Aikaisemmassa artikkelissa käsiteltiin takaamattomien put-optioiden kirjoittamista, joilla sijoittaja voi esimerkiksi pyrkiä ostamaan osakkeita nykyistä markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla. Tässä artikkelissa käydään vastaavasti läpi takaamattomien osto-optioiden kirjoittamista, joilla ammattilaissijoittajat yleensä pyrkivät parantamaan portfolioidensa tuottoa.

Optioihin liittyvät riskit ovat suuret esimerkiksi osakkeisiin verrattuna, joten sijoittajan tulee ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ennen sijoittamista. Optiot vaativatkin yleensä enemmän sijoituskokemusta ja perehtymistä. Mikäli optiot eivät ole vielä tuttuja, voit aloittaa niihin perehtymisen esimerkiksi optioiden perusteita käsittelevästä artikkelista.

Artikkelissa käydään läpi:

Strategian perusteet

Optioista puhuttaessa on tärkeää tiedostaa, että niiden kirjoittaminen takaamattomina voi olla huomattavasti riskipitoisempaa kuin taattujen optioiden kirjoittaminen. Tämän riskin määrä riippuu merkittävästi sijoittajasta itsestään, ja sitä voi rajoittaa esimerkiksi käyttämällä stop-loss toimeksiantoa.

Takaamattoman osto-option myynti, naked call, on ehdottomasti yksiä helpoimmista optiostrategioista. Siinä sijoittajan ei tarvitse rakentaa yhdistelmää erilaisista optioista. Sen sijaan riittää, että hän kirjoittaa yhden osto-option määrittelemällään erääntymispäivällä ja toteutushinnalla.

Alla on esimerkki siitä, miltä myydyn osto-option tuottokuvaaja näyttää. Tässä esimerkissä option preemio on $1 ja toteutushinta $40.

Myydyn osto-option tuottokuvaaja.

Milloin strategia on kiinnostava?

Yleisesti, optioilla kauppaa käyvät sijoittajat valitsevat strategian, mikäli osakekurssi on noussut huomattavasti lyhyellä aikavälillä. Tällöin option (implisiittinen) volatiliteetti on korkealla, mikä nostaa option preemiota.

Teoria strategian takana

Yllä olevassa esimerkissä sijoittaja vastaanottaa $1 preemion, jolloin kriittinen piste voitolle on $41. Osakekurssin ollessa tämän hinnan alapuolella sijoittaja tekee voittoa, mutta osakekurssin noustessa sen yläpuolelle alkaa hän tekemään tappiota.

Osakekurssi voi nousta periaatteessa rajattomasti, joten myös potentiaaliset tappiot ovat rajattomat.

Option myynnistä saadaan kaiken kaikkiaan $100, joka on myös position maksimivoitto. Maksimivoitto saavutetaan mikäli option erääntyessä osakekurssi on alle $40. Myydyllä optiolla on positiivinen theta, koska mahdollisuudet kurssimuutoksille laskee erääntymispäivän lähestyessä. Toisin sanoen todennäköisyys sille, että option myyjä joutuu toteuttamaan myymänsä osto-option myymällä 100 kappaletta kohde-etuutena olevaa osaketta toteutushinnalla laskee. Lue lisää kreikkalaisista kirjaimista optioissa.

Optiostrategian edut

  • Pienet kaupankäyntikulut
  • Positiivinen theta
  • Laajat mahdollisuudet position hallintaan

Optiostrategian haitat

  • Rajoitetut voitot
  • Tappiot teoriassa rajoittamattomat
  • Korkeat vakuusvaatimukset suhteessa potentiaalisiin voittoihin

Optimaalisen toteutushinnan ja erääntymisajan valinta

Optimaalisen toteutushinnan ja erääntymisajan valitsemiseksi sijoittajan on hyvä ymmärtää strategian tavoite.

Sijoittaja vastaanottaa preemion heti kirjoittaessaan option. Parhaimmassa tilanteessa optio erääntyy arvottomana (sen ostanut sijoittaja ei käytä sitä) ja myyjä voi pitää koko preemion. Tämä on päätavoite strategiassa, ja se on hyvä pitää mielessä toteutushintaa ja erääntymispäivää valitessa.

Toteutushinnan valinta

Osto-option kirjoittaja valitsee yleensä option, joka on miinusoptio (out-of-the-money). Tällöin optiolla ei ole reaaliarvoa (intrinsic value), sillä sen ostaja ei halua toteuttaa sitä välittömästi, mikäli se edes olisi mahdollista. Miinusoptiot ovatkin olemassa pääasiassa vain niiden aika-arvon vuoksi.

Ajan kuluessa optiosta saatava preemio pienenee, eikä osakekurssin tarvitse muuttua tämän tapahtumiseksi. Osto-option kirjoittajalle tilanne kelpaakin erinomaisesti, sillä samalla tavalla kuin muidenkin sijoitustuotteiden kohdalla, lyhyeksi myyjä haluaa sijoitustuotteen arvon laskevan.

Kirjoittajan valitessa miinusoptiota, on hänen tärkeää saada myynnistä tarpeeksi suuri preemio. Mikäli toteutushinnan asettaa liian kauaksi nykyisestä kurssihinnasta, ei positio tuota lähes ollenkaan voittoa. Sijoittajan tuleekin löytää itselleen sopiva tasapaino option toteutumisen todennäköisyyden ja riittävän preemion välillä.

Erääntymisajan valinta

Sopivan erääntymisajan valinta on selkeämpää. Takaamattomia optioita kirjoittaessa erääntymispäivä kannattaa asettaa enintään kahden kuukauden päähän, ja mitä lyhyempi option kesto on, sitä enemmän aika-arvoa optiosta lähtee kaupankäyntipäivien kuluessa. Suuri theta on myyjän näkökulmasta hyvä tilanne.

Option kirjoittajalle maksetaan yleensä pieni preemio jopa seuraavana päivänä erääntyvästä optioista, vaikka kyseinen optio olisikin out-of-the-money -tilanteessa. Yleensä sijoittajat valitsevat option kestoksi kolmesta kuuteen viikkoa. Tällöin preemio on yleensä riittävän suuri ja optio menettää edelleen aika-arvoaan merkittävästi joka päivä.

Yksinkertainen position hallinta

Mikäli sijoittaja on arvioinut tilanteen oikein ja hänen myymänsä optio erääntyy arvottomana, hän voi pitää preemion itsellään ja olla tekemättä mitään.

On luonnollisesti mahdollista, että sijoittaja on arvioinut tilanteen väärin jolloin osakekurssi on noussut liikaa ja myyty call-optio uhkaa erääntyä in-the-money tilanteessa. Kyseisessä tilanteessa moni sijoittaja siirtää option erääntymisen seuraavalle kuukaudelle (rollover), sillä muuten option toteutuessa myyjälle syntyisi short-positio.

Myyjä pystyy yleensä siirtämään call-optioidensa erääntymisen myöhemmälle kuukaudelle ensin ostamalla takaisin myymänsä position ja myymällä sen jälkeen uuden option. Tällöin sijoittaja voi nostaa toteutushintaa ja vastaanottaa preemion uudestaan. Uudella optiolla on jälleen enemmän aika-arvoa. Takaisin ostetulla optiolla on enää vähän aika-arvoa (se erääntyy hyvin pian), mutta sillä on reaaliarvoa (intrinsic value) sillä se on in-the-money -tilanteessa. Mikäli reaaliarvoa ei olisi, ei option myyjän tarvitsisi tehdä mitään.

Käytännön esimerkki

Onko osakekurssi noussut merkittävästi ilman selkeää syytä? Tällaisessa tilanteessa osto-optioiden kirjoittaminen voi mahdollisesti olla hyvä idea.

Harva sijoittaja kirjoittaa osto-optioita myydäkseen jotain osaketta lyhyeksi. Strategiaa hyödyntävä sijoittaja uskookin lähes aina, että osakekurssi ei tule nousemaan (paljoa) enempää. Alla on esimerkki tilanteesta, missä sijoittaja voi harkita naked call -optiostrategiaa. Esimerkin yritys on poimittu vain ja ainoastaan sen nopean kurssimuutoksen vuoksi, eikä sitä ole analysoitu syvällisemmin. Esimerkkiä ei tule pitää sijoitussuosituksena.

Alla olevassa kuvassa Minerva Neurosciences -yrityksen osakekurssi on noussut lyhyellä aikavälillä merkittävästi, ja on mahdollista, että yrityksen realiteetit eivät enää vastaa osakekurssia. Tilanteen näin näkevän sijoittajan vaihtoehtona onkin kirjoittaa osto-optioita.

Minerva Neurosciences osakekurssi

Minerva Neurosciences osakekurssi. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

Minerva Neurosciences -yrityksen osto-optio 17,5 dollarin toteutushinnalla maksaa 1,15. Option erääntymiseen on jäljellä 39 päivää, ja osakekurssi on tällä hetkellä 12,01 dollarin kohdalla. Kriittinen piste on tällöin 17,5 + 1,15 = 18,65 dollarin kohdalla. Mikäli osakekurssi nousee tämän arvon yläpuolelle, muuttuu optiopositio tappiolliseksi. On kuitenkin hyvä huomata, että osakekurssin tulisi nousta erääntymispäivään mennessä noin 55% jotta kriittinen piste saavutettaisiin. Mikäli näin ei tapahdu, saa myyjä pitää 115 dollarin preemion.

Minerva Neurosciences call option myynti

Minerva Neurosciences osto-option myynti. Lähde: LYNXin kaupankäyntijärjestelmä.

On hyvä muistaa, että ajan kuluminen on optiomyyjän eduksi. Option aika-arvo laskee joka päivä, ja osakekurssin tulee esimerkissä nousta merkittävästi ennen kuin option ostaja haluaa toteuttaa sen. Option arvo ei yleensä vastaavissa tilanteissa kasva, vaikka osakekurssi lähtisikin pieneen nousun olettaen, että kasvu ei ole äkillistä ja jatkuvaa.

Mikäli sijoittaja myy esimerkiksi kaksi yllä olevan esimerkin osto-optiota, nousee hänen maksimaalinen voittonsa 230 dollariin. Luonnollisesti riskit nousevat myös, ja osto-optioiden myynnissä potentiaaliset tappiot ovat rajattomat.

Optioiden kirjoittaminen voi olla hyvinkin kannattavaa, ja useat institutionaaliset sijoittajat käyttävät  artikkelissa esiteltyä strategiaa. Naked call -optiostrategia voi tarjota kokeneelle sijoittajalle hyvän mahdollisuuden portfolion tuoton lisäämiseen, mutta potentiaalisten tappioiden vuoksi riskien hallinta on strategiassa äärimmäisen tärkeää.

Huomautus: Kun käyt kauppaa vakuudellisella limiittiluotolla, IB voi lainata rahoitusvälineitäsi. Tähän ei tarvita nimenomaista lupaa.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Päivän ylin
Päivän alin
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Displaying today's chart