Strukturoituihin tuotteisiin sijoittaminen

Strukturoidut tuotteet Demotili

Monet sijoittajat käyttävät strukturoituja tuotteita suoriin, markkinanäkemykseen perustuviin tuottohakuisiin sijoituksiin ja toisaalta sijoitussalkun suojaamiseen.

Strukturoitu tuote on tuotepaketti, joka käyttää kolmea pääkomponenttia:

1) joukkovelkakirja

2) vähintään yksi kohde-etuus

3) kohde-etuuteen liittyvät sijoitusinstrumentit (johdannaiset).

Sen vuoksi strukturoituja tuotteita voidaan käyttää tehokkaana, räätälöidyn suojan sisältävänä välineenä, joilla voidaan sijoittaa kaikkiin omaisuuslajeihin, mukaan lukien sirpaleiset ja vaikeapääsyiset markkinat.

Sijoittajan tulee ymmärtää, että strukturoidut tuotteet sisältävät vipuvaikutuksen ja ne katsotaan monimutkaisiksi tuotteiksi. Näiden tuotteiden kaupankäynti soveltuu ainoastaan sellaisille sijoittajille, jotka ymmärtävät niiden mekanismit, mahdollisuudet ja riskit.

Tällä sivulla havainnollistamme turbowarranttien (kutsutaan myös lyhyesti nimellä ”turbo”) avulla, kuinka strukturoidut tuotteet toimivat.

Johdanto

Strukturoidut tuotteet on suunniteltu auttamaan hyvin räätälöityjen riski-tuotto-tavoitteiden toteuttamisessa. Strukturoidut tuotteet ovat vivullisia, mikä tarkoittaa, että pienellä alkuperäisellä sijoituksella voidaan saavuttaa suuria voittoja ja tappioita. Suosittelemme siksi turboja ainoastaan aktiivista kaupankäyntiä harjoittaville sijoittajille sekä ylläpitämään turbopositioita vain lyhyen aikaa. Vipuvaikutusta käsitellään tarkemmin jäljempänä.

Sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskijat ovat suuria rahoituslaitoksia, kuten BNP Paribas, Goldman Sachs, Commerzbank ja ING. Sijoittajilla on valittavana erilaisia strukturoituja tuotteita. Yleisesti ottaen nämä instrumentit toimivat samaan tapaan ja niihin liittyvät riskit ovat samankaltaisia.

Turboilla käydään kauppaa hyvin monenlaisiin omaisuuslajeihin liittyen. Esimerkkejä ovat mm. indeksit, hyödykkeet ja valuutat. Näitä omaisuuseriä kutsutaan tuotteen kohde-etuuksiksi. Turbojen hinnoittelu perustuu kohde-etuuksiin. Toisin sanoen turbokaupankäyntiä harjoittavat sijoittajat spekuloivat kohde-etuuksien hintaliikkeillä. Vipuvaikutus voimistaa kohde-etuuden hintamuutosten vaikutusta. Siksi suosittelemme varovaisuutta turbosijoittamisessa. Tiivistetysti sanottuna turbowarrantti on viputuote.

Strukturoitujen tuotteiden ominaisuudet 

Turbojen ominaisuuksia ovat mm. instrumentin rahoitustaso, knockout-taso (sisäänrakennettu tappionrajaustaso), suhdeluku ja valuuttakurssi. Rahoitustaso kertoo summan, jolla liikkeeseenlaskija rahoittaa turboa. Kun kohde-etuuden hinta laskee alle rahoitustason, liikkeeseenlaskija ei pysty täysin kattamaan sijoitusta. Sen vuoksi turboissa on sisäänrakennettu tappionrajaus (stop loss -raja), jota kutsutaan knockout-tasoksi.  

Kun knockout-taso saavutetaan tai jos liikkeeseenlaskija päättää poistaa turbon markkinoilta, liikkeeseenlaskija määrittää, onko turbolla jäännösarvoa. Mikäli jäännösarvoa on, se maksetaan sijoittajalle. Jäännösarvo on knockout-tason ja rahoitustason erotus. Turbowarrantteja on kahta erilaista tyyppiä:

 • Turbo, jonka knockout-taso vastaa rahoitustasoa
 • Turbo, jonka knockout-taso poikkeaa rahoitustasosta

Ensimmäisessä tyypissä mahdollinen enimmäistappio on 100 % alkuperäisestä sijoituksesta. Toisessa tyypissä knockout-tason ja rahoitustason välinen ero vaikuttaa siten, että sijoittaja saa jäännösarvon, jos knockout-taso saavutetaan. Toisin sanoen tällöin mahdollinen enimmäistappio on pienempi kuin alun perin sijoitettu summa.

Suhdeluku kertoo, kuinka monta turboa sijoittajan pitää ostaa sijoittaakseen yhteen kohde-etuuteen. Tässä yhteydessä suhdeluku on sama asia kuin jako. Jos kohde-etuus noteerataan eri valuutassa kuin turbo, vaihtokurssi on otettava huomioon turbon arvonmäärityksessä. Jos suhdeluku on esimerkiksi 10, se tarkoittaa, että 10 turboa vastaa yhtä kohde-etuutta.

Turboja ei voi myydä lyhyeksi. Sen sijaan sijoittaja voi ostaa joko osto- tai myyntiturbowarrantteja (turbo long / turbo short) riippuen siitä, millaisen näkemyksen mukaan hän haluaa sijoittaa.

Ostoturbowarrantti

Ostoturbowarrantti (turbo long) antaa sijoittajalle mahdollisuuden spekuloida kohde-etuuden hinnannousulla.

Esimerkki ostoturbowarrantista

Jos sijoittaja odottaa Royal Dutch Shellin (RDSA) osakekurssin nousevan, hän voi ostaa RDSA:han liittyvät ostoturbowarrantin.

Ostoturbowarrantin hinta vastaa kohde-etuuden markkinahinnan ja rahoitustason erotusta, joka on jaettu suhdeluvulla. Jos esimerkiksi RDSA:n osakkeen hinta on 27 euroa ja liikkeeseenlaskijan rahoitusosuus on 25 euroa, turbon teoreettinen hinta on noin 2 euroa (kun suhdeluku on 1). Tämän ansiosta sijoittaja voi spekuloida RDSA:n kurssinousulla sijoittamalla ostoturbowarranttiin, jonka hinta on 2 euroa. Jos RDSA:n kurssi nousee sitten 29 euroon, turbon hinta nousee 4 euroon. Toisin sanoen 7,4 % nousu osakekurssissa nostaa ostoturbowarrantin hintaa 100 %. Tämä havainnollistaa, kuinka rahoitustaso toimii vipuna turbossa.

Jos RDSA:n kurssi puolestaan laskee – tässä tapauksessa alle 27 euron – sijoittaja kärsii tappion. Oletetaan, että osakekurssi laskee 26 euroon, jolloin ostoturbowarrantin hinnaksi muodostuu 1 euro. Hinnan 1 euron lasku tarkoittaa 50 % tappiota. Position suojaamiseksi liikkeeseenlaskija on asettanut knockout-tason. Tasolle 26 euroa asetettu knockout-taso keskeyttää kaupankäynnin, ja sijoittaja saa jäännösarvon (1 euro per turbo). On huomattava, että jos knockout-taso on sama kuin rahoitustaso, sijoittaja ei saa mitään, kun knockout-taso saavutetaan.

Myyntiturbowarrantti 

Myyntiturbowarrantti (turbo short) antaa sijoittajalle mahdollisuuden spekuloida kohde-etuuden hinnanlaskulla.  

Esimerkki myyntiturbowarrantista

Jos sijoittaja odottaa Bayerin (BAYN) osakekurssin laskevan, hän voi ostaa BAYN:ään liittyvän myyntiturbowarrantin.

Jos liikkeeseenlaskija tarjoaa esimerkiksi 70 euron rahoitustasoa, tuotteen suhdeluku on 1 ja BAYN:n osakekurssi 65 euroa, silloin myyntiturbowarrantin reaaliarvo on 5 euroa. Kun osakkeen hinta laskee, turbon hinta nousee. Kun BAYN:n kurssi laskee 64 euroon, turbon hinta nousee 2 euroon. Taas on huomattava, että rahoitustaso voimistaa tuottoa.

Sijoittaja kärsii kuitenkin tappion, jos BAYN:n osakekurssi nousee yli 65 euron. Samoin kuin ostoturbowarranteissa liikkeeseenlaskija rajaa tappioita knockout-tason avulla. Kun knockout-taso on asetettu tasolle 67 euroa, enimmäistappio on 2 euroa. Jos knockout-taso on sama kuin rahoitustaso (eli 70 euroa), mahdollinen enimmäistappio on 100 % alkuperäisestä sijoituksesta.

Lyhyesti sanottuna liikkeeseenlaskija rahoittaa huomattavan osan turbon kohde-etuudesta, minkä ansiosta sijoittaja voi avata position pienellä alkusijoituksella. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että sijoittajalle syntyvät voitot tai tappiot voimistuvat. Knockout-tasosta riippumatta enimmäistappio on korkeintaan alkuperäisen sijoituksen suuruinen.

Mahdollisuudet

Turbowarranttikaupankäyntiä voidaan hyödyntää erilaisiin strategioihin. On tärkeää, että sijoittaja pohtii tähän liittyviä riskejä ennen sijoittamista.

Riskienhallinta

Sijoittaja voi lieventää olemassa olevien sijoituspositioiden riskejä turbojen avulla. Lyhyitä osakepositiota omistava sijoittaja voi hallita riskejä osakeindeksin ostoturbowarranteilla. Vastaavasti sijoittaja voi kompensoida pitkien positioidensa riskejä myyntiturbowarranteilla.

Voimassaoloaika

Turbowarranteilla ei ole määriteltyä voimassaoloaikaa. Jos knockout-tasoa ei saavuteta, turbo voi teoriassa jatkaa olemistaan loputtomiin.

Sijoitusnäkemyksen suunta

Kurssinousua odottavat sijoittajat voivat ostaa ostoturbowarrantteja. Vastaavasti kurssilaskua odottavat sijoittajat voivat ostaa myyntiturbowarrantteja.

Vipuvaikutus

Liikkeeseenlaskija rahoittaa huomattavan osan turbon kohde-etuudesta. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja voi avata position maksamalla vain murto-osan kohde-etuuden hinnasta, mutta altistuu kokonaisuudessaan absoluuttiselle hintamuutokselle. Tämä synnyttää vipuvaikutuksen, joka voimistaa kohde-etuuden hintamuutosten vaikutusta.

Hajautus

Sijoittaja voi hajauttaa salkkuaan turbojen avulla pienemmällä alkusijoituksella kuin tarvittaisiin kyseisten yksittäisten osakkeiden suoriin sijoituksiin.

Ominaisuudet

Suosittelemme, että sijoittaja perehtyy kunnolla sopimusten komponentteihin ennen sijoittamista.

1. Kohde-etuudet

Tarjolla on hyvin monenlaisiin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, indekseihin ja valuuttoihin, liittyviä turbowarrantteja. Näitä arvopapereita kutsutaan tuotteen kohde-etuuksiksi. Kohde-etuuksien tulee olla pörssilistattuja.

2. Rahoitustaso

Rahoitustaso tarkoittaa liikkeeseenlaskijan rahoittamaa osaa kohde-etuusinstrumentista. Rahoitustaso riippuu turbowarrantin tyypistä. Ostoturbowarrantin tapauksessa liikkeeseenlaskija ostaa kohde-etuutta, kun taas myyntiturbowarrantissa liikkeeseenlaskija myy sitä. Liikkeeseenlaskija rahoittaa merkittävän osan instrumentista.

3. Vipuvaikutus

Kuten edellä on selitetty, rahoitustaso synnyttää vipuvaikutuksen. Sijoittaja saa rakennettua täysimääräisen sijoitusaltistuksen kohde-etuuden absoluuttiselle hintamuutokselle maksamalla vain murto-osan siitä hinnasta, mikä tarvittaisiin kohde-etuuden ostamiseen. Vipukertoimen suuruus vaikuttaa turbon arvon muutosnopeuteen. Mitä suurempi vipukerroin, sitä nopeampi muutos. Vipukerroin riippuu rahoitustasosta sekä kohde-etuuden hinnasta ostohetkellä. Vipuvaikutus lasketaan seuraavasti.

Ostoturbowarrantin vipukerroin = kohde-etuuden hinta / (kohde-etuuden hinta – rahoitustaso) Myyntiturbowarrantin vipukerroin = kohde-etuuden hinta / (rahoitustaso – kohde-etuuden hinta)

4. Korko

Ostoturbowarranttiin sijoittanut sijoittaja maksaa liikkeeseenlaskijalle korkoa rahoitustason perusteella. Toisin kuin joissakin muissa instrumenteissa, sijoittaja ei maksa korkoa suoraan. Sen sijaan korko vähennetään päivittäin rahoitustasosta. Siksi korko kasvaa ajan mittaan, kun sitä kertyy korkoa korolle -tapaan rahoitustasoon. Jos kohde-etuuden markkinahinta pysyy samana, ostoturbowarrantin arvo laskee ajan myötä rahoitustason muuttumisen seurauksena. Myyntiturbowarrantissa tilanne on käänteinen: liikkeeseenlaskija maksaa korkoa sijoittajalle. Korko sisällytetään päivittäin rahoitustasoon. Siksi on huomattava, että turboposition pitäminen yön yli vaikuttaa sen hintaan.

5. Knockout-taso

Turbowarrantin voimassaoloaika on teoriassa rajaton. Se tarkoittaa, että niin kauan kuin kohde-etuusosake on olemassa, myös turbo on olemassa. Jos knockout-taso kuitenkin saavutetaan, turbopositio sulkeutuu.

Liikkeeseenlaskija asettaa knockout-tason suojaamaan sijoittajaa suurilta tappioilta. Knockout-tasolla tarkoitetaan sitä hintaa, jolla turbopositio sulkeutuu. Liikkeeseenlaskija poistaa turbon pörssistä ja maksaa jäännösarvon sijoittajalle.

6. Jäännösarvo

Jäännösarvo on knockout-tason ja rahoitustason erotus. Esimerkiksi jos ASML:n ostoturbowarrantin rahoitustaso on 225 euroa ja knockout-taso 227 euroa, jäännösarvo on 2 euroa. Toisin sanoen, jos knockout-taso saavutetaan, sijoittaja saa 2 euroa per sopimus.

7. Strukturoitujen tuotteiden hinnoittelu

Turbowarranttien hintaan vaikuttavat useat eri muuttujat. Aiemmissa kohdissa olemme jo puhuneet kohde-etuuksien hinnanmuutosten ja rahoitustason vaikutuksista. Seuraavassa teemme yhteenvedon keskeisistä hintaan vaikuttavista seikoista.Turbon arvo lasketaan seuraavasti.

Ostoturbowarrantin arvo = (kohde-etuuden hinta – rahoitustaso) / (suhdeluku x vaihtokurssi)

Myyntiturbowarrantin = (rahoitustaso – kohde-etuuden hinta) / (suhdeluku x vaihtokurssi)

Turbowarrantin tyyppi

Turbowarrantit soveltuvat markkinanäkemyksen perusteella tapahtuvaan kaupankäyntiin. Kurssinousua odottavat sijoittajat voivat ostaa ostoturbowarrantteja, ja laskua odottavat sijoittajat myyntiturbowarrantteja. Kuten edellä todettiin, ostoturbowarranttiin sijoittanut sijoittaja joutuu maksamaan positiostaan korkoa, kun taas myyntiturbowarranttiin sijoittanut sijoittaja saa positiostaan korkoa. Korko kertyy päivittäin rahoitustasoon.

Kohde-etuus

Turbowarrantin arvoon vaikuttavat kohde-etuuden hintaliikkeet, ja vipuvaikutuksen vuoksi ne vaikuttavat voimistuneina.

Rahoitustaso

Rahoitustaso tarkoittaa liikkeeseenlaskijan rahoittamaa osaa kohde-etuusinstrumentista. Rahoitustaso riippuu turbowarrantin tyypistä. Ostoturbowarrantin tapauksessa liikkeeseenlaskija ostaa kohde-etuutta, kun taas myyntiturbowarrantissa liikkeeseenlaskija myy sitä. Liikkeeseenlaskija rahoittaa merkittävän osan instrumentista.

Tiivistetysti: 

Ostoturbowarrantin rahoitustaso: kohde-etuuden hinta – ostoturbowarrantin hinta 

Myyntiturbowarrantin rahoitustaso: kohde-etuuden hinta + ostoturbowarrantin hinta 

Osingot

Osingot vaikuttavat rahoitustasoon rahoitustulona tai -kuluna. Turbopositioon sijoittaneella ei ole oikeutta osinkoon. Sen sijaan kohde-etuudesta jaetun osingon absoluuttinen määrä kompensoidaan turbon rahoitustasoon. Tämän vuoksi osingonjako ei vaikuta turbon arvoon. Turbon arvoon voi kuitenkin vaikuttaa osingosta suoritettu veronpidätys.

Suhdeluku

Suhdeluku kertoo, kuinka monta turboa sijoittajan pitää ostaa sijoittaakseen yhteen kohde-etuuteen. Jos suhdeluvuksi on määritelty esimerkiksi 5, sijoittajan pitää ostaa 5 turboa, että sijoitus vastaisi yhtä kohde-etuutta.

Vaihtokurssi

Eurooppalaiset liikkeeseenlaskijat tarjoavat turbowarrantteja ensisijaisesti Euroopan pörsseissä. Siten turbot ovat yleensä euromääräisiä. Jos kohde-etuus on kuitenkin muun valuutan kuin euron määräinen, sijoittaja altistuu valuuttakurssiriskille. Ulkomaan valuutan vahvistuminen suhteessa euroon kasvattaa turbon arvoa, ja valuutan heikkenemisellä on päinvastainen vaikutus. Tyypillinen esimerkki vieraan valuutan määräisistä turboista ovat indeksiturbot. Esimerkiksi turbo, jonka kohde-etuus on S&P 500 -osakeindeksi, altistaa sijoittajan euron ja dollarin väliselle valuuttakurssiriskille.

Hinnoittelumalli

Seuraavissa esimerkeissä on käsitelty hintakomponentteja sen havainnollistamiseksi, kuinka ne yhdessä vaikuttavat turbon hintaan.

Esimerkki 1

Sijoittaja odottaa Siemensin kurssin nousevan ja ostaa yhtiön osakkeeseen liittyvän ostoturbowarrantin. Osakkeen hinta ostohetkellä on 98,00 euroa. Liikkeeseenlaskija rahoittaa 90,00 euroa kohde-etuudesta, joten ennen suhdeluvun soveltamista turbon hinta on 8,00 euroa. Liikkeeseenlaskija määrittää suhdeluvuksi 10, mikä tarkoittaa, että 10 turboa vastaa yhtä kohde-etuutta.

Siemensin ostoturbowarrantin hinta: (98 € – 90 €) / (10*vaihtokurssi) = 0,80 €

Valuuttakurssiriski ei vaikuta tässä esimerkissä, koska Siemensin osakkeet noteerataan euroissa.

Esimerkki 2

Sijoittaja arvelee, että S&P 500 -indeksi tulee laskemaan ja ostaa myyntiturbowarrantin. Indeksin taso ostohetkellä on 2940. Liikkeeseenlaskija rahoittaa 3040 ja asettaa suhdeluvuksi 100. Vallitseva EUR/USD-vaihtokurssi on 1,10. Hinta lasketaan seuraavasti.

S&P 500 -indeksin myyntiturbowarrantin hinta: (3040 $ – 2940 $) / (100 * 1,10) = 0,909 €.

Riskit

Turbowarrantit eivät sovellu kaikille sijoittajille. Sijoittajan tulee sijoittaa turboihin ainoastaan, jos hän katsoo ymmärtävänsä niihin liittyvät riskit. Ennen sijoittamista, on tärkeää arvioida, vastaako tuote sijoittajan kokemusta, sijoitustavoitetta, taloudellisia resursseja ja muita olennaisia seikkoja.

Markkinariski

Turbowarrantin reaaliarvoon vaikuttavat useat eri tekijät (ks. kohta Strukturoitujen tuotteiden hinnoittelu). Markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa turbon arvoon.

Vipuvaikutus

Liikkeeseenlaskija rahoittaa huomattavan osan turbon kohde-etuudesta. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja voi avata position maksamalla vain murto-osan kohde-etuuden hinnasta, mutta altistuu kokonaisuudessaan absoluuttiselle hintamuutokselle. Tämä synnyttää vipuvaikutuksen, joka voimistaa kohde-etuuden hintamuutosten vaikutusta.

Knockout-taso

Liikkeeseenlaskija asettaa knockout-tason suojaamaan sijoittajaa suurilta tappioilta. Knockout-taso varmistaa, että sijoittaja voi menettää korkeintaan alkuperäisen sijoituksensa.

Tarjousten saatavuus

Turbowarrantteja laskevat liikkeeseen rahoituslaitokset, kuten Goldman Sachs, Commerzbank, Citibank ja ING. Liikkeeseenlaskijat ovat vastuussa noteerausten tarjoamisesta ja vaikuttavat strukturoitujen tuotteiden likviditeettiin. Käytännössä liikkeeseenlaskijoilla on sopimus sen pörssin kanssa, jossa turboilla käydään kauppaa. Valitusta pörssistä riippuen sopimukseen saattaa sisältyä ehtoja suurimmasta sallitusta osto- ja myyntikurssin erosta, jolla likviditeetin tarjoajat toimivat. Sijoittajan mahdollisuus käydä strategiansa mukaista kauppaa voi riippua siitä, saako hän tarjouksen markkinatakaajalta.

Likviditeettiriski

Likviditeetti vaikuttaa siihen, onko tietyn sijoitusstrategian toteuttaminen mahdollista. Sijoittaja altistuu riskille, ettei markkinoiden vastapuolilla ole kiinnostusta, jolloin position sulkeminen voi olla mahdotonta. Tällöin sijoittaja voi joutua pitämään position, kunnes liikkeeseen laskija poistaa turbon pörssistä tai stop loss -rajan saavuttamiseen asti. Strukturoitujen tuotteiden likviditeetti vaihtelee kohde-etuuden ja markkinatunnelmien mukaan.

Valuuttariski

Sijoittaja altistuu valuuttariskille, kun kohde-etuus on ulkomaan valuutan määräinen. Jos kohde-etuus on muun valuutan kuin euron määräinen, sijoittaja altistuu valuuttakurssiriskille. Ulkomaan valuutan vahvistuminen suhteessa euroon kasvattaa turbon arvoa, ja valuutan heikkenemisellä on päinvastainen vaikutus.

Gap-riski

Gap-riskillä tarkoitetaan riskiä, että kaupankäynnin päättymishetken ja avaushetken hinta voi poiketa toisistaan merkittävästi, mikä vaikuttaa sopimuksen arvoon. Suuri gap-ilmiö voi aiheuttaa sijoittajalle merkittäviä tappioita tuotteeseen sisältyvän vipuvaikutuksen vuoksi. Jos kohde-etuutena olevan osakkeen avauskurssi on knockout-tasolla tai sen alapuolella, turbo päättyy. Jos turbon knockout-taso on korkeampi (ostoturbowarrantin tapauksessa) tai matalampi (myyntiturbowarrantin tapauksessa) kuin rahoitustaso, jäännösarvo maksetaan sijoittajalle.

Strukturoitujen tuotteiden käyttö

Sijoittajat käyttävät turbowarrantteja erilaisiin tarkoituksiin. Seuraavassa on esitetty joitakin niistä.

Riskienhallinta

Sijoittajat voivat rajata salkun riskiä turbojen avulla.

 • Skenaario 1: Markkinanousuun tähtäävän salkun suojaaminen
  Sijoittaja, jonka salkku tähtää markkinanousuun, voi avata myyntiturboposition. Jos salkun pitkät positiot kärsivät markkinahintojen laskusta, riski pienenee samaan aikaan omistetun myyntiturbowarrantin ansiosta.
 • Skenaario 2: Markkinalaskuun tähtäävän salkun suojaaminen
  Sijoittaja, jonka salkku tähtää markkinalaskuun, voi avata ostoturboposition. Jos salkun lyhyet positiot kärsivät markkinahintojen noususta, riski pienenee samaan aikaan omistetun ostoturbowarrantin ansiosta.
Sijoittajaprofiili

Ennen sijoitusinstrumenttiin sijoittamista, on tärkeää arvioida, onko tuote soveltuva, kun otetaan huomioon sijoittajan tietämys, kokemus, sijoitustavoite ja sijoitushorisontti. Jos sijoittaja harkitsee turbowarrantteihin sijoittamista, hän voi arvioida alla olevien kohtien perusteella, vastaavatko turbot hänen sijoittajaprofiiliaan.

Monimutkaisuus

Turbowarrantit ovat monimutkaisia tuotteita. Sen vuoksi sijoittajan on ymmärrettävä perinpohjaisesti tuotteen mekanismit ennen kaupankäyntiin ryhtymistä.

Turbojen keskeinen ominaisuus on se, että liikkeeseenlaskija rahoittaa siitä suuren osan, mikä synnyttää vipuvaikutuksen. Näin ollen turboissa voitot ja tappiot kasvavat huomattavasti nopeammin kuin sijoitettaessa suoraan kohde-etuuteen. Siksi suosittelemme, että turboposition avaava sijoittaja seuraa tiiviisti markkinakehitystä.

Sijoittajatyyppi

Turbowarrantit sopivat parhaiten vähintään keskitasoisesti kokeneille sijoittajille. Turbot sopivat sekä yksityis- että ammattisijoittajille.

Tieto ja kokemus

LYNX edellyttää, että sijoittajalla on vähintään kahden vuoden kaupankäyntikokemus ja riittävä tietämys turbokaupan toiminnasta ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja tietoisuus riskeistä

Turbokaupankäyntiin liittyy suuria riskejä. Kohde-etuuden pienellä hinnanmuutoksella on merkittävä vaikutus turbon arvoon. Vipuvaikutus kasvattaa mahdollisia voittoja ja tappioita.

Sijoittaja voi menettää turbopositiossa koko sijoittamansa summan. Liikkeeseenlaskijan asettaman knockout-tason ansiosta sijoittaja ei voi menettää enempää kuin 100 % sijoituksestaan. Tämä johtuu siitä, että knockout-taso ei koskaan ole matalampi (ostoturbowarrantin tapauksessa) tai korkeampi (myyntiturbowarrantin tapauksessa) kuin rahoitustaso.

Sijoitustavoite ja -horisontti

Turbokaupankäynti voi palvella tiettyjä sijoitustavoitteita, kuten suojautumista ja markkinanäkemykseen perustuvaa vivutettua sijoittamista.

Suojautuminen

Suojaus on tapa vähentää altistumista erilaisille riskeille. Sijoitusriskiltä suojautuminen tarkoittaa mahdollisten epäsuotuisien hintaliikkeiden riskin kompensoimista strategisesti sijoitusinstrumenttien avulla.

Markkinanäkemykseen perustuva vipusijoittaminen

Vivutettu sijoittaminen on menetelmä, jolla sijoitukselle haetaan suurempaa tuottoa lainapääoman avulla. Menetelmä altistaa sijoittajan tavanomaista suuremmalle riskille.

Sijoitushorisontti

Turbokaupalla ei ole erityistä sijoitushorisonttia. Turboilla käydään kauppaa lyhyellä (alle kolme vuotta), keskipitkällä (kolme–kymmenen vuotta) ja pitkällä (yli kymmenen vuotta) aikavälillä. Vaikka turbot ovat teoreettisesti päättymättömiä, aktiivista kaupankäyntiä harjoittavat sijoittajat sijoittavat niihin yleensä lyhytaikaisesti.

Yhteenveto

Tällä sivulla on kuvattu turbowarranttien kaltaisten strukturoitujen tuotteiden keskeisimmät ominaisuudet. Strukturoidut tuotteet ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, jotka voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Strukturoidut tuotteet ovat sijoitustuotteita, joiden avulla sijoittaja voi hyödyntää kohde-etuuden hinnan nousuja/laskuja pienellä alkusijoituksella.
 • Strukturoidun tuotteen liikkeeseenlaskija rahoittaa huomattavan osan kohde-etuudesta. Näin sijoittaja tarvitsee sijoitukseen pienemmän summan kuin sijoittaessaan suoraan kohde-etuuteen.
 • Tästä syntyy vipuvaikutus, jonka vuoksi mahdolliset voitot ja tappiot ovat suurempia.
 • Strukturoituihin tuotteisiin sisältyy erisuuruisia vipuvaikutuksia.
 • Strukturoituja tuotteita on saatavilla liittyen erilaisiin kohde-etuuksiin, kuten joukkovelkakirjat, indeksit, hyödykkeet ja valuutat.
 • Strukturoiduilla tuotteilla on omat etunsa ja haittansa. Tärkeimmät niistä on kuvattu seuraavassa taulukossa.
Edut
 • Enimmäistappio on kiinteä ja tiedossa ennalta määritellyn knockout-tason ansiosta
 • Ei rajaa sijoitusajan pituudelle
 • Vipusijoitus
 • Suojausmahdollisuudet
Haitat
 • Vipuvaikutus nostaa riskitasoa
 • Korkomaksut
 • Tappio voi olla jopa 100 % sijoituksesta
Sanasto

Vaihtokurssi

Valuutan arvo toiseen valuuttaan muunnettuna.

Rahoitustaso

Osuus, jonka sijoituksen liikkeeseenlaskija rahoittaa strukturoidusta tuotteesta.

Suojautuminen

Suojaus on tapa vähentää altistumista tietyille sijoitusriskeille kompensoimalla mahdollisten epäsuotuisien hintaliikkeiden riskiä strategisesti sijoitusinstrumenttien tai markkinastrategioiden avulla.

Liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskija on rahoituslaitos, joka kehittää, rekisteröi ja myy arvopapereita.

Vipuvaikutus

Vipu on sijoittamiseen käytetty menetelmä, jossa lainarahan avulla kasvatetaan sijoituksen mahdollista tuottoa, kun alkusijoituksen määrä on melko pieni.

Suhdeluku

Suhdeluku kertoo, kuinka monta johdannaissopimusta tarvitaan yhtä kohde-etuutta vastaavaan sijoitukseen.

Jäännösarvo

Jäännösarvo on knockout-tason ja rahoitustason erotus. Jäännösarvo maksetaan sijoittajalle, kun knockout-taso saavutetaan tai liikkeeseenlaskija poistaa turbowarrantin pörssistä.

Knockout-taso

Kun kohde-etuuden hinta saavuttaa tai ylittää määritellyn tason, turbosopimus päättyy.

Turbowarrantti, turbo

Eräs monista strukturoitujen tuotteiden markkinoilla olevista muodoista. Turbojen liikkeeseenlaskijoita ovat useimmiten Commerzbank, Citibank, ING, Goldman Sachs ja BNP Paribas.

Kohde-etuus

Strukturoitu tuote on johdannainen, joka perustuu kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen, hyödykkeeseen, indeksiin tai valuuttaan.