Useimmat sijoittajat ostavat osakkeita ja hyötyvät näin ollen vain kurssinoususta. Lyhyeksi myynnin (short selling) avulla sijoittaja voi kuitenkin tehdä voittoa myös laskevilla osakekursseilla. Lyhyeksi myynti liittyy yleensä osakkeisiin, mutta samalla kaupankäyntitavalla sijoittaja voi avata myös lyhyitä johdannaispositioita.

Tässä artikkelissa esitellään, mitä lyhyeksi myynti on, mitä etuja ja riskejä siihen liittyy, sekä miten lyhyeksi myynti käytännössä toimii.

Mitä lyhyeksi myynti tarkoittaa?

Lyhyeksi myyminen tai shorttaus on usein sijoitusmaailmassa käytetty termi. Yleisesti lyhyeksi myynnillä sijoittajat yrittävät tehdä voittoa kurssien laskiessa. Kun sijoittaja myy osakkeen lyhyeksi, hän myy osakkeita tai muita arvopapereita omistamatta niitä. Tämän strategian tavoitteena on ostaa osakkeet tai muut arvopaperit takaisin myöhemmin alhaisempaan hintaan. Alkuperäisen myyntihinnan ja takaisinostohinnan välinen erotus muodostaa sijoittajan voiton tai tappion.

Sijoittajat voivat myydä lyhyeksi osakkeita, ETF-rahastoja ja joukkovelkakirjoja sekä johdannaisia, kuten esimerkiksi optioita tai futuureita. Onkin hyvä huomata, että lyhyeksi myyminen ei rajoitu tiettyyn rahoitusmarkkinoiden osa-alueeseen. Koska sijoittaja myy jotakin mitä hän ei omista, hänen on lainattava arvopaperit toiselta osapuolelta ja maksettava laina-ajalta korkoa.

Esimerkki osakkeiden lyhyeksi myynnistä

Sijoittaja shorttaa 100 osaketta 10 euron kappalehintaan, eli yhteensä 1 000 euron arvosta. Tällöin sijoittaja lainaa osakkeet välittäjältään ja hänellä on velvollisuus palauttaa nämä 100 osaketta takaisin välittäjälleen.

Kuvitellaan, että kuukauden kuluttua osakkeen hinta on laskenut 20 %, jolloin osakkeiden markkinahinta on 8 euroa. Sijoittaja päättää tällöin sulkea lyhyeksi myydyn positionsa ostamalla osakkeet takaisin.

Koska sijoittaja on myynyt osakkeet 10 euron kappalehintaan ja ostanut ne takaisin 8 euron kappalehinnalla, on hänen voittonsa 2 euroa per osake, eli yhteensä 200 euroa. Tästä vähennetään kuitenkin vielä välityspalkkiot ja osakkeen lainaajalle maksettavat korkokulut.

Huomio: Kun sijoittaja lyhyeksi myy osakkeita hän saa käteistä niiden myynnistä rahaa tämän lyhyen position vakuudeksi, jota kutsutaan myös käteisvakuudeksi. Tämä tarkoittaa, että sijoittajan tilillä näkyvä käteissaldo kasvaa. Tätä käteisvakuutta ei kuitenkaan oteta huomioon määritettäessä, pitääkö sijoittajan maksaa korkoa negatiivisista käteissaldoista. Sijoittaja ei siis voi käyttää näitä varoja muiden osakkeiden ostamiseen, vaan hänen on pidettävä varat tilillään vakuutena. Lue lisää oikaistuista käteispositioista lyhyeksi myynnin yhteydessä.

Shorttaamisen edut ja haitat

Lyhyeksi myynnillä on luonnollisesti sekä etuja että haittoja. Seuraavassa luetellaan tärkeimmät näkökohdat.

Edut

  • Joustavuus: Suurin hyöty shorttaamisessa on sen tuoma joustavuus. Normaalisti sijoittaja voi hyötyä ainoastaan arvopaperin hinnan noususta, mutta lyhyeksi myyminen mahdollistaa myös kurssilaskuista hyötymisen. Esimerkiksi hedge-rahastot käyttävät usein ostettuja ja lyhyeksi myytyjä positioita portfolioissaan samaan aikaan.
  • Suojautuminen: Lyhyellä positiolla sijoittaja voi suojata toisen positionsa kokonaan tai osittain arvonlaskulta. Tällöin epävakaina aikoina sijoittajan lyhyeksi myymät positiot voivat vähentää sijoitussalkun tappioita.  
  • Nopeus: Nousevat osakemarkkinat liikkuvat yleensä hitaasti, mutta laskevilla osakemarkkinoilla tilanne on päinvastainen. Tästä johtuen lyhyeksi myynti on suosittua erityisesti aktiivisten kaupankävijöiden keskuudessa.

Haitat:

  • Rajoittamaton potentiaalinen tappio: lyhyeksi myydyn position potentiaaliset tappiot ovat äärettömät ja potentiaalinen voitto rajallinen. Tämä johtuu siitä, että lyhyeksi myydyn osakkeen hinta voi nousta teoriassa loputtomasti. Toisaalta osakkeen hinta ei voi muuttua negatiiviseksi, jolloin maksimivoitto syntyy, jos osakekurssi laskee nollaan. Käytännön tasolla lyhyeksi myydyn position maksimaalinen tappio rajautuu vakuusvaatimukseen, sillä sijoittajan positio likvidoidaan automaattisesti, kun hän ei pysty enää täyttämään vakuusvaatimuksia. On kuitenkin mahdollista, että markkina nousee rajusti yön aikana, jolloin sijoittaja voi menettää enemmän kuin mitä hän on alun perin sijoittanut.
  • Korko: Korko, jonka sijoittaja maksaa osakkeiden lainaamisesta, löytyy TWS-kaupankäyntialustalta SLB (Stock Loan Borrow) -koroista. Korko vaihtelee osakekohtaisesti ja voi vaihdella päivittäin, sillä sen taso vaihtelee kysynnän ja tarjonnan mukaan.
  • Osingot: Jos sijoittaja on shortannut yhtiötä, joka maksaa osinkoa sinä aikana, kun positio on avoinna, sijoittajan on maksettava brutto-osinko osakkeet lainanneelle osapuolelle. Teoriassa osakekurssi laskee tällöin osingon verran, mistä johtuen sijoittajan tappiot ovat yleensä osinkoa pienemmät.
  • Short squeeze: Lyhyeksi myyjät sulkevat positionsa ostamalla osakkeita takaisin. Jos useat sijoittajat yrittävät sulkea lyhyeksi myydyt positionsa saman aikaisesti, johtuen esimerkiksi yrityksen julkaisemista positiivisista uutisista, osakekurssi voi yhtäkkiä nousta jyrkästi. Tämä on useamman kerran aiheuttanut ongelmia monille sijoittajille. Lue lisää artikkelista: Mikä on short squeeze?

Johdannaisten lyhyet positiot

Johdannaiskaupassa kauppaa käydään sopimuksilla, joihin liittyy sijoitustuotteesta sekä positiosta riippuen erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia. Esimerkiksi optio- ja futuurisopimuksia voidaan myydä, jolloin sijoittajalle syntyy lyhyt positio, mutta hän ei vielä tässä vaiheessa käy kauppaa sopimuksen kohde-etuudella, esimerkiksi osakkeella. Alla on lyhyt kuvaus lyhyistä optio- ja futuuripositioista.

Lyhyet futuurisopimukset

Futuuri, eli niin sanottu termiinisopimus, on sijoitustuote, jossa on kaksi osapuolta. Futuurin ostajalla on niin sanottu pitkä, eli ostettu positio ja vastaavasti myyjällä lyhyt positio. Ostaja uskoo kohde-etuuden hinnan nousevan sopimuksen erääntymispäivään mennessä, kun taas futuurin myyjä uskoo hinnan vastaavasti laskevan. Erääntymispäivänä myyjä on velvollinen toimittamaan kohde-etuutena olleet tuotteet sovitulla hinnalla sopimuksen ostajalle. Ostaja on vastaavasti velvollinen ostamaan sovitun määrän sijoitustuotetta kyseiseen hintaan. Kaupassa myyjällä on siis lyhyt positio, joka näkyy kaupankäyntijärjestelmässä samalla tavalla kuin lyhyeksi myydyt osakkeet.

Lyhyet optiopositiot

Optioiden kohdalla tilanne on vastaavanlainen; optiosopimuksen myyjä on velvollinen myymään tai ostamaan kohde-etuutta sovittuun hintaan sopimuksen määrittelemän määrän erääntymispäivänä. Optiosopimuksen ostajalla on sen sijaan oikeus päättää, haluaako hän ostaa tai myydä (riippuen siitä, onko kyseessä osto- vai myyntioptio) kohde-etuutta sovitulla hinnalla erääntymispäivänä. Myös optioiden kohdalla myyty sopimus näkyy negatiivisena positiona kyseiselle sijoitustuotteelle.

Osakkeiden lyhyeksi myynti johdannaisten kautta

Osakkeiden lyhyeksi myynti herättää toisinaan kritiikkiä, sillä se voi kohdistaa osakkeisiin myyntipainetta, millä voi olla negatiivisia seurauksia yrityksen näkökulmasta. Toisinaan aktivistisijoittajat hyödyntävät tätä mekanismia, jos he kokevat jonkin yrityksen olevan yliarvostettu tai sen operoivan kestämättömällä tavalla. Toisaalta lyhyeksi myynti ei mekaanisesti eroa omien osakkeiden myynnistä, jolloin kurssiin kohdistuva paine olisi sama. Aktivistisijoittajien tapauksessa isoin vaikutus syntyy heidän ilmoitettuansa lyhyeksi myynnistä, joka voi herättää muiden sijoittajien kiinnostuksen.

Johdannaisten kohde-etuutena on usein osakkeita, jolloin niitä käyttämällä sijoittajat voivat epäsuorasti lyhyeksi myydä osakkeita. Tällöin osakkeiden todellinen kauppa tapahtuu vasta tulevaisuudessa, jolloin osakekurssiin ei välttämättä synny vastaavaa painetta. Toisaalta johdannaissopimusten hinnat ja osakekurssit eivät voi kehittyä täysin toisistaan riippumatta, jotta arbitraasin mahdollisuutta ei syntyisi, joten myös johdannaissopimuksilla voi olla vaikutusta osakekurssiin. Toisinaan ammattilaissijoittajat käyttävät johdannaisia spekuloidakseen osakekurssien laskulla lyhyeksi myynnin tapaan tai myydäkseen osakkeita tiettyyn hintaan tulevaisuudessa. Tällä tavalla osakkeita voi myydä lyhyeksi myös johdannaisten kautta.

Kooste
Mitä lyhyeksi myynti eli shorttaus tarkoittaa?
Lyhyeksi myynnissä sijoittaja lainaa osakkeita, jotka hän myy eteenpäin. Hän toivoo voivansa ostaa osakkeet myöhemmin halvemmalla takaisin, jolloin hän palauttaa osakkeet ne lainanneelle osapuolelle.

Millaisille sijoittajille shorttaaminen sopii?

Osakkeiden myyminen lyhyeksi toimii hieman eri tavalla kuin osakkeiden ostaminen. Periaatteessa se on täsmälleen päinvastainen prosessi kuin osakkeiden ostaminen, mutta riskit ovat suuremmat. Sijoittaja voi menettää enemmän kuin mitä alkuperäinen sijoitus oli, joten lyhyeksi myynnin riskejä kannattaa yleensä rajoittaa esimerkiksi tappionpysäytystoimeksiannolla (stop loss).

On tärkeää vielä korostaa riskejä: Osakkeiden lyhyeksi myyminen sisältää riskejä, ja se vaatii paljon tietoa, sijoituskokemusta ja riskinottokykyä. Tästä syystä LYNX kehottaa sijoittajia hankkimaan etukäteen yksityiskohtaista tietoa lyhyeksi myynnin toimintaperiaatteista ja riskeistä ennen sijoittamista.

Kuinka lyhyeksi myynti onnistuu LYNXin kautta?

LYNXin asiakkaille tarjolla olevissa kaupankäyntijärjestelmissä shorttaaminen on yhtä helppoa kuin osakkeen ostaminen. Sen sijaan, että sijoittaja ostaisi osakkeen, hän vain myy sitä. Osakepositio on tällöin negatiivinen, mikä tarkoittaa lyhyeksi myytyä positiota.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki siitä, miltä 25 lyhyeksi myytyä Netflixin osaketta näyttää TWS-kaupankäyntijärjestelmässä.

Miten shortata osakkeita?
Esimerkki 25 Netflix osakkeen shorttaamisesta.

LYNXin kautta sijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa limiittiluoton, eli lainatun rahan, avulla. Tähän ei luonnollisesti ole velvollisuutta osakkeita ostettaessa, mutta lyhyeksi myytäessä sijoittajalla on oltava limiittiluottotili. Lisätietoa limiittiluottotilien vakuusvaatimuksista löytyy täältä: Kuinka vakuudellinen limiittiluotto lasketaan?

Mitä osakkeita voi shortata?

Valitettavasti kaikkia pörsseistä löytyviä osakkeita ei voi myydä lyhyeksi. Esimerkiksi jos osakkeen likviditeetti tai markkina-arvo on alhainen, osaketta ei voi yleensä myydä lyhyeksi. TWS kaupankäyntialusta näyttää selvästi, mitä arvopapereita voi shortata lisäämällä taulukkonäkymään shortable-sarakkeen. 

Shortable -sarakkeen väreillä on seuraava merkitys:

  • Vaaleanvihreä: Tietty määrä osaketta on saatavilla lyhyeksi myyntiä varten. Määrän voi tarkistaa siirtämällä hiiren vaaleanvihreän laatikon päälle.
  • Tummanvihreä: Osaketta voidaan myydä lyhyeksi, jos lainattavat osakkeet voidaan löytää.
  • Punainen: Osaketta ei voi myydä lyhyeksi.
Osakkeiden lyhyeksi myynti
Esimerkki lyhyeksi myytävistä osakkeista TWS-kaupankäyntijärjestelmässä.

Haluatko shortata osakkeita LYNXin kautta?

LYNXin kautta voit päiväkauppiaana tai sijoittajana hyödyntää erinomaista sijoitustuotevalikoimaa, sillä voit käydä kauppaa osakkeilla, ETF-rahastoilla, futuureilla, optioilla ja monilla muilla sijoitustuotteilla edullisesti. Voit myös myydä osakkeita lyhyeksi, jolloin pystyt hyötymään laskevista osakekursseista. Vertaile kaupankäyntihintojamme kilpailijoihin ja käy tulevaisuudessa kauppaa ammattimaisen kaupankäyntialustamme kautta.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart