Uraaniosakkeisiin sijoittaminen on yhä suositumpaa. Suosion kasvu johtuu uraanin hinnan voimakkaasta noususta ja energian tuotannon murroksesta. Useat maat pyrkivät muuttumaan hiilineutraaleiksi, mutta uusiutuvien energialähteiden tuottama energia ei välttämättä tule riittämään yksinään. Tämän vuoksi uraanin tulevaisuudennäkymät ovat mielenkiintoiset.

Uraani sijoittaminen

Sijoittaminen uraaniosakkeisiin

Uraaniosakkeet eivät kuulu tavallisen sijoittajan salkkuun. LYNXin asiakkaita on kuitenkin monenlaisia, ja osa etsii ainutlaatuisia mahdollisuuksia. Koska TWS-kaupankäyntialustan avulla voi käydä kauppaa 135 pörssissä eri puolilla maailmaa, LYNX on oikea paikka tiettyihin osakkeisiin sijoittaville.

Mitä uraani on?

Uraani on raaka-aine, jota esiintyy malmeissa, joita louhitaan avolouhoksissa tai maanalaisissa tunneleissa. Se on raskasmetalli, jota käytetään pääasiassa ydinvoiman tuotannossa. Se on metallinen harmaa aktinoidi, ja uraanin atomimassa on suurin luonnossa maapallolla esiintyvistä alkuaineista.  Raaka-aine löytyy usein sivutuotteena esimerkiksi kultaa tai kuparia etsittäessä.

Luonnonuraani, rikastettu- ja köyhdytetty uraani eroavat toisistaan. Rikastettu uraani luokitellaan radioaktiiviseksi alkuaineeksi, ja sitä käytetään ydinreaktoreissa ja ydinaseissa. Tunnettuja esimerkkejä ovat tietenkin ydinpommit.

Köyhdytetty uraani on vähemmän vaarallista, ja sitä vapautuu uraanin rikastamisen sivutuotteena. Köyhdytettyä uraania käytetään suojausmateriaalina ionisoivaa säteilyä vastaan, mutta myös esimerkiksi panssarivaunujen metalliseoksissa, koska sen suuri tiheys vaikeuttaa sen lävistämistä luodeilla.

Syitä sijoittaa uraaniosakkeisiin

Uraani on ainutlaatuinen raaka-aine, jolla on useita käyttökohteita. Luonnollisesti erityisemmin harva pitää siitä ajatuksesta, että tätä metallia käytetään ydinaseissa, mutta välttämättömän energian tuotannon murroksen vuoksi uraani voi silti osoittautua välttämättömäksi. Lisäksi on hyvä huomioida, että vain 0,7 prosenttia löydetystä uraanista soveltuu ydinaseisiin.

Erittäin monet maat ovat tehneet kunnianhimoisia suunnitelmia muuttua täysin hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä. Tämä voi osoittautua vaikeaksi tehtäväksi, ja pelkona on, että uusiutuvista energialähteistä ei pystytä tuottamaan riittävästi energiaa tavoitteen täyttämiseksi. Kaikki eivät kuitenkaan ole innostuneita ydinvoimaloiden määrän lisäämisestä, varsinkin kun Tšernobylin ja Fukushiman kaltaiset ydinkatastrofit ovat kaikkien mielessä. Ydinvoiman suurena etuna on kuitenkin se, että se ei tuota hiilidioksidia eikä se siten lisää kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä.

Tästä syystä yhä useammin vaaditaan uusien ydinvoimaloiden rakentamista puhtaan energian kysynnän täyttämiseksi. Kiina rakentaa parhaillaan 20 ydinvoimalaa, ja myös Intian, Venäjän, Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kaltaiset maat laajentavat ydinenergiakapasiteettiaan. Saksa ja Belgia puolestaan ovat päättäneet sulkea kaikki ydinvoimalansa. Poliittisesti näkemykset ydinenergian käytöstä vaihtelevat siis maittain.

Uraanin kysyntä kasvaa

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta on tällä hetkellä noin 11 prosenttia. Kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan yli 100 uutta ydinvoimalaa suunnitellaan rakennettavaksi ja yli 300:sta neuvotellaan. Suurin osa uusista ydinvoimaloista rakennetaan Kiinaan ja Intiaan. Pelkästään näihin kahteen maahan on tarkoitus rakentaa yli 200 uutta ydinvoimalaitosta. Tämä nostaa ydinenergian osuuden Kiinassa nykyisestä 4 prosentista yli 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Uraanin kysyntä siten tulee kasvamaan tulevaisuudessa, mistä uraanin tuottajamaat tulevat hyötymään. Tällä hetkellä suurin tuottajamaa on Kazakstan, mutta myös Kanada, Australia, Venäjä ja Namibia kuuluvat suurimpien tuottajamaiden listalle.

Uusien ydinvoimaloiden pitäisi korvata reaktorit, jotka suljetaan lähivuosina esimerkiksi Euroopassa. Tämän seurauksena asiantuntijat odottavat uraanin raaka-aineen kysynnän kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Esimerkiksi IAEA arvioi, että uraanin nykyisen kulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan noin 70 000 tonnista 140 000 tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä. IAEA arvioi kysynnän kasvavan noin +3,1 prosenttia vuodessa vuoteen 2040 asti.

Samaan aikaan tutkimus pienempien ydinvoimaloiden käytöstä on kovassa vauhdissa. Yhä useammat yritykset keskittyvät pienempiin modulaarisiin ydinvoimaloihin, eli SMR-reaktoreihin. Ainakin 70 yrityksen maailmassa sanotaan työskentelevän tämän teknologian parissa. Tunnettu esimerkki on yhdysvaltalainen Terrapower-yritys, jonka perustajana on Microsoftin perustaja Bill Gates.

Uraanin tarjonta on rajallista

Toisaalta tarjonta on niukentunut viime vuosina eri kaivosten jatkuvien sulkemisten vuoksi. Uraanin hinnan laskun ja kysynnän jyrkän vähenemisen vuoksi uraanikaivoksiin tehtyjen investointien määrä on vähentynyt dramaattisesti viime vuosikymmeninä. Yli kymmenen vuotta sitten toiminnassa oli noin 500 kaivosta, mutta tällä hetkellä niitä on alle 50. Lisäksi noin 80 prosenttia maailman uraanin tarjonnasta on peräisin vain kymmenestä kaivoksesta.

Kaivosten ylläpitäjien keskimääräiset tuotantokustannukset ovat noin 40 dollaria unssilta. Asiantuntijat uskovat, että monet uudet uraanikaivokset aloittavat tuotannon vasta, kun hinta on yli 60-70 dollaria unssilta, minkä vuoksi uusia kaivoksia ei luultavasti toistaiseksi avata.

Uraanin hinta nousee nopeasti

Sijoittajien näkökulmasta tärkein asia on hinnan nousu. Uraanin hinta on noin kaksinkertaistunut viimeisen vuoden aikana ja se on nyt korkeimmillaan yhdeksään vuoteen. Tällainen uraanin hinnan nousu on melko ainutlaatuista, kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy. Vuoden 2007 huippuvuoden jälkeen raaka-aineen hinta laski suurimmaksi osaksi, mutta nyt tilanne on muuttunut. Nousu näyttää johtuvan energiamurroksesta, ja kun tarkastellaan vuoden 2007 huippua, joka oli 140 dollaria, näyttää siltä, että kasvupotentiaalia on vielä runsaasti.

Uraani hinta
Uraanin markkinahinta 25 vuoden ajalta. Lähde: https://tradingeconomics.com/commodity/uranium. Tallennettu: 9.11.2021

Parhaat uraaniosakkeet vuonna 2021

Sijoittaminen suoraan uraanin hintaan perustuviin sijoitustuotteisiin ei ole houkutteleva vaihtoehto. Uraanifutuurit ja eurooppalaiset uraani-ETF:t ovat hyvin epälikvidejä, mikä aiheuttaa likviditeettiriskin. Uusiutuvien energialähteiden kasvun suuntaus huomioon ottaen voi kuitenkin hyvinkin uskoa, että myös uraanin nouseva suuntaus jatkuu vuosina 2021 ja 2022.

Sijoittaja voi lähteä mukaan puhtaamman energian suuntaukseen ydinenergiaan perustuvien osakkeiden kautta. Tällöin uraaniosakkeet voivat olla sijoittajien kannalta kiinnostavia. Alla on lista 10 kiinnostavimmasta uraaniosakkeesta, joista kolme käydään läpi tarkemmin.

Osake Kaupankäyntitunnus Valuutta
Berkely Energia BKY AUD
Cameco CCJ USD
Denison Mines DNN USD
Energy Fuels EFR / UUUU CAD / USD
Forsy Metals FSY CAD
Kazatomprom OZQ EUR
NexGen Energy NXE USD
Paladin Energy PDN AUD
Sprott Physical Uranium U.UN CAD
Uranium Energy Corp. UEC USD

Cameco (CCJ)

Turvallisuudesta kiinnostuneet sijoittajat valitsevat helposti kanadalaisen Cameco-yhtiön. Yhtiön osuus uraanin kokonaistuotannosta on noin 20 prosenttia, ja sen markkina-arvo on 10,49 miljardia dollaria. Näin se on maailman suurin uraaniyhtiö. Yhdysvalloissa Cameco omistaa Smith Ranch-Highlandin kaivoksen Wyomingissa ja Crow Butten kaivoksen Nebraskassa. Yhtiön merkittäviin kanadalaisiin kaivoksiin kuuluu Cigar Lake, jota pidetään maailman tuottavimpana uraanikaivoksena. Camecolla on myös merkittävä 60 % omistusosuus Kazakstanissa sijaitsevasta kaivoksesta.

Uraanin louhinnan lisäksi yhtiö tarjoaa palveluja ydinvoima- ja ydinteollisuuden yrityksille. Yhteistyökumppanuuden kautta Cameco on mukana myös uraanin jalostuksessa ja ydinvoiman tuotannossa Kanadassa. Alhaisen uraanin hinnan vuoksi Cameco on viime vuosina päättänyt sulkea vähemmän tuottavia kaivoksia. Tämän vuoksi Cameco näyttäytyy suhteellisen defensiivisenä yrityksenä riskialttiilla toimialalla. Osake on myös yksi harvoista alan yhtiöistä, jotka maksavat osinkoja. Nykyisellä hinnalla osakkeen osinkotuotto on kuitenkin vain 0,24 %.

Uraanin hinnan viimeaikainen nousu on kuitenkin saanut Camecon avaamaan tiettyjä kaivoksia uudelleen. Yhtiö tuottaa uraania keskimäärin 31 dollarin hintaan unssilta. Jos uraanin hinta pysyy yli 40 dollarissa pidempään, Cameco avaa todennäköisesti lisää kaivoksia. Kyseessä olisi kuitenkin spekulatiivinen ja pääomavaltainen investointi yritykselle. Voi kestää jopa vuoden, ennen kuin suljettu kaivos tuottaa jälleen uraania täydellä kapasiteetilla. Pitkäaikaiset toimitussopimukset kanta-asiakkaiden kanssa ovat kuitenkin pitäneet yrityksen pystyssä jopa viime vuosien alhaisilla hinnoilla. Vuonna 2020 Cameco myi uraania keskimäärin 37 dollarilla unssilta, vaikka keskimääräinen spot-hinta oli noin 29 dollaria. Jotta Cameco pystyi täyttämään toimitusvelvoitteensa tuotannon jyrkästä vähenemisestä huolimatta, se osti suuria uraanimääriä markkinoilta alhaisin hinnoin ja välitti ne asiakkailleen sopimuksen mukaisesti lisähintaan.

Taloudelliset luvut

On helppoa ymmärtää, että Cameco on jo vuosia joutunut kamppailemaan laskevien liikevaihtolukujen kanssa uraanin hinnan laskun vuoksi. Vuonna 2018 myynti oli 1,6 miljardia dollaria, ja vuoteen 2020 mennessä se oli laskenut noin 1,45 miljardiin dollariin. Nettotulos laski 134 miljoonasta dollarista 47 miljoonan dollarin tappioon samalla ajanjaksolla. Yhtiö on kuitenkin pystynyt viime vuosina tuottamaan positiivista vapaata kassavirtaa. Vuonna 2019 yhtiön vapaa kassavirta oli 452 miljoonan dollaria, mutta vuonna 2020 koronapandemian vuoksi vapaa kassavirta oli 20 miljoonan dollaria negatiivisen puolella.

Tulevina vuosina myynti saattaa alkaa elpyä. Kuluvalle tilikaudelle 2021 analyytikot odottavat jälleen merkittävää liikevaihdon laskua 1,46 miljardiin CAD:iin ja -0,26 CAD tappiota osaketta kohden. Vuonna 2022 analyytikot kuitenkin arvioivat liikevaihdon nousevan 1,63 miljardiin CAD:iin ja osakekohtaisen tuloksen olevan tulloin 0,25 CAD. Arviot yhtiön tulevaisuudesta vaihtelevat kuitenkin suuresti, ja ne riippuvat suuresti uraanin hintakehityksestä. Camecoon sijoittavat spekuloivatkin siten epäsuorasti uraanin hintakehityksellä. Camecon on kuitenkin käsissäsi vahva toimija alalla, ja siksi kiinnostava sijoittajien näkökulmasta. Camecon kilpailuvaltti on, että yhtiö voi tuottaa uraania alan keskimääräistä kustannusta alhaisemmalla hinnalla.

Cameco osakekurssi
Camecon osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 11.1.2021

Uranium Energy (UEC)

Uranium Energy on yksi harvoista pienemmistä uraanintuottajista, jotka ovat pysyneet toiminnassa uraanin alhaisista hinnoista huolimatta. Alhaisen hintatason vuoksi uraanin tuotanto on ollut viime vuosina hidasta, mutta tämä ei tarkoita, etteikö koeporauksia ja tietojen analysointia tehtäisi. Yhtiön uraanihankkeet sijaitsevat Yhdysvalloissa Texasin, Wyomingin, New Mexicon, Arizonan ja Coloradon osavaltioissa. Yhtiöllä on myös uraaninjalostuslaitos Hobsonissa, Texasissa.

Koska Uranium Energy ei yleensä tee pitkäaikaisia sopimuksia, yhtiö hyötyy hyvin nopeasti uraanin hinnan viimeaikaisesta noususta. Lisäksi vain muutama kuukausi sitten yhtiö osti 2,3 miljoonaa paunaa uraania yhteensä 69 miljoonalla dollarilla, eli vajaan 30 dollarin unssin hinnalla.

Kokenut johto hyödynsi uraanin alhaisen hinnan tarjoamat mahdollisuudet

Uranium Energyn johdossa on kokenut johtoryhmä, jota johtaa perustaja ja toimitusjohtaja Adnani. Hän asemoi yhtiönsä fiksusti uraanikriisin aikana ja hankki edullisesti muita korkealaatuisia uraanihankkeita, kuten Powder River Basinin alueen Wyomingissa, Yhdysvalloissa. Näin Uranium Energy voi lisätä tuotantoa nopeasti, kun uraanin hinta nousee riittävästi. Yritys toimii myös varovaisesti ja on lähes velaton.

Yhtiö odottaa saavansa uudet kaivokset käyttöön ja se odottaa myös, että uusien kaivosten lupien myöntäminen Yhdysvalloissa viivästyy vain vähän, varsinkin kun Yhdysvaltain hallitus on ilmoittanut ostavansa 150 miljoonan dollarin arvosta Yhdysvalloissa louhittua uraania seuraavien 10 vuoden aikana. Tällä hetkellä 99 prosenttia tarvittavasta uraanista tuodaan edelleen ulkomailta, mikä tekee Yhdysvaltain armeijan riippuvaiseksi myös ulkomaisista toimituksista. Hallinto haluaa nyt muuttaa tämän tilanteen mahdollisimman pian, koska Yhdysvallat on edelleen uraanin suurin kuluttaja. Jotta suunnitelma toteutuisi, Yhdysvalloissa on otettava uusia tai lopetettuja hankkeita (uudelleen) tuotantoon, sillä Yhdysvaltojen nykyinen tuotanto on nollissa.

Taloudelliset luvut

Yrityksen markkina-arvo on vain 1,3 miljardia dollaria, joten kyseessä on suhteellisen pieni toimija uraanimaailmassa. Näin ollen kyseessä on spekulatiivinen osake, jonka hinta voi vaihdella valtavasti. Viimeisen vuoden aikana hinta on noussut jo noin 1 dollarista yli 5 dollariin osakkeelta. Vuonna 2011 havaittiin kuitenkin reilusti yli 6 dollarin hintoja.

Vuonna 2022 analyytikot odottavat 25,5 miljoonan dollarin liikevaihtoa ja vuonna 2023 sen odotetaan nousevan 78 miljoonaan dollariin. Liikevaihdon kehitys on tietenkin vahvasti riippuvainen uraanin hinnasta. Yhtiöllä on joka tapauksessa Yhdysvalloissa mielenkiintoisia uraanikaivoksia, jotka voidaan ottaa käyttöön milloin tahansa. Tämä riippuu tietenkin uraanin hinnasta tai Yhdysvaltojen hallituksen kanssa tehtävistä tuottoisista toimitussopimuksista, jotka takaavat kestävän ja kannattavan tuotannon.

On kuitenkin hyvinkin mahdollista, että yrityksen on tällä välin hankittava pääomaa lisäinvestointien rahoittamiseksi. Spekulatiivisille sijoittajille osake voi olla mielenkiintoinen, mutta valtavat kurssivaihtelut on otettava huomioon sijoituspäästöstä tehdessä.

Uranium Energy osakekurssi
Uranium Energyn osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 11.1.2021.

Sprott Physical Uranium Trust (U.UN)

Sprott Physical Uranium Trust on kanadalainen sijoitusväline, jonka tarkoituksena on antaa sijoittajille mahdollisuus sijoittaa uraaniin. Rahastoa hallinnoi sijoitusyhtiö Sprott Asset Management, mutta se on vapaasti vaihdettavissa pörssissä osakkeena.

Osakkeen kehitys vastaa suurelta osin uraanin spot-hinnan kehitystä. Tämä johtuu siitä, että rahasto sijoittaa fyysiseen uraaniin. Uranium Trustin hallussa on tällä hetkellä yli 33 miljoonaa paunaa uraania, eli 1,5 miljardin dollarin arvosta. Kaikkien varojen (uraani ja käteinen) arvo on nyt lähes 1,7 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo on 1,3 miljardia Kanadan dollaria, mikä tarkoittaa, että osakkeen arvo on tällä hetkellä pienempi kuin sen varojen arvo.

Säätiötä hallinnoi kokenut johtoryhmä ja neuvonantajat. Kesän jälkeen Trustin osakkeiden arvo on noussut noin 10 CAD:sta nykyiseen noin 15 CAD:iin.

Tavoite: Sisäisen arvon tasainen kasvu.

Yhtiö kerää rahaa sijoittajilta, ostaa jatkuvasti uraania ja varastoi sitä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Sijoitusrahasto ei siis spekuloi erityisesti lyhytaikaisilla hintavaihteluilla. Sen tavoitteena on ainoastaan tarjota sijoittajille mahdollisuus sijoittaa suoraan uraaniin.

Maailman suurimman fyysisen uraanin rahaston osake sopii sijoittajille, jotka odottavat uraanin hinnan nousevan pitkällä aikavälillä, sillä osakekurssi liikkuu lähes 1:1 uraanin hintaan nähden. Lisäksi osake on paljon likvidimpi kuin uraanifutuurit, jolloin sijoittajien on paljon helpompi avata ja sulkea uusia positioita. Tarjonnasta ja kysynnästä riippuen hinnat voivat kuitenkin tilapäisesti poiketa merkittävästi itseisarvosta (intrinsic value) esimerkiksi turbulenttien markkinavaiheiden aikana.

Sprott Physical Uranium Trust osakekurssi
Sprott Physical Uranium Trustin osakekurssi viiden vuoden ajalta. Lähde: TWS. Tallennettu: 11.1.2021

Johtopäätös uraaniosakkeista

Uraanin hinta on herännyt kasvuun vuosien unen jälkeen. Suuri kysymys on nyt se, voiko kestävä kehitys jatkaa nousua ja voivatko uraaniosakkeet hyötyä siitä. Edellä mainittujen uraaniosakkeiden kohdalla on joka tapauksessa syytä varautua jatkuviin voimakkaisiin hintavaihteluihin, siksi on suositeltavaa, että kiinnostunut sijoittaja sijoittaa vain pienen osan salkustaan edellä mainittuihin osakkeisiin. Lisäksi sijoittajan on ehdottomasti tehtävä oma sijoitustutkimuksena ja määritettävä, sopivatko edellä mainitut osakkeet juuri hänen yksilölliseen riskiprofiiliinsa.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart