjia, näiden lisäksi erilaisia indikaattoreita voidaan käyttää tuki- ja vastustasojen tunnistamiseksi. Pivot Point -tekninen indikaattori näyttää päiväkohtaiset tukitasot (S1 ja S2) sekä vastustasot (R1 ja R2) päätöksenteon tueksi.

Tekninen indikaattori Pivot Points -kaavio
Esimerkki Pivot Points -työkalusta hintakuvaajassa. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 6.4.2021

Yleisimmin käytetty Pivot Points -indikaattori näyttää viisi tasoa. Keskitaso on ns. kääntöpiste. Kaksi ylintä tasoa ovat vastus 1 (R1) ja vastus 2 (R2). Kääntöpisteen alapuolella olevat viivat ovat tukitasoja, tuki 1 (S1) ja tuki 2 (S2).

5.  Bollinger Bands

Tekninen indikaattori Bollinger Bands on myös yksi LYNXin asiakkaiden eniten käytetyimmistä teknisen analyysin työkaluista. Indikaattoria on helppo käyttää, minkä vuoksi indikaattori on niin suosittu.

Tekniset indikaattorit Bollinger Bands hintakaavio
Havainnollistava kuva Bollinger Bands -indikaattorista.

Indikaattori on toimiva työkalu position avaamisen tai sulkemisen ajoittamiseksi, kun sijoittaja on valinnut osakkeen valmiiksi. Ensimmäinen tapa käyttää indikaattoria on ostaa tai myydä sijoitustuotetta, kun sen hinta rikkoo ylemmän tai alemman nauhan. Luonnollisesti ylemmän nauhan rikkoutuessa osaketta voi pitää suhteellisen kalliina, jolloin sitä voi olla hyvä myydä. Alemman Bollinger nauhan kanssa tilanne on päinvastoin.

Bollinger nauhoja voi käyttää myös siten, että sijoittaja ostaa tai myy vastakkaisen position (contrarian-tyyli) heti kun osakekurssi osuu Bollinger nauhaan. Teorian taustalla on ajatus, jonka mukaan 80 % ajasta markkinoilla ei ole selkeää trendiä. Tällöin strategiaa toteuttavat sijoittajat uskovat osakekurssin kääntyvän nauhaan koskettamisen jälkeen.

4.  MACD-indikaattori

Neljänneksi suosituin teknisen analyysin työkalu on MACD-indikaattori. Tämä tekninen indikaattori lasketaan useilla liukuvilla keskiarvoilla ja sillä kuvataan osakkeen momenttia.

Tekniset indikaattorit MACD-indikaattori osta myy -signaali
Havainnollistava kuva MACD-indikaattorista.

Tämä tekninen indikaattori koostuu kahdesta linjasta, niin kutsutusta MACD-linjasta ja signaalilinjasta. Linjat voivat lähettää signaalin kahdella eri tavalla. Ensinnäkin MACD-linjan suunta lähettää signaalin, jossa nouseva viiva on loogisesti positiivinen ja laskeva viiva on negatiivinen.

Trendin suunnan lisäksi tekninen indikaattori antaa myös osto- tai myyntisignaaleja. Jos MACD-linja lähtee kulkemaan signaalilinjaa pitkin ylöspäin, kyseessä on ostosignaali. Päinvastaisessa tapauksessa, kun linjojen risteys on alaspäin, kyseessä on myyntisignaali.

3.  Fibonacci-indikaattori

Fibonacci on lukujono, joka alkaa nollasta ja on ääretön. Seuraava luku jonossa saadaan lisäämällä yhteen kaksi edellistä lukua. Fibonaccin lukujonon alku näyttää tältä:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765

Tekniset indikaattorit Fibonacci-indikaattori
Havainnollistava kuva Fibonacci-indikaattorista.

Kaavion ylä- ja alareunan avulla tietyn ajanjakson aikana määritetään Fibonacci-viivojen alku- ja loppupiste. Nämä linjat voivat sitten ilmaista tuki- tai vastustasoja. Laskevassa trendissä ne ovat vastustasoja, nousevassa trendissä tukitasoja.

2.  Liukuva keskiarvo

Toiseksi suosituin teknisen analyysin työkalu on liukuva keskiarvo (Moving Average). Liukuva keskiarvo on laaja käsite, sillä niitä on olemassa useita erilaisia. Yleisimmin käytettyjä ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (Simple Moving Average, SMA) ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (Exponential Moving Average, EMA).

Liukuva keskiarvo -kaavio määrittää trendin suunnan
Havainnollistava kuva liukuvasta keskiarvosta eri ajanjaksoilla.

Laskentatavan lisäksi ajanjakso, jolta keskimääräinen hinta lasketaan, vaikuttaa indikaattorin reagoinnin herkkyyteen merkittävästi. Yleisimmin käytetyt jaksot ovat 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot. Näiden laskennassa käytetyt kynttilät luodaan päivittäin.

1.  RSI-indikaattori

LYNXin asiakkaiden yleisimmin käyttämä tekninen indikaattori on RSI-indikaattori (Relative Strength Indicator, RSI). RSI ilmaisee osakekurssin liikkeen nopeuden ja suunnan. Tämän indikaattorin arvot vaihtelevat 0–100 välillä. Alla esitellään kolme tärkeintä signaalia, jotka indikaattori voi antaa.

Ensinnäkin indikaattori antaa positiivisen signaalin arvon 50:n yläpuolella ja negatiivisen signaalin 50:n alla. Tämä ei kuitenkaan ole RSI-indikaattorin tärkein osa.

Tekniset indikaattorit RSI-indikaattori
Havainnollistava kuva RSI-indikaattorista.

Tärkeimmät signaalit, jotka tämä tekninen indikaattori antaa, ovat “yliostettu” ja “ylimyyty” -signaalit. Onko RSI:n arvo 70:n yläpuolella? Silloin indikaattorin mukaan osake on yliostettu. Osakkeen arvo on tällöin noussut jyrkästi ja indikaattorin perusteella vastareaktion mahdollisuus kasvaa.

RSI:n arvon ollessa alle 30:n syntyy päinvastainen signaali ja osaketta pidetään indikaattorin perusteella liian paljon myytynä. Vaihtoehtoisesti osa sijoittajista käyttää raja-arvoina 80:tä ja 20:tä.