Osakkeisiin sijoittaminen

Avaa arvo-osuustili LYNXin kautta ja sijoita osakkeisiin

Osakkeita ostavasta sijoittajasta tulee osa yritystä, ja hänellä on tietyt oikeudet ja vastuut. Tyypillisesti sijoittaja odottaa osakkeen arvon kasvavan, tai sen tuottavan voittoa esimerkiksi osinkojen muodossa.

Tämä sivu selittää mitä osakkeet ovat, miten ne toimivat ja mihin niitä voidaan käyttää.

Huomio: osakkeita ei pidetä monimutkaisina sijoitustuotteina. Kuitenkin, esimerkiksi pörssin ulkopuolelta ostettaviin osakkeisiin (Over-the-Counter, OTC) liittyy korkeammat riskit. Kaupankäynti osakkeilla soveltuu vain sijoittajille, jotka ymmärtävät osakkeiden toimintaperiaatteet ja niihin liittyvät riskit.

Johdanto

Osake on arvopaperi, joka vastaa omistusosuutta yrityksestä. Sijoittaja hyötyy tästä arvopaperista joko osinkojen tai kurssihinnan nousun muodossa. Osakkeenomistajalla on myös äänioikeus yhtiökokouksessa. Tämän lisäksi, nykyisillä osakkeenomistajilla on yleensä etuoikeus ostaa uusia osakkeita, mikäli yritys päättää tehdä uuden osakeannin.

Osake on todistus siitä, että sijoittaja omistaa osuuden yrityksen omasta pääomasta. Osakkeenomistaja omistaa osakkeidensa prosentuaalisen osuuden verran yrityksestä. Osakkeenomistajalla on tyypillisesti äänioikeus, jota voi käyttää yrityksen yhtiökokouksessa. Mitä enemmän osakkeita sijoittaja omistaa, sitä enemmän äänivaltaa hänellä on. Tämän lisäksi, osakkeenomistaja on käytännössä oikeutettu saamaan osinkoa, mikäli yritys päättää niitä jakaa. Mikäli yrityksen liikevoitto on hyvä tilikauden päätteeksi, yritys voi päättää jakaa liikevoiton (tai osan siitä) osakkeenomistajille osingon muodossa. Mikäli liikevoitto on ollut heikkoa, yritykset tyypillisesti eivät maksa osinkoa tai maksavat sitä vähemmän.

Yrityksellä ei ole velvollisuutta jakaa liikevoittoaan osinkoina, vaan se voi päättää käyttävänsä voitot investointeihin. Erityisesti kasvuyritykset pyrkivät kasvamaan nopeammin investoimalla voittonsa, mikä hyödyttää myös osakkeenomistajia. Kasvuyrityksiin sijoittavat eivät yleensä odota saavansa osinkoja, mutta sen sijaan uskovat saavansa tuottoa osakkeen hinnan nousun myötä.

Osakekursseihin vaikuttavat lukuisat tekijät kuten kysyntä ja tarjonta, osingot, taloussuhdanne, liiketoimintaympäristön muutokset ja poliittinen tilanne.

Huomio: Sivulla olevat esimerkit ovat ilman transaktiokustannuksia. Sijoittajan tulisi aina huomioida ostamisesta ja myynnistä aiheutuvat kustannukset.

Osakkeiden tyypit

Osakkeet voidaan jakaa kahteen päälajiin: tavallisiin osakkeisiin ja etuoikeutettuihin osakkeisiin.

 • Tavalliset osakkeet (regular shares):
  Tavallisilla osakkeilla on normaali äänioikeus yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajalla on yleensä yksi ääni per osake, ja he voivat saada osinkoja liikkeenjohdon hyväksyttyä niiden maksamisen. Pörsseissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ovat yleensä tavallisia osakkeita.
 • Etuoikeutetut osakkeet (preferred shares):
  Etuoikeutettujen osakkeiden omistajat ovat yleensä oikeutettuja kiinteäsummaisiin ja säännöllisiin osakkeisiin, mutta heillä ei yleensä ole äänioikeutta tai sitä on rajoitettu.
Mahdollisuudet

Osakkeisiin sijoittaminen mahdollistaa pääoman kasvun sekä osakekurssin muutoksen, että osinkojen kautta.

Pääoman kasvu

Sijoittajat ostavat osakkeita ja toivovat niiden arvon kasvavan osakekurssien nousun kautta. Osinkosijoitukset tyypillisesti tarjoavat parhaan tuoton eri sijoitustuotteista pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä osakkeiden arvo voi kuitenkin vaihdella merkittävästikin. Toteutuneeseen tuottoon vaikuttaa erilaiset muuttujat, kuten yrityksen liikevoitto, korkotaso ja yleinen taloustilanne. Osakekurssiin voikin siten vaikuttaa sekä markkinariski että yrityskohtaiset riskit.

Osinkotuotto

Yritykset voivat jakaa liikevoittonsa osinkoina osakkeenomistajille. Sijoittaja on oikeutettu osinkoon, mikäli hän on ostanut osakkeen ennen osingon irtoamispäivää (ex-dividend date). Mikäli osake ostettiin kyseisenä päivänä tai sen jälkeen, saa osakkeen myynyt sijoittaja maksettavan osingon. Osingon irtoamispäivänä osakekurssi yleensä laskee osingon (brutto-osingon) verran. Osinko maksetaan yleensä käteisenä tai osakkeina. Yritys päättää missä muodossa osingot maksetaan, tai sijoittajan annetaan itse valita. Sijoittaja, joka on oikeutettu osinkoon muttei ole tehnyt päätöstä saa osingon yrityksen oletusvaihtoehdon mukaan. Yleensä tämä on käteinen. Osingot voivat täydentää sijoittajan tuottoa tai toimia hänen säännöllisenä tulonlähteenä.

Likviditeetti

Osakkeista koostuva portfolio on yleensä suhteellisen likvidi, koska sijoittaja voi vaihtaa osakkeensa käteiseksi käytännössä milloin tahansa. Mikäli osake on kaupankäynnin kohteena pörssissä ja kaupankäyntiä ei ole pysäytetty, osakkeet voidaan yleensä myydä suhteellisen nopeasti. On tärkeää kuitenkin huomioida, että osa osakkeista on vähemmän likvidejä. Peukalosääntönä voidaan pitää, että likviditeetillä on yleensä positiivinen vaikutus yrityksen osakekurssin arvoon.

Hajauttaminen

Osa sijoittajista unohtaa hajauttamisen, ja he sijoittavat ainoastaan yhteen toimialaan tai omaisuuslajiin. Tämä niin sanottu keskittymäriski vähenee, kun pääomaa hajautetaan useisiin osakkeisin, toimialoihin tai omaisuuseriin. Osakkeiden kohdalla sijoittaja voi hajauttaa omistuksiaan sijoittamalla eri toimialoille.

Ominaispiirteet

Osakkeenomistajat ovat yrityksen osaomistajia, ja hyötyvät kun yritys tekee voittoa. Tavalliset osakkeet antavat seuraavat oikeudet ja valtuudet:

Äänioikeus

Äänioikeus sisältää johtajien nimittämisen ja erottamisen sekä tärkeiden päätösten, kuten fuusioiden ja yritysostojen, hyväksymisen. Yhtiökokous järjestetään joka vuosi. Jos osakkeenomistaja ei voi olla itse läsnä, hän voi siirtää äänensä asiamiehelle tai äänestää sähköpostitse. Mitä enemmän osakkeita sijoittajalla on, sitä suurempi on hänen vaikutusvaltansa.

Osuus yrityksen omasta pääomasta

Varsinaisilla osakkeenomistajilla on omistusosuus yrityksen pääomasta. Heillä on vaatimus osasta yhtiön omistamia varoja. Kun nämä omaisuuserät tuottavat voittoa ja voitto sijoitetaan uudelleen, osakkeenomistajat saavat voittoa, mikäli osakkeiden hinta nousee investointien seurauksena.

Neuvoteltavissa oleva omaisuus

Oikeus omistusoikeuden siirtämiseen tarkoittaa, että osakkeenomistajat saavat käydä kauppaa osakkeillaan pörssissä. Pörssin likviditeetillä on tärkeä rooli osakekaupassa. Likviditeetillä tarkoitetaan transaktion helppoutta, eli miten helposti arvopaperi voidaan ostaa tai myydä pörssissä vaikuttamatta arvopaperin hintaan. Osakkeiden korkea likviditeetti on yksi ominaisuus, joka erottaa osakkeet muista sijoitusluokista. Koska osakkeet ovat niin likvidejä, sijoittajat voivat sijoittaa niihin tai vaihtaa ne käteiseksi yleensä nopeasti.

Oikeus osinkoon

Osakkeenomistajien osittaisen omistajuuden lisäksi sijoittajilla on myös oikeus voittoihin osinkoina, mikäli niitä jaetaan. Yhtiön johdolla on pohjimmiltaan kaksi vaihtoehtoa: voitto voidaan sijoittaa uudelleen tai maksaa osinkoina osakkeenomistajille. Sijoittajilla ei ole päätösvaltaa siitä, mikä prosenttiosuus voitosta maksetaan heille takaisin. Tämän päätöksen tekee yhtiön hallitus. Kun osinkoja maksetaan, tavallisilla osakkeenomistajilla on kuitenkin oikeus saada osuutensa.

Pääsy taloustietoihin ja liiketalouden hallintoon

Kirjanpitoon ja yritystietoihin pääsyoikeuden tarkoituksena on antaa osakkeenomistajalle mahdollisuus varmistaa, että yhtiön asiat hoidetaan asianmukaisesti ja että sijoittaja voi äänestää yhtiön politiikkaa tai johtoa koskevissa asioissa. Oikeus tarkastaa taloustiedot ja asiakirjat eivät ole ehdoton oikeus.

Oikeustoimet väärinkäytöksissä

Osakkeenomistajat voivat ryhtyä oikeustoimiin yhtiön hallitusta vastaan, jos hallitus on toiminut väärin. Tämä ei tarkoita sitä, että osakkeenomistajat voivat haastaa oikeuteen johtajat, jotka oikealla aikomuksella tekivät päätöksen, joka osoittautui lopulta huonoksi. Esimerkki väärinkäytöksistä on, kun hallituksen jäsenet toimivat oman edun mukaisesti yrityksen kustannuksella.

Riskit

Osakkeet eivät sovellu kaikille sijoittajille. Sijoittajan tulisi käydä kauppaa osakkeilla vain, jos hän ymmärtää osakekauppaan liittyvät riskit. Ennen osakkeisiin sijoittamista, sijoittajan tulee arvioida kokemustaan, sijoittamisen tavoitteita, taloudellisia resursseja ja muita mahdollisia asiaankuuluvia seikkoja.

Riski yhtiön hallinnan menettämisestä

Jos yrityksen tulos on heikko tai markkinatilanne on yrityksen näkökulmasta negatiivinen, osakekurssi voi laskea alle osakkeen ostohinnan. Konkurssissa osakekurssi voi pudota jopa nollaan. Jos yritys menee konkurssiin, sen osakkeilla ei enää käydä kauppaa ja listautuminen pörssiin yleensä peruutetaan. Kun toimitsijamies nimitetään, osakkeenomistajat ovat viimeisiä velkojien luettelossa ja saavat mahdollisesti jäljellä olevan arvon (mikäli muiden velkojien vaatimukset saadaan täytettyä).

Markkinariski

Markkinariski on riski, että koko markkina kääntyy laskuun, mikä vaikuttaa arvopapereiden hintaan ja arvostustasoihin. Markkinariskiin vaikuttavat makrotaloudelliset tekijät, kuten talouskasvun hidastuminen tai korkotason muutokset.

Volatiliteettiriski

Osakkeiden hinnat voivat olla hyvin epävakaita. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että heidän osakkeidensa arvo voi vaihdella merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Tämä pätee yksittäisiin osakkeisiin, toimialoihin sekä koko markkinaan.

Toimialakohtainen riski

Toimialakohtainen riski tarkoittaa, että tietty sektori kokee tappioita, esimerkiksi ilmailuala, jos uutisoidaan uudesta terrori-iskusta. Nämä tapahtumat voivat kuitenkin tarjota myös ostamismahdollisuuksia, mutta sijoittajan tulee harkita, onko hän valmis ottamaan riskin. Vaihtoehtoisesti sijoittaja saattaa uskoa osakekurssien jatkavan laskua entisestään, ja hän päätyy myymään sijoituksiaan pois.

Osakekohtainen riski

Kuten toimialakohtainen riski, osakekohtainen riski tarkoittaa, että tietty osakekurssi saattaa laskea negatiivisesta julkisuudesta tai markkinoilla vallitsevasta negatiivisesta näkemyksestä johtuen. Nämä ovat yleensä seurauksia huonosta taloudellisesta tuloksesta tai muutoksista yrityksen johdossa, joita markkinat eivät ota hyvin vastaan.

Ajoitusriski

Ajoitusriski on riski ostaa tai myydä osake väärään aikaan. Kaikki toimialat eivät seuraa samaa taloussykliä. Suhdanteen ja yrityksen tuloksen välisen suhteen ymmärtäminen eri vaiheissa voi auttaa hallitsemaan ajoitusriskejä.

Riski rajoittamattomasta tappiosta lyhyeksi myynnissä

Osakkeiden lyhyeksi myymiseen voi liittyä huomattavasti suurempia riskejä kuin osakkeiden ostamiseen. Osakkeen lyhyeksi myyjällä potentiaaliset tappiot ovat käytännössä rajoittamattomat, sillä osakekurssi voi nousta äärettömän paljon.

Valuuttariski

Sijoittajan käydessä kauppaa osakkeella, joka on listattu muussa valuutassa kuin euroissa, hänen sijoituksiinsa kohdistuu valuuttariski. Osakkeiden valuutan arvon laskiessa euroon verrattuna, myös osakkeiden arvo laskee.

Korkeammat marginaalivaatimukset

Suojellakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers voi milloin tahansa nostaa asiakkaiden marginaalivaatimuksia olemassa olevissa ja uusissa osakepositioissa. Tämä päätös voi johtua kohde-etuuden voimakkaasta volatiliteetin kasvamisesta, kun kohde-etuuden markkina-arvo on laskenut tietyn kynnyksen alapuolelle tai jostain muusta syystä. Sijoittajan tulee huomioida, että marginaalivaatimuksia muutettaessa arvopaperitili ei ehkä enää täytä kyseisiä marginaalivaatimuksia. Kyseisessä tilanteessa välittäjä likvidoi positioita vaatimusten täyttämiseksi.

Likvidointiriski

Kun portfolion vakuutena olevien positioiden arvo laskee marginaalivaatimusten alle, Interactive Brokersilla on oikeus sulkea tietyt positiot ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä, ovatko nämä positiot kannattavia vai tappiollisia. Mikäli arvopaperitili on likvidointien jälkeen edelleen alijäämäinen ja sijoittajalla on muita vakuuksia, Interactive Brokers sulkee muut positiot marginaalivaatimusten muodostaman vajeen poistamiseksi. Sijoittajan tulee huomioida, että likvidointi tapahtuu aina nykyisellä parhaalla tarjoushinnalla, ja että sijoittaja ei voi vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Likvidointi voidaan suorittaa tappiollisella hinnalla ja se voidaan suorittaa sijoittajalle epäsuotuisana ajankohtana.

Käyttötarkoitus

Sijoittajien kaupankäyntiin osakkeilla on useita syitä. Jotkut näistä esitellään alla.

Pääoman kasvu

Sijoittajat ostavat osakkeita siinä toivossa, että sijoitusten arvo nousee hinnannousun muodossa. Sijoittajat voivat omistaa osakkeita suhteellisen lyhytaikaisesti tai heillä voi olla pitkäaikainen näkemys yrityksestä, mutta he toivovat saavansa tuottoa molemmissa tapauksissa.

 • Skenaario 1: Omien osakkeiden myynti
  Oletetaan, että sijoittaja omistaa 100 Applen (AAPL) osaketta. Hän on ostanut osakkeet 2 vuotta sitten hintaan 160 dollaria ja haluaisi myydä osakkeet nykyisellä markkinahinnalla 200 dollaria. Sijoittaja asettaa markkinahintaisen toimeksiannon LYNXin kaupankäyntijärjestelmän kautta, ja toimeksianto toteutuu välittömästi. Hän tekee tällä kaupalla 4000 dollarin voiton (pois lukien transaktiokustannukset).
 • Skenaario 2: Osakkeiden ostaminen trailing stop -toimeksiannon kanssa
  Oletetaan, että sijoittaja odottaa Applen osakekurssin nousevan ja hänellä on keskipitkä sijoitushorisontti. Laskevien kurssien kanssa hän haluaa rajoittaa maksimitappiot 5 prosenttiin sijoituksistaan. Hän ostaa 100 AAPL:n osaketta 200 dollarilla ja laittaa trailing stop -toimeksiannon 5 % laskun kohdalle. Kun AAPL:n osakkeiden hinta nousee, järjestelmä säätää myyntihintaa, jotta se pysyy 5 % laskun kohdalla. Jos AAPL:n osakkeiden hinta laskee vähintään 5 %, LYNXin kaupankäyntijärjestelmä lähettää automaattisesti myyntitoimeksiannon.

Osakkeiden lyhyeksi myynti (shorttaaminen)

Lyhyeksi myynti on sijoitus- tai kaupankäyntistrategia, jossa osakekurssin odotetaan laskevan. Se on edistynyt strategia, joka soveltuu vain kokeneille sijoittajille.

 • Skenaario 1: voitollinen lyhyeksi myynti
  Oletetaan, että sijoittaja odottaa Deutsche Bankin (DBK) osakkeen hinnan laskevan seuraavan kolmen kuukauden aikana ja sen hinta on tällä hetkellä 6,50 euroa. Hän lainaa 1000 osaketta ja myy ne toiselle sijoittajalle LYNXin kaupankäyntijärjestelmän kautta. Hän on nyt ”shortannut” 1000 osaketta, sillä hän myynyt osakkeita, joita hän ei alun perin omistanut, vaan jotka hän oli lainannut. Lyhyeksi myynti on mahdollista vain lainaamalla osakkeita. Shorttaaminen ei ole aina mahdollista, jos muut sijoittajat ovat jo myyneet osaketta paljon lyhyeksi. Viikkoa myöhemmin DBK julkaisee heikon taloudellisen tuloksen edelliseltä vuosineljännekseltä ja osake putoaa 5 euroon. Sijoittaja päättää sulkea lyhyeksi myydyn position ja ostaa 1000 osaketta 5 eurolla markkinoilta palauttaakseen lainatut osakkeet. Lyhyeksi myynnin voitto, ilman transaktiokustannuksia ja marginaalitilin käytöstä maksettavaa korkoa, on 1500 €: (6,50€ – 5€ = 1,50€ x 1000 osaketta = 1500€).
 • Skenaario 2: tappiollinen lyhyeksi myynti
  Oletetaan, että sijoittaja lyhyeksi myy 1 000 DBK:n osaketta 6,50 eurolla ja hän odottaa, että osakkeiden hinta laskee. Kilpailija päättää kuitenkin tehdä yrityksestä ostotarjouksen hintaan 9 euroa/osake, jolloin osakekurssi nousee 9 euroon. Jos sijoittaja päättää sulkea lyhyeksi myydyn position 9 eurolla, kaupan tappio on 2500 euroa ilman transaktiokustannuksia ja marginaalitilin käytöstä maksettuja korkoja: (6,50 € – 9 € = – 2,50 € x 1 000 osaketta = 2500 € tappio). Sijoittaja joutui siis ostamaan myymänsä osakkeet takaisin huomattavasti korkeammalla hinnalla kuin millä hän ne alun perin oli myynyt.

Osinkotuotto

Osakkeiden oston ja myynnin lisäksi sijoittajat pyrkivät saamaan tuottoa sijoituksistaan ostamalla osakkeita, joiden omistamisesta maksetaan osinkoja.

 • Skenaario 1: Osinko käteismaksuna
  Oletetaan, että sijoittaja omistaa 1000 osaketta Royal Dutch Shellistä. Yhtiö julkistaa 0,799 euron osingon per osake. Osingon irtoamispäivä on 15. elokuuta, joten sijoittajat, jotka omistavat osakkeen yhtä arkipäivää ennen irtoamispäivää, saavat osingon. Yhtiö maksaa osingon maksupäivänä. Tämä on yleensä myös päivä, jolloin raha hyvitetään sijoittajien arvopaperitilille.
 • Skenaario 2: Osingon uudelleeninvestointisuunnitelma
  Oletetaan, että sijoittaja omistaa 100 osaketta Royal Dutch Shellistä (RDSA). Yhtiö tarjoaa osinkojen uudelleeninvestointisuunnitelman (DRIP). Sitä hallinnoi yhtiön siirtoasiamies, ja se antaa osakkeenomistajille mahdollisuuden sijoittaa käteisosinkonsa kokonaan tai osittain uusiin osakkeisiin. Yhtiö maksaa kaikki hallinto- ja transaktiokulut. DRIP ostaa uusia osakkeita ja laskee ne liikkeeseen suoraan. Näistä uudelleen investoiduista osingoista joudutaan maksamaan myös verot.
Sijoittajaprofiili

Osakkeiden ominaispiirteet huomioon ottaen ne soveltuvat kaiken tyyppisille sijoittajille. Osakkeilla voivat käydä kauppaa sekä yksityiset että ammattimaiset sijoittajat.

Tieto ja kokemus

Ennen osakkeilla kaupankäyntiä, on tärkeää pohtia tietämyksen ja kokemuksen kriteerejä. LYNX edellyttää, että sijoittajalla on vähintään yhden vuoden kaupankäynnin kokemus ja riittävä tieto osakekaupan ominaisuuksista ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja tietoisuus riskeistä

Sijoittajien tulisi tunnistaa ja olla tietoisia siitä, että 100 % (tai jopa enemmän) alkuperäisestä sijoituksesta voidaan menettää osakekaupankäynnissä. Riskien suhteen on tehtävä ero ostamisen ja lyhyeksi myynnin välillä.

Riskiprofiileissa on ero verrattaessa ostamista ja lyhyeksi myyntiä. Osakkeita ostettaessa maksimaalinen potentiaalinen menetys on alkuperäinen sijoitussumma, joka tunnetaan myös nimellä kauppahinta. Lyhyeksi myytävien osakkeiden riskit ovat huomattavasti korkeammat. Osakkeen lyhyeksi myyjällä potentiaaliset tappiot ovat teoriassa rajoittamattomat, sillä osakekurssit voivat nousta äärettömästi.

Sijoitustavoite

Osakekauppa voi palvella tiettyjä sijoitustavoitteita, kuten tulonmuodostusta osinkojen muodossa ja pääoman arvonnousua.

Ansaitse tuloja

Sijoittaja voi saada tuloja osinkojen muodossa. Osinkoja voidaan vastaanottaa käteisenä tai osakkeina, jos yhtiö tarjoaa osinkojen uudelleeninvestointisuunnitelmaa.

Pääoman kasvu

Sijoittajat ostavat osakkeita siinä toivossa, että sijoitusten arvo nousee osakekurssien nousun muodossa. Sijoittajat voivat omistaa osakkeita suhteellisen lyhytaikaisesti, tai heillä voi olla pitkäaikainen näkemys yrityksestä, mutta he toivovat osakekurssien nousevan molemmissa tapauksissa.

Kasvua odottava sijoittaja voi ostaa osakkeita. Mahdollinen voitto on rajaton ja mahdollinen tappio on enintään osakkeista maksettu kauppasumma.

Sijoitushorisontti

Osakekaupalla ei ole erityistä sijoitushorisonttia. Osakekauppaa voi harjoittaa lyhyellä (alle 3 vuotta), keskipitkällä (3–10 vuotta) ja pitkällä aikavälillä (yli 10 vuotta).

Kooste

Alle on kerätty kooste osakkeiden pääpiirteistä. Osakkeiden omistukseen liittyy useita etuja ja riskejä. Osakekaupankäynti voidaan tiivistää seuraavasti:

Osakkeenomistaja on henkilö, yritys tai instituutio, joka omistaa yhtiön osakkeita. Osakkeenomistaja omistaa osan yrityksen omasta pääomasta, ja hänen sijoituksiensa arvo on riippuvainen yrityksen arvon muutoksista. Osakkeenomistajat voivat hyötyä omistuksistaan myös osinkojen muodossa. Osakkeenomistajilla on myös tiettyjä oikeuksia, kuten äänioikeus yhtiökokouksissa. Yhtiökokouksissa hyväksytään esimerkiksi hallituksen jäsenet, osingonmaksut tai fuusiot.

Osakesijoittamisella on sekä hyviä että huonoja puolia. Joitakin hyötyjä ja haittoja on esitelty alla:

Hyödyt
 • Mahdollisuus voittoihin hinnannousun ja osinkojen kautta
 • Pitkäaikainen tuotto korkeampi kuin säästötuotteilla
 • Suuri joustavuus / likviditeetti
 • Laaja valikoima erityyppisiä osakkeita
Haitat
 • Korkea tappioriski yksittäisille osakkeille (konkurssissa koko sijoitussumma)
 • Ei ennustettavaa ja vakaata tuottoa
 • Jos osaketta myydään paljon, sijoittajalle voi syntyä tappioita osakekurssin laskusta
Sanasto

DRIP

Osinkojen uudelleeninvestointisuunnitelma (DRIP) on ohjelma, joka antaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa käteisosingonsa osakkeisiin tai murto-osaan osakkeesta osingonmaksupäivänä.

Etuoikeutetut osakkeet

Etuoikeutetut osakkeet oikeuttavat osakkeenomistajan kiinteään säännölliseen tuloon (osinkoina), mutta yleensä niillä ei ole äänioikeutta tai rajoitettua äänioikeutta.

Likviditeetti

Likviditeetti kuvaa sitä, missä määrin arvopaperia voidaan nopeasti ostaa tai myydä markkinoilla hintaan, joka on yhtä suuri kuin sen nettovarallisuusarvo. Toisin sanoen: osakkeen käteiseksi muuntamisen helppous.

Lyhyeksi myynti (shorttaus)

Lyhyeksi myynti on sijoitus- tai kaupankäyntistrategia, jossa sijoittaja uskoo osakekurssin laskevan. Osakkeen lyhyeksi myyjä lainaa toisen sijoittajan osakkeita ja myy osakkeet tarkoituksenaan ostaa osakkeet takaisin halvemmalla. Lyhyeksi myyjä maksaa korkoa osakkeiden lainaamisesta.

Maksupäivä

Maksupäivä on päivä, jona määrätty osinko jaetaan oikeutetuille osakkeenomistajille.

Merkintäoikeus

Merkintäoikeus on nykyisten osakkeenomistajien oikeus merkitä uusia osakkeita markkinahintaan tai sitä halvemmalla hinnalla.

Osakkeet

Osakkeet ovat osuuksia yhtiöstä. Osakkeenomistajilla on oikeus osinkoon, mikäli yhtiö päättää jakaa niitä. Yleisimmät osaketyypit ovat tavalliset osakkeet ja etuoikeutetut osakkeet.

Osingon irtoamispäivä

Osingon irtoamispäivä on päivä, jona tai sen jälkeen osakkeella ei ole enää oikeutta osinkoon, ja jolloin osakekurssi yleensä laskee maksetun osingon verran.

Osingon julkistuspäivä

Julkistuspäivä on päivä, jona yhtiön hallitus ilmoittaa seuraavan osingonmaksun. Tämä tapahtuu usein yhtiökokouksen yhteydessä.

Osinko

Osinko on osan voitosta maksaminen osakkeenomistajalle.

OTC

Over-the-counter (OTC) tarkoittaa prosessia, jossa kauppaa käydään virallisen pörssin (esimerkiksi NYSE) ulkopuolella osakkeilla, jotka eivät ole pörssilistattuja. OTC-markkinoilla arvopapereilla käydään kauppaa välittäjäverkoston kautta eikä keskitetyssä pörssissä. Nämä arvopaperit eivät täytä vaatimuksia listautumisesta säännellyillä markkinoilla, ja niiden katsotaan olevan riskialttiimpia.

Senttiosake

Senttiosake tarkoittaa pienen yhtiön osaketta, jonka markkinahinta on tyypillisesti alle 5 dollaria osakkeelta. Vaikka joillakin penniosakkeilla käydään kauppaa suurissa pörsseissä, kuten New Yorkin pörssissä (NYSE), useimmilla penniosakkeilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella.

Säännellyt markkinat

Säännellyt markkinat ovat markkinat, joilla viranomaiset, tai toisinaan liike-elämä tai työryhmät harjoittavat valvontaa ja kontrollia.

Tavalliset osakkeet

Tavalliset osakkeet edustavat yhtiön tavanomaisia äänioikeuksia. Osakkeenomistajilla on yleensä yksi ääni osaketta kohti, ja he saavat osinkoja vasta yhtiön johdon hyväksynnän jälkeen.

Toimeksianto

Toimeksianto on sijoittajan ohje välittäjälle tai sijoituslaitokselle ostaa tai myydä arvopaperi sijoittajan puolesta.

Täsmäytyspäivä

Täsmäytyspäivä on päivä, jolloin yritys määrittää ketkä osakkeenomistajat ovat oikeutettuja osinkoon.