Vesiosakkeisiin sijoittaminen
Teknologiayritysten, kuten sähköautovalmistajien ja tekoälyn kehittäjien rinnalle on noussut uusi sijoitustrendi: vesiyritykset. Tämän sinisen kullan rajallisuutta huomaa harvoin Suomessa, mutta juomavedestä on puutetta ympäri maailman, ja Euroopassakin on kärsitty useina kesinä kuivuudesta. 70 % maapallosta on veden peitossa, mutta makeaa vettä on saatavilla rajoitetusti. Liikenne voi siirtyä öljystä toiseen energiamuotoon, mutta vettä ei voi korvata. Vesi onkin maailman tärkeimpiä raaka-aineita.

Artikkelissa käydään läpi:

Vesiosakkeisiin sijoittaminen

Vesiosakkeiden kuplivat voitot

Vesiosakkeiden kasvuun pörsseissä on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Vesiteknologiaan keskittyvien yritysten tulokset ovat myös olleet erinomaisia viime vuosina. Trendi tulee mitä todennäköisimmin jatkumaan myös tulevaisuudessa, sillä valitettavasti vesivarojen niukkuus ei todennäköisesti tule vähenemään seuraavina vuosina. Tästä johtuen, vesiosakkeiden odotetaan tuovan hyvää tuottoa osakkeenomistajille myös tulevaisuudessa.

Eettiset sijoitukset veteen: vesiosakkeisiin sijoittaminen hyvällä omatunnolla

Sijoittajana on mahdollista sijoittaa joihinkin vesiosakkeisiin hyvällä omatunnolla. Veteen sijoittaminen ei tarkoita heikompiosaisen väestön tai luonnonkatastrofien hyväksikäyttöä monopolihintojen avulla. Sen sijaan, nämä yritykset keskittyvät ympäristöystävällisiin ja edistyksellisiin teknologisiin ratkaisuihin veden puhdistamista, suodattamista, suolanpoistoa tai tehokasta peltokastelua varten. Täten nämä yritykset yrittävät vähentää veden niukkuutta ja lisätä saatavilla olevan makean veden määrää.

Juomaveden valtava puute

Juomaveden puutteelle on olemassa useita syitä. Kasvava väestömäärä, ilmastonmuutos, aavikoituminen, yleisesti nouseva elintaso ja ympäristön saastuminen lisäävät makean veden puutetta. Teollistuneissa maissa vedenkulutus henkeä kohden jatkaa kasvuaan, mutta UNICEF:in mukaan 2,2 miljardilla ihmisellä ei ole käytössä puhdasta juomavettä. Tämä vastaa lähes 30 % maapallon väestöstä. Valitettavasti ennusteiden mukaan tämä määrä saattaa kaksinkertaistua 2050-lukuun mennessä. Nykyäänkin erityisesti kehitysmaissa, noin 800 miljoonalla ihmisellä ei ole yksinkertaista vedenlähdettä. Tällä on merkittäviä seurauksia, sillä sairaudet leviävät erityisen nopeasti ilman puhdasta vettä ja perushygieniaa. YK:n mukaan tarvittaisiin noin 114 miljardin investoinnit vedenjakelujärjestelmiin 2030 mennessä, mikäli nykyinen negatiivinen trendi haluttaisiin pysäyttää. Kehitysmailla ei kuitenkaan ole kykyä, ja kehittyneillä mailla halua, näin suurten investointien tekemiseen. Tästä johtuen nykyiset investoinnit ovat vain murto-osa yllä mainitusta tarpeesta.

Veden maailmanlaajuisesti kasvava kysyntä

YK on arvioinut myös, että maailman väestö tulee käyttämään noin 40 % enemmän vettä vuonna 2025 vuoteen 2015 verrattuna. Veden kysyntää nostaa kasvavan väestön lisäksi muuttuneet ruokavaliot ja elämäntavat. Keskiluokka kasvaa useissa valtioissa, ja moni omaksuu länsimaalaisen elämäntavan. Teollisuusmaiden asukkaat käyttävät noin 10 kertaa enemmän vettä kuin kehittyvien- ja kehitysmaiden asukkaat. Toiveet merkittävästi tehokkaammista vedenjakelu- ja käsittelyteknologioista kohdistuvatkin yksityiselle sektorille. Ennen yritysanalyyseja on hyvä kuitenkin analysoida kansainvälistä tilannetta hieman pidemmälle.

Vesipula: kuivuvat joet ja vähenevät pohjavedet

Ilmastonmuutoksesta johtuen, kuivakaudet ympäri maailman ovat pidentyneet vesisateiden muuttuessa harvemmiksi ja rajummiksi. Kuivuus on yleistynyt osaltaan myös metsien, ja erityisesti sademetsien, kaatamisen seurauksena. Metsillä on tärkeä rooli veden kiertokulussa. Metsät avustavat sateen syntymisessä, sekä auttavat vettä sitoutumaan maaperään. Metsät vähentävätkin kuivuutta, ja niiden ylenmääräinen hakkuu aiheuttaa kuivakausien pitenemistä, maaperän eroosiota, aavikoitumista sekä pahenevia tulvia. Paheneva ongelma on myös kuivuvat joet. Seurauksena on vesivarastojen ja pohjavesien raju väheneminen. Väestömäärän kasvu ja elintason nousu on vaikeuttanut kysynnän kattamista. Kuivuuden seurauksena uusia kaivoja joudutaan kaivamaan entistä syvemmälle, ja juomavettä joudutaan siirtämään entistä pidempien matkojen päähän.

Vesi aiheuttaa konflikteja yhä useammin

Vesipulaa pahentaa maanviljelyn, teollisuuden ja energiantuotannon kasvava makean veden tarve. Valtavien patojen rakentaminen tuottaa tarvittavaa energiaa ja mahdollistaa vesivarannon paikallisille asukkaille ja teollisuudelle, mutta patoaminen aiheuttaa helposti ongelmia joen varrella sijaitseville toisille valtioille. Patojen rakentaminen ja keinokastelujärjestelmien käyttö synnyttääkin helposti kiistoja eri valtioiden välille. Maapallon väestöstä lähes puolet on riippuvaisia Himalajan vuoristosta lähtevistä joista, esimerkiksi Brahmaputrasta. Brahmaputra laskee Gangesiin, ja muodostaa suuren osan Gangesin juoksusta. Kilpailu Himalajan vesivaroista on aiheuttanut kiistoja Kiinan ja Intian välille. Pääsy vesivaroihin korostuu niiden harvetessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Ongelmia esiintyy myös Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa, sillä siellä fossiiliset pohjavedet käytetään loppuun todennäköisesti muutaman vuosikymmenen aikana.

Miten veteen voi sijoittaa?

Vesi-infrastruktuurin, kuten esimerkiksi sen pumppaamisen, puhdistamisen ja jakelun, merkitys on kasvanut myös teollistuneissa maissa. Vedenkäyttö on lisääntynyt, mutta infrastruktuuri on usein vanhentunutta erityisesti putkistojen osalta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa tullaan tarvitsemaan valtavia investointeja asian korjaamiseksi.  Myös Suomessa putkistoista noin 12 % on erittäin huonossa kunnossa. Yksityissijoittajalle on olemassa lukuisia sijoitusvaihtoehtoja liittyen innovatiivisiin ja kestäviin teknologisiin ratkaisuihin. Veteen voi sijoittaa käyttäen sekä ETF:iä että yksittäisiä osakkeita.

Vesi ETF:t

Vesi ETF:iä on useita erilaisia. Lyxorin markkina-arvo on noin 635 miljoonaa euroa, ja rahaston sijoitukset perustuvat World Water Indexiin (maailman vesi-indeksi). Indeksi on rakennettu maailman 30 suurimmasta veteen liittyvästä yrityksestä. Yritykset voivat liittyä vesi-infrastruktuuriin, vedenkäsittelyyn tai sen jakeluun. Jotta yritystä voidaan harkita mukaan indeksiin, vähintään 40 % sen myynnistä tulee liittyä veteen. ETF:n tuotto vuosien 2015 ja 2019 välillä oli noin +72 %. Toinen vesi ETF on iSharesilta, ja sen arvo on noin 1,3 miljardia dollaria. ETF perustuu S&P Global Water 50 Indeksiin, ja sen tuotto yllä mainittujen viiden vuoden aikana oli noin +59 %.

 Nimi  Kaupankäyntitunnus  ISIN  Valuutta
 Lyxor World Water UCITS   ETF  LYM8  FR0010527275  EUR
 iShares Global Water UCITS   ETF  IQQQ  IE00B1TXK627  USD

 

Aktiiviset vesirahastot

Veteen liittyen on olemassa myös aktiivisesti hoidettuja sijoitusrahastoja. Esimerkiksi Pictet-Water keskittyy kestävän kehityksen yrityksiin, eikä se siten sijoita esimerkiksi pullovettä myyviin yrityksiin. Yrityksen markkina-arvo on noin 6 miljardia euroa, ja sen viiden vuoden tuotto on noin 61 %. RobecoSAMin rahasto keskittyy myös ympäristöystävällisiin vedenhallintajärjestelmiin. Rahastoon kuuluu arvopapereita koko arvoketjun mitalta. Portfolion yritykset liittyvät esimerkiksi veden laadun parantamiseen, sen puhdistamiseen, kastelujärjestelmiin sekä jäteveden käsittelyyn. Tämän sveitsiläisen yrityksen rahasto kasvoi 2015-2019 välillä noin 63 %. Aktiivisten rahastojen kulurakenteen vuoksi, vesi ETF:t ovat todennäköisesti houkuttelevampia sijoittajan näkökulmasta.

 Nimi  Kaupankäyntitunnus  ISIN  Valuutta
 Pictet-Water  PBF7  LU0104884860  EUR
 RobecoSAM Sustainable   Water Fund  OZWA  LU0133061175  EUR

 

10 kiinnostavinta vesiosaketta

Alle on kerätty 10 kiinnostavinta vesiosaketta, joista kolmea on esitelty tarkemmin alla.

 Osake  Kategoria  ISIN  Kaupankäyntitunnus  Valuutta
 American   Water Works  Vedentuotanto  US0304201033  AWK  USD
 Badger meter  Vesiteknologia  US0565251081  BMI  USD
 Evoqua Water  Vesiteknologia  US30057T1051  AQUA  USD
 KSB  Vesipumput  DE0006292006  KSB  EUR
 Lindsay  Kastelujärjestelmät  US5355551061  LNN  USD
 Pentair  Vesiteknologia  IE00BLS09M33  PNR  USD
 Pure cycle  Vesiteknologia  US7462283034  PCYO  USD
 Suez   Environment  Vedentuotanto ja –   teknologia  FR0010613471  SEV  EUR
 Veolia   environment  Vedentuotanto ja –   teknologia  FR0000124141  VVD  EUR
 Xylem  Vesiteknologia  US98419M1009  XYL  USD

 

Vesiosakevinkit

Kiinnostavimmista vesiosakkeista esitellään kolmea tarkemmin alla. Veteen sijoittaminen on yleistynyt, mutta on hyvä huomata, että kyseisiä osakkeita pidetään paremmin sopivina pidemmälle aikavälille. Yritykset pyrkivät ratkomaan monimutkaisia ongelmia, joihin globaalisti  aletaan vasta vähitellen havahtumaan.

Veteen keskittyviä yrityksiä ei voi suoraan verrata teknologiayrityksiin, mutta yleinen markkinasykli vaikuttaa kuitenkin niihin myös jossain määrin. Kaikki kolme alla olevaa yritystä keskittyvät vesiteknologiaan, vedenkäsittelyyn ja sen jakeluun, ja yritysten liikevoitosta 80-100 % muodostuu näiltä osa-aluilta. Yritysten liikevoiton uskotaan kasvavan merkittävästi tulevina vuosina.

Xylem: älykkäitä ratkaisuja

Yhdysvaltalainen Xylem kuvailee olevansa maailman johtava vesiteknologiaan keskittyvä yritys tehokkuutta ja kestävää kehitystä mitattaessa. Tämä noin 13 miljardin dollarin markkina-arvon omaava yritys syntyi vuonna 2011 ITT:n yksiköstä. Xylem keskittyy innovatiivisiin ratkaisuihin koko tuotantosyklin osalta, ja yritys kuvailee teknologiaansa termillä ”Smart Water”.

Innovatiiviset vedenkäsittely ja -suodatusjärjestelmät

Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu tavallisen ja jäteveden kuljetukseen, käsittelyyn, sekä tutkimiseen liittyviä teknologioita. Tämän lisäksi, Xylem pyrkii parantamaan koko vedenkäsittelyn prosessia ja vesiputkistojen analysointia. Xylem markkinoi tuotteitaan yli 150 maassa, ja yrityksellä on kasvava jalansija Kiinan markkinoilla . Tarkemmin sanottuna yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu esimerkiksi lämmönvaihtimia, sekoittimia ja suodatusjärjestelmiä veden puhdistamiseen, sekä innovatiivisia vesipumppuja parantamaan vedensiirron luotettavuutta. Näiden lisäksi Xylem asentaa sensoreihin perustuvia ratkaisuja vedenkäytön vähentämiseen ja jäteveden tehokkaampaan käsittelyyn.

Xylem kehittää teollisuuteen puhdistusjärjestelmiä, jotka toimivat otsonin tai UV-säteilyn perusteella. Menetelmillä voidaan valmistaa esimerkiksi lääketeollisuuden tarpeisiin erittäin puhdasta vettä. Yritys valmistaa myös järjestelmiä, joilla voidaan helpottaa tulvista tai muista veteen liittyvistä ympäristökriiseistä selviämistä. Kalifornian vesipulan ja maastopalojen aikaan, yrityksen teknologiaa käytettiin veden keräämiseksi ja puhdistamiseksi Colorado-joesta.

Yhteistyö Manchester Cityn kanssa: enemmän huomioita globaaleihin vesiongelmiin

”Olemme tehneet useita yritysostoja viime vuosina laajentaaksemme (tuote)portfoliotamme ja tehdäksemme siitä todella älykkäitten vesiratkaisujen portfolion” sanoi yrityksen toimitusjohtaja Patrick Decker heidän nettisivuillaan löytyvässä haastattelussa. Yritys on mukana myös humanitäärisissä projekteissa Afrikassa ja Aasiassa, ja Xylem panostaa merkittävästi kestävään kehitykseen. Xylem on myös aloittanut yhteistyön Englannin valioliigan jalkapallojoukkueen, Manchester Cityn kanssa tunnuslauseella ”Let´s solve water”. Projektin tarkoituksena on lisättä tietoisuutta useiden maiden kasvavasta vesiongelmasta ja tukea avustusohjelmia. Projektin aikana on luotu näyttävä videoviesti veteen liittyen. Videon kulkuee nimellä ”The Changing Room”, ja siinä esiintyy joukkueen pelaajista esimerkiksi Sergio Agüero, David Silva ja Ilkay Gündogan.

Tyydyttävää kasvua myynnissä ja liikevoitossa

Xylemin kasvu on pysynyt vakaana myynnin ja liikevoiton osalta: myynti on kasvanut viimeisen kolmen vuoden aikana keskimäärin 11 % vuosivauhtia, ja voitto myös keskimäärin noin 15 %. Analyytikot kuitenkin odottavat yrityksen kasvun heikkenevän hetkellisesti 2020 ensimmäisen puolen vuoden tavallista heikomman tuloksen johdosta.

Konsensus arvio on, että yrityksen myynti jää tänä vuonna noin 4,73 miljardiin dollariin, kun vuonna 2019 se oli 5,25 miljardia dollaria. Vuonna 2021 myynnin uskotaan palautuvan takaisin noin 5,06 miljardiin, ja osakekohtaisen tuloksen arvioidaan olevan tällöin noin 2,63 dollaria osaketta kohden.

Vuosittainen osinkotuotto on tällä hetkellä noin 0,96 dollaria, ja osinkotuottoprosentti 1,16 %.

Kaavio: pitkän aikavälin kasvutrendi ja sen jatkuminen

Xylemin osakekurssi

Xylemin osakekurssi 5 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 23.9.2020.

Johtopäätös: perussijoitus vedestä kiinnostuneille sijoittajille

Xylem on terveellä pohjalla oleva, liiketoiminnaltaan hyvin hajautettu vesialan yritys. Se on onnistunut nousemaan tietyiltä osilta jopa markkinajohtajan asemaan. Tästä johtuen, veteen sijoittamisesta kiinnostuneille se on hyvä perussijoitus. Koronaviruksesta johtuva hinnanpudotus tarjoaa pitkän aikavälin sijoittajille kiinnostavan mahdollisuuden, sillä osake on pudonnut maaliskuun 88 dollarin huipusta, ja kurssi on tällä hetkellä noin 84 dollaria per osake. Nousujohteisen trendin odotetaan jatkuvan markkinoiden palautuessa, ja osakekurssilla on hyvät mahdollisuudet lähteä hakemaan uutta ennätyskorkeaa hintaa.

Evoqua Water: ”puhdas” vesiosake

Evoqua Water kehittää innovatiivisia järjestelmiä ja teknologioita kunnallisten toimijoiden ja yritysten veden käsittelyä ja desinfiointia varten. Yritys on ilmoittanut tavoitteekseen tuottaa puhdasta vettä kaikille kaupungeille ja kunnille ympäri maailman. Evoqua Watersin käsittelyjärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita markkinoidaan kansainvälisesti 170 eri toimipisteen kautta. Yrityksellä on liiketoimintaa muun muassa Kanadassa, Englannissa, Intiassa, Australiassa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Alankomaissa. Myös Saksasta löytyy suurempi tuotantopiste.

Entinen Siemensin vedenkäsittely yksikkö

Yrityksen saksalaiset juuret ulottuvat yli 100 vuoden päähän: Siemensin Groupin veteen keskittyvä yksikkö, Siemens Water Technologies ostettiin sijoittajien toimesta 865 miljoonan dollarin hintaan vuonna 2013, ja neljä vuotta sen jälkeen yritys listautui New Yorkin pörssiin 18 dollarin hinnalla per osake. Evoquan nykyinen markkina-arvo on 2,3 miljardia dollaria, joten se on edelleen suhteellisen pieni verrattuna esimerkiksi Xylemiin. Yrityksen pääkonttori on Pittsburghissa Yhdysvalloissa, ja se keskittyy juomaveden, uima-altaiden veden, jäteveden ja teollisuusveden käsittelyyn.

Johtava markkina-asema Pohjois-Amerikassa

Evoqua Waterin mukaan, he ovat suurin vedenkäsittelylaitosten toimittaja Pohjois-Amerikassa 200 000 laitoksen ansiosta. Pelkästään Yhdysvalloissa, 30 % kaikista asennetuista käsittelylaitoksista tulee tältä Siemensinin entiseltä yksiköltä. Yritys valmistaa kuitenkin myös siirrettäviä, hätätapauksiin tarkoitettuja laitteistoja. Vedenpuutteen tai katastrofin iskiessä, yrityksen laitteistoilla jätevedestä voidaan nopeasti luoda tarvittavaa puhdasta vettä. Tuotevalikoimaan kuuluu myös mittaus- ja hallintalaitteistoja veden käsittelyyn, UV järjestelmiin sekä suodattamiseen liittyen. Yrityksen laitteistoilla voidaan tuottaa laboratorioissa tarvittavaa vettä. Sijoittajan näkökulmasta Evoqua Water täydentää Xylemia tietyiltä näkökulmilta.

 Vahvaa tuottoa viime vuosina

Yrityksen myynti on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvanut 8 % vuosivauhtia, mutta sen liikevoitto on kasvanut keskimäärin noin 45 % vuosivauhtia, eli merkittävästi nopeammin. Vuonna 2019, yrityksen myynti oli 1,44 miljardia dollaria, ja yrityksen osakekohtainen tulos 0,56 dollaria. Evoquan myynti on pysynyt samalla tasolla koko vuoden koronaviruksesta huolimatta, mutta osakekohtainen tulos on ollut merkittävässä kasvussa. Toisella ja kolmannella kvartaalilla Evoqua on selvästi lyönyt analyytikoiden odotukset. Evoquan osakekohtaisen tuloksen odotetaan nousevan 0,64 dollariin ensi vuoden osalta. Yritys ei ole vielä toistaiseksi kertaakaan jakanut osinkoa.

Kaavio: pitkälti yläsuuntainen trendi 2018 lopun jälkeen

Evoqua Waterin osakekurssi oli pitkälti vakaassa nousutrendissä 2018 vuoden lopun jälkeen. Helmikuussa sen arvo kävi lähellä kaikkien aikojen huippua, joka oli nähty listautumisannin jälkeisinä kuukausina. Myös Evoqua Water kääntyi laskuun koronaviruksen aiheuttaman romahduksen aikana, mutta yritys on lähes palannut vanhalle kasvu-uralle. Tällä hetkellä osakkeen hinta on noin 20 dollaria per osake.

Evogua Water osakekurssi

Evogua Water osakekurssi marraskuun 2017 jälkeen. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 23.9.2020

Johtopäätös: ”puhdas” vesiosake nousutrendissä

Evoqua Waterin operatiivinen toiminta ja osakekurssi ovat kummatkin kehittyneet viime vuosina positiivisesti. Xylemin tapaan, Evoqua on ”puhdas” vesiyritys ilman muita huomattavia liiketoimintoja. Tästä johtuen osake sopii sijoittajalle, joka on kiinnostunut sijoittamisesta veteen pitkällä aikavälillä. Mikäli yrityksen myynti ja liikevoitto jatkaa nousuaan, pitäisi osakekurssin seurata myös perässä. Sijoittajille koronaviruksen aiheuttama hinnan lasku voi näyttäytyä mielenkiintoisena mahdollisuutena hankkia pitkän aikavälin positioita.

Lindsay: tehokkaita kastelujärjestelmiä maatalouden tarpeisiin

Omahasta, Yhdysvalloista lähtenyt Lindsay valmistaa ja kehittää kastelu- ja vedenhallintajärjestelmiä maatalouden tarpeisiin. Yrityksen tehokkaat ja kestävän kehityksen mukaiset kastelujärjestelmät vähentävät maanviljelijöiden vedenkulutusta ja täten myöskin heidän kustannuksiaan. Kosteusantureilla ja pilvipalvelulla varustetut lineaariset ja pyöreät kastelulaitteet varmistavat, että vettä suihkutetaan tasaisesti juuri oikea määrä. Lindsayn järjestelmiä markkinoidaan lähes 100 eri maassa, ja myynnistä 80 % tulee Yhdysvalloista. Loppuosa liikevaihdosta tulee infrastruktuuriin erikoistuvasta yksiköstä, joka valmistaa siirrettäviä törmäyssuojia, liikenteen ohjausjärjestelmiä sekä liikenneturvaan liittyviä ratkaisuja. 1,1 miljardin dollarin markkina-arvolla Lindsay on Evoquan tapaan edelleen pieni yritys.

70 % kulutetusta vedestä menee maatalouden tarpeisiin

Maailmanlaajuisesti käytetystä vedestä noin 70 % prosenttia menee maatalouden tarpeisiin. Kuivilla alueilla Aasiassa ja Afrikassa jopa 90 % makeasta vedestä tarvitaan keinokastelua varten. Tämä johtuu osittain pitkittyneistä kuivakausista sekä kehitys- ja kehittyvien maiden usein äärimmäisen epätehokkaista kastelujärjestelmistä. Näissä maissa kastelu tapahtuu usein esimerkiksi tulvakasteluna. Joista tai pohjavesistä pumpatut vedet valuvat tällöin yleensä hukkaan tai haihtuvat ilmaan ilman merkittävää hyötyä. Tämän seurauksena vettä on vähemmän kasvavan väestön tarpeisiin, erityisesti jokien alajuoksuilla.

Lindsayn älykkäitten ja pitkäaikaisten kastelujärjestelmien avulla, veden tuhlaamista voidaan vähentää, ja säästöpotentiaali on valtava. Veden käytön tehokkuus maailmanlaajuisesti maanviljelyssä on alle 40 %, joten noin 60 % vedestä voitaisiin täten ohjata kastelemaan lisää maata tai muihin tarkoituksiin.

Liikevoiton uskotaan kasvavan

Lindsayn tulevaisuuden näkymät ovat olleet osittain ristiriitaisia viime vuosina, sillä Pohjois-Amerikan maanviljelijöistä vain pieni osa on pystynyt investoimaan uusiin kastelujärjestelmiin alhaisista maataloustuotteiden hinnoista johtuen. Lindsayn myynti ja liikevoitot ovatkin laskeneet hieman viimeisen kolmen vuoden aikana. Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota on myös vaikeuttanut yrityksen liiketoimintaa. Viimeisimpien kvartaalien aikaan trendi on kuitenkin ollut varovaisen yläsuuntainen, erityisesti liikevoiton osalta.

Lindsayn osakekohtainen tulos on ylittänyt analyytikoiden odotukset toistaiseksi jokaisen kvartaalin aikana tänä vuonna. Esimerkiksi kolmannen kvartaalin osakekohtainen tulos olikin 0,93 dollaria, kun konsensus arvio oli 0,88 dollaria. Koko viime vuoden 1,45 dollarin osakekohtaisen tuloksen arvioidaan nousevan 3,19 dollariin tänä vuotena, mikä olisi yrityksen paras vuosittainen tulos ainakin vuoden 2015 jälkeen.

Kaavio: pitkän aikavälin kasvutrendi

Lindsayn osake on ollut noususuuntaisessa trendissä 2009 vuodesta asti, saavuttaen 10 vuoden huippunsa, 111,76 dollaria, aikaisemmin tämän vuoden aikana. Kuten muutkin artikkelissa esitellyt vesiosakkeet, Lindsayn osakekurssi tuli hieman alaspäin koronakriisin aikaan. Lindsayn osakekurssi on tällä hetkellä noin -13 % vuoden alun huipusta.

Lindsay osakekurssi

Lindsay osakekurssi 5 vuoden ajalta. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä, tallennettu 23.9.2020.

Johtopäätös: spekulatiivinen sijoitus rohkeammille sijoittajille

On arvioitu, että maanviljelijöiden ympäri maailman pitäisi pystyä tuottamaan riittävästi ruokaa 8,5 miljardille ihmiselle 2030 vuoteen mennessä. Lindsayn tapaiset, vedenkulutusta vähentävät yritykset omaavat täten erinomaiset pitkän aikavälin näkymät. Yrityksen liiketoiminta ei ole kehittynyt optimaalisesti viime vuosina, mutta osakekurssi on ollut pitkän aikavälin näkymien johdosta noususuuntainen. Lindsay muuttuu erittäin houkuttelevaksi, mikäli maatalouden tuottamien raaka-aineiden ja ruuan hintatasot lähtevät nousuun, sillä tällöin maanviljelijöille vapautuu todennäköisesti enemmän pääomaa investoitavaksi uusiin laitteisiin. Lindsay on tästä epävarmuudesta johtuen sopivampi spekulatiivisemmalle sijoittajalle.

 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart