Vastuullinen sijoittaminen yleistyy vuosi vuodelta. LYNXin kaupankäyntijärjestelmän viimeisimmän päivityksen mukana tulleen uudistuksen avulla sijoittaja voi helposti selvittää, täyttääkö yritys hänen omat ESG-kriteerinsä. Sijoittaja voi valita mitkä periaatteet ovat hänelle tärkeitä, ja järjestelmä näyttää miten hyvin osake sopii hänelle.

Mitä on vastuullinen sijoittaminen?

Toistaiseksi suurin osa sijoituksista tehdään ainoastaan tuotto-riski-suhteen perusteella. Yhä useammat sijoittajat ovat kuitenkin kiinnostuneita sijoitustensa vaikutuksista ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Sijoitusten ulkoiset vaikutukset huomioidaankin nykyään entistä tarkemmin. Moni sijoittaja on päättänyt olla sijoittamatta esimerkiksi savukkeiden valmistajiin tai öljy-yhtiöihin. Vastuullisesta sijoittamisesta käytetään usein myös termiä kestävä sijoittaminen, joilla kummallakin tarkoitetaan investointeja yrityksiin, jotka hoitavat sosiaalisen vastuunsa (yritysvastuunsa). Siksi näitä yrityksiä kutsutaan joskus myös sosiaalisesti vastuullisiksi yrityksiksi.

Tämä termi on askeleen lähempänä kansainvälisesti yleistä termiä ESG. ESG-sijoittamisessa keskitytään vastuullisuuteen kolmen kriteerin perusteella; Environment (ympäristö), Social (yhteiskunta) ja Governance (hallinto). Vastuullisesta sijoittamisesta monelle tulee ensimmäiseksi mieleen puhtaampaa ympäristöä ja parempaa ilmastoa edistävät yritykset. Yritysten toiminnan analyysi menee kuitenkin paljon pidemmälle, ja arvioinnissa on mukana esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutuminen, yhteiskuntavastuu ja yritysjohdon toiminta.

ESG-lainsäädäntö

ESG-kriteerit viittaavat siis kolmeen keskeiseen kategoriaan, joita käytetään arvioitaessa yritysten- tai sijoitusten vastuullisuutta ja sosiaalisia vaikutuksia. Useat ESG:hen liittyvät lainsäädäntöaloitteet tulevat voimaan tulevina vuosina. Vastuullisuus ei siis enää ole valinta, vaan velvollisuus.

MiFID II:n käyttöönoton yhteydessä yritysten on pitänyt alkaa huomioimaan asiakkaiden ESG-tavoitteet, ja yritysten on otettava ne huomioon palvelun aikana. Maaliskuusta 2021 alkaen varainhoitajien ja talousneuvojien onkin pakollista julkaista vastuullisuuspolitiikkansa verkkosivustoillaan.

Mitä ovat ESG-kriteerit?

Jo pitkään on ollut olemassa useita ESG-luokituslaitoksia, jotka arvioivat, mittaavat ja vertaavat yritysten ESG:hen liittyviä osa-alueita. LYNXin kaupankäyntijärjestelmä käyttää REFINITIV-luokituksia. Alta näkee, kuinka nämä ESG-pisteet on kerätty yli 400 muuttujan perusteella. ESG-pisteet kartoitetaan yli 6000 yritykselle maailmanlaajuisesti. ESG-kriteereihin liittyviä muuttujia on selitetty tarkemmin alla olevassa kuvassa. Eri muuttujien painoarvot, kaavat pisteiden laskemiselle ja määritelmät käsitteille löytyy Interactive Brokersin ESG lomakkeesta.

ESG kriteereihin sisältyviä kategorioita

Ympäristö – Environment

Ensimmäinen kriteeri keskittyy voimakkaasti ympäristöön ja luontoon. Ympäristövahinkoja aiheuttavat yritykset saavat luonnollisesti matalat pisteet. Myös raaka-aineiden käyttöä, hiilidioksidipäästöjä ja innovaatioita arvioidaan. Ympäristön saastuminen ei tietenkään ole vain ei-toivottua, vaan se aiheuttaa haittaa myös yritykselle itselleen. Esimerkiksi mereen vuotanut öljy aiheuttaa ympäristötuhojen lisäksi korkeat puhdistuskustannukset. Jatkuvat ympäristövahingot voivat aiheuttaa myös merkittävän vahingon yrityksen maineelle.

Sosiaalinen – Social

Tämän kriteerin kohdalla arvioidaan, miten hyvin yritykset huomioivat sosiaalisen vastuunsa. Positiivisen sosiaalisen vaikuttamisen kautta yritykset voivat lisätä emotionaalista ja sosiaalista arvoaan. Kriteeri liittyy yritysten yhteiskuntavastuuseen (Corporate Social Responsibility, CSR), jossa keskitytään taloudellisen suorituskyvyn (profit) lisäksi myös sosiaaliseen puoleen (people) ja ekologisuuteen (planet). Nämä kolme kategoriaa tunnetaan myös ”kolmen P:n lähestymistapana”.

Sosiaalisen aspektin kohdalla voidaan esimerkiksi tarkastella, ottaako yritys huomioon työntekijöidensä työmäärän, ovatko ihmisoikeudet ensiarvoisen tärkeitä sille ja onko yritys sitoutunut yhteiskunnan kehittämiseen? Myös tuotevastuu korostuu; tuottaako yritys haitallisia vai yhteiskuntaa kehittäviä tuotteita?

Hallinto – Governance

Kolmannessa kriteerissä, hallinnossa, on kyse hyvästä ja rehellisestä yrityksen johtamisesta. Hallinnointi sisältää sisäisen valvonnan, yrityksen hallintaan liittyvät menettelyt, sekä eri osapuolten säännöt, oikeudet ja vastuut. Hyvä hallintotapa on erittäin tärkeä sijoittajan näkökulmasta. Huono hallinnointi voi johtaa petoksiin, esimerkiksi heikon sisäisen valvontajärjestelmän vuoksi.

Kriteerin ymmärtämiseksi voidaan käyttää esimerkkinä yritysjohdon huonoa päätöstä, mikä ei edistä osakkeenomistajien etua. Tämä voi tietysti aiheuttaa vahinkoa yrityksen maineelle, oikeudellisia ongelmia, oikeudenkäyntejä, suuremman maksukyvyttömyysriskin ja jopa konkurssin.

ESG-pisteet LYNXin kaupankäyntialustalla

ESG-pisteet löytyvät Analytical Tools -valikosta, joka löytyy kaupankäyntijärjestelmän yläpalkista. Valikosta tulee valita Fundamentals Explorer. Avautuvassa ikkunassa voidaan etsiä haluttua osaketta vasemmassa yläkulmassa olevan hakukentän kautta. Alla olevassa kuvassa on näkymä Royal Dutch Shellin (RDSA) osakkeelle. Näkymä on ESG alapalkista, jonka voi valita klikkaamalla ESG:tä otsikkokohdasta tai nuolta ESG-tiivistelmän yläreunasta overview-kohdassa.

Vasemmalla oleva ESG Score määritetään arvioimalla edellä käsiteltyjä kriteerejä.

Alla olevassa kuvassa keskimmäinen luku on Controversies Score. Sen arvo lasketaan 23 ESG:hen liittyvän muuttujan kautta, jotka tarkastelevat yritykseen liittyviä ristiriitoja tai skandaaleja. Esimerkiksi jos yritys on joutunut skandaalin keskelle viimeisen vuoden aikana, sen Controversies Score laskee. Tällöin myös yhteenlasketut pisteet ”ESG Combined Score” on alhaisempi.

ESG Combined Score lasketaan kahdesta edellä mainitusta luvusta. ESG Combined Score saadaan laskemalla painotettu keskiarvo ESG Scoresta ja ESG Controversies Scoresta.

Royal Dutch Shellin ESG-pisteet
Royal Dutch Shellin ESG-pisteet. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä. Tallennettu: 19.10.

Määritä henkilökohtaiset ESG-periaatteet

Yllä olevasta kuvasta näkyy, että Shellin osakkeeseen liittyy kaksi varoitusmerkkiä. Shellin kohdalla ne johtuvat siitä, että yrityksen ydinliiketoimintaan liittyy fossiiliset polttoaineet ja toisaalta yritys tuottaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Sijoittaja voi valita mihin eri aiheisiin liittyviä varoituksia hän haluaa nähdä. Valittavissa on yhteensä 10 kategoriaa joita sijoittaja voi haluta välttää (kuten alla olevassa kuvassa on esitetty). Sijoittaja voi myös valita arvoja joita hän tukee, minkä kaupankäyntijärjestelmä ottaa myös huomioon. Mahdolliset tuettavat arvot ovat myös esitelty alla ja niitä on yhteensä 13.

ESG negatiivinen arvottaminen
ESG: Liiketoimintamallit, joita sijoittaja voi välttää
ESG positiivinen arvottaminen
ESG: Arvot, joita sijoittaja voi haluta tukea

Miksi sijoittaa vastuullisesti?

ESG-kriteereitä voidaan käyttää yrityksen tulevan kehityssuunnan arviointiin. Rahoitusalan kirjallisuudessa onkin esitetty arvioita, yritys voi parantaa tuottoaan huomioimalla ESG:n eri osa-alueet. Toisaalta ESG-kriteerien sisällyttämättä jättäminen voi johtaa taloudellisiin riskeihin, mutta myös maineen vahinkoon. ESG-kriteerien huomioon ottaminen voikin parantaa portfolion tuotto-riski-suhdetta, sillä kriteerit hyvin huomioivat yritykset ovat yleensä suhteellisen vakaita.

  • Vastuulliset yritykset ovat usein kärjessä uuden teknologian käyttöönotossa, ja ne etsivät innovaatioita ennakoidakseen mahdollista tulevaa kehitystä.
  • Sijoittajan kriittisyys yrityksiä kohtaan lisääntyy. Yritysten vastuullisuuteen perehtyvä sijoittaja joutuu arvioimaan yritysten liiketoimintaan pelkkiä tunnuslukuja laajemmin, jolloin hän todennäköisesti pystyy myös muodostamaan realistisemman kuvan mahdollisuuksista ja riskeistä.
  • ESG-kriteerien huomioiminen tuo monille sijoittajille hyvän mielen. Sijoittaja tietää, että hän ei tue suuria saastuttajia tai yrityksiä, jotka rikkovat kansainvälisiä ihmisoikeuksia.

Turhaan hankittujen omaisuuserien välttäminen

Uhka turhaan hankituista omaisuuseristä on tärkeä argumentti kestävälle sijoittamiselle. Nämä ovat omaisuuseriä, joiden arvo voi laskea nopeasti lakien ja asetusten (välttämättömien) muutosten vuoksi. Paras esimerkki tästä on tietysti öljy. Kansainvälisesti yhä yleisempi näkemus on, että ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen ovat tämän vuosisadan kaksi suurinta ongelmaa. Lämpötilan nousun torjumiseksi fossiilisten polttoaineiden käyttöä on vähennettävä huomattavasti.

Tämän toteutuminen tarkoittaisi, että vain kolmasosa kaikista tunnistetuista fossiilisten polttoaineiden varastoista voidaan kuluttaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa silloin myös sitä, että kahta kolmasosaa fossiilisista polttoaineista ei voida enää käyttää. Näitä voidaan pitää uponneina kustannuksina yritysten näkökulmasta. Kaikilla suurilla öljy-yhtiöillä on riski siitä, että heillä on taseissaan 30 vuoden kuluttua polttoaineita, joilla ei ole enää arvoa. Tämä saattaa osaltaan selittää öljy-yhtiöiden osakkeiden heikkoa kehitystä viime vuosina.

Useat suuret sijoittajat, mukaan lukien amerikkalaiset yliopistot ja Rockefeller Brothers Fund, ovat jo viime vuosina ilmoittaneet lopettavansa investoinnit ​​fossiilisiin polttoaineisiin.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart