Joukkovelkakirjoihin sijoittaminen

Huolimatta siitä, että (yksityiset) sijoittajat keskittyvät yleensä osakemarkkinoihin, joukkolainamarkkinat ovat suuremmat sekä sijoitusten kokonaisarvossa että kaupankäynnin määrässä.

Tällä verkkosivulla selitetään mitä joukkovelkakirjat ovat, miten ne toimivat ja mihin niitä voidaan käyttää. 

Huomio: Joukkovelkakirjoja, joita kutsutaan myös korkosijoituksiksi, pidetään usein suhteellisen turvallisina sijoituksina. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sijoittaminen tämäntyyppisiin instrumentteihin on riskitöntä. 

Yksinkertaisesti sanottuna joukkovelkakirjoja voidaan kuvata valtion tai yritysten myöntäminä lainoina. Joukkovelkakirjan haltijana sijoittaja lainaa rahaa hallitukselle tai yritykselle ja hän saa vastineeksi velkatodistuksen. Toisin kuin osakkeet, joukkovelkakirjalaina ei tee sijoittajasta osa-omistajaa velkakirjan liikkeeseen laskeneessa yrityksessä. Lainatodistus oikeuttaa kuitenkin korvaukseen sen omistamisesta. Lainanantopalkkio, joka tunnetaan myös nimellä kuponkikorko, maksetaan yleensä säännöllisesti (esimerkiksi vuosittain). Lisäksi joukkolainalla on usein tietty eräpäivä. Sinä päivänä sijoittaja saa lainatut varat (eli lainapääoman) takaisin, paitsi harvoissa tapauksissa, kuten konkurssin kohdalla.

Yleisimmät joukkovelkakirjat

Kaksi yleisintä joukkolainatyyppiä ovat yritys- ja valtionlainat. 

Yrityslainat

Yrityslainat ovat yleisimpiä. Yrityslainoja ostavat sijoittajat lainaavat rahaa kyseisen joukkovelkakirjan liikkeeseen laskevalle yritykselle vastineeksi yhtiön laillisesta velvoitteesta maksaa säännöllisesti kuponkikorkoa pääomasta. Kuten aiemmin on kuvattu, sijoittajat saavat myös pääoman takaisin, kun joukkovelkakirja saavuttaa sen maturiteetin. Yritykset laskevat liikkeeseen joukkovelkakirjoja useista syistä, kuten projektien, sulautumisen (merger) tai käyttöpääoman rahoittamiseen ja osinkojen maksamiseen osakkeenomistajille jne.

Valtion joukkovelkakirjat

Valtion joukkovelkakirjat eivät eroa lähes yhtään yritysten joukkolainoista. Tämä tarkoittaa, että valtion joukkovelkakirjan haltija, kuten yrityslainojenkin kohdalla, saa säännöllisesti kuponkikorkoa ja saa takaisin joukkolainan nimellisarvon ilmoitettuna eräpäivänä. Ainoa ero on, että sijoittaja ei lainaa rahaa yritykselle, vaan hallitukselle. Hallitukset käyttävät joukkovelkakirjoja kerätäkseen rahaa, joka voidaan sitten käyttää erityyppisiin projekteihin, kuten infrastruktuuriin. Valtion joukkovelkakirjat ovat yleensä vähemmän riskialttiita kuin yritysten joukkolainat.

Lainatyyppien moninaisuudesta huolimatta tällä omaisuusluokalla on useita yhteisiä piirteitä.

Liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskija on osapuoli, joka lainaa rahaa laskemalla liikkeeseen joukkovelkakirjoja. Liikkeeseen laskevaan osapuoleen viitataan myös ’emittoijana’. Yleisimmät liikkeeseenlaskijat ovat yrityksiä ja hallituksia.

Lainapääoma

Pääoma on lainan kokonaismäärä. Tämä määrä lainataan, kun joukkovelkakirja lasketaan liikkeeseen ja se maksetaan takaisin eräpäivänä.

Kuponki

Lainan kuponki on yleensä vuotuinen korkomaksu, joka maksetaan liikkeeseenlaskijan lainaamasta rahasta. Kuponki on sidottu joukkovelkakirjan nimellisarvoon.

Eräpäivä

Lainan eräpäivä on päivä, jolloin joukkovelkakirja erääntyy. Sijoittaja saa tavallisesti takaisin koko lainapääoman, kun joukkovelkakirja saavuttaa eräpäivänsä.

Joukkovelkakirjan hinta

Joukkovelkakirjasta pörssissä maksettu hinta. Lainan hinta liikkuu käänteisessä suhteessa koron kehitykseen. Toisin sanoen, jos uusia joukkovelkakirjoja lasketaan liikkeeseen korkeammalla kuponkikorolla, korko tai osakemarkkinahinta laskee matalamman kuponkikoron omaavien joukkolainojen osalta.

Luottoluokitus

On olemassa useita luokituslaitoksia, jotka määrittelevät joukkovelkakirjojen arvon niiden luottokelpoisuuden perusteella. Jokainen joukkovelkakirja arvioidaan luottoluokituslaitoksen toimesta. Jos joukkovelkakirjalla on korkea (toisin sanoen positiivinen) luokitus, jaksoittainen kuponki on yleensä pienempi. Pienempi riski on verrannollinen alempaan kuponkikorkoon.

Kuponkien maksutiheys

Kuponkimaksu suoritetaan yleensä säännöllisin väliajoin. Kupongit maksetaan usein vuosittain tai puolivuosittain. Jotkut kupongit voidaan kuitenkin maksaa neljännesvuosittain tai jopa kuukausittain.

Tuotto

Joukkovelkakirjan tuotto (yield) on velkakirjan efektiivinen tuotto. Lainan tuotto koostuu korkomaksuista ja mahdollisista hinnan noususta johtuvista voitoista.

Saatavilla on erityyppisiä joukkovelkakirjoja. Merkityksellisyyden yhteydessä jäljempänä kuvataan vain yleisimmät joukkolainatyypit.

Tavallinen joukkovelkakirja

Tunnetaan myös “Plain vanilla” -joukkovelkakirjana, ja sillä on kiinteä kuponki, määritelty voimassaoloaika ja sitä pidetään joukkovelkakirjoista standardina. Useimmissa tapauksissa takaisinmaksettu määrä eräpäivänä on sama kuin maksettu summa. Näitä joukkovelkakirjoja kuvataan usein myös termeillä “straight bond”, tai “bullet bond”.

Vaihtuvakorkoinen joukkovelkakirjalaina

Vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjan kuponkikorko vaihtelee. Korko riippuu vertailuarvosta. Esimerkki vertailuarvosta on Federal Fund Rate tai LIBOR. Kun vertailuarvo nousee, myös kuponkikorko nousee. Toisaalta laskeva vertailuarvo johtaa alempaan kuponkikorkoon.

Nollakuponkilaina

Toisin kuin useimmat joukkovelkakirjat, nollakuponkilaina ei maksa kuponkikorkoa joukkovelkakirjojensa haltijoille. Tämäntyyppinen joukkovelkakirja lasketaan liikkeeseen pääomaa alhaisempaan hintaan. Eräpäivänä sijoittaja saa koko nimellisarvon. Nollakuponkilainan ostohinnan ja nimellisarvon välinen ero osoittaa sijoittajan tuoton.

Ikuinen saamistodiste (perpetual bond)

Ikuiset saamistodisteet ovat joukkovelkakirjoja, joilla ei ole erääntymispäivää, joten ne ovat ”ikuisia”, ja ne ovat voimassa niin kauan kuin liikkeeseenlaskija on olemassa. Tavallisten joukkovelkakirjojen tavoin tämäntyyppiset joukkovelkakirjat maksavat säännöllisesti kuponkikorkoa joukkovelkakirjan haltijalle.

Vaihtovelkakirja (convertible bond)

Vaihtovelkakirja voidaan vaihtaa tietyn ajan kuluessa määrätyissä olosuhteissa osaksi tiettyyn määrän liikkeeseenlaskijan osakkeita tai vastaavaan määrään käteistä. Tämäntyyppisiä joukkovelkakirjoja laskevat usein liikkeeseen (pörssilistatut) yritykset. Kuponkikorko on yleensä matalampi, koska joukkovelkakirjan haltijalla on mahdollisuus muuntaa velkakirjat osakkeiksi.

Toissijainen joukkovelkakirja (subordinated bond)

Toissijaisen joukkovelkakirjan haltijalla on huonompi oikeus saataviinsa kuin muilla lainanhaltijoilla, mikäli liikkeeseenlaskijan menee konkurssiin. Edunvalvoja on ensisijaisessa asemassa, seuraavana ovat veroviranomaiset ja/tai valtion virastot ja sitten muiden ensisijaisten (ei-alisteisten) velkapapereiden haltijat. Toissijaisten joukkovelkakirjalainojen riski on korkeampi, mikä johtaa korkeampaan kuponkikorkoon.

Inflaatioon sidottu joukkovelkakirja (inflation-linked bond)

Inflaatioon sidottu joukkolaina on joukkovelkakirja, jonka kuponki- ja/tai nimellisarvo on sidottu kuluttajahintaindeksiin. (Positiivisen) inflaation tapauksessa sijoittajat saavat sen vuoksi korkeammat korot ja deflaation kohdalla matalammat. Tämä säilyttää korkomaksujen ostovoiman ja/tai joukkovelkakirjalainan nimellisarvon.

Joukkovelkakirjan arvostuksella tarkoitetaan sen arvon laskentaa tietyn joukkovelkakirjan teoreettiseen käypään arvoon saakka. Osan tästä muodostaa nykyarvon laskeminen, joka perustuu tuleviin korkomaksujen eräpäivän arvoon (tunnetaan myös nimellisarvona). Kun nimellisarvo ja korkomaksut ovat tiedossa, sijoittaja voi laskea odotetun tuoton.

Teoreettinen käypä arvo

Lainan teoreettisen käyvän arvon laskemiseksi on tärkeää, että sijoittaja ottaa huomioon maksettavat kupongit niiden nykyarvon mukaan diskonttauskorkoa käyttäen. Käytetty diskonttokorko on efektiivinen tuotto (yield to maturity). Tämä on tuottoprosentti, jonka sijoittaja saa sijoittaessaan uudelleen tietyn joukkovelkakirjalainan kuponkimaksun kiinteään kuponkikorkoon (kunnes joukkovelkakirja erääntyy). Diskonttauskorko ottaa huomioon joukkovelkakirjalainan hinnan, sen nimellisarvon, kuponkikoron ja maturiteetin.

Lainan kuponkiarviointi

Odotettujen kuponkimaksujen nykyarvo lisätään joukkovelkakirjalainan nimellisarvon nykyarvoon. Katso seuraava kaava:

C Kuponkimaksut
r Diskonttauskorko / tuotto eräpäivään saakka
F Lainan nimellisarvo
t Kuponkijaksojen määrä
T Aika eräpäivään

Yrityslainan vuotuinen kuponkimaksu on 5%, ja se maksaa kuuden kuukauden välein kupongin kahden vuoden ajan. Tämän kahden vuoden jakson jälkeen joukkovelkakirja erääntyy ja pääoma on palautettava sijoittajalle. Lainan arvostus lasketaan seuraavasti:

Vuosittainen kuponkimaksu 5%
Puolivuotiskuponkimaksu 2,5%
C 2,5% x € 1.000 = € 25 / jakso
r 3%
t 2 vuotta x 2 = 4 kuponkijaksoa
T 4 jaksoa
Puolivuosittaisten
maksujen nykyarvo
€ 25 / (1.03)1 + € 25 / (1.03)2 + € 25 / (1.03)3 + € 25 / (1.03)= € 24,27 + € 23,56 + € 22,88 + € 22,21 = € 92,93
Nimellisarvon nykyarvo € 1000 / (1.03)4 = € 888,49
Lainan arvostus € 92,93 + € 888,49 = € 981,42

Nollakuponkilaina ei maksa säännöllisiä kuponkimaksuja joukkovelkakirjan voimassaoloaikana. Sen sijaan joukkovelkakirjat myydään alennuksella, kun ne lasketaan liikkeeseen. Kauppahinnan ja nimellisarvon välinen ero on sijoittajan tuotto joukkolainalle. Nollakuponkilainan arvon laskemiseksi on löydettävä vain nimellisarvon nykyarvo. Laskeminen on siis suhteellisen yksinkertaista nollakuponkilainoille:

1000 € / (1,03)^4 = 888,49 €

Nollakuponkilainoissa sijoittajan etu on, että joukkovelkakirjalaina voidaan ostaa alennuksella, kun se lasketaan liikkeeseen. Ostohinnan ja nimellisarvon nykyarvon välinen ero on korko, jonka sijoittaja on ansainnut joukkovelkakirjasta.

Ainakin yksi riippumaton luottoluokituslaitos luokittelee useimmat joukkovelkakirjat. Joukkovelkakirjan luokitus on kyseiselle joukkolainalle annettu kirjainluokka (esim. A+), joka edustaa instrumentin luottokelpoisuutta. Joukkovelkakirjan luokitus kertoo siis siitä todennäköisyydestä, että liikkeeseenlaskija täyttää joukkovelkakirjan velvoitteet, ja antaa kuvauksen sijoituksen mahdollisista riskeistä. Toisin sanoen luokitus antaa käsityksen joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan taloudellisesta vahvuudesta ja sen kyvystä maksaa joukkovelkakirjan pääoma ja kuponki kokonaisuudessaan ja ajallaan. Analyytikot määrittävät taloudellisen vahvuuden luokituslaitoksen eri kriteerien perusteella. Koska lähestymistapa eroaa hieman laitoksesta toiseen, samalle joukkolainalle voidaan antaa erilaisia luokituksia.

Luottoluokituslaitokset

Kolme johtavaa luokituslaitosta ovat Standard & Poor’s, Fitch Ratings Inc. ja Moody’s Investor Service. Jokainen luokituslaitos käyttää omaa terminologiaa luokitusten osoittamiseen. Luokitukset on jaettu kahteen ryhmään: sijoitusluokan joukkovelkakirjat ja muut kuin sijoitusluokan joukkovelkakirjat.

Sijoitusluokan joukkovelkakirjat

Koska joukkolainojen luokitukset antavat yksityisille ja ammattimaisille sijoittajille tietoa tietyn joukkolainan laadusta ja vakaudesta, nämä luokitukset vaikuttavat loogisesti myös joukkovelkakirjojen hintaan, korkoihin ja sijoittajien tahtoon sijoittaa joukkolainaan. Korkeamman luokan joukkovelkakirjoja pidetään suhteellisen turvallisina ja vakaina sijoituksina. Yleensä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat, kuten hallitukset, joilla on hyvät tulevaisuuden näkymät, tai suuret pörssiyhtiöt saavat korkeimmat luokitukset. Nämä joukkovelkakirjat tunnetaan myös nimellä sijoitusluokan joukkovelkakirjat, jotka sisältävät luokituksia AAA:sta BBB-:hen (Standard & Poor’s ja Fitch Ratings Inc.) tai luokituksista Aaa:sta Baa3:een (Moody’s Investor Service).

Ei-sijoitusluokan joukkovelkakirjat

Näitä joukkovelkakirjoja pidetään erittäin spekulatiivisina ja sijoitusluokan ulkopuolisina joukkovelkakirjoina, joita kutsutaan myös roskalainoiksi (junk bond). Nämä roskalainat aiheuttavat suuremman riskin, koska joillakin roskalainojen liikkeeseenlaskijoilla on likviditeettiongelmia ja ne saattavat ajautua konkurssiin, jolloin näiden joukkolainojen sijoittajat voivat menettää sijoituksensa. Toisaalta tuotot ovat huomattavasti korkeammat kuin sijoitusluokan joukkolainoilla, ja ne houkuttelevat sijoittajia spekulatiivisemmalla sijoittajaprofiililla. Roskapaperilainat luokitellaan yleensä BB+:sta D:hen (Standard and Poor’s ja Fitch Ratings Inc.) tai Baa1:sta C:hen, jos kyseessä on Moody’s Investor Services.

Luokka Luokitus  Kuvaus 
S&P Moody´s Fitch 
Sijoitusluokan joukkovelkakirjatAAA Aaa AAA Pienin mahdollinen maksamatta jättämisen riski, paras laatu
AA+ Aa1 AA+ Pieni todennäköisyys konkurssille, korkea laatu
AA Aa2 AA 
AA- Aa3 AA- 
A+ A1 A+ Keskimääräistä korkeampi laatu, kykyä maksaa taloudellisia velvoitteita pidetään vahvana.
A2 Luokituksen saaja voi olla alttiimpi epäsuotuisille liiketoiminille tai taloudellisille olosuhteille kuin korkeammilla luokituksilla.
A- A3 A- 
BBB+ Baa1 BBB+ Keskitasoinen, ei riittävästi suojattu haitallisilta liike- tai taloudellisilta olosuhteilta
BBB Baa2 BBB 
BBB- Baa3 BBB- 
Ei-sijoitusluokan joukkovelkakirjat BB+ Ba1 BB+ Spekulatiivinen, ei takuuta korkojen- ja pääoman maksamisesta
BB Ba2 BB 
BB- Ba3 BB- 
B+ B1 B+ 
B2 Hyvin spekulatiivinen, vain pieni todennäköisyys pitkäaikaisille korkomaksuille
B- B3 B- 
CCC+ Caa1 CCC+ Hyvin todennäköisesti konkurssissa, alhaisin laatu ja alhaisin sijoittajansuoja
CCC Caa2 CCC 
CCC- Caa3 CCC- 
CC Ca 
DDD Konkurssissa
DD 

Yleinen toimintamekanismi on, että joukkovelkakirjojen hinnat yleensä laskevat, kun korot nousevat, ja nousevat, kun korot laskevat. Siksi sijoittajien on usein kysyttävä itseltään, mitä tapahtuu heidän joukkolainojensa hinnoille, jos korot nousevat tai laskevat. Tähän voidaan vastata mitalla, jota kutsutaan kestoksi (duration). Duraatio mittaa joukkovelkakirjan hintaherkkyyttä korkojen muutoksille ja antaa mahdollisuuden mitata kuinka monta vuotta menee, ennen kuin joukkovelkakirjan kassavirrat ylittävät sen hinnan. Mitä pidempi duraatio on, sitä todennäköisemmin joukkovelkakirja altistuu korkoriskille. On tärkeää ymmärtää, että kesto ilmaistaan vuosina. Se ei kuitenkaan ole sama kuin joukkovelkakirjan eräpäivä. Sen sijaan kesto osoittaa, kuinka paljon joukkovelkakirjan hinta muuttuu, kun korot nousevat tai laskevat. Yleensä yhden prosentin koronnosto johtaisi noin yhden prosentin laskuun joukkovelkakirjan hinnassa jokaiselta duraation vuodelta ja päinvastoin. Esimerkiksi jos 10 vuoden maturiteettilainalla on 8 vuoden duraatio ja korko nousee 1 %, hinnan odotetaan laskevan noin 8 %. Toisaalta, jos korot laskevat 1 %, joukkovelkakirjan hinnan odotetaan nousevan noin 8 %.

Kaksi pääasiallista joukkolainojen tuottoon vaikuttavaa riskiä ovat luottoriski (maksetaanko pääoma takaisin) ja korkoriski (korkotason vaihtelut). Korkoriski voidaan määrittää käyttämällä kestoa, joka on menetelmä joukkovelkakirjan hinnan herkkyyden laskemiselle korkojen muutokseen nähden. On tärkeää ymmärtää, että kesto ei ole sama kuin joukkovelkakirjan maturiteetti.

Kuinka kesto toimii?

Duraation avulla voidaan mitata, kuinka monta vuotta joukkovelkakirjan haltijalle kestää saada takaisin joukkovelkakirjan alkuperäinen sijoitussumma vastaanottamalla kuponkimaksuja ja lopulta pääoman. Samalla, kuten jo on kuvattu, joukkovelkakirjan hinnan herkkyys korkojen muutokselle voidaan laskea. Yleensä jokainen 1 prosentin korkomuutos johtaa 1 prosentin muutokseen joukkovelkakirjalainan hinnassa päinvastaiseen suuntaan jokaiselta vuodelta.

Duraatio on kaikkien joukkovelkakirjojen maksujen painotettu keskiarvo. Kun joukkovelkakirjan voimassaoloaika on 10 vuotta, duraatio on painotettu keskiarvo vuotuisista kuponkimaksuista ja joukkovelkakirjan lunastuksesta 10 vuoden jälkeen. Painotustekijänä käytetään ajankohtaa maksun välillä, mikä tarkoittaa, että vuoden kuponkikorko lasketaan kerran, kahden vuoden aikana saatu korko laskee kahdesti jne. Jos sijoittaja saa pääoman takaisin 10 vuoden kuluessa, se lasketaan 10 kertaa.

Lainan kestoon vaikuttavat tekijät

Lainan duraatioon vaikuttaa kaksi päätekijää. Nämä tekijät ovat ”aika erääntymiseen” ja kuponkikorko.

Aika erääntymiseen (time to maturity)

Aika eräpäivään osoittaa rahoitussopimuksen jäljellä olevan ajan. Pääsääntö on, että mitä pidempi termi, sitä korkeampi duraatio (ja korkoriski). Lyhytaikaisella joukkovelkakirjalla on pienempi korkoriski, koska siitä syntyvät kassavirrat suoritetaan aikaisemmin kuin pitkäaikaisen joukkovelkakirjan kohdalla.

Kuponkikorko

Loogisesti, joukkovelkakirjan kuponkikorko on tärkeä tekijä, joka vaikuttaa duraatioon. Jos sijoittajalla on kaksi samanlaista joukkovelkakirjaa, lukuun ottamatta niiden kuponkikorkoja, korkeamman kuponkikorkoisen joukkovelkakirjan duraatio on lyhyempi kuin matalamman kuponkikoron omaavan joukkovelkakirjan. Loppujen lopuksi korkeamman tuoton joukkovelkakirjalaina palauttaa alkuperäiset kustannukset nopeammin kuin matalamman koron joukkolaina ja korkoriski on siten pienempi.

Modifioitu kesto

Kuten nimestä voi päätellä, modifioitu duraatio eroaa hieman normaalista duraatiosta (Macaulayn duraatio). Modifioitu duraatio lasketaan jakamalla Macaulayn duraatio termillä 1 + tuotto eräpäivään mennessä (YTM) joka on jaettuna jaksojen määrällä. Se määrittää joukkovelkakirjan keston ja hinnan muutokset kullekin tuottoprosentin muutokselle eräpäivään saakka. Modifioitu duraatio voi siten olla riskiluokka joukkolainasijoittajille tarjoamalla tietoa siitä, kuinka paljon joukkovelkakirjan hinta voi laskea koron noustessa.

Ennen joukkovelkakirjoilla kaupankäyntiä, on tärkeää, että sijoittaja tekee hyvän arvion kokemuksestaan, sijoitustavoitteistaan, taloudellisista resursseistaan ja muista asiaan liittyvistä näkökohdista. On tärkeää varmistaa ennen joukkovelkakirjoihin sijoittamista, että sijoittaja on tietoinen tuotteen ominaisuuksista ja riskeistä.

Likviditeettiriski

Riskiä siitä, että joukkovelkakirjan ostanut sijoittaja ei löydä sille uutta ostajaa hänen halutessaan myydä, kutsutaan likviditeettiriskiksi. Näin voi käydä kun kaupankäyntimäärä on suhteellisen pieni.

Hintariski

Se, että joukkolainojen hinnat voivat muuttua, on mahdollinen riski sijoittajalle. Tämä pätee erityisesti silloin, kun sijoittaja aikoo ostaa ja/tai myydä joukkovelkakirjan ennen sen erääntymistä. Loppujen lopuksi, kun joukkovelkakirja erääntyy, pääoma maksetaan yleensä edelleen takaisin sijoittajalle.

Tärkeimmät hintatekijät ovat joukkolainojen tuotto, korkotaso ja luottokelpoisuus. Tarjonta ja kysyntä vaikuttavat myös joukkovelkakirjojen hintaan. Suurempi kysyntä tai alhaisempi tarjonta johtaa yleensä korkeampaan hintaan, ceteris paribus. Toisaalta matalampi kysyntä tai suurempi tarjonta aiheuttaa hinnan laskun.

Valuuttariski

Kun sijoittaja ostaa ulkomaan valuutan määräisiä joukkovelkakirjoja, hänellä on valuuttakurssiriski (jota kutsutaan myös valuuttariskiksi). Siinä tapauksessa, kun sijoittaja saa ulkomaan valuuttamääräisen kassavirran, sijoittajan on muunnettava se kotimaansa valuutaksi tuolloin vallitsevalla valuuttakurssilla, jolloin on riski, että sijoittajan kotimainen kassavirta pienenee valuuttakurssin muutoksen vuoksi.

Luottoriski

Joukkovelkakirjojen sijoittajalla on luottoriski liikkeeseenlaskijan luotettavuudesta riippuen. Tämä on maksukyvyttömyysriski tai liikkeeseenlaskijan mahdollinen, väliaikainen tai pysyvä kyvyttömyys täyttää velvoitteensa maksaa korko ja/tai lainan pääoma. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaan.

Inflaatioriski

Inflaatioriski (ostovoimariski) on riski, että joukkolainan tuotto ei pysy ostovoiman mukana. Esimerkiksi, jos sijoittaja ostaa kolmen vuoden joukkovelkakirjan, jonka kuponkikorko on 4 prosenttia, mutta inflaatio on 6 prosenttia, joukkovelkakirjankoron ostovoima on laskenut. Kaikki joukkovelkakirjat, paitsi ne, jotka mukautetaan inflaatioon, kuten TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities), altistavat sijoittajan inflaatioriskille.

Korkoriski

Korkotasolla ja siihen liittyvillä odotuksilla on merkittävä vaikutus (kiinteäkorkoisen) joukkolainan hintaan. Korkoriski on riski, että korkojen muutokset voivat laskea (tai lisätä) sijoittajan hallussa olevan joukkolainan markkina-arvoa. On tärkeää muistaa joukkovelkakirjojen pääsääntö: kun korot laskevat, joukkovelkakirjojen hinnat nousevat ja kun korot nousevat, niiden hinnat laskevat. Mitä pidempi arvopaperin maturiteetti on, sitä enemmän sen hinta laskee tiettyyn korkojen nousuun verrattuna. Siksi pitkäaikaisilla joukkovelkakirjoilla on usein maturiteettiriskipreemio koronmuutosten mahdollisen hintaa laskevan vaikutuksen kompensoimiseksi.

Marginaalivaatimusten kasvu

Suojellakseen itseään ja asiakkaitaan Interactive Brokers voi milloin tahansa lisätä asiakkaiden nykyisten ja uusien joukkovelkakirjapositioiden marginaalivaatimusta. Tämä päätös voi johtua kohde-arvopaperin volatiliteetin voimakkaasta kasvusta, kun kohde-etuuden markkina-arvo on laskenut tietyn kynnysarvon alapuolelle tai jostain muusta syystä. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että kun marginaaleja muutetaan, arvopaperitili ei välttämättä enää täytä marginaalivaatimuksia. Jos näin on, välittäjä likvidoi positiot korjatakseen tämän puutteen.

Likvidointiriski

Kun salkun kokonaisvakuus laskee marginaalivaatimuksen alapuolelle, Interactive Brokersilla on oikeus sulkea tietyt positiot ilman erillistä ilmoitusta riippumatta siitä, ovatko kyseiset positiot kannattavia vai tappiollisia. Jos likvidoinnin jälkeen sijoittajan tilillä on edelleen marginaalialijäämä ja sijoittajalla on muita vakuuspositioita (esim. osakepositioita, joukkovelkakirjapositioita jne.), Interactive Brokers sulkee muut positiot marginaalivajeen poistamiseksi. Sijoittajan on tärkeää huomioida, että likvidointi tapahtuu aina tuolloin parhaalla tarjous- tai kysyntähinnalla ja että sijoittaja ei voi vaikuttaa lopulliseen kauppahintaan. Likvidointi voidaan toteuttaa tappiollisella hinnalla ja se voidaan toteuttaa sijoittajalle epäedullisena aikana.

Ennen sijoitustuotteeseen sijoittamista, sijoittajan on arvioitava huolellisesti, soveltuuko tuote hänen tietotasoonsa, kokemukseensa, sijoitustavoitteeseensa ja sijoitushorisonttiinsa. Jos sijoittaja harkitse joukkovelkakirjoilla kaupankäyntiä, voi hän käyttää seuraavia tietoja päättääkseen, vastaavatko joukkovelkakirjat hänen sijoittajaprofiiliaan.

Monimutkaisuus

Joukkovelkakirjoja pidetään monimutkaisina sijoitustuotteina. Kuten tällä verkkosivulla on kuvattu, on kuitenkin olemassa laaja valikoima joukkolainatyyppejä, joilla on erilaiset ominaisuudet. Ennen joukkovelkakirjoihin sijoittamista sijoittajan tulee varmistaa, että hän on tietoinen tuotteen ominaisuuksista.

Sijoittajan tyyppi

Joukkovelkakirjojen ominaisuudet huomioon ottaen voidaan sanoa, että tämäntyyppinen tuote sopii kaikentyyppisille sijoittajille. Lainoilla voi käydä kauppaa myös yksityiset ja ammattimaiset sijoittajat.

Tieto ja kokemus

On tärkeää ottaa huomioon vaadittavat tieto- ja kokemuskriteerit ennen joukkovelkakirjoilla kaupankäyntiä. LYNX edellyttää, että sijoittajalla on vähintään yhden vuoden käytännön kokemus ja riittävät tiedot joukkovelkakirjakaupan mekanismeista ja riskeistä.

Taloudellinen tilanne ja riskitietoisuus

Sijoittajien tulisi olla tietoisia ja tunnustaa, että jopa 100 % alkuperäisen sijoituksen määrästä voidaan menettää joukkovelkakirjoihin sijoittamisen seurauksena.

Lisäksi olisi tehtävä ero riskiprofiilissa sijoitusluokan joukkovelkakirjojen ja muiden kuin sijoitusluokan joukkovelkakirjojen välillä, koska liikkeeseenlaskijan luottokelpoisuus antaa käsityksen todennäköisyydestä, että kupongit ja pääoma maksetaan takaisin joukkovelkakirjan voimassaoloaikana.

Sijoitusluokan joukkovelkakirjojen, kuten eurooppalaisten ja Yhdysvaltain valtionlainojen sekä korkealuokkaisten yrityslainojen ostamista pidetään turvallisena sijoituksena. Muiden kuin sijoitusluokan joukkovelkakirjojen ostamisen riskiprofiili on spekulatiivinen, koska niihn liittyy suurempia riskejä.

Sijoitustarkoitus

Joukkovelkakirja sopii seuraaviin sijoitustavoitteisiin: pääoman säilyttäminen, tulojen tuottaminen ja pääoman kasvu.

Pääoman säilyttäminen

Investointiluokan joukkolainoiksi luokitellut yritys- ja valtionlainat soveltuvat sijoittajille, joilla on konservatiivinen sijoitusstrategia pääoman säilyttämiseksi. Sijoittajien tulisi kuitenkin aina ottaa huomioon mahdollinen luottoriski.

Tulojen ja pääoman kasvun tuottaminen

Joukkovelkakirjat suhteessa osakkeisiin tarjoavat yleensä enemmän varmuutta vakaan tulovirran syntymisestä ja pääoman tuotosta. Tuloja voidaan tosiasiallisesti saada vastaanottamalla määräajoin kuponkimaksuja. Kuponkimaksut vastaanotetaan käteisenä. Lainan luottokelpoisuus antaa käsityksen pääoman takaisinmaksun varmuudesta ja riskistä.

Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat tarjoavat laajan valikoiman joukkovelkakirjoja vaihtelevilla kuponkikoroilla ja eräpäivillä. Tämä antaa sijoittajalle mahdollisuuden löytää hänen tarpeitaan vastaava joukkovelkakirja.

Sijoittaja voi myös ostaa ja myydä joukkovelkakirjan ennen sen erääntymistä pääoman kasvun aikaansaamiseksi. Tämä on yleensä suhteellisen spekulatiivisempaa.

Sijoitushorisontti

Joukkovelkakirjakaupalle ei ole erityistä sijoitushorisonttia. Joukkovelkakirja voi olla sopiva lyhyelle (alle kolme vuotta), keskipitkälle (kolmesta kymmeneen vuoteen) ja pitkälle (yli kymmenelle vuodelle) aikavälille.

Tällä verkkosivulla on kuvattu erilaisten joukkovelkakirjojen pääpiirteet. Joukkovelkakirjan haltijalla on joitain etuja ja riskejä, ja niiden ominaisuudet voidaan tiivistää seuraavasti:

 • Haltija on henkilö, yritys tai laitos, joka omistaa vähintään yhden joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijalta.
 • Joukkovelkakirja on liikkeeseenlaskijan ja sijoittajan välinen lainasopimus, jossa liikkeeseenlaskijan on maksettava pääoma takaisin sopimuksessa määritettynä eräpäivänä.
 • Useimmat joukkovelkakirjat vaativat liikkeeseenlaskijan tarjoamaan sijoittajalle korvauksen kuponkikorkona.
 • Lainanhaltijaa ei voida verrata osakkeenomistajaan, koska joukkovelkakirjan haltijat eivät ole omistajia vaan lainanantajia. Siksi joukkovelkakirjojen haltijat eivät voi äänestää yrityksen asioista tai saada osinkoja.

Kuten kaikilla rahoitusvälineillä, joukkovelkakirjoilla on etuja ja haittoja:

Edut

 • Joukkovelkakirjojen (erityisesti lyhyen ja keskipitkän aikavälin joukkovelkakirjojen) volatiliteetti on pienempi kuin osakkeiden volatiliteetti. Joukkovelkakirjat tuottavat tuloja, koska ne tarjoavat yleensä määräajoin kiinteitä kuponkimaksuja
 • Useimmilla joukkovelkakirjoilla on luottoluokitus
 • Sijoitusluokan joukkovelkakirjoja pidetään suhteellisen turvallisina sijoituksina
 • Yleensä joukkovelkakirjoihin sijoittaminen on turvallisempaa kuin osakkeisiin sijoittaminen

Haitat

 • Korko- ja valuuttakurssimuutokset sekä yleiset markkinariskit vaikuttavat joukkolainan hintaan
 • Inflaatio johtaa ostovoiman laskuun
 • Luottoriski, koska joukkovelkakirjan haltija on riippuvainen liikkeeseenlaskijan luotettavuudesta

Kuponkimaksujen tiheys

Joukkovelkakirjan kuponkimaksujen tiheys. Tämä voi olla vuosittainen tai puolivuosittainen.

Yrityslaina

Yrityslaina on yrityksen liikkeeseen laskema velkapaperi, joka myydään sijoittajille.

Vaihtovelkakirja

Vaihtovelkakirja on kiinteäkorkoinen velkapaperi, joka tarjoaa korkomaksuja, mutta se voidaan muuntaa ennalta määrätyksi osakemääräksi tietyissä olosuhteissa.

Kuponkikorko

Kuponkikorko on korko, jonka joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat maksavat joukkovelkakirjan nimellisarvosta.

Kesto

Menetelmä, jolla lasketaan joukkovelkakirjan hinnan herkkyys korkojen muutokselle.

Liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskija on oikeushenkilö, joka kehittää, rekisteröi ja myy joukkovelkakirjoja tai muita arvopapereita toiminnan rahoittamiseksi. Liikkeeseenlaskijoita voivat olla yritykset, sijoitusrahastot ja kotimaiset tai ulkomaiset hallitukset.

Vaihtuvakorkoinen joukkovelkakirja

Vaihtuvakorkoisella joukkovelkakirjalla ei ole kiinteitä kuponkimaksuja ja joka on yleensä sidottu vertailuarvoon.

Pääoma

Pääomalla tarkoitetaan velkainstrumentin nimellismäärää tai lainattua määrää.

Inflaatioon sidottu joukkovelkakirja

Joukkovelkakirja, jonka kuponkikorko on yhdistetty kerroinkertoimella kuluttajahintaindeksiin.

Inflaatioriski

Inflaatioriski (ostovoimariski) on riski, että joukkolainan tuotto ei pysy ostovoiman mukana.

Sijoitusluokan joukkovelkakirja

Joidenkin luokituslaitosten keskimääräinen tai korkea luokitus.

Hintariski

Se, että joukkolainojen hinnat voivat muuttua, on mahdollinen riski sijoittajalle. Tämä pätee erityisesti silloin, kun sijoittajat aikovat ostaa ja myydä joukkovelkakirjaa ennen sen erääntymistä.

Luottoriski

Todennäköisyys sille, että yritykset tai yksityishenkilöt eivät pysty suorittamaan vaadittuja maksuja velkasitoumuksistaan.

Likviditeettiriski

Riskiä siitä, että joukkovelkakirjan sijoittaja ei löydä uutta ostajaa hänen halutessaan myydä sijoituksensa, kutsutaan likviditeettiriskiksi.

Muokattu kesto

Kaava, joka ilmaisee mitattavissa olevan muutoksen arvopaperin arvossa vastauksena korkojen muutokseen.

Nimellisarvo

Nimellisarvo on päämäärä, jonka lainanantaja (sijoittaja) lainaa luotonsaajalle (liikkeeseenlaskijalle).

Ei-sijoitusluokan joukkovelkakirjat / roskalainat

Laina, jolla on suhteellisen alhainen luokitus ja siten yleensä korkea tuotto. Tämäntyyppisiä joukkovelkakirjoja kutsutaan myös spekulatiivisiksi joukkovelkakirjoiksi.

Bond

Joukkovelkakirja on kiinteätuottoinen rahoitusinstrumentti, ja se edustaa lainaa jonka liikkeeseen laskija on myynyt sijoittajalle.

Ikuinen saamistodiste

Ikuiset saamistodisteet ovat joukkovelkakirjoja, joilla ei ole maturiteettia ja jotka ovat voimassa niin kauan kuin joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija on olemassa.

Tavallinen joukkovelkakirja

Tavallinen joukkovelkakirja on velkapaperi, jolla ei ole epätavallisia piirteitä ja se on yleisin joukkovelkakirjatyyppi. Sillä on kiinteä kuponkikorko, määritelty maturiteetti ja joka lasketaan liikkeeseen ja lunastetaan yleensä nimellisarvolla. Tunnetaan myös käsitteellä “straight bond”.

Lainan luokitus

Joukkovelkakirjan luokitus kuvaa yritysten tai valtion joukkovelkakirjojen luottokelpoisuutta. Luottoluokituslaitokset julkaisevat luokitukset, ja ne tarjoavat arvioita joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan taloudellisesta vahvuudesta ja kyvystä maksaa takaisin joukkovelkakirjan pääoma ja korko sopimuksen mukaisesti.

Luottoluokituslaitos

Luottoluokituslaitos on riippumaton yritys, joka antaa luokituksia joukkolainojen liikkeeseenlaskijoille.

Tuotto

Tuotto viittaa sijoituksen tietyn ajanjakson aikana tuottamaan ja realisoituun tuloon ja ilmaistaan prosentteina sijoitetun määrän tai arvopaperin nykyisen markkina-arvon tai nimellisarvon perusteella.

Korkoriski

Korkoriski on riski, että korkojen muutokset voivat laskea (tai lisätä) hallussa olevan joukkolainan markkina-arvoa. Kun korot laskevat, joukkolainojen hinnat nousevat ja kun korot nousevat, joukkolainojen hinnat laskevat.

Valtion joukkovelkakirjat

Valtion joukkovelkakirja on valtion liikkeeseen laskema ja sijoittajille myytävä velkapaperi.

Toissijainen joukkovelkakirja

Joukkovelkakirja, jossa velkakirjan haltija on lainanottajan konkurssin yhteydessä alisteisessa asemassa muihin velkojiin nähden.

Teoreettinen käypä arvo

Lainan odotettavissa olevan kassavirran nykyarvo.

Valuuttariski

Valuuttariski on riski, että sijoitus ulkomaanvaluuttaan menettää arvonsa seurauksena epäsuotuisista valuuttakurssimuutoksista sijoituksen ulkomaanvaluutan ja sijoittajan kotimaan valuutan välillä.

Eräpäivä

Eräpäivä on päivä, jolloin joukkovelkakirjan tai muun velkainstrumentin pääoma erääntyy ja se palautetaan sijoittajalle.

Nollakuponkilaina

Nollakuponkilaina on joukkovelkakirja, josta ei suorita säännöllisiä korkomaksuja ja jota myydään suurella alennuksella verrattuna sen nimellisarvoon.