Optioihin sijoittaminen

Demotili optiosijoittamiseen

Monet sijoittajat tuntevat optiosopimukset ja tietävät, kuinka niitä voidaan käyttää sijoitussalkun suojaamiseen tai tuottoon tähtääviin, kohdennettuihin sijoituksiin.

Vaikka optiot ovat hyvin yleisesti käytettyjä sijoitustuotteita, on mahdollista, että sijoittajalla on näiden sijoitustuotteiden toimintaan ja ominaisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Tällä verkkosivulla selitetään, mitä optiot ovat, miten ne toimivat ja mihin niitä voidaan käyttää.

Huomautus: Optiosopimuksia pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina. Kaupankäynti näillä tuotteilla sopii vain sijoittajille, jotka ymmärtävät optioiden toimintaperiaatteet sekä niihin liittyvät oikeudet, velvoitteet ja riskit.

Johdanto

Optio on kahden osapuolen välinen sopimus, jossa ostajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa tai myydä kohde-etuus option voimassaoloaikana ennalta määrätyllä hinnalla. Tämän oikeuden ostaja hankkii maksamalla preemion optiosopimuksen myyjälle (option asettajalle).

(Osake)optiosopimuksen sopimuskoko on yleensä 100, ja sopimus edustaa tällöin optiota 100 osakkeeseen. Tietyissä tapauksissa sopimuksen kokoa saatetaan mukauttaa, jos kyseessä on esimerkiksi uusi osakeanti tai kohde-etuuden pääoman uudelleenjärjestely. Kaikissa tämän verkkosivun esimerkeissä oletetaan kunkin optiosopimuksen koon olevan 100 osaketta. Esimerkeissä ei ole otettu huomioon kaupankäyntikuluja. Sijoittajan tulee ottaa ka huomioon optiokaupankäynnissä.

Huomio: Tällä sivulla kohde-etuuksien oletetaan aina olevan osakkeita. Indeksioptiot toimivat yleensä samalla tavalla kuin osakeoptiot. Optioita voi olla pörssistä riippuen saatavilla myös muun tyyppisille arvopapereille.

Ominaisuudet

Osakkeilla ja indekseillä käytävä optiokauppa on yksinkertaista, koska optiot ovat vakioituja johdannaissopimuksia. Optiosopimusten tärkeimmät komponentit ovat:

 1. Perusarvo
 2. Sopimuksen koko
 3. Erääntymispäivä
 4. Toteutushinta
 5. Preemio (vaihtelee jatkuvasti markkinaolosuhteiden mukaan)

Käsitteet on selitetty tarkemmin alla.

1. Perusarvo
Option perusarvo on se summa, jonka verran optiolla on arvoa (in-the-money). Arvopaperia tai arvoa, johon optio perustuu, kutsutaan nimellä kohde-etuus. Kohde-etuuden on oltava pörssilistattu. Kohde-etuuden liikkeeseenlaskijat eivät valitse, millä optioilla voidaan käydä kauppaa. Samaan kohde-etuuteen liittyvät osto- ja myyntioptiot jaetaan eri kaupankäyntiluokkiin.

2. Sopimuksen koko
Lähes kaikissa optioissa option sopimuskoko on vakioitu 100:aan osakkeeseen. Tämä tarkoittaa, että yhden optiosopimuksen oikeus vastaa 100 taustalla olevaa osaketta. Sopimuksen koko voi muuttua, jos tehdään oikaisu, esimerkiksi uudesta osakeannista tai kohde-etuuden pääoman uudelleenjärjestelystä johtuen. Indeksioptioiden tapauksessa sopimuksen arvo asetetaan tiettyyn arvoon indeksipistettä kohden (esimerkiksi 10 € indeksipistettä kohden Euro Stoxx 50 -optioilla). Sopimuksen arvo on yhtä suuri kuin indeksin hinta kerrottuna arvolla indeksipistettä kohden (esimerkiksi indeksin ollessa tasolla 3000 pistettä, yksi optiosopimus edustaa silloin arvoa 3 000 x 10 euroa = 30 000 euroa).

3. Erääntymispäivä
Optioilla on erääntymispäivä. Viimeinen voimassaolopäivä on päivä, jonka jälkeen tietyn sarjan kaikki käyttämättömät optiot raukeavat, ja se on yleensä viimeinen kaupankäyntipäivä kyseiselle sarjalle. Tämä on yleensä kuukauden kolmas perjantai. Tietyt pörssit tarjoavat myös viikko- tai päiväoptioita, joissa on eri voimassaoloajat.

4. Toteutushinta
Osakkeen toteutushinta on hinta, jolla kohde-etuutena olevat osakkeet ostetaan tai myydään option toteutumisen yhteydessä. Pörssit määrittävät optioiden toteutushinnat ja tarjoavat valikoiman saatavissa olevia toteutushintoja samalla voimassaolopäivällä. Toteutushinnat päivitetään, kun taustalla oleva osakekurssi muuttuu. Laaja valikoima toteutushintoja antaa sijoittajan vastata tehokkaammin osakekurssin hinnanmuutoksiin kohdistuviin odotuksiin optioilla. Aivan kuten sopimuksen kokoa, toteutushintoja voidaan muuttaa esimerkiksi uuden osakeannin tai kohde-etuuden pääoman uudelleenjärjestelyn tapahtuessa.

5. Preemio
Preemio on optiosopimuksen ostajan ja myyjän välillä sovittu hinta optiolle. Se on ainoa osa optiota, jota osakemarkkinat eivät suoraan määritä. Jotta sijoittaja voi laskea vakiokokoisen option täyden hinnan, hänen on kerrottava preemio ilmoitetulla osuuksien määrällä sopimusta kohden (yleensä 100). Esimerkiksi 1,15 euron preemio edustaa kokonaiskustannuksia, jotka ovat 115 euroa (1,15 euroa x 100) optiosopimusta kohden. Laskeakseen Euro Stoxx 50 -indeksiohjelman täyden preemion, sijoittajan täytyy kertoa preemio indeksin kertoimella. Esimerkki: preemio on 80 euroa ja indeksin kerroin on 10. Koko preemio on tällöin 800 euroa yhtä kokonaista sopimusta kohden.

Optioiden tyypit

On olemassa kahden tyyppisiä optioita: osto-optioita (call option) ja myyntioptiota (put option). Kummankin tyyppisiä optioita voi sekä myydä että ostaa.

Osto-optiot
Ostettu osto-optio antaa oikeuden, mutta ei velvoitetta, ostaa osakkeita ennalta sovitulla toteutushinnalla option erääntymispäivänä tai ennen sitä. Tätä oikeutta vastaan ostaja maksaa preemion option myyjälle. Myyjä saa preemion, ja hänellä on velvollisuus myydä osakkeet toteutushinnalla, mikäli optio toteutetaan.

 • Esimerkki osto-optiosta
  Applen (AAPL) osakkeiden viimeisin hinta on 200 dollaria. Käytettävissä oleva optio on 200 dollarin AAPL-osakeoptio, jonka voimassaoloaika on kolme kuukautta. Option ostajalla on oikeus, mutta ei velvoitetta, ostaa 100 kpl AAPL-osaketta 200 dollarin kappalehintaan option erääntymispäivänä tai ennen sitä. Tämän oikeuden saadakseen ostaja maksaa preemion option myyjälle. Mikäli ostaja haluaa käyttää oikeutensa ja ostaa 100 AAPL:n osaketta 200 dollarin kappalehinnalla, ostajan on käytettävä oikeutensa viimeistään erääntymispäivänä. Option myyjän on toimitettava 100 kpl AAPL-osaketta 200 dollarin kappalehinnalla, jos ostaja käyttää oikeuttaan. Korvaukseksi tästä velvoitteesta option myyjä vastaanottaa preemion, jonka hän saa pitää riippumatta siitä, toteutetaanko optio vai ei.

Myyntioptiot
Ostettu myyntioptio antaa oikeuden, mutta ei velvoitetta, myydä osakkeita ennalta määrätyllä toteutushinnalla erääntymispäivänä tai ennen sitä. Myyntioption myyjä saa preemion, ja hänellä on velvollisuus ostaa osakkeet toteutushintaan, jos myyntioptio toteutetaan.

 • Esimerkki myyntioptiosta
  Saatavilla on AAPL-myyntioptio 200 dollarin toteutushinnalla, jonka voimassaoloaika on yli kolme kuukautta. Option ostajalla on oikeus, mutta ei velvoitetta, myydä 100 kpl AAPL-osaketta 200 dollarin kappalehintaan erääntymispäivänä tai ennen sitä. Tämän oikeuden saadakseen ostaja maksaa preemion option myyjälle. Mikäli ostaja haluaa käyttää oikeutensa ja myydä 100 kpl AAPL-osaketta 200 dollarin kappalehinnalla, ostajan on käytettävä optio erääntymispäivänä tai ennen sitä. Option myyjän on ostettava AAPL-osakkeita 200 dollaria osakkeelta, jos option ostaja käyttää oikeuttaan. Kuten osto-optioissa, option myyjä vastaanottaa preemion ja saa pitää sen riippumatta siitä, käytetäänkö optio vai ei.

Toteutustyyppi
Kun osto- tai myyntioptio toteutetaan, osakkeilla käydään kauppaa ennalta päätetyllä hinnalla. Tästä sovitusta hinnasta käytetään nimitystä toteutushinta. Viimeinen päivä, jona optio voidaan käyttää, on erääntymispäivä. On olemassa kaksi erilaista optiotyyppiä: amerikkalainen optio, joka voidaan toteuttaa minä tahansa päivänä ennen erääntymispäivää, ja eurooppalainen optio, joka yleensä voidaan toteuttaa ja selvitetään käteisellä vain erääntymispäivänä. Osakeoptiot ovat yleisimmin tyypiltään amerikkalaisia ja indeksioptiot eurooppalaisia.

Mahdollisuudet

Optiokaupankäynti tarjoaa sijoittajille laajan valikoiman mahdollisuuksia, ja optioita voidaan käyttää erityyppisiin strategioihin. Optiokaupan etujen lisäksi on tärkeää ottaa huomioon siihen liittyvät riskit.

Riskienhallinta
(Ostetuilla) myyntioptioilla sijoittaja voi suojautua salkun osakkeiden arvon mahdolliselta laskulta.

Toteutusaika
Osto-option ostaja voi käyttää option sen voimassaoloaikana ostamalla osakkeet ennalta sovittuun hintaan. Saman periaatteen mukaisesti myyntioption ostaja voi myydä osakkeeet.

Spekulointi
Optiokaupan helppous ja nopeus mahdollistavat kaupankäynnin optioilla ilman aikomusta tosiasiallisesti käyttää niitä. Jos sijoittaja odottaa markkinoiden nousevan, hän voi ostaa osto-option. Jos sijoittaja odottaa markkinoiden laskevan, hän voi vastaavasti ostaa myyntioption. Kummassakin tapauksessa hän voi myydä optionsa ennen niiden erääntymistä voiton saamiseksi tai tappion rajoittamiseksi.

Vipuvaikutus
Vipuvaikutus voi mahdollistaa suuremman tuoton saavuttamisen kohde-etuuteen tehtyjä sijoituksia pienemmällä alkuinvestoinnilla. Vivulla sijoittaminen on kuitenkin riskialttiimpaa kuin suora sijoittaminen kyseisiin osakkeisiin. Kaupankäynti optioilla antaa sijoittajille mahdollisuuden hyödyntää osakearvon muutosta maksamatta osakkeista niiden koko hintaa.

Hajauttaminen
Optioilla voidaan hajauttaa sijoitussalkkua pienemmällä alkuinvestoinnilla kuin kohde-etuuksien suora hankinta vaatisi.

Lisätuoton hankkiminen
Mahdollisten osinkojen lisäksi sijoittaja voi hankkia lisätuloja osakkeillaan myymällä niille optioita. Tämä koskee myös vakuudellisella luottolimiitillä ostettuja osakkeita. Kun sijoittaja myy option, hän saa siitä vastineeksi preemion. Myyjä saa pitää tämän preemion. On kuitenkin mahdollista, että optio toteutetaan, jolloin sijoittaja joutuu toimittamaan kohde-etuutena olevat osakkeet toteutushintaan.

Optioiden hinnoittelu

Kun sijoittaja harkitsee kaupankäyntiä optioilla, hänen on tärkeää ymmärtää, miten preemio lasketaan. Preemiot muuttuvat jatkuvasti useiden tekijöiden perusteella, ja niihin vaikuttavat mm. kohde-etuuden hinnan muutokset ja jäljellä oleva aika erääntymispäivään. Preemio koostuu kahdesta osasta – luontaisesta arvosta ja aika-arvosta. Option luontaiseen arvoon ja aika-arvoon vaikuttaa useita eri tekijöitä.

Luontainen arvo
Luontainen arvo (intrinsic value) on option toteutushinnan ja kohde-etuuden kohteena olevien osakkeiden markkinahinnan erotus tietyllä hetkellä. Arvo ei voi olla negatiivinen.

Aika-arvo
Aika-arvo on summa, jonka sijoittaja on valmis maksamaan siitä mahdollisuudesta, että markkinat liikkuvat optioon nähden suotuisaan pisteeseen option voimassaoloaikana. Arvo vaihtelee plusoptioiden ja tasaoptioiden välillä, ja aika-arvoon muutokset ovat voimakkaimpia tasaoptioilla. Option aika-arvo pienenee sen erääntymispäivän lähestyessä.

Todennäköisyys sille, että optiosta tulee kannattava tai että se pysyy sellaisena, pienenee erääntymispäivän lähestyessä. Tämä aiheuttaa aika-arvon loppumisen optiosta. Aika-arvo ei vähene optiosta saman verran jokaisena päivänä, vaan aika-arvon kuluminen kiihtyy erääntymispäivän lähestyessä. Kuvaajassa havainnollistetaan aika-arvon vähenemistä option ostamisesta kuluvan ajan funktiona.

Prijsvorming van opties - Tijdswaarde

Osto-optiot
Käytetään esimerkkinä Applen (AAPL) kesäkuun osto-optiota, jonka toteutushinta on 180 dollaria ja preemio 8,50 dollaria, kun AAPL:n osakkeen hinta pörssissä on 185 dollaria. Option luontainen arvo on tällöin 5 dollaria, koska option ostajalla on oikeus ostaa AAPL:n osakkeita 180 dollarin kappalehintaan, mikä on 5 dollaria matalampi kuin nykyinen markkinahinta. Mikäli optiolla on luontaista arvoa, sen sanotaan olevan plusoptio (in-the-money). Tässä esimerkissä preemion yli menevä osuus 3,50 dollaria johtuu option aika-arvosta.

 AAPL osakkeen hinta Option preemio Luontainen arvo (osakkeen hinta – toteutushinta) Aika-arvo (preemio – luontainen arvo)
185 dollaria 8,50 dollaria 5,00 dollaria 3,50 dollaria

Jos osakkeen markkinahinta olisi 179 dollaria, optiolla ei olisi luontaista arvoa. Osto-optiota voitaisiin käyttää vain 180 dollarilla, joka on 1 dollaria korkeampi kuin markkinahinta. Jos osakekurssi on alhaisempi kuin toteutushinta, optio on miinusoptio (out-of-the-money). On hyvä huomata, että optiot antavat sijoittajalle oikeuden, mutta eivät velvoitetta, ostaa kohde-etuutena olevat osakkeet toteutushintaan voimassaolopäivänä tai ennen sitä. Osakkeen hinta on alhaisempi kuin toteutushinta, on käytännössä edullisempaa ostaa kohde-etuutena olevat osakkeet suoraan markkinoilta ja antaa optiosopimuksen erääntyä arvottomana.

Myyntioptiot
Myyntioptio on toimii päinvastoin kuin osto-optio. Jos toteutushinta on korkeampi kuin osakkeen markkinahinta, myyntioptio on plusoptio (in-the-money) ja sillä on siten luontaista arvoa. Myyntioption ostaja voi käyttämällä option myydä osakkeita nykyistä markkinahintaa korkeammalla hinnalla. Esimerkiksi AAPL:n kesäkuun 190 dollarin myyntioption ostaja voi myydä AAPL-osakkeen 190 dollarilla, vaikka AAPL-osakkeen todellinen markkinahinta olisikin 185 dollaria. Option preemio on 9,20 dollaria, joka koostuu 5 dollarista luontaista arvoa ja 4,20 dollarista aika-arvoa. Myyntioptio on miinusoptio (out-of-the-money), jos osakekurssi on korkeampi kuin option toteutushinta. Myyntioption ostanut sijoittaja ei tällöin luonnollisesti käytä oikeuttaan myydä osakkeita vallitsevaa markkinahintaa alhaisemmalla hinnalla.

 AAPL osakkeen hinta Option preemio Luontainen arvo (toteutushinta – osakkeen hinta) Aika-arvo (preemio – luontainen arvo)
185 dollaria 9,20 dollaria 5,00 dollaria 4,20 dollaria

On hyvä huomata, että myyntioptiot antavat sijoittajalle oikeuden, mutta eivät velvollisuutta, myydä kohde-etuutta toteutushintaan erääntymispäivänä tai ennen sitä. Jos osakkeen hinta on korkeampi kuin toteutushinta, on käytännössä edullisempaa myydä kohde-etuutena olevat osakkeet markkinoilla ja antaa optiosopimuksen erääntyä arvottomana. Optioiden voidaan luokitella olevan plusoptioita (in-the-money), tasaoptioita (at-the-money) tai miinusoptioita (out-of-the-money). Optio on tasaoptio, kun sen luontainen arvo on täsmälleen sama kuin osakkeen markkinahinta.

Osingot voivat aiheuttaa option ennenaikaisen toteutuksen
Kun osakkeenomistajille maksetaan osinkoja, osakkeen hinta laskee yleensä osingon verran. Osto- tai myyntioptiot eivät oikeuta niiden ostajaa tai myyjää saamaan osinkoa kohde-etuutena olevista osakkeista. Optiosijoittajien tuleekin aina seurata osingonmaksupäiviä ja maksettavien osinkojen määrää, sillä ne vaikuttavat optiosopimuksen perustana olevaan osakekurssiin. Osingonmaksut voivat vaikuttaa option ennenaikaisen toteuttamisen todennäköisyyteen erityisesti plusoptioiden kohdalla.

Tuottokuvaajat

Osto-option ostaminen
Otetaan esimerkiksi Applen (AAPL) kesäkuun 180 dollarin osto-optio, jonka preemio on 8,50 dollaria. Option ostaneen sijoittajan kriittinen piste on option toteutushinta plus maksettu preemio. Tässä esimerkissä se on 188,50 dollaria (180 dollaria + 8,50 dollaria).

Tuottokaavio osoittaa, että kun AAPL osakkeen markkinahinta on alle 188,50 dollaria erääntymispäivänä, osto-option ostajan positio on tappiollinen. Maksimaalinen tappio, jonka option ostaneelle sijoittajalle voi syntyä, on maksettu preemio (8,50 dollaria). Jos AAPL:n osakekurssi on yli 188,50 dollaria, option ostaja on voitolla. Enimmäistuotto on rajoittamaton. Mitä korkeammalle AAPL:n osakekurssi nousee suhteessa toteutushintaan, sitä suuremmaksi voitot kasvavat.

Call optie kopen via LYNX

Osto-option myyminen
Otetaan esimerkiksi Disney (DIS) kesäkuun 140 dollarin osto-optio, jonka preemio on 4,10 dollaria. Tuottokuvaaja osoittaa, että option myyjän maksimaalinen voitto on rajallinen, ja se on yhtä suuri kuin option myynnistä saatu 410 dollarin preemio.

Jos option myyjä ei omista kyseistä kohde-etuutta, mahdollinen tappio on rajaton. Jos osakekurssi nousee ja optio toteutetaan, option myyjän on luovutettava osakkeet toteutushintaan. Luonnollisesti toteutushinnan tulee olla osakkeiden markkinahintaa alhaisempi, jotta option haltijan kannattaa toteuttaa osto-optio.

Osto-option myyjän kriittinen piste on toteutushinta plus preemio. Tässä esimerkissä kriittinen piste on tällöin 144,10 dollaria.

Call optie schrijven via LYNX

Myyntioption ostaminen
Havainnollistamiseksi otetaan Netflix (NFLX) kesäkuun 310 dollarin toteutushinnalla oleva myyntioptio, jonka preemio on 12,60 dollaria. Tuottokuvaaja osoittaa, että tämän myyntioption ostajan enimmäistappio on yhtä suuri kuin optiosta maksettu preemio (1 260 dollaria).

Kriittinen piste on toteutushinta, josta vähennetään maksettu preemio. Mitä enemmän osakekurssi alittaa 297,40 dollarin kriittisen pisteen, sitä suurempi on myyntioption ostajan voitto. Mahdollinen enimmäistuotto saavutetaan, kun osakekurssi laskee arvottomaksi, 0 dollariin.

Put optie kopen via LYNX

Myyntioption myyminen
Havainnollistamiseksi otetaan Boeingin (BA) kesäkuun 340 dollarin toteutushinnalla oleva myyntioptio, jonka preemio on 7,70 dollaria. Tuottokuvaaja osoittaa, että myyntioptioiden myyjän enimmäisvoitto yhtä suuri kuin saatu preemio (770 dollaria).

Kriittisenä pisteenä option myyjän näkökulmasta on toteutushinta, josta vähennetään preemio. Tässä tapauksessa kriittinen piste on siten 332,30 dollaria. Jos osakekurssi on alle 332,30 dollaria, option myyjä tekee tappiota. Enimmäistappio saavutetaan, kun osakekurssi laskee 0 dollariin.

Put optie schrijven via LYNX
Riskit

Kaupankäynti optioilla ei sovellu kaikille sijoittajille. Sijoittajan tulee käydä kauppaa optioilla vain, jos hän ymmärtää täysin optiokauppaan liittyvät riskit. Ennen optioihin sijoittamista sijoittajan tulee arvioida kokemustaan, sijoitustavoitteitaan, taloudellisia resurssejaan ja muita mahdollisia asiaan liittyviä seikkoja.

Markkinariski
Optioiden markkina-arvoon vaikuttavat monet tekijät. Optioiden hinta voi laskea tai ne voivat muuttua arvottomiksi erääntymispäivänä tai ennen sitä. Kohde-etuuden hinnan muutokset vaikuttavat option hinnan muutoksiin, mutta muutos voi joskus tapahtua toiseen suuntaan tai eri suuruusluokassa kuin kohde-etuuden hinnan muutos.

Erääntymispäivä
Optioilla on erääntymispäivä, ja siten niiden voimassaoloaika on rajoitettu. Option jäljellä oleva aika-arvo vähenee optiosta erääntymispäivän lähestyessä. On tärkeää tarkistaa, onko optiolla riittävästi voimassaoloaikaa jäljellä strategian toteuttamista varten.

Vipuvaikutus
Option alkuinvestointi voi olla suhteellisen pieni verrattuna sopimuksen kokonaisarvoon. Tämä synnyttää vipuvaikutuksen. Suhteellisen pienellä markkinaliikkeellä voi olla suuri vaikutus option arvoon. Tämä voi vaikuttaa sijoittajan positioon joko positiivisesti tai negatiivisesti. Vipuvaikutus voi johtaa merkittäviin voittoihin, mutta myös merkittäviin tappioihin.

Rajoittamattomat tappiot
Myytyihin optioihin voi liittyä huomattavasti suurempia riskejä kuin ostettuihin. Kun sijoittaja myy optioita, hänen vastaanottama preemio on kiinteä. Mahdolliset tappiot voivat kuitenkin ylittää saadun preemion määrän. Optioiden myyminen, ilman että myyjällä omistaa kyseisiä kohde-etuuksia sopimuksen mahdollisen toteutumisen kattamiseksi, voi aiheuttaa rajoittamattomia tappioita.

Vakuuksien muutospyyntö
Sijoittaja voi menettää kokonaan LYNXin arvo-osuustilille talletetut varat. Kirjallisen optiosopimuksen mukaiset velvoitteet eivät rajoitu vakuusvaatimuksiin. Jos markkinat kehittyvät sijoitukseen nähden epäsuotuisasti tai jos vakuusvaatimuksia nostetaan, sijoittajaa voidaan kehottaa tekemään lisätalletuksia sijoituksen ylläpitämiseksi (margin call). Jos sijoittaja ei pysty noudattamaan tätä kehotusta, LYNXillä on oikeus sulkea position, jolloin sijoittaja on yksin vastuussa mahdollisista menetyksistään.

Likviditeettiriski
Ns. markkinatakaajilla on tärkeä rooli likviditeetin tarjoamisessa optiomarkkinoille. Toisaalta heidän velvollisuutensa on antaa ehdollisia tarjouksia, joten tietyn strategian toteuttaminen voi riippua tarjousten saamisesta markkinatakaajilta.

Likviditeetti- ja hintasuhteet
Tietyt markkinaolosuhteet, kuten likviditeetin puute, lisäävät mahdollisten tappioiden riskiä. Likviditeetin puuttuessa transaktioiden toteuttaminen, kuten olemassa olevien positioiden sulkeminen, on vaikeampaa. Markkinaolosuhteet voivat toisinaan poiketa tavanomaisista olosuhteista, esimerkiksi voimakkaan osto- tai myyntipaineen, markkinoiden voimakkaan epävakauden tai kohde-etuuden likviditeetin puutteen aikana.

Valuuttariski
Jos sijoittaja käy kauppaa muissa valuutoissa kuin euroissa listatuilla optioilla, hän altistuu valuuttariskille. Jos valuutta, jossa optio on listattu, laskee euroon nähden, se voi vaikuttaa kielteisesti option arvoon.

Vakuusvaatimusten nosto
Itseään ja asiakkaitaan suojellakseen Interactive Brokers voi milloin tahansa nostaa asiakkaiden vakuusvaatimuksia olemassa oleville ja uusille optiopositioille Tämä päätös voi johtua kohde-etuuden volatiliteetin voimakkaasta kasvamisesta, kun kohde-etuuden markkina-arvo on laskenut tietyn kynnyksen alapuolelle tai jostain muusta syystä. Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että vakuusvaatimuksien muuttuessa arvopaperitili ei ehkä enää täytä uusia vakuusvaatimuksia. Tällaisessa tilanteessa välittäjä realisoi positioita vaatimusten täyttämiseksi.

Realisointiriski
Kun salkun vakuutena olevien positioiden arvo laskee alle vakuusvaatimusten, Interactive Brokersilla on oikeus sulkea tietyt positiot ilman ennakkoilmoitusta riippumatta siitä, ovatko nämä positiot voitolla vai tappiolla. Mikäli arvopaperitili on realisointien jälkeen edelleen alijäämäinen ja sijoittajalla on muita vakuuksia, Interactive Brokers sulkee muut positiot vakuusvaatimusten muodostaman vajeen kattamiseksi. Sijoittajan tulee ottaa huomioon, että realisointi tapahtuu aina sen hetkisellä parhaalla tarjoushinnalla ja että sijoittaja ei voi vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Realisointi saattaa tapahtua tappiollisella hinnalla ja sijoittajalle epäsuotuisana ajankohtana.

Käyttötarkoitus

Sijoittajilla voi olla erilaisia syitä optiokaupankäyntiin. Esittelemme niistä eräitä seuraavassa kappaleessa.

Pääoman kasvu
Yksi sijoittajan käytettävissä olevista strategioista on myydä optioita jo omistamilleen osakkeille. Alla on kaksi skenaariota, joissa tämä strategia saattaa olla sopiva. Molemmissa tilanteissa on vaarana, että sijoittaja joutuu myymään osakkeensa toteutushintaan, mutta toisaalta hän saa myös pitää vastaanottamansa preemion. Myyntivaatimus tapahtuu todennäköisimmin markkinoiden noustessa voimakkaasti.

 • Skenaario 1: Omistettuihin osakkeisiin liittyvien optioiden myyminen
  Oletetaan, että sijoittaja omistaa 100 Applen (AAPL) osaketta. Osakkeen nykyinen hinta on 200 dollaria, ja sijoittaja on tyytyväinen, jos hän pystyy myymään osakkeensa 210 dollarilla. Seuraavassa kuussa päättyvän optiosopimuksen kauppahinta on tällä hetkellä noin 1,15 dollaria. LYNXin kaupankäyntijärjestelmän kautta sijoittaja myy tämän AAPL optiosopimuksen 210 dollarin toteutushinnalla ja 1,15 dollarin preemiolla (kokonaispreemio 115 dollaria). Hänellä on nyt velvollisuus myydä AAPL:n osakkeensa milloin tahansa erääntymispäivän aikana tai sitä ennen 210 dollarin kappalehintaan. Tästä sitoumuksesta korvauksena saatu preemio on 115 dollaria (josta täytyy kattaa kaupankäyntikulut).
 • Skenaario 2: Osakkeiden ostaminen ja optioiden myyminen samanaikaisesti
  Oletetaan, että sijoittaja on kiinnostunut ostamaan 100 AAPL:n osaketta, mutta hän haluaa pienentää sijoituksensa riskiä. Tässä tapauksessa hän voi esimerkiksi ostaa 100 AAPL:n osaketta 200 dollarin kappalehintaan ja samalla myydä yhden kuukauden AAPL:n osto-option 210 dollarin toteutushinnalla. Sijoittaja saa tällöin 1,15 dollarin preemion. Tämä 115 dollarin lisätulo vähentää osakeoston nettokustannuksia. Nykyhetken ja erääntymispäivän välisenä aikana sijoittajalla on kuitenkin velvollisuus tarvittaessa myydä AAPL:n osakkeet 210 dollarilla.

Osakkeiden arvon suojaaminen
Tämä strategia voi olla sopiva, jos sijoittaja omistaa osakkeita, joiden arvon hän odottaa laskevan. Ilman optioiden käyttöä sijoittaja voi joko vain odottaa hinnanlaskun tapahtuvan tai myydä osakkeensa.

 • Skenaario 1: Optioiden myyminen osakkeiden arvon alenemista vastaan suojautumiseksi
  Aiemmissa skenaarioissa kuvailtiin, kuinka sijoittaja voi kasvattaa pääomaansa myymällä omistamiinsa osakkeisiin liittyviä optioita. Optioita myymällä voidaan myös saada lisätuloja, mikä kompensoi jossain määrin kyseisten osakkeiden arvon mahdollista laskua vastaan. Oletetaan esimerkiksi, että AAPL:n osakkeen hinta on noin 200 dollaria. Sijoittaja voi myydä option, jonka toteutushinta on 190 dollaria, ja myynnistä saatava preemio 12 dollaria. Tällöin osakekurssi voi laskea 12 dollaria ennen kuin sijoitus alkaa tuottamaan tappiota. Jos osakekurssi laskee 188 dollariin, saatu 12 dollarin preemio korvaa osakkeista syntyvää tappiota. Mikäli osakekurssi laskee enemmän, saatu 12 dollarin preemio ei riitä korvaamaan tappiota kokonaan. Jos AAPL osakekurssi on erääntymispäivänä yli 190 dollaria, optio toteutetaan.
 • Skenaario 2: Myyntioptioiden ostaminen
  Oletetaan, että sijoittaja omistaa 100 AAPL:n osaketta ja odottaa niiden hinnan laskevan. Kuten edellä mainittiin, osto-optioiden myymisellä menetyksiä voi jossain määrin korvata. Sijoittaja saattaa haluta varmistaa, että hän saa myytyä osakkeensa tietyn ajan kuluessa tietyllä hinnalla. Sijoittaja voi esimerkiksi ostaa yhden kuukauden AAPL:n myyntioption, jonka toteutushinta on 200 dollaria. Hän maksaa tästä esimerkiksi 4 dollarin preemion (400 dollaria kaiken kaikkiaan). Jos osakekohtainen hinta todellakin laskee, sijoittaja voi myydä osakkeensa 200 dollarin kappalehintaan erääntymispäivänä tai sitä ennen. Jos osakkeen hinta pysyy yli 200 dollarissa, sijoittajan optio erääntyy arvottomana tai hän voi myydä option pois ennen erääntymispäivää.

Osakekurssien muutosten hyödyntäminen tarvitsematta ostaa itse osakkeita
Optioiden avulla sijoittaja voi hyödyntää osakekurssien nousut ja laskut. Alla on tästä muutamia esimerkkejä.

 • Skenaario 1: Osto-optioiden ostaminen, kun sijoittaja odottaa kurssien nousevan
  Optioita ostamalla sijoittaja pystyy hyötymään kohde-etuuksien arvonnoususta. Oletetaan, että AAPL:n osakkeiden arvo nousee tulevina kuukausina. Sijoittaja ei kuitenkaan halua maksaa 200 000 dollaria ostaakseen 100 AAPL:n osaketta. Siksi hän päättää ostaa option kolmen kuukauden ajalle ja valitsee toteutushinnaksi 210 dollaria. Sijoittaja maksaa optiosta 4,50 dollarin preemion (yhteensä 450 dollaria). Jos AAPL markkinahinta nousee yli 210 dollarin, myös osto-optioiden arvo nousee. Sijoittaja voi sitten sulkea option ennen erääntymispäivää ja realisoida voittonsa. Tällöin sijoittajan ei tarvitse lainkaan ostaa itse osakkeita. Jos positiivisista odotuksista huolimatta osakekurssi kääntyy laskuun, voi sijoittaja yrittää myydä positionsa ja saada mahdollisesti osan maksetusta preemiosta katettua. Option voi myös antaa erääntyä arvottomana. Kun sijoittaja ostaa option, enimmäistappio rajoittuu hänen maksamaansa preemioon.
 • Skenaario 2: Myyntioptioiden ostaminen, kun sijoittaja odottaa kurssien laskevan
  Oletetaan, että sijoittaja odottaa AAPL:n arvon laskevan. Sijoittaja päättää ostaa myyntioption, jonka erääntymisaika on kolmen kuukauden päästä ja toteutushinta 190 dollaria. Hän maksaa tästä 9,20 dollarin preemion (yhteensä 920 dollaria). Jos AAPL:n osakkeen arvo todellakin laskee, myyntioption arvo kasvaa. Sijoittaja voi tuolloin myydä myyntioptionsa ennen viimeistä erääntymispäivää ja realisoida voittonsa. Jos AAPL:n osakkeiden arvo nousee hänen odotuksistaan huolimatta, voi hän sulkea positionsa ja saada jonkin verran preemiosta takaisin. Sijoittaja voi myös antaa option erääntyä arvottomana. Kun sijoittaja ostaa myyntioption, hänen ei tarvitse käydä kauppaa kohde-etuudella, ellei hän itse niin halua tehdä. Kuten osto-optioiden kohdalla, myös myyntioptioissa suurin tappio rajoittuu optiosta maksettuun preemioon.

Optioiden käyttö antaa sijoittajalle aikaa päättää
Osto-option ostaminen voi antaa sijoittajalle lisää aikaa päättää, haluaako hän ostaa kohde-etuutena olevaa osaketta. Sijoittaja maksaa tästä oikeudesta preemion, mikä on vain murto-osa kohde-etuuden todellisesta hinnasta. Osto-optiolla sijoittaja voi sopia hinnan, jolla hän haluaa ostaa kohde-etuutena olevia osakkeita myöhemmin. Tämän jälkeen sijoittajan on vain valittava sopiva voimassaoloaika, ja hän voi myöhemmin päättää, haluaako hän todella ostaa kyseiset osakkeet. Myyntioptiot toimivat samalla tavalla. Ostamalla myyntioption sijoittaja sopii osakekohtaisen hinnan, jolla hän voi myydä osakkeita myöhemmin, joko ennen erääntymispäivää tai viimeistään erääntymispäivänä. Vaihtoehtoisesti sijoittaja voi myös antaa option erääntyä, mikäli osakekurssi ei laske odotetulla tavalla. Molemmissa tapauksissa suurin mahdollinen tappio on maksettu preemio.

Indeksioptioiden avulla voidaan käydä kauppaa kaikilla indeksin osakkeilla yhdellä kertaa
Sijoittaja voi reagoida markkinoiden yleisiin muutoksiin tai suojata sijoituksiaan indeksiin perustuvalla osto- tai myyntioptiolla. Jos sijoittaja esimerkiksi odottaa markkinoiden nousevan, mutta ei tiedä, mitä osakkeita ostaa, hän voi käyttää indeksiin perustuvaa osto-optiota. Siten hän pystyy hyötymään markkinoiden yleisestä noususta. Osto-option arvo nousee indeksin arvon nousun myötä.

Sijoittajaprofiili

Ennen sijoitustuotteeseen sijoittamista, on tärkeää tarkistaa, onko tuote soveltuva, kun otetaan huomioon sijoittajan tietämys, kokemus, sijoitustavoite ja sijoitushorisontti. Jos sijoittaja harkitsee optioihin sijoittamista, hän voi arvioida alla olevien kohtien perusteella, vastaavatko optiot hänen sijoittajaprofiiliaan.

Monimutkaisuus
Optioihin sijoittaminen on sijoittamista monimutkaiseen sijoitustuotteeseen. Tällä verkkosivulla on käsitelty laajasti optioiden toimintaa ja riskejä. Optiot ovat johdannaisia, joiden hinta perustuu ns. perusarvoon, esimerkiksi osakkeeseen tai indeksiin. Option vipuvaikutuksen vuoksi ansiosta kohde-etuuden hinnanmuutos voi johtaa optiosopimuksen suureen arvonnousuun tai -laskuun. Optiosijoittajan tuotot tai tappiot voivat tämän seurauksena monikertaistua.

Huomautus: Optiokaupankäyntiin liittyy oikeuksia ja velvoitteita. Sijoittaja voi välttää epämiellyttäviä yllätyksiä olemalla tietoinen sijoitustuotteen ominaisuuksista, ja huomioimalla tämän sijoitustuotteen monimutkaisuuden.

Sijoittajatyyppi
Rahoitusmarkkinoilla toimii aktiivisesti erityyppisiä sijoittajia, ja tällaisia ovat esimerkiksi ammattimaiset sijoittajat ja yksityissijoittajat. Optiot sopivat periaatteessa sekä yksityis- että ammattimaisille sijoittajille.

Tieto ja kokemus
Ennen optiokaupankäyntiin ryhtymistä on tärkeää pohtia sijoittajan tietämystä ja kokemusta sijoittamisesta. Koska optiot luokitellaan monimutkaisiksi tuotteiksi, LYNX edellyttää, että sijoittajalla on vähintään kahden vuoden kaupankäyntikokemus ja riittävä tietämys optioiden ominaisuuksista ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja tietoisuus riskeistä
Optiokauppaan liittyvät riskit eroavat merkittävästi optioiden myymisen ja ostamisen välillä. Optiokaupassa mahdollinen tappio voi olla 100 % tai optioiden myymisen tapauksessa jopa yli 100% alkuperäisestä sijoituksesta.

Kohde-etuuden pienellä hinnanmuutoksella voi olla suuri vaikutus option hintaan. Vipuvaikutus moninkertaistaa mahdolliset voitot ja tappiot.

Optioita ostettaessa mahdollinen enimmäistappio rajoittuu alun perin sijoitettuun summaan (eli maksettuun preemioon). Toisaalta silloin, kun jos sijoittaja myy optioita omistamatta kohde-etuutta, riskit ovat huomattavasti suuremmat. Kattamattomia osto-optioita myydessä mahdollinen tappio on teoriassa rajaton. Kattamattoman myyntioption tappiot kasvavat siihen asti, että kohde-etuuden markkinahinta putoaa nollaan. Mahdolliset tappiot voivat ylittää alkuperäisen vakuusmäärä, mikä voi poikkeuksellisessa tapauksessa johtaa sijoittajan kaupankäyntitilin arvon laskemisen negatiiviseksi.

Sijoitustavoite
Optiot ovat monipuolisia sijoitustuotteita, joita voidaan käyttää lukuisiin eri sijoitustarkoituksiin. Optioilla voidaan esimerkiksi pyrkiä kasvattamaan pääomaa, suojautua riskejä vastaan sekä vipuvaikutuksen ansiosta hyödyntää tehokkaasti kohde-etuuden hintaliikkeitä.

Pääoman kasvattaminen
Pääomaa voidaan kasvattaa muun muassa myymällä sijoittajan omistamiin osakkeisiin liittyviä optioita. Option myymisestä vastaanotetaan preemio. Osakkeet on luovutettava toteutushinnalla riippuen kohde-etuuden hinnan kehityksestä. Jos hinta kuitenkin jää option erääntyessä alle sovitun toteutushinnan, myyjän eduksi jää preemio ja hän on näin saanut tuottoa itselleen.

Suojautuminen
Suojaus on tapa vähentää altistumista tietyille hintariskeille. Se tarkoittaa sitä, että optioilla voidaan hallita muiden sijoitustuotteiden hintamuutoksien vaikutuksia ja/tai rajata mahdollisia tappioita.

Sijoittajat voivat ostaa myyntioptioita suojautuakseen omistamansa sijoitussalkun tai yksittäisen osakkeen hinnan laskua vastaan. Strategiaa, jossa sijoittaja ostaa myyntioption jo omistamalleen osakkeelle kutsutaan myyntioptiosuojausstrategiaksi (protective put).

Sijoittajat voivat myös suojata lyhyeksi myytyjä positioita optioilla. Osto-optiosuojausstrategia (protective call) on strategia, jossa sijoittaja ostaa osto-option suojaustarkoituksessa. Tällöin sijoittaja suojaa optiolla kohde-etuuksien lyhyeksi myytyä positiotaan mahdollista hinnannousua vastaan.

Hintamuutosten hyödyntäminen vipuvaikutuksella
Jos sijoittaja haluaa hyödyntää kohde-etuuden hinnanmuutoksia vipuvaikutuksella, hän voi käyttää tähän optioita. Vipuvaikutus syntyy optiosopimuksen kertoimesta (multiplier). Toisin kuin osakkeiden tapauksessa, sijoittajan alkuperäinen sijoitus optioita ostettaessa rajoittuu hänen maksamaan preemioon. Tämä tarkoittaa, että optiolla sijoitetaan käytännössä 100 osakkeeseen sijoituksella, jonka hinta on pienempi kuin näiden 100 osakkeen arvo.

Markkinanousua odottava sijoittaja voi ostaa itselleen osto-option. Mahdollisella voitolla ei tällöin ole ylärajaa on tällöin ääretön, mutta mahdollinen tappio enimmillään vain maksetun preemion suuruinen. Toisaalta sijoittaja, joka odottaa markkinalaskua, voi ostaa myyntioption hyödyntääkseen kohde-etuuden hinnan laskua.

Sijoitushorisontti
Optiokaupalla ei ole erityistä sijoitushorisonttia. Optiosopimuksilla kaupankäynti voi soveltua lyhyelle (alle kolme vuotta), keskipitkälle (kolme–kymmenen vuotta) ja pitkälle (yli kymmenen vuotta) aikavälille. Pitkäaikaiset optiot ovat kuitenkin hyvin harvinaisia pörsseissä. Yleensä optioilla käydään lyhyen aikavälin kauppaa, ja tyypillisesti aika erääntymiseen vaihtelee muutamasta viikosta kuuteen kuukauteen.

Yhteenveto

Tällä sivulla on yhteenveto siitä, mitä optiokaupankäyntiin sisältyy. Kaupankäynti optioilla toimii kahteen suuntaan: jokaisella optiosopimuksella on ostaja ja myyjä. Erilaiset positiot voidaan tiivistää seuraavasti:

Osto-option ominaisuudet ostajan näkökulmasta
 • Maksaa optiosta preemion
 • Oikeus toteuttaa optio ja ostaa osakkeita
 • Hyötyy hinnan noususta
 • Tappio rajallinen, mahdollinen voitto rajoittamaton
 • Voi myydä option ennen sen erääntymistä
Osto-option ominaisuudet myyjän näkökulmasta
 • Saa optiosta preemion
 • Velvollisuus myydä osakkeita toteutuksen yhteydessä
 • Ajan kuluminen on eduksi
 • Hyötyy hinnan laskusta tai siitä, että hinta ei muutu
 • Tappio rajoittamaton, rajallinen voitto
Myyntioption ominaisuudet ostajan näkökulmasta
 • Maksaa optiosta preemion
 • Oikeus toteuttaa optio ja myydä osakkeita
 • Hyötyy hinnan laskusta
 • Tappio rajallinen, voitto on rajoittuu siihen, että osakekurssi laskee nollaan
 • Voi myydä option ennen erääntymistä
Myyntioption ominaisuudet myyjän näkökulmasta
 • Saa optiosta preemion
 • Velvollisuus ostaa osakkeita toteutuksen yhteydessä
 • Ajan kuluminen on eduksi
 • Hyötyy hinnan noususta tai siitä, että hinta ei muutu
 • Tappio rajoittuu siihen, että osakekurssi putoaa nollaan, rajallinen voitto
 • Voi lunastaa option takaisin ennen voimassaolon päättymistä
Sanasto

Aika-arvo
Se optiosopimuksen arvon osa, jonka sijoittajat haluavat maksaa siitä todennäköisyydestä, että optiosopimus erääntyy voitolla. Tähän vaikuttavat erääntymiseen jäljellä oleva aika, epävarmuudet ja markkinoiden odotukset.

Amerikkalainen optio
Optiotyyppi, jossa sopimuksen ostajalla on oikeus käyttää optio myös ennen sen erääntymispäivää.

Avoimet sopimukset
Markkinoilla tiettyä optiosarjaa olevien optioiden lukumäärä (open interest).

Delta
Luku, joka kertoo, kuinka paljon option hinta muuttuu kohde-etuuden hinnanmuutoksen seurauksena.

Erääntymispäivä
Ajankohta, jona tietyn sarjan kaikki käyttämättömät optiot raukeavat.

Eurooppalainen optio
Optiotyyppi, jossa optio voidaan toteuttaa ja selvittää käteisellä ainoastaan erääntymispäivänä.

Implisiittinen volatiliteetti
Kohde-etuuden odotettavissa oleva volatiliteettitaso, joka on hinnoiteltu option nykyhintaan.

Johdannainen
Sijoitustuote, jonka arvo johdetaan kohde-etuutena olevasta sijoitustuotteesta (kuten osakkeesta, indeksistä, joukkovelkakirjasta, hyödykkeestä, valuutasta jne.). Optiot ovat esimerkki johdannaisista.

Kerroin
Yleinen osake- ja indeksioptioilla. Normaalisti se on 100, mikä tarkoittaa, että optiosopimus edustaa 100 kappaletta kohde-etuutta.

Käypä arvo
Option teoreettinen arvo, joka lasketaan optiomallilla.

Luontainen arvo
Kohde-etuuden markkina-arvon ja option toteutushinnan välinen ero. Luontainen arvo ei voi koskaan olla pienempi kuin 0.

Vakuus
Tietty määrä varoja, joka on pidettävä tilillä optiosopimuksen velvoitteiden kattamiseksi.

Markkinatakaaja
Markkinatakaajana (market maker) toimivat optiokauppiaat, joilla on velvollisuus tarjota likviditeettiä optiomarkkinoille antamalla osto- ja myyntitarjouksia tietyille optiosarjoille.

Miinusoptio
Osto-optio on ns. miinusoptio (out-of-the-money), kun kohde-etuuden hinta on alhaisempi kuin optiosopimuksen mukainen toteutushinta.

Myyntioptio on miinusoptio, kun kohde-etuuden hinta on korkeampi kuin optiosopimuksen toteutushinta.

Myyjä
Optiosopimuksen myyjä eli option asettaja.

Myyntioptio
Optiosopimus, jonka mukaan ostajalla on oikeus myydä ennalta sovittu määrä kohde-etuutta ennalta sovitulla hinnalla option erääntymispäivänä tai ennen sitä.

Option myynti position sulkemiseksi
Transaktio, jossa sijoittaja myy aiemmin ostetun option ja sulkee position (sell to close).

Option myynti position avaamiseksi
Transaktio, jossa osapuolesta tulee option myyjä (sell to open).

Option osto position sulkemiseksi
Transaktio, jossa sijoittaja ostaa takaisin aiemmin myydyn option ja sulkee siten positionsa (buy to close).

Option osto position avaamiseksi
Transaktio, jossa osapuolesta tulee option ostaja (buy to open).

Optioluokka
Kaikki optiosopimukset, jotka edustavat samaa kohde-etuutta.

Optiosarja
Kaikki saman kaupankäyntiluokan saman erääntymispäivän optiot.

Optiosopimusten oikaisut
Optiosopimuksia voidaan oikaista erilaisten kohde-etuuteen liittyvien tapahtumien vuoksi. Esimerkiksi osakkeiden lukumäärä optiosopimusta kohden ja/tai option toteutushinta voi muuttua, jos tapahtuu uusi osakeanti tai kohde-etuuden pääoman uudelleenjärjestely.

Osta ja myy
Osakkeiden ostaminen samanaikaisesti kuin sijoittaja myy osto-option samoilla arvoilla ja lukumäärillä (buy and write).

Ostaja
Optiosopimuksen ostaja.

Osoittaminen
Kohde-etuuden mielivaltainen allokointi optiosopimuksen myyjälle (assignment).

Osto-optio
Optiosopimus, jonka mukaan ostajalla on oikeus ostaa tietty määrä (yleensä 100 kappaletta) arvopapereita ennalta sovitulla hinnalla ennalta sovittuna erääntymispäivänä tai ennen sitä.

Perusarvo
Osakkeet tai muut arvopaperit, joiden hintaan johdannaisen arvo perustuu.

Pitkäaikainen optio
Optio, joka erääntyy vähintään kahden vuoden kuluttua.

Plusoptio
Optio, jolla on luontaista arvoa (in-the-money).

Preemio
Summa, jonka optiosopimuksen ostaja maksaa option myyjälle avatessaan optioposition. Preemio edustaa option markkinahintaa.

Satunnainen allokointi
Menetelmä, jolla option käyttö allokoidaan saman optiosarjan myyjälle.

Tasaoptio
Optio, jonka kohde-etuuden hinta on yhtä suuri kuin optiosopimuksen toteutushinta (at-the-money).

Toteutushinta
Kohde-etuuden kappalehinta, joka maksetaan ostajalle (osto-optiosta) tai myyjälle (myyntioptiosta) optiosopimuksen toteuttamisen yhteydessä.

Volatiliteetti
Mittari, joka kuvaa arvopapereiden hinnan odotettavissa olevaa vaihtelua