Historiallinen ja implisiittinen volatiliteetti optiokaupassa

Aiemmassa artikkelissamme kerroimme kreikkalaisten kirjainten, delta,gamma, vega ja theta, merkityksestä optioiden hinnoittelussa. Kreikkalaiset kirjaimet kuvaavat tietyn tekijän, kuten ajankulun tai volatiliteetin, vaikutusta option hintaan. Optiokaupan yksi merkittävimmistä tekijöistä on kohde-etuuden volatiliteetti. Tässä artikkelissa esittelemme optiokaupassa tärkeitä volatiliteetin tyyppejä: historiallista volatiliteettia ja implisiitista volatiliteettia.

Historiallinen volatiliteetti

Volatiliteetilla tarkoitetaan keskihajontaa, eli se kuvaa tuotteen liikkuvuutta. Historiallinen volatiliteetti lasketaan yksinkertaisesti aikasemmista arvon muutoksista. Lynxin kaupankäyntijärjestelmässä se lasketaan viimeisen 30 päivän arvon muutoksista.

Kuten nimestä voi päätellä, historiallinen volatiliteetti antaa täsmällisen kuvan volatiliteetin aikasemmasta kehityksestä, mutta siitä ei voi suoraan päätella tulevaisuuden kehitystä. Yleisesti ottaen historiallisesta kehityksestä on mahdollista tehdä jonkinlaisia arvioita myös hintojen kehitykselle tulevaisuudessa.

Allaolevassa kaaviossa voitte nähdä AEX-indeksin sekä sen historiallisen volatiliteetin. Ensimmäinen huomioitava asia on historiallisen volatiliteetin kuvaaminen prosentteina. Tämä on kurssin todellinen muutos viimeisen 30 päivän aikana. Voitte siis nähdä että volatiliteetin taso on vaihdellut 8% ja 20% välillä viimeisien vuosien aikana.

Tästä kaaviosta voi tehdä muutamia päätelmiä kunkin ajan markkinatilanteesta. Esimerkiksi kesän 2014 alhaisen historiallisen volatiliteetin prosentin voi selittää sillä, että keskimäärin kesäisin ei julkisteta tuloksia yhtä usein kuin muina vuodenaikoina.

Historiallista volatiliteettia voi myös käyttää indikaattorina tulevaisuuden volatiliteetista. Tässäkin on tietysti poikkeuksia, mutta historiallisella volatiliteetilla ja odotetulla volatiliteetilla on ehdottomasti positiivinen korrelaatio. Täten voimme todeta että historiallinen sekä implisiitti volatiliteetti ovat merkittävästi kytköksissä toisiinsa.

Implisiittinen volatiliteetti

Siinä missä historiallisella volatiliteetilla viitataan menneisyyteen, implisiittisellä volatiliteetilla ennakoidaan tulevaisuutta. Black-Scholes -optiomallissa implisiittinen volatilitetti on kaavan puuttuva muuttaja. Kaavan toiset muuttujat ovat: kohde-etuuden hinta, option kestoaika, toteutushinta sekä korkoaste. Option hinta muodostetaan implisiittisen volatiliteetin perusteella. Tämä kuvaa kohde-etuuden oletettua volatiliteettia option toteutuspäivänä. Tässä kaavassa, kohde-etuudesta odotetut osingot sen sijaan ovat vakioita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita etteikö muutokset kohde-etuuden osinkoannissa vaikuttaisi optioiden preemioihin.

Implisiittinen volatiliteetti on merkittävä tekijä optioiden hinnoittelussa. Markkinat määrittelevät tämän arvon, joten loppupeleissä kyse on taas kysynnän ja tarjonnan suhteesta. Esimerkiksi mikäli markkinoilla on paljon kysyntää put-optioille, näiden optioiden markkinahinta sekä implisiittinen volatiliteetti kasvaa kysynnän takia. Markkinoille tulee jatkuvasti uuden hintaisia optioita ja näiden hintojen muutos määrittelee implisiteetin volatiliteetin asteen.

Prosenttimäärä

Kuten aiemmista kaavioista voitte nähdä, historiallinen sekä implisiittinen volatililiteetti esitetään prosentteina. Nämä prosenttiluvut viittaavat vuosittaiseen volatiliteettiin. Jotta voit muuttaa nämä prosentit päiväkohtaisiksi, sinun tulisi jakaa prosenttimäärä luvulla 16.

Numero 16 selittyy puhtaasti matemaattisella kaavalla. Vuodessa on hieman yli 250 kaupankäyntipäivää. Laskutoimituksen helpottamiseksi voimme olettaa että vuodessa on 256 päivää. Ottamalle neliojuuren tästäluvusta, saamme tuotteen volatiliteetin jakoluvun eli 16. Käyttämällä tätä lukua voit helposti muuttaa vuosittaisia volatiliteettilukuja päiväkohtaisiksi.

Implisiittisen volatiliteetin havainnollistaminen

Optiokaupassa, implisiittinen volatiliteetti kertoo kertoo option kohde-etuuden odotetun volatiliteetin option erääntymispäivänään asti. Kun implisiittinen volatiliteetti on 16%, tämä viittaa 1% päivittäiseen volatiliteettiin. Tämä taas viittaa kohde-etuuden yhden keskihajonnan muutokseen, joka tarkoittaa että 68.2% (34.1% kahdesti, koska muutos voi olla positiivinen tai negatiivinen) kaupankäyntipäivistä, alle 1% arvonmuutos kohde-etuuden hinnassa on odotettavissa. Täten siis suurempia kurssivaihteluja on odotettavissa 38.2% päivistä. Tämä on helpommin havainnollistettavissa käyttämällä kaaviota.

Normaalijakaumaa käyttäen voimme nähdä 1-2% muutos kohde-etuuden hinnassa on odotettavissa 27,2% tapauksissa. Tämä merkitsee siis että kohde-etuuden arvo voi nousta 1-2% 13.6% todennäköisyydellä tai laskea saman määrän samalla todennäköisyydellä.  Olle olevasta kaaviosta voitte nähdä, että mitä suurempi arvonmuutos tapahtuu aina pienemmällä todennäköisyydellä.

Käytämme ylläolevassa kaaviossa esimerkkinä osaketta, jonka arvo on 10€ ja jonka at-the-money call-optiolla on 16% volatiliteetti. Kaaviosta voimme nähdä, että kohde-etuuden arvo pysyy kaupankäyntipäivän aikana € 9.70 ja € 10.30 välillä 99% todennäköisyydellä.

Volatiliteetti viisto (Volatility Skew)

Optiot, jotka saavat eri arvon implisiittiselle volatiliteetille silloin kun niiden toteutumishinta on eri, mutta sama kestoaika aiheuttavat volatiliteettisen viiston (volatility skew). Toisin sanoen volatiliteetti viisto on implisiittisen volatiliteetin ero out-of-the-money, at-the-money ja in-the-money optioiden välillä.

Optiolla kauppaa käyvän on hyvä ymmärtää volatiliteettinen viisto. Kun out-of-the-money myyntioptio ovat hinnoiteltu korkeammalla  implisiittisellä volatiliteetillä, niin nämä optiot ovat suhteellisen kalliita verrattaessa esim. at-the-money myyntioptioihin.

Out-of-the-money myyntioptiota, joka saa suhteellisen korkean implisiittisen volateliteetin arvon voidaan verrata palovakuutukseen. Todennäköisyys talon palamiselle on hyvin pieni, mutta jos tämä tapahtuu niin vahinko on suuri. Tämä voidaan soveltaa sijoitus yhteisöön. Kun osakemarkkinat laskevat rajusti eli romahtaa niin nämä out-of-the-money myyntioptiot suojaavat sinua tappiolta portfoliossasi.

Rakenne

Siinä missä volatiliteetti viisto näyttää implisiittisen volatiliteetin eron sellaiselle optioille, joilla on sama kestoaika, mutta eri toteutumishinta niin rakenne (term structure) näyttää saman eron, mutta optiolle joiden toteutumishinta on sama, mutta kestoaika eri.

Optiot, joilla on sama toteutumishinta ja eri kestoaika saavat eri arvon implisiittiselle volatiliteetille ja täten hinnoittelut toimii eritavalla. Tämä selittyy sillä, että markkinoiden liikkuminen perustuu tulevaisuuden ennustamiselle. On yleistä, että implisiittinen volatiliteetti kasvaa, kun lähestytään neljännesvuosittaisia tulosjulkaisuja. Kun markkinat saavat julkaisut ja hinnan vaihtelu on ohi niin implisiittinen volatiliteetti laskee jälleen.

Lyhyen aikavälin optioille implisiittinen volatiliteetti liikkuu pitkän aikavälin optioiden yli. Täten rakenne (term structure) viittaa implisiittisen volatiliteetin ja kestoajan suhteeseen. Ei ole epätavallista, että kesä kuukausille implisiittinen volatiliteetti ja hinta ovat matalampia kuin esim. syys- ja lokakuulle.  Tämä johtuu siitä, että finanssimarkkinat rauhoittuvat kesän ajaksi ja odotetut tulokset ovat täten pienempiä.

Taulukko alla näyttää implisiittisen volatiliteetin at-the-money AEX option kestoajat kymmenestä sataan päivään.  Viimeaikainen epävarmuuden nousu finanssimarkkinoilla on nostanut implisiittistä volatiliteettia, tämä on näkyvissä lyhyt aikaisissa AEX optioissa. Pitkällä aikavälillä oletetaan, että vaihtelu pienenee ja markkinat rauhoittuvat.

Kestoaika Implisiittinen volatiliteetti
10 päivää 19,55 %
40 päivää 19,73 %
70 päivää 18,10 %
100 päivää 17,58 %

Viime vuosina käänteinen kuva on ollut näkyvillä. Optiot, joilla oli lyhyt kestoaika saivat matalan volatiliteetin, puolestaan pitkän aikavälin optiot saivat korkeamman volatiliteetin. Osakemarkkinat nousivat hitaasti ajoittain pudoten. Tämän tyyppisten shokkien aikana implisiittinen volatiliteetti on sattumalta vaihtelevin lyhyen aikavälin optioilla. Kun kestoaika on lyhyt niin ennalta arvaamattomilla liikkeillä on suurin vaikutus implisiittiseen volatiliteettiin.

Yhteenveto

Historiallinen ja implisiittinen volatiliteetti eivät ole helppoja ymmärtää, mutta ovat erittäin hyödyllisiä optioilla kauppaa käyville. Täten on hyvä omaksua käsitteet; normaalijakauma, volatiliteetti viisto (volatility skew) ja rakenne (term structure).

Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ja näkökulmat eivät ole sijoitusneuvontaa, vaan kirjoittajan omia mielipiteitä. Emme suosittele lukijaa tekemään sijoituspäätöksiä artikkelin pohjalta. Kirjoittaja ei myöskään omista artikkelissa mainittuja arvopapereita

Youri Sleutel

Youri Sleutel

Sijoitusasiantuntija

Youri toimii sijoittamisen asiantuntijana Lynxillä. Hän kirjoittaa artikkeleita sijoittamiseen ja sijoitustuotteisiin liittyen. Tämän lisäksi Yourin vastuulla on kaupankäyntijärjestelmien opastusvideoiden teko.

Kyllä, haluan ilmaisen tietopaketin

LYNX on paras osakevälittäjä kansainvälisillä markkinoilla. Tutustu tietopakettiin ja ota yhteyttä!

Information package image
Tietopaketin sisältö
  • Hinnasto
  • Salkunsiirtolomake
  • Perussopimus, marginaalisopimus, optio-ja futuurisopimus
  • Ilmainen e-kirja, joka sisältää 12 vinkkiä sijoittamiseen
required field
Antamalla meille tietojasi hyväksyt sen, että LYNX tallentaa tiedot ja käyttää niitä markkinointitarkoituksiin. Voit peruuttaa tämän ottamalla meihin yhteyttä info@lynxbroker.fi.
Yhteystieto ikoni Soita
+358 (0)9-4245 1439
Yhteystieto ikoni Lähetä sähköpostia
info@lynxbroker.fi
Yhteystieto ikoni Keskustele
chatissa